Veiksm«ga l«dzek¼u piesaiste (fundraising)

  • View
    5.175

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Veiksmīgas līdzekļu piesaistes metodes

Text of Veiksm«ga l«dzek¼u piesaiste (fundraising)

  • 1. VeiksmgaldzekupiesaisteIlze fere SiliaRga, 2011 1

2. Rokasgrmata tapusi Labdarbas Faktora stenot, ASV Vstniecbasatbalstt projekta Education for Latvian NGOs in Regional and NationalLevel , kura ietvaros 11 Latvijas pilsts apmcbs par jaunkajmmetodm ldzeku piesaist un organizciju popularizan kopumpiedaljs 372 organizciju prstvji.is projekts ir tapis ar ASV vstniecbas atbalstu. Taj paustie viedoki un secinjumi vaiieteikumi var neatspoguot Valsts Departamenta oficilo nostju.Atsauksmju vai prpublicanas gadjum atsauce obligta. 2 3. Saturs Finanu avoti3 Ldzeku piesaistes veidi5 Tikans 5 Vstules 7 Ldzeku piesaiste, organizcijas paskumu ietvaros15 Paskumi, kampaas, akcijas16 Organizcijas stenoto paskumu veidi un iespjas17 Ldzeku piesaiste organizcijas ietvaros24 Ldzeku piesaiste, sadarbb ar korporatvajiem klientiem 25 Ziedojumu piesaiste internet27 Labdarbas Faktors labdarbas iniciatvu katalogs27 Ldzeku piesaistes plns29 Paldzbas ststa veidoana31 Sadarbbas tklu veidoana 34 pabas, kas svargas ldzeku piesaist36 Noslgums37 Par autori 38 3 4. Finanu avotiLdzeku piesaiste (fundraising angu valod) neapaubmi ir viena no visbtiskkajmjebkuras nevalstisks organizcijas darbbas funkcijm.K vienkroti vartu izskaidrot veiksmgas ldzeku piesaistes prieknoteikumus?Veiksmga ldzeku piesaiste ir tad, kad stais cilvks vras pie atbilstok ldzeku resursaar viu uzrunjou lgumu vai pieprasjumu stajam mrim pareizaj laik pareiz veid.Ikvienam, kur darbojas nevalstiskaj organizcij, nav jststa, cik vitls organizcijas darbir ldzeku piesaistes aspekts. Nav noslpums, ka finansilie resursi nevalstisks organizcijasdarbam Latvij ir ierobeoti, k ar ir nepiecieamas specifiskas zinanas un papildu resursio ldzeku piesaistei.Ja runjam visprgi, tad organizciju finanu avotusLatvij vartu iedalt: Granti, projektu konkursos iegtais finansjums, Valsts, pavaldbu finansjums konkrtu funkciju veikanai, Ienkumi no saimniecisks darbbas, Privtpersonu un uzmumu ziedojumi, Biedru naudas, Iemumi no noguldjumiem, vrtspapriem.Pirmais no augstkmintajiem finanu avotiem- konkursu krtb pieirtie granti - irvispopulrkais Latvijas nevalstisko organizciju vid. Tomr, plnojot organizcijas finanuplsmu, jem vr ne tikai projektu konkursu neregularitte, bet ar savstarpjorganizciju konkurence. Piemram, Eiropas Socil fonda darbbas programmas"Cilvkresursi un nodarbintba" apakaktivitt "Nevalstisko organizciju administratvskapacittes stiprinana", kuru administr Sabiedrbas integrcijas fonds, 2011.gadaprojektu konkurs saemti 229 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprinti tikai 38.Projektu konkursos vairums organizciju pretend uz ierobeotajiem finanu ldzekiem, kastiek pieirti, izsludinot konkrtas sfras organizcijm konkrtu mru sasnieganai unuzdevumu veikanai. Ldz ar to projektu konkursos pieejamo finansjumu nevartu uzskattpar pamatu organizcijas finansils ilgstpjas nodroinanai, pai emot vr vairumuprojektu konkursu uzstdjumu, kur organizcija konkrto uzdevumu veikanai darbanodroinanai un administranai var novirzt 5-15 procentus no kopjs projektakopsummas.Finansjums, kas iegts uz projektu izstrdes principa, ir labs veids, k organizcija papildusavai pamatfunkcijai, var stenot kdu programmu, ieviest jaunu darbbas atzaru izdartkaut ko vairk par to, ko dara jau pareiz. Tomr no finansil skatpunkta, projektu ldzekupiesaistes princips ir stermia risinjums. Dieml vairumam Latvijas labdarbasorganizciju tiei projektu izstrde un stenoana ir ts darbbas pamat.4 5. Kaut oti labi izprotot un novrtjot Latvijas nevalstisko organizciju finansils iespjas vaidrzk to trkumu, tomr ikvienai organizcijai ir jcenas dadot savi finanu avoti,neveidojot finansilo pamatu uz vienas ass projektiem.Runjot par otro finanu avotu - valsts, pavaldbu finansjumu konkrtu funkciju veikanai tad Latvij netrkst veiksmgu piemru valsts un pavaldbas, un nevalstisko organizcijusadarbbai. Tomr ne vism organizcijm da sadarbba ir iespjama sava darbbas profilad, konkrts pavaldbas izpratnes un iespju sadarbbas veidoan, k ar organizcijaskapacittes pavaldbas funkciju stenoanai.Saimniecisk darbba k organizcijas pamatdarbbas papildinos aspekts ir iespjafinansils stabilittes veidoan un finanu avotu dadoan. Tomr konkurtspjga unkvalitatva produkta vai pakalpojuma izstrde, nodroinana, popularizana un virzanaprasa ldzvrtgus resursus aktivittm uzmjdarbb, kas daudzm organizcijm nav paspkam ne tikai finansilo, bet ar cilvkresursu trkuma d.Privtpersonu un uzmumu ziedojumi ir iespja, kuru minu aprakstt un ar konkrtiempamieniem papildint izdevuma ietvaros. Jo neskatoties uz aktvu nacionla unreionla mroga organizciju darbu ziedojumu piesaist, tomr esmu prliecinta, kaziedojumu piesaistes iespjas Latvij ne tuvu nav apgtas. Jo, manuprt, ziedoanas kultramsu valst ir tikai ts veidoans skumstadij un liel mr ar organizcijas, kurasdarbojas ziedojumu piesaist, ir s kultras un tradciju veidotjas.Biedru naudas ar ir iespja papildu finansilai neatkarbai, tomr uz o jomu k finanuresursu var rinties profesionlas, biedru skaita zi apjomgas organizcijas. Par dalbukd organizcij biedri visticamk vlas saemt kdu pakalpojumu informciju, pauspiedvjumus kuru izstrde un nodroinana ar prasa resursus. Tdjdi organizcijmvienmr rpgi jizvrt biedru ieguvumi pret organizcijas ieguldjumu, lai ieguldjumi, kasprsniedz ieguvumus, neradtu zaudjumus.Iemumi no noguldjumiem un vrstpapriem, kas daudzu pasaules nevalstiskoorganizciju finanu plsm ir pamatbze, ir iespja, kuru par nopietnu finanu ieguvesvariantu vairums Latvijas organizciju neuzskata. Neskatoties uz veiksmgiem finanuresursa apganas piemriem ar Latvij, dieml, nepastvot regulrai iespjai veidotbrvos finanu ldzekus, organizcijas ar necenas veidot uzkrjumus. Neskatoties uz to, kapc principa savu darbu nodroina daudz nevalstisko organizciju pasaul ts savuikdienas darbu nodroina no uzkrjuma peas, neaizskaramo kapitlu netrjot.Td, izdevuma mris bs vairk koncentrties un izklstt dadas iespjas ziedojumupiesaist un sadarbbas projektu veidoan, piesaistot ldzekus no privtpersonm unuzmumiem.5 6. Ldzeku piesaistes veidiLdzeku, tostarp ziedojumu, piesaistes aktivittes ir daudz un dadas, tomr srokasgrmatas ietvaros iztirzsim ldzeku piesaisti, dalot to sekojoos veidos: Ldzeku piesaiste, uzrunjot indivdus, Ldzeku piesaiste, organizcijas paskumu ietvaros, Ldzeku piesaiste, organizcijas iekien, Ldzeku piesaiste, sadarbb ar korporatvajiem partneriem, Ziedojumu piesaiste internet.Ldzeku piesaiste, uzrunjot indivdus: tikansSaruna, tiekoties kltien vl joprojm ir visefektvkais ldzeku piesaistes veids. Tiekotiesar cilvku kltien, js varat prliecinties, vai vi js uzklausa un sadzird. Js jtatkomunikcijas atgriezenisko saiti vai cilvks ir ieinterests (jums ir iespja noskaidrot, vait ir un kas svargkais kd)? Vai vi skats jums acs, vai piekrtoi mj ar galvu, vai arir noslgts un nav atvrts komunikcijai? Jums ir iespja sarunu virzt mazk formlgaisotn, tdjdi vairojot sarunu biedra cilvcisks simptijas un pozitvu noskaojumu.Par individulo vai personisko komunikciju, veiksmgiem ts pamieniem sarakstts nemazums grmatu, izstrdts daudz ptjumu, tiek vadtas apmcbas un trenii veiksmgaspersonisks komunikcijas veidoan.No tdm ldzeku piesaistes metodm personisks komunikcijas lmen k tikans unsaruna kltien, rakstta vstule un telefonzvans, klauvana pie durvm vai klientu piesaistetikai ar tlrua starpniecbu, es detaliztk pievrsos pirmajm divm.Tikans organizana un noriseLai ieskictu, manuprt, svargkos aspektus, kas jem vr tikans laik, veidou savuieteikumu sarakstu:Izpildiet mjas darbuAr ko nodarbojas cilvks, ar kuru tiekaties? Kda ir uzmuma, ar kura prstvi js tiekaties,darbbas joma? Kda ir uzmuma sponsoranas politika? Vai vii ir atbalstjuinevalstisks organizcijas ldz im? Kds joms un kdas aktivittes?Kdas ir uzmuma vrtbas? Ja Latvij darbojas konkrt uzmuma meitas uzmums,kdas korporatvi socils atbildbas vadlnijas ir nospraustas starptautiskajam uzmumamvai kdas labdarbas aktivittes atbalsta vai steno uzmums starptautisk lmen?Ja tiekaties ar pavaldbas prstvjiem kda ir konkrt sarunas partnera attieksme unpieredze darb ar nevalstiskajm organizcijm? K ldzgu ideju, ko vlaties piedvtsadarbbai, steno cits, ldzgs pavaldbs?Iepazstieties ar ar savu nkamo sarunu biedru www.google.com ir kuvis par unikluvisplaks informcijas krtuvi. Ierakstiet potencil sarunu partnera vrdu un uzvrdu6 7. mekltj un ieraudzsiet ne tikai via attlu, bet ar iespjams iepriekjs darba vietas,aizrauans un hobijus. Kaut socilie tkli sniedz iespju ieskatties daudzu cilvku privtajdzv, tomr, manuprt, nkam sarunu partnera privto profilu izpte Draugiem.lv, kursarunas partneris sav profila statistik vars piefikst jsu interesi, pirms sarunas, navlabais tonis.Esat prliecints, dros un pozitvi noskaotsVlreiz uzsvru pirm iespaida nozmi turpmk sadarbb js k persona aj gadjumreprezentjat savu organizciju. Ja jums izdosies pankt pozitvu sajtu attiecb pret sevik cilvku, visticamk tds sarunas biedram izveidosies ar par jsu prstvto organizciju.Pat ja sarunu biedrs ir noslgts, nav pretimnkos un atsaucgs sarunai, saglabjiet pozitvuskatu un noskaojumu. Cerams, tas prems ar sarunu biedru.Mekljiet kopgoKas jsu sarunas biedru vartu interest rpus profesionls darbbas? Vai sarunu biedrakabinet ir kdas aizrauans, hobija liecbas? Varbt kds simbolisks gredzens, aproce vaipiespraude par to liecina? Aplieciniet, ka js vieno ldzgas vrtbas. Ja sarunas biedrs irimenes cilvks, svargi solidarizties un apliecint, ka ar jums imene ir vrtba. Reliiskie,politiskie un citas piederbas jautjumi nereti ir tabu, bet no otras puses ja izdodas atrastsadergu sarunas partneri ajos uzskatos, tas var pastiprint iespjas pozitvai sadarbbai.Tomr pirms pai paudiet savus uzskatus, svargi noskaidrot sarunas partnera prliecbu.aujiet runtss referts par jsu organizcijas misiju, darbbas vsturi un sasniegumiem, problmm unkonkrts problmsitucijas izklstu nebs labk izvle. Kaut ar vlme sniegt maksimlidaudz informcijas un runt, kamr sarunu biedrs auj, ir oti krdinoa, js varat panktpretju efektu. Cilvks nedzirds un neatcersies neko no t, ko ststjt