vod do studia nov½ch m©di­

 • View
  1.333

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu

Text of vod do studia nov½ch m©di­

 • 1. vod do studianovch mdiLehk vod do oboru a do jeho kontextuJosef lerka
 • 2. Co je mdiumaneb mal hereze
 • 3. MdiumMdium je tradin spojen s mylenkou pohybu. Je tm, copohybu vbec umouje a zrove vymezuje jeho konkrtnmonosti. Je pitom zcela lhostejno, zda se jedn o fyzickpohyb zahrnujc pemstn pedmtu nebo zda mmenamysli pohyb njak mylenky i znaku (takovmu pohybukme smiosis).Prv pohyb znak a mylenek je ale tm, co ns v ppadanalzy mdi obvykle zajm.Mdium je tedy prosted, ve kterm se odehrvaj konkrtnakty vmny znak, pemlen nebo smiosis.
 • 4. MdiumZe smiotickho pohledu je mdium vymezenmmonost reprezentace.Studovat mdia znamen studovat jejich omezen.
 • 5. Dva mty technikyDva mty techniky: Promtheus a Faust
 • 6. Filosofie technikyNietzscheMarxHeideggerMcLuhan
 • 7. NietzscheFundamental innovations: In place of "moral values,"purely naturalistic values. Naturalization of morality. Inplace of "sociology," a theory of the forms of domination.In place of "society," the culture complex, as my chiefinterest (as a whole or in its parts). In place of"epistemology," a perspective theory of affects (to whichbelongs a hierarchy of the affects; the affects transfigured;their superior order, their "spirituality"). In place of"metaphysics," and religion, the theory of eternalrecurrence (this as a means of breeding andselection). (Nietzsche: Will to power)
 • 8. MarxBuroazie neme existovat, ani stle vyvolv pevraty vevrobnch nstrojch, ani tedy revolucionuje vrobn vztahy, a tm ivechny spoleensk vztahy. Prvn podmnkou existence vechdvjch prmyslovch td bylo naproti tomu nezmnnzachovn starho zpsobu vroby. Buroazn epocha se od vechostatnch epoch odliuje neustlmi pevraty ve vrob, ustavinmiotesy vech spoleenskch vztah, vnou nejistotou a pohybem.Vechny pevn, zakoenn vztahy se svm doprovodem starchctihodnch pedstav a nzor se rozkldaj, vechny nov utvoenzastarvaj, dv ne mohou zkostnatt. Vechno stavovsk austlen valem miz, vechno posvtn je znesvcovno a lid jsounakonec donuceni podvat se na sv ivotn postaven, na svvzjemn vztahy stzlivma oima. (Komunistick manifest)
 • 9. MarxPrvn historickm inem je tedy vroba prostedk kuspokojen tchto poteb, produkce samotnhomaterilnho ivota, a tento historick in, zkladnpodmnkou vekerch djin, je nutno plnit kad den akadou hodinu, dnes stejn jako ped tisci a tisci lety,aby se lid alespo udreli naivu.
 • 10. MarxDruh vc je, e u sama prvn uspokojen poteba,innost k jejmu uspokojen a nstroj k jejmuuspokojen, k nmu se dosplo, vedou k novmpotebm a toto vytven novch poteb je prvnhistorick in.
 • 11. MarxTetm vztahem, kter tu hned od zatku vstupuje dodjinnho vvoje, je skutenost, e lid, ktekadodenn znovu vytvej svj vlastn ivot, zanajvytvet nov lidi, zanaj se rozmnoovat vztahmezi muem a enou, rodii a dtmi, rodina.
 • 12. MarxZ toho vysvt, e urit zpsob nebo uritprmyslov stupe je vdy spojen s uritm zpsobemsouinnosti ili s uritm spoleenskm stupnm a esm tento zpsob souinnosti je vrobn silou, e namnostv lidem dostupnch vrobnch sil zvis stavspolenosti a e tedy djiny lidstva je nutno studovat azpracovat vdy v souvislosti s djinami prmyslu asmny.
 • 13. HeideggerVechno funguje. To je na tom prv to dsiv, e tofunguje a e toto fungovn vede opt k dalmufungovn a e technika lovka stle vce odpoutvod Zem a vykoeuje ho. Mme u jen isttechnick vztahy. To u nen dn Zem, na emlovk dnes ije. Spolhat s eenm problmu nafilosofii je bezvchodn, protoe filosofie nebude mocizpsobit dnou bezprostedn zmnu nynjho stavusvta. To neplat jen o filosofii, nbr o vech pouzelidskch mylenkch a touhch. U jenom njak bhns me zachrnit."
 • 14. HeideggerGe-Stell vid vecko u jen z hlediska, kolik je eho,co se d pout, objednat k tomu a onomu zpsobu: ato, k emu se to d pout, je zase jenom pedmtemobjednvky, zase dalho pkazu, dalh dotazu, takejsou jenom sam takov vztahy. (KomentJ.Patoky)
 • 15. McLuhan1. Co ten vtvor zesiluje nebo zvyuje, umouje nebourychluje? Tak se lze ptt na odpadkov ko, malbu,parn vlec nebo zip, stejn jako na Eukleidovy poukyi fyzikln zkony. Meme se ptt na vechna slovanebo frze vech jazyk.
 • 16. McLuhan2. Jestlie se roz nebo vystupuje aspekt njaksituace, zrove se tm odstrauje star stav. Co tentonov orgn odsune, co dky nmu zastarv?
 • 17. McLuhan3. Jak opakovn nebo oivovn dvjch innostvstupuje zrove s novou formou do hry? Jak star,neuvan pozad se aktualizuje a stv soust novformy?
 • 18. McLuhan4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejchmonost (dal komplementrn innost), bude sesnait zvrtit to, co bylo jej pvodn charakteristikou.Jak monosti zvratu m nov forma?
 • 19. Studia novch mdipokus o vod
 • 20. Kontextobrat od modernity k postmodernitintenzivnm procesem globalizacepechodem Zpadu od industrialismu kpostindrusialismu (informan spolenost)rozpad klasickch mocenskch struktur a nstupnovho geopolitckho uspodnhistorie kontrakultury a umleck avantgrady
 • 21. Pragmatick definiceNov jsou tedy takov mdia, jejich omezen nejsoujet pln popsna a vyerpna.
 • 22. Lev ManovichLanguage of new media
 • 23. Charakteristika1. Numerical Representation2. Modularity3. Automation4. Variability5. Transcoding
 • 24. New mediaNew textual experiences: new kinds of genreandtextualform, entertainment, pleasure and patterns ofmedia consumption (computer games, simulations,special effects cinema).New ways of representing the world: media which, inways that are not always clearly defined, offer newrepresentational possibilities and experiences(immersive virtual environments, screen-basedinteractive multimedia).
 • 25. New mediaNew relationships between subjects (users andconsumers) and media technologies: changes in theuse and reception of image and communication mediain everyday life and in the meanings that are investedin media technologies.
 • 26. New mediaNew experiences of the relationship betweenembodiment, identity and community: shifts in thepersonal and social experience of time, space, andplace (on both local and global scales) which haveimplications for the ways in which we experienceourselves and our place in the world.
 • 27. New mediaNew conceptions of the biological bodys relationshipto technological media: challenges to receiveddistinctions between the human and the artificial,nature and technology, body and (media as)technological prostheses, the real and the virtual.New patterns of organisation and production: widerrealignments and integrations in media culture,industry, economy, access, ownership, control andregulation
 • 28. The End?... ale kdee te to teprve zane