Click here to load reader

Upis učenika u srednju školu 2015./2016

  • View
    211

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Upis učenika u srednju školu 2015./2016

1. Upis uenika u srednju kolu 2015./2016. Pripremila: Mirjana elar, prof. 2. Prijave i upis kandidata u 1. r. S provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava (NISpuS). U svakome upisnom roku kandidat moe prijaviti najvie 6 odabira programa obrazovanja. Za upis u I. razred S prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajedniki, dodatan i poseban element. Zajedniki element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjokolske programe obrazovanja ine prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja (mogue je stei najvie 20 bodova). 3. Za upis kandidata u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine i programe obrazovanja za vezane obrte, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain mogue je stei najvie 50 bodova. 4. Za upis kandidata u gimnazijske programe i etverogodinje programe obrazovanja, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja (dva su propisana Popisom predmeta posebno vanih za upis, a jedan samostalno odreuje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se ue u osnovnoj koli). Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova. 5. PREGLEDATI SVJEDODBE I OCJENE!!! Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju: na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima kolskih sportskih drutava. 6. Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izraavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). (Mogue je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova). Konana ljestvica poretka kandidata utvruje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izraavanje i zajednikog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja. Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izraavanje. 7. Poseban element vrednovanja kandidata ini vrednovanje uspjeha: kandidata sa zdravstvenim tekoama; kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima; kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za ukljuivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine; kandidata hrvatskih dravljana iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo. Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje vie prava, kandidatu e se priznati ostvarivanje iskljuivo jednoga prava - najpovoljnijeg. 8. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA Kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odreeno obvezno utvrivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u te programe obvezno dostavlja: potvrdu nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili lijeniku svjedodbu medicine rada. 9. MINIMALNI BODOVNI PRAG Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje etiri godine, kola moe utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvruje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu. 10. POSTUPAK PODNOENJA RJEAVANJA PRlGOVORA Uenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa u 1. razred srednje kole. Redoviti uenik osnovne kole moe usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netono navedenih zakljunih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatraiti njihov ispravak. U sluaju da nisu isprav!jeni netono upisani podaci, uenici i ostali kandidati nogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj slubi za podrku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrenoj stranici NISpuS. U sluaju da uenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, moe podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj koli koje je provela ispit. 11. Uenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanirn rokovima, gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta. Uenik svoj upis potvruje vlastorunim potpisom i potpisoom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici), koji je duan dostaviti u sredinju kolu u propisanim rokovima. Ako uenik zbog opravdanih razloga nije u mogunosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu), duan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoenik. 12. HVALA NA PANJI...

Search related