of 12 /12
SULIT Nama : Kelas : 015 015 Tahun 1 Matematik UJIAN 1 March 2015 1 Jam SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU 96250 MATU, SARAWAK UJIAN 1 (MARCH) MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 1 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak 015 [Lihat sebelah SULIT

Ujian 1 matematik tahun 1 kertas 1

Embed Size (px)

Text of Ujian 1 matematik tahun 1 kertas 1

Page 1: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT Nama : Kelas : 015015Tahun 1MatematikUJIAN 1March20151 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU96250 MATU, SARAWAK

UJIAN 1

(MARCH)

MATEMATIK

KERTAS 1

TAHUN 1

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

015[Lihat sebelah

SULIT

Page 2: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT 2 015Jawab semua soalan di ruangan yang telah disediakan :

1

2

1 Isi nombor yang tertinggal di dalam kotak.

2 Cari nombor yang tertinggal.

3

3 Cari nombor yang tertinggal

4 Kira dan bulatkan nombor yang tepat

4

015 SULIT

4 6 9

[ 1 markah]

[1 markah]

[ 1 markah]

[1 markah]

Page 3: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT 3 015

5 Kira dan bulatkan nombor yang tepat.

5

6 Isikan nombor yang tertinggal.

6

7 Isikan nombor yang tertinggal

7

[Lihat sebelah

015 SULIT

4

5

6

Kira menaik

7

9

10

Kira menaik

9 10

[1 markah]

8

[1 markah]

[1 markah]

Page 4: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT 4 015

Selesaikan masalah ini.

8 Hafis mempunyai 4 sikat, Ridhwan mempunyai 3 sikat. Berapakah sikat kesemuanya?

8

9

10

9 Tuliskan ayat matematik untuk pernyatan

berikut.

2 tambah 4 sama dengan 6

10 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

nombor sebelum 10

015SULIT

dan

[1 markah]

2 + = 6

[1 markah]

[1 markah]

Page 5: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT 5 015

11 Cari jumlahBerapakah 1 tambah 7 ?

11

12

12 Tambahkan 7 dan 2

Jumlahnya ialah

13 Isi tempat kosong dengan betul.

adalah 1 lebih daripada 4

13

[Lihat sebelah015 SULIT

[1 markah]

[1 markah]

[1 markah]

Page 6: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

SULIT 6 015

1415

Gariskan jawapan yang betul.

14 ( 7 , 8 , 9 ) adalah 1 lebih daripada 7.

15 1 lebih daripada ( 4 , 3 , 2 ) adalah 5.

16

16 Kira dan tulis dalam perkataan.

17

17 Padankan dengan betul.

0 + 3

8 2 + 6

5 + 4

18

18 Kira dengan tertib menaik, tandakan ( )

pada jawapan yang betul.

3, 4, 5, 7

6, 7, 8, 9

015 SULIT

SULIT 7 015

[2 markah]

[1 markah]

[1 markah]

[1 markah]

Page 7: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

19 Selesaikan masalah di bawah.

Terdapat tiga ekor burung di atas sebatang dahan, datang empat ekor lagi bersebelahan. Berapakah jumlah burung di atas dahan itu?

+ 4 = 7

19

20 Kira tertib menurun dari 9 ke 5.

8 7 6 5

Tuliskan dari nombor 0 hingga 10 dalam turutan yang betul. Kira dalam tertib menurun nombor yang diberi.

21

22

2122

Padankan yang berikut.

Lebih satu daripada 2 ialah

Tujuh, lebih satu ialah

2324

4 2 1 0

10 8 69

8237

24

3

[1 markah]

[1 markah]

[2 markah]

[2 markah]

Page 8: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

[Lihat sebelah015 SULIT

SULIT 8 015

25

Berdasarkan gambar,

warnakan jawapan yang betul.

25. Epal lebih kurang daripada pisang.

26

27

Tuliskan dari nombor 0 hingga 10 dalam susunan yang betul.KIra dalam tertib menaik dari nombor diberi.

26

Warnakan nombor yang nilainya lebih kecil.

27

[1 markah]

[1 markah]

[1 markah]

Page 9: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

015

SULIT

SULIT 9 015

Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul.

28

29

2829

30 Kira dan tuliskan dalam perkataan nombor.

30

31 Tuliskan jawapan yang betul.

3 + = 7

8+ = 9

[2 markah]

[1 markah]

[2 markah]Hasil Tambah 7 ialah

dan

dan

Page 10: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

31

[Lihat sebelah015 SULITSULIT 10 015

3233

Isikan nombor yang tertinggal.

32

33

3435

Tuliskan ayat matematik untuk penambahan.

34

35

36 Selesaikan masalah di bawah.

[4 markah]

[4 markah]

[2 markah]

Page 11: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

36 Siapa yang ada lebih pensil?

ada lebih pensil daripada

015 SULITSULIT 11 015

37

38

37 Jumlah 3 dan 5 ialah

38 Di atas meja ada 7 buah buku. Zaki meletakkan 2 buku lagi.Berapakan buku yang ada atas meja kesemuanya?

39

39 tambah tiga sama dengan tujuh.

40 Tuliskan ayat matematik.

[2 markah]

[2 markah]

[2 markah]

[2 markah]

Page 12: Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1

40+ 2 =

KERTAS SOALAN TAMAT015 SULIT