of 69 /69
1 ĐỀ THI TOÁN LỚP 3 - DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI ( Mỗi đề làm trong 60 phút) Đề 1 I/ Trắc nghiệm : Ghi lại chữ đặt trước kết quả đúng: 1.Số lớn nhất có 3 chữ số là : a. 989 b. 100 c. 999 d. 899 2.Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút l à: a. 20 phút b. 30 phút c. 40 phút d. 50 phút 3.Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 4.Số gồm 3 đơn vị , 7trăm , 8 chục và 2 nghìn là: a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783 II/ Tự luận : Bài 1: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục , chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị . Bài 2 : Ngày 6 tháng 7 là thứ ba . Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ? Bài 3 : Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi , hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu . Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi , ông bao nhiêu tuổi .

Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo

Embed Size (px)

Text of Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo

 1. 1. 1 THI TON LP 3 - DNH CHO HC SINH GII ( Mi lm trong 60 pht) 1 I/ Trc nghim : Ghi li ch t trc kt qu ng: 1.S ln nht c 3 ch s l : a. 989 b. 100 c. 999 d. 899 2.Khong thi gian t 8 gi km 10 pht n 8 gi 30 pht l: a. 20 pht b. 30 pht c. 40 pht d. 50 pht 3.Trong cc php chia c d vi s chia l 7, s d ln nht l: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 4.S gm 3 n v , 7trm , 8 chc v 2 nghn l: a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783 II/ T lun : Bi 1: Tm s c ba ch s bit ch s hng trm gp i ch s hng chc , ch s hng chc gp ba ln ch s hng n v . Bi 2 : Ngy 6 thng 7 l th ba . Hi ngy 5 thng 9 cng nm l th my ? Bi 3 : ng nm nay hn chu 63 tui , hai nm na ng s gp 8 ln tui chu . Hi hin nay chu bao nhiu tui , ng bao nhiu tui .
 2. 2. 2 2 I/ Trc nghim : Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1 . Cho dy s : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai s ch chm l A . 2791, 2792 B. 2750, 2760 C .2800, 2810 2. Cho php chia 895 : 3 . tng ca s b chia , s chia , thng l A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197 3 . S c hai ch s m tng ca chng bng 14 v hiu ca chng bng 4 l : A . 84, 48 B . 95 , 59 C .62 , 26 4.S no cng vi 17 090 c tng bng 20 000 : A. 2010 B.2910 C. 3010 D. 1003 II/ T lun: Bi 1 : Nm nay m 30 tui , hn con 26 tui. Hi trc y 2 nm tui con bng mt phn my tui m? Bi 2 : C 62 m vi, may mi b qun o ht 3 m . Hi c th may c nhiu nht bao nhiu b qun o v cn tha my m vi? Bi 3: Hy ct mt hnh vung thnh 3 mnh v ghp thnh mt hnh tam gic.
 3. 3. 3 3 I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1. 5m 6cm = ......cm, s cn in vo ch chm l: A. 56 B. 506 C. 560 D. 6006 2. 3 1 kg .. 2 1 gi , s cn in l: A. > B. < C. = D. khng c du no 3. Trong mt php chia ht, s b chia l s c 3 ch sv ch s hng trm b hn 8 , s chia l 8 thng trong php chia l: A. S c mt ch s B. S c 2 ch s C. S c 3 ch s. 4.Php chia no ng? A. 4083 : 4 = 102 ( d 3) B. 4083 : 4 = 120 ( d 3) C. 4083 : 4 = 1020 ( d 3) D. 4083 : 4 = 12 ( d 3) II/ T lun: Bi 1 : C hai chung ln, mi chung c 12 con. Ngi ta chuyn 4 con ln t chung th nht sang chung th hai. Hi khi s ln chung th nht bng mt phn my s ln chung th hai? Bi 2: Nm nay m 30 tui , gp 5 ln tui con.Hi sau my nm na tui con s bng 4 1 tui m ? Bi 3:Mt on khch du lch c 35 ngi i thm quan cha Hng bng xe t. Hi cn t nht bao nhiu xe t ch ht s khch . Bit rng mi xe ch ch c 7 ngi ( k c ngi li xe).
 4. 4. 4 4 : I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1.100 pht . 1 gi 30 pht, du in vo ch chm l : A. < B. > C. = D. khng c du no. 2. Khong thi gian t 6 gi sng n 6 gi ti kim gi v kim pht gp nhau s ln l : A. 10 ln B. 11 ln C. 12 ln D. 13 ln 3. S b nht trong cc s : 5067 , 5760 , 6705 , 5076 l: A. 5067 B. 5760 C. 6705 D. 5076 4.Mt hnh vung c chu vi l 72cm, cnh ca hnh vung l : A. 18 mm B. 36 cm C. 180 mm D. 1800mm II/T lun: Bi 1: Mt tha rung hnh ch nht c chiu di120m. Chiu rng bng 3 1 chiu di . a. Tnh chu vi tha rung . b. Dc theo chiu di ngi ta chia tha rung thnh 2 phn , mt phn l hnh vung c cnh bng chiu rng tha rung, phn cn li l mt hnh ch nht. Tnh chu vi phn cn li ca tha rung . Bi 2: Mt b c th cha y c 1800 lt nc. C 2 vi nc chy vo b . Vi th nht chy 10 pht c 40 lt nc , vi th hai chy 6 pht c 30 lt nc. Hi khi b cn, c hai vi chy trong bao lu th y b?( Bit rng trong qu trnh 2 vi chy u khng c s c g.) Bi 3: C 10 bao go , nu ly ra mi bao 5 kg th s go ly ra bng s go ca 2 bao nguyn . Hi tt c c bao nhiu kg go ?
 5. 5. 5 5: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1. 76 345 > 76 x48 > 76 086 A. x=1 hoc 2 B. x= 2 hoc 3 C. x= 1 hoc 4 D. x= 4 hoc 5 2. 50 510 : 5 = A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112 3. 2 gi 30 pht . 230 pht A. > B. < C. = D. khng c du no. 4. 536 < 5316 , s cn in vo ch chm l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 II/T lun: Bi 1: C 10 con chim u trn lng mt n tru. Nu c thm 6 con tru na th s tru bng s chim . a, Tm s tru. b, C tt c bao nhiu chn chim v chn tru? Bi 2 : Lp 3 A c 32 hc sinh xp va ngi vo 8 bn hc . Hi lp 3B c 31 hc sinh th cn t nht bao nhiu bn hc nh th? Bi 3 : Mt hnh ch nht c chu vi 72 cm v chu vi gp 8 ln chiu rng. Tnh din tch hnh ch nh
 6. 6. 6 6: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1.S thch hp in vo ch chm trong dy s : 1, 3, 6, 10, 15 A. 18 B. 21 C. 19 D. 20 2.Ngy 23 thng tm l ch nht, ngy 2 thng chn nm l: A. Th hai B. Th ba C. Th t D. Th nm 3.51VI, du cn in vo ch chm l: A. > B. < C. = D. Khng c du no. 4. 4 1 ngy 3 1 ngy, du cn in l: A. > B. < C. = D. Khng c du no. II/ T lun Bi1: C 6 h/s mua qu sinh nht tng bn. H a c bn hng 50 000 ng v nhn s tin tr li l 8 000 ng. Nu chia u s tin mua qu sinh nht cho 6 ngi th mi ngi phi tr bao nhiu tin? Bi2: Lan chia 56 vin ko cho Hng v Hu. Mi ln Lan chia cho Hng 4 vin li chia cho Hu 3 vin. Hi mi bn nhn c bao nhiu vin ko? Bi3: Tm din tch mt hnh vung c chu vi bng chu vi hnh ch nht c chiu di 12cm, chiu rng bng na chiu di.
 7. 7. 7 7: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1.Ngy mai ca hm qua l: A. Hm kia B. Hm nay C. Ngy mai 2.Nhng thng c 30 ngy l: A. 4,7,9,11 B. 5,6,9,11 C. 4,6,9,11 3. Kim gi quay c 1vng th kim pht quay c s vng l: A. 1 vng B. 12 vng C. 24 vng D. 13 vng 4. 536 < 5316 . S cn in vo ch chm l : A. 1 B. 2 C. 3 D. o II/ T lun: Bi1: Hai thng c 58 lt du , nu thm vo thng th nht 5 lt th thng th nht c s du km thng th hai 2 ln. Hi mi thng c bao nhiu lt du. Bi 2 : Bc An ca mt thanh st thnh cc on bng nhau , mi on 2m . Bc ca 4 ln . Hi thanh st di my mt? Bi 3 : Hng hi Lan by gi l my gi ? Lan tr li : Thi gian t 12 gi tra n by gi bng 3 1 thi gian t by gi n ht ngy. Vy by gi l my gi?
 8. 8. 8 8: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1. S ln nht c 2 ch s khc nhau l; A. 99 B. 89 C. 98 D. 97 2. Trong cc s ; 537, 701, 492 , 609 , 573 , 476 ,s ln nht l: A. 537 B.701 C. 573 D. 492 3.Trong cc php chia c s chia l 5 , s d ln nht l : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 4. ( 15 + 3 ) : 2 .( 13+ 5) : 2 , du cn in vo ch chm l : A. > B. = C. < D. khng c du no II/ T lun: Bi 1 : Cho dy s : 0, 7 , 14 ,., .. ,.. Nu qui lut vit cc s trong dy v vit thm 3 s hng tip theo ca dy. Bi 2 :Ca hng bn c 227 kg go np v go t. Nu ca hng bn thm 13 kg go t th s go t gp i s go np. Tnh s go t , s go np ca hng bn c . Bi 3 : C 2 thng du , thng th nht ng 42 lt . Nu ly 7 1 s du thng th nht v 8 1 s du thng th hai th c 12 lt. Hi thng th hai c bao nhiu lt du?
 9. 9. 9 9: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1. 1kg .1km , du cn in vo ch chm l: A. > B. < C. = D. khng c du no 2. 10 km ..9989 m , du cn in l : A. = B. > C. < D. khng c du no. 3. S thng c 30 ngy trong mt nm l: A. 5 B. 4 C.6 D. 7 4. Ch s 6 trong s 9367 ch : A. 6 trm B. 6 nghn C. 6 chc D. 6 n v II/ T lun : Bi 1: Hai ti c s bi bng nhau , nu ly 10 vin bi ti th nht b sang ti th hai th lc s bi ti hai gp 3 ln s bi ti mt. Hi lc u mi ti c bao nhiu vin bi? Bi 2 : Tm mt s, bit rng nu gim s i 3 ln ri li gim tip i 5 ln th c s mi bng 2 1 s nh nht c 2 ch s. Bi 3: Mt hnh vung c chia thnh 2 hnh ch nht .Tnh chu vi hnh vung, bit rng tng chu vi 2 hnh ch nht l 6420 cm.
 10. 10. 10 10: I/ Trc nghim: Ghi li ch t trc cu tr li ng: 1.S gia 2 s 27 909 v 27 911 l: A. 27 908 B. 27 9010 C. 27 9012 D. 27 910 2.S c 3 ch s khc nhau ln nht l : A. 999 B. 897 C. 987 D. 798 3.B i lm v lc 17 gi km 15 pht . M i lm v sm hn b 30 pht. Vy m i lm v lc: A. 17 gi 45 pht B. 16 gi 30 pht C.16 gi15 pht 4.Trong php chia , s chia l 7. C th c my s d ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 7 II/ T lun: Bi 1: Hng ngh ra mt s. Bit rng 3 1 s Hng ngh gp ln 3 ln ri ly i 5 1 kt qu th c 12 . Tm s Hng ngh. Bi 2 : Tui T bng 6 1 tui m v bng 7 1 tui b . B hn m 5 tui .Tm tui ca mi ngi. Bi 3 : Mt hnh ch nht c chu vi gp i chu vi hnh vung cnh 415m . Tnh chiu di v chiu rng hnh ch nht . Bit chiu di gp 4 ln chiu rng .
 11. 11. 11 11 I.Trc nghim Cu1.( 2 im)Khoanh vo ch t trc kt qu ng: A,Khong thi gian t 8 gi km 10 pht n 8 gi 30 pht l: a. 20 pht b. 30 pht c. 40 pht d. 50 pht B.Trong cc php chia c d vi s chia l 7, s d ln nht l: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 C.3m 5cm = ....... cm. S thch hp in vo ch chm l: a. 350 cm. b. 3030 cm c.305 cm. d.35cm D, Hnh v bn c my gc vung my gc khng vung? a. 6 gc vung, 4 gc khng vung. b. 6 gc vung, 6 gc khng vung. c. 6 gc vung, 2 gc khng vung. d. 4 gc vung, 6 gc khng vung. Cu 2.( 6 im)in p s hoc cu tr li ng vo ch chm....... A,Mt s khng chiahtcho6khichiacho 6thcthcnhngsdno? Tr li: Mt s khng chia ht cho 6 khi chia cho 6 th c th c nhng s d l ..................... B, Mt php chia c s chia l 7 , s d l 5. Mun php chia tr thnh php chia ht v thng tng thm 2 n v th phi thm vo s b chia bao nhiu n v? Tr li:Mun php chia tr thnh php chia ht v thng tng thm 2 n v th phi thm vo s b chia.................. n v. C, Mt php chia c s b chia l 79 thng l 7 , s d l s d ln nht c th c ca php chia . Tm s chia v s d ca php chia . Tr li:Mt php chia c s b chia l 79 thng l 7 , s d l s d ln nht c th c. S chia ca php chia l:...........;s d l:................. D,Trong mt php chia, s b chia gp 7 ln s chia. Hi thng ca php chia l bao nhiu? Tr li:Thng ca php chia l..............
 12. 12. 12 II. T lun Bi 1 ( 3 im) Hy in du >,