of 32 /32
Tajuk-tajuk Cadangan untuk Kerja Kursus (PBS) Pengajian Am STPM 900/4

Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

  • Author
    pa3stpm

  • View
    42.142

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik pemilihan dan penulisan tajuk dan objektif kerja kursus pengajian am stpm 900/4

Text of Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

  • 1. 1 TajukObjektif KaedahPersepi pengguna - Mengenalpasti mutu i. Soalselidikterhadap mutuperkhidmatan bas awam bagi ii. Pemerhatianperkhidmatan laluan dari SMKDPB keiii. Temubualpengangkutan bas Terminal Pengangkutanawam bagi laluan Awam bandar Pontian.dari SMKDPB keTerminal - Mengkaji keberkesananPengangkutan perkhidmatan bas awam bagiAwam Bandarlaluan Parit Mesjid Pontian. Terminal Pengangkutan Awam Bandar Pontian.

2. 2 TajukObjektifKaedahSejauh mana KOOP -Mengenalpasti mutu -Soal selidikSMKDPB memberi perkhidmatan KOOP - Pemerhatianmenafaat kepadaSMKDPB kepada warga - Temubualwarga SMKDPB sekolah - Rujukan - Mengkaji keberkesanan perkhidmatan KOOP kepada warga sekolah SMKDPB 3. 3 Tajuk ObjektifKaedahPenglibatan pelajar -Mengenal pasti -Soal selidikpra-u SMKDPBsejauhmana penglibatan-Pemerhatiandalam aktivitipelajar pra-u SMKDPB-Temuramahperniagaan di luardalam aktiviti perniagaan --rujukanwaktu sekolah di luar waktupersekolahan- Mengkaji faktor-faktoryang menarik kepadapenglibatan pelajar dalamaktiviti perniagaan di luarwaktu sekolah. 4. 4 Tajuk ObjektifKaedahPotensi perniagaan-Mengenalpasti-Soal selidikpasar tani di tapak potensi perniagaan-Temu bualPasar Tani Bandar pasar tani di Tapak -PemerhatianPontian Pasar Tani Bandar -RujukanPontian-Mengkaji sejauh manaperniagaan di TapakPasar Tani BandarPontian dapatmeningkatkan tarafekonomi pesertanya 5. 5 TajukObjektifKaedahHomestay sebagai satu-Mengenal pasti peluang -Soal selidikpeluang perniagaan dan ruang untuk -Pemerhatianbaru di daerah Pontian mengusaha perniagaan-Soaljawab homestay di daerah-Rujukan Pontian - Mengkaji faktor yang boleh mendorong penglibatan usahawan dalam bidang homestay 6. 6 TajukObjektif KaedahPendedahan -Mengenal pasti-Soal selidikpeluang perniagaan keperluan pelajar-Pemerhatiansebenar kepada didedahkan kpd peluang -Temubualpelajar pra-uperniagaan sebenar -rujukanSMKDPB -Mengkaji sejauhmana pelajar SMKDPB didedahkan kepada peluang perniagaan sebenar 7. 7 TajukObjektif KaedahPerniagaan jualan-Mengenalpastilangsung Cosway di Masalah-masalah yang -PemerhatianTamandihadapi oleh-Soal selidikMegah,Pontian Satu perniagaan jualan-TemubualTinjauan langsung Cosway di -rujukan Taman Megah - Mengkaji kesan perniagaan jualan langsung Cosway kepada perniagaan runcit lain di Taman Megah 8. 8 Tajuk ObjektifKaedahPersepsi pengunjung -Mengenalpasti faktor -Pemerhatianterhadap restoran tarikan pengunjung-Soal selidikmamak di pusatterhadap restoran -Temubualperdagangan Pontian mamak di Pusat-rujukanPerdagangan Pontian.-Mengkaji kesankewujudan Restoranmamak terhadap kedaimakanan lain di PusatPerdagangan Pontian 9. 9 TajukObjektifKaedahKualiti Perkhidmatan -Mengenal pasti -Temubualteksi di Jalan Parit persepsi masyarakat -soal selidikMesjid, Pontianterhadap kualiti-pemerhatian perkhidmatan teksi di Jalan Parit Mesjid,Pontian -Mengkaji faktor kurang sambutan masyarakat terhadap perkhidmatan teksi di Jalan Parit Mesjid 10. 10 TajukObjektifKaedah Persepsi pelajar -Mengenal pasti -Soal selidik prauniversitikepentingan -Pemerhatian SMK..terhadaperkhidmatan bas awam -rujukan p perkhidmatan bas kepada pelajar awam di Ayer Baloi prauniversiti diSMK..-Mengkaji tahappenggunaanperkhidmatan bas awamdi kalangan pelajarprauniversiti SMKSPyang tinggal sepanjanglaluan bas awam di AyerBaloi 11. 11 Tajuk Objektif Kaedah Kesesuaian Lokasi - Mengenal, pasti-Pemerhatian Bank-bank di Daerah kesesuaian lokasi bank -Soal selidik Pontian kepada pengguna-Temu bual -Mengkaji masalah pengguna terhadap lokasi bank-bank di Bandar Pontian 12. 12 Tajuk ObjektifKaedah Perniagaan pakaian-Mengenal pasti faktor-Soal selidik terpakai di Parit pertumbuhan pesat perniagaan(pelanggan/ Sikom,Pontian/pakaian terpakai di Pekan parit penduduk Kepesatan Sikom sekitar) perniagaan Bundle -Temu bual di Parit Sikom-Mengkaji masalah yang(pekedai) dihadapi oleh para peniaga pakaian terpakai di Pekan Parit Sikom, Pontian 13. 13 TajukObjektif Kaedah Perniagaan pasar -Mengenal pasti masalah para -pemerhatian malam di Bandarpeniaga pasar malam di -Soal selidik PontianBandar Pontian -temu bual-Mengkaji kesan pasar malamBandar Pontian terhadapkebersihan persekitaran 14. 14 Tajuk ObjektifKaedah Kewujudan kedai -Mengenal pasti kesan -pemerhatian 1 Malaysia di kewujudan kedai 1 -soal selidik Bandar PontianMalaysia di Bandar(pelanggan/ Pontian terhadappengguna) pekedai runcit di -temu bual (tuan sekitarnyapunya kedai) -rujukan -Mengkaji sambutan pengguna terhadap kewujudan kedai 1 Malaysia 15. 15 TajukObjektif Kaedah Perniagaan kuih-Mengenal pasti cabaran- tradisional di Kampung yang dihadapi oleh pemerhatian Parit Hj Sirat pengusaha perniagaan -soal selidikkuih tradisional di . -temubual-Mengkaji kepentinganperniagaan terhadapsosioekonomi masyarakatsetempat. 16. 16 TajukObjektif Kaedah Perniagaan kafe -Mengenal pasti persepsi-Pemerhatian siber di Parit Mesjid penduduk setempat -Soal selidik terhadap perniagaan kafe-Temubual siber di Pt.Mesjid-rujukan- Mengkaji kesan kewujudankafe siber di Pt Mesjidkepada pelajar SMKDPB 17. 17 Tajuk Objektif Kaedah Cabaran -Mengenal pasti-Pemerhatian perniagaan runcit cabaran peniaga-soal selidik di Pekan Ayer kedai runcit di-temubual baloi, PontianPekan Ayer Baloi -Mengkaji persepsi penduduk setempat terhadap perniagaan kedai runcit di pekan tersebut 18. 18 TajukObjektifKaedah Potensi-Mengenal pasti potensi -soal selidik pengusahaperusahaan tanaman pisang -pemerhatian tanaman pisang dalam meningkatkan taraf-temubual di Kampung ekonomi penduduk Kayu Ara Pasong -Mengkaji sejauhmanapenglibatan pendudukterhadap perusahaantanaman pisang 19. 19 TajukObjektifKaedah Persepsi pelajar -Mengenal pasti kepentingan -Temubual SMKDPB terhadaphari kantin sekolah terhadap-Soal selidik hari kantin di pelajar prauniversiti -pemerhatia peringkat SMKDPB n-Mengkaji kesan aktiviti harikantin di SMKDPB terhadappelajar prauniversiti 20. 20 TajukObjektif kaedah Tinjauan terhadap aktiviti -Mengenal pasti jenis- -Soal perniagaan di Plazajenis perniagaan diselidik PontianPlaza Pontian-Temubua l-Mengkaji cabaran-Pemerhatyang dihadapi oleh ianpara peniaga di lokasitersebut 21. 21 Tajuk Objektif kaedah Perkhidmatan- Mengkaji sambutan orang-Soal selidik Homestay di Tanjungramai terhadap-Pemerhatia Piai perniagaan homestay dinTanjung Piai-temubual - Mengenal pasti penglibatanpenduduk setempatdalam perusahaanhomestay 22. 22 Tajuk ObjektifKaedah Persepsi warga-Mengkaji tahap SMKDPB terhadap kepuasan pengguna Perniagaan Kantin terhadap perkhidmatan sekolah-kantin sekolah -Mengenal pasti masalah yang mempengaruhi sambutan warga SMKDPB terhadap perniagaan kantin sekolah 23. 24 Tajuk ObjektifKaedah Persepsi penduduk -Mengkaji sambutan-soal selidik setempat terhadap penduduk setempat terhadap-temu bual perniagaan keropoki perniagaan keropok lekor di -pemerhatian lekor di Tanjung Piai Tanjung Piai -Mengenal pasti cabaran kewujudan perusahaan tersebut 24. 24 TajukObjektif Kaedah Potensi perniagaan -Mengkaji-Soal selidik keropok lekor di potensi-Pemerhatian Kampung Perpat, Serkat perniagaan -rujukankeropok sebagaisatu lokasitarikanpelancong keSerkat--Mengenal pasticabaranpengusahakeropok lekor diKg Perpat,Serkat 25. 25 TajukObjektif Kaedah Tinjauan terhadap-Mengkaji tahap-Pemerhatian penggunaan bas awam di kepuasan -Soal selidik bandar Pontian Kecil penggunaperkhidmatan basawam di BandarPontian Kecil-Mengenal pastikelemahanperkhidmatan basawam BandarPontian Kecil 26. 26 TajukObjektifKaedah Perkhidmatan feri ke -Mengenal pasti cabaran -Pemerhatian Tanjung Pinang dan dihadapi pengusaha feri (Terminal Batam, satu tinjauan di Terminal Feri Kukup Feri Kukup)-Soal selidik-Mengkaji mutu (pengguna)perkhidmatan feri yang -Temu bualdisediakan oleh (pengusahapengusaha feriferi diterminal feriKukup) 27. 27 Tajuk Objektif Kaedah Perniagaan makanan-Mengkaji faktor -Soal selidik segera di KFC Pontian mempengaruhi sambutan-Temu bual dan kesannya kepada remaja terhadap restoran -Rujukan golongan remaja KFC di Bandar Pontian-pemerhatian -Mengenal pasti kesan kewujudan kedai KFC terhadap golongan remaja 28. 28 TajukObjektif Kaedah Sambutan -Mengenal pasti faktor -Soal selidik masyarakat sambutan masyarakat-Pemerhatian terhadap kedai setempat terhadap kedai-Temu bual serbaneka di serbaneka Pekan Benut-Mengkaji tahap kepuasanpengguna terhadap mutubarangan kedai serbaneka 29. 29 TajukObjektifKaedah Kewujudan-Mengenal pasti -Soal selidik pasaraya besar dan kepentingan pasaraya-Pemerhatian kesan kepada besar kepada-Temu bual peniaga-peniagapenduduk pontian kecil di Bandar Pontian-Mengkaji impakkewujudan pasarayabesar kepada peniaga-peniaga kecil dikawasan Pontian 30. 30 Tajuk ObjektifKaedah Pengurusan sisa -Mengenal pasti masalah -Soal selidik makanan di tapakpengurusan sisa makanan di-Temu bual gerai-gerai makanan gerai-gerai makanan sekitar (pegawai di sekitar Bandar Bandar PontianMajlis Pontian daerah -Mengkaji keperluan peniaga Pontian) gerai makanan dalam aspek -pemerhatia pengurusan sisa makanan n