of 14/14
SVJETSKE SILE Mirjana Drmić-Malić Rim VI.b K L I K N I!

Svjetske sile VI b

  • View
    186

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile VI b

SVJETSKE SILE

SVJETSKE SILE

Mirjana Drmi-Mali

RimVI.bK L I K N I!

RIMSKO

MONI RIM

U petnaestoj godini vladavine cara Tiberija, kad je Poncije Pilat bio upravitelj Judeje, Herod tetrarh Galileje, a brat njegov Filip tetrarh zemlje Itureje i Trahonitide, i Lizanija tetrarh Abilene, u danima Ane, glavara sveenikoga, i Kajfe, rije Boja dola je Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji... Ivan je krstio ljude vodom i navio dolazak Isusa ,koji e ih krstiti svetim duhom i vatrom. Kada se Isus krstios neba se zauo glas:

Ti si Sin moj, ljubljeni, ti si mi po volji!

Rimski car Tiberije postavio je 26. n.e. Pilata za upravitelja provincije Judeje.U to vrijeme je Isus propovijedao o Bojem Kraljevstvu,lijeio,uskrsavao,hranio ljude,izabrao uenike,inio uda.

I tako je dolo od Jehove odreeno vrijeme, vrijeme da se plati otkupna rtva i da se ovjeanstvo izbavi od grijeha i smrti. U Edenskom vrtu,kada je zmija prevarilaEvu: Jehova Bog je nato rekao zmiji: Kad si to uinila, da si prokleta meu svom stokom i meu svim divljim ivotinjama poljskim! Po trbuhu e puzati i prah e jesti sve dane ivota svojega I ja u zametnuti neprijateljstvo izmeu tebe i ene, i izmeu potomstva tvojega i potomstva njezina. On e ti zdrobiti glavu, a ti e mu raniti petu.( 1.Mojsijeva 3:14,15 )

Otkupnina Boji najvredniji dar

Isusova smrt jako je vana za ispunjenje Jehovinog nauma. Budui da je Isus bio zaet Bojim svetim duhom, roen je kao savren ovjek i nije morao umrijeti zbog naslijeenog grijeha. No dao je svoj ivot kako bi ljudi dobili priliku ivjeti vjeno. Na taj nain ispravio je nepravdu koju je neposluni Adam nanio svojim potomcima.(Matej 20:28;Luka 1:34,35;Ivan 3:16,36;2.Petrova 3:13).

AdamISUS

Pilat je tamo trebao odravati red i mir te nadzirati ubiranje posrednih poreza i glavarine. idovski sudovi bili su nadleni za rjeavanje uobiajenih sudskih procesa, no sluajeve u kojima se traila smrtna kazna rjeavao je upravitelj jer je imao najviu sudsku vlast.I tako je Isus izveden pred Pilata!

Pilat sudi ISUSU Pilat je postao prezrena linost prvenstveno zbog suenja koje je proveo kad su idovski sveeniki glavari i starjeine optuili Isusa da se smatra Kraljem. Sluajui Isusa kako mu objanjava da je doao svjedoiti za istinu, Pilat je zakljuio da optuenik ne predstavlja nikakvu prijetnju za Rim. to je istina? upitao je oito mislei da je istina previe nedokuiva. Do kakvog je zakljuka doao? Ne nalazim nikakvog zloina na ovom ovjeku (Ivan 18:37,38;Luka 23:4).

A Pilat ih je upitao: to onda da uinim s Isusom kojega nazivaju Kristom? Nato su svi rekli: Na stup s njim!

14. nisana 33.

Kad su ga pribili na stup, razdijelili su haljine njegove bacajui drijeb.

A kad su stotnik i oni koji su s njim uvali Isusa vidjeli potres i ono to se dogaalo, silno su se uplaili i rekli: Ovo je zaista bio Sin Boji!

Trei dan je Isus uskrsnuo ! A zatim se vratio na nebo i sjeo s desna ocu,dok ne poloi neprijatelje pod noge njegove. Krist [je] uskrsnuo od mrtvih, on on je prvina onih koji su umrli. Jer budui da je smrt dola po ovjeku, i uskrsnue mrtvih dolazi po ovjeku. Jer kao to u Adamu svi umiru, tako e i u Kristu svi oivjeti (1.Korinanima 15:20-22).

Otkupnina je plaena! Rimsko carstvo je nastavilo da se iri i jaa, ali trebalo je da se u njegovo vrijeme ispune jo neki naumi Jehove boga.

SLIJEDI VI.c