of 25/25
SVJETSKE SILE Mirjana Drmić-Malić Rim VI.a K L I K N I!

Svjetske sile VI a

  • View
    227

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile VI a

Slide 1

SVJETSKE SILE

Mirjana Drmi-Mali

RimVI.aK L I K N I!

R I M S K OC A R S T V O

Rimsko carstvo je trajalo od 27. g.p.n.e do 476. tj. 1453. g.n.e

Legenda o nastanku Rimagovori da je trojanski vojskovoa Eneja nakon Trojanskog rata otiao iz Troje. Bog mu je naredio da osnuje grad na Apeninskom poluotoku. Eneja je otiao tamo i sa svojim potomcima na rijeci Tiber osnovao naselje Alba Longa. Naseljem je vladao Numitor kojeg poraava Amulije da bi zavladao. Numitorova ker trudna s bogom Marsom rodi blizance pa Amulije nareuje robu da ubije djecu. Rob je ostavio djecu u koari na rijeci i vuica je nala koaru i hranila blizance. Pastir je pronaao djecu i othranio ih te im dao imenaRomuliRem.Kad su saznali za svoje podrijetlo, Romul i Rem zbacili su Amulija sa prijestolja i ponovno je zavladao Numitor. 753. godine Romul i Rem su na brdu Palatinu poeli podizatigradRim. Onda su se posvaali i Rem je poginuo. Grad je dobio ime Roma, aRomul je bio prvi rimski kralj. U 6. stoljeu prije Krista Rimom su zavladali Etruani.

Rim, koji je prvobitno sainjavala samo skupina sela na rijeci Tiberu, sve je vie dobivao na vanosti. Naposljetku je Rim, zbog svoje mone, dobro organizirane vojske i centralizirane politike moi, pregazio podruja koja su bila pod vlau etiri Aleksandrova generala. Do 30. pr.n.e. Rimsko Carstvo nedvojbeno je ve imalo vlast u svojim rukama, i tako se prvi put pokazalo kao strana zvijer koju je Danijel vidio u viziji (Danijel 7:7).

Rimsko Carstvo prostiralo se od Britanije do sjeverne Afrike i od Atlantskog oceana do Perzijskog zaljeva. Budui da se carstvo prostiralo oko Sredozemnog mora, Rimljani su ga nazvali Mare Nostrum (Nae more). I Rim je utjecao na idove, ija je zemlja bila dio Rimskog Carstva (Mt 8:5-13;Dj 10:1,2). Isus je bio krten i ubijen tijekom vladavine cara Tiberija. Neki su rimski vladari okrutno progonili krane, ali nisu uspjeli suzbiti oboavanje pravog Boga. Carstvo se nakon 13 stoljea raspalo pod naletom germanskih plemena sa sjevera i nomadskih napadaa s istoka.

Prvi rimski car je bioAvgust Oktavijan,koji je u bici kod Akcija, 2. septembra 31. g. p.n.e. pobijedio Marka Antonija i zbog toga mu senat daje poasnu titulu August(car) 16. januara 27. g. p.n.e. od kada se i racuna doba rimskog carstva.

Rimske ceste Jo u drevno doba rimske se ceste smatralo monumentalnim graditeljskim dostignuem. Tokom vie stoljea Rimljani su sagradili izvrsnu mreu cesta dugaku vie od 80000 kilometara koja se protezala podrujem na kojem se sada nalazi vie od 30 zemalja.

Rimske ceste bile su dobro projektirane, izdrljive, korisne i lijepe. U idealnim sluajevima bile su najkrai mogui put izmeu polazne toke i odredita, to je ujedno i razlog zbog kojeg mnoge od njih imaju dugake ravne dionice. No graditelji cesta esto su se morali prilagoditi karakteristikama terena. Kad god je to u brdovitim predjelima bilo mogue, rimski su inenjeri ceste gradili otprilike na polovini obronka, i to na sunanoj strani brda. Tako su putnicima olakaliputovanje jer je ta strana bila zatienija od vremenskih nepogoda.

Via Appia

Rimske ceste doista su udesan i trajan spomenik drevne civilizacije, a i znaajno su doprinijele irenju dobre vijesti o Bojem Kraljevstvu.

Popis stanovnitva.Rimski car August izdao je naredbu da se popie sve stanovnitvo. Ljudi su radi popisa trebali otii svaki u svoj grad. Neki su morali putovati tjedan dana ili jo i due (Luka 2:1-3).

Na put su krenuli i Josip i Marija iz Judina plemena! Josip je otiao iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, jer je bio iz Davidova doma i obitelji, da se upie s Marijom, koja se dotad ve udala za njega, a sada je bila u poodmakloj trudnoi.

Josip i Marija su otputovati u Betlehem, Josipovo rodno mjesto koje se nalazilo juno od Jeruzalema.

Bilo je to poetkom jeseni 2. godine pr. n. e.

U Betlehemu je Marija rodila ISUSA.

Pastiri su boravili vani i uvali none strae kod stada svojih (Luka 2:8).

I aneo Jehovin stao je kraj njih i slava Jehovina zablistala je oko njih, te su se jako uplaili. A aneo im je rekao: Ne bojte se! Evo, objavljujem vam dobru vijest o velikoj radosti za sve ljude, jer vam se danas u gradu Davidovu rodio Spasitelj Krist, Gospodin.

A ovo vam je znak:Nai ete dijete povijeno i poloeno u jasle.

I otili su i nali Mariju i Josipa i dijete poloeno u jaslama.

U h r a m u

IMUN ANA

U hramu je Josipu i Mariji priao jedan ostarjeli ovjek po imenu imun. Njemu je Jehova otkrio da nee umrijeti dok najprije ne vidi obeanog Krista, odnosno Mesiju. Tog dana sveti duh uputio je imuna u hram, gdje je zatekao Josipa i Mariju s malim Isusom. imun je uzeo dijete u naruje. I blagoslovio, ih je, a majci njegovoj Mariji rekao je: Evo, ovaj je postavljen da zbog njega padnu i ustanu mnogi u Izraelu i da bude znak protiv kojeg e se govoriti.

Proroica Ana Imala je osamdeset i etiri godine i nikad nije izostajala iz hrama, nego je no i dan sluila Bogu postovima i usrdnim molitvama. U taj je as dola i poela zahvaljivati Bogu i govoriti o djetetu svima koji su ekali izbavljenje Jeruzalema.

Kad su izvrili sve po zakonu Jehovinu, Josip i Marija sa Isusom su se vratili u Galileju u svoj grad Nazaret. I rimsko carstvo je jaalo i irilo svoje granice,a rastao je ipodanik tog carstva Isus Krist.

Radio je sa Josipom... Raspravljao sa sveenicima u hramu...

A kada je imao oko 30 godinaIsus je otiao iz Galileje na Jordan k Ivanu Krstitelju da ga on krsti.

Rimsko carstvo je jaalo ,irilo svoje granice ,svoju mo,a njegovi carevi sebe proglaavali za bogove... JEHOVA je sve to posmatrao i dopustio. Dolo je vrijeme da se plati otkupna rtva i da se ovjeanstvo otkupi od grijeha i smrti.

Rimsko carstvo je trebalo da obavi taj ZADATAK.

Kako,slijedi VI b

ADAM ISUS