of 26/26
SVJETSKE SILE V. GRČKA K L I K N I !

Svjetske sile v

  • View
    52

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile v

Slide 1

SVJETSKE SILE

V. GRKAK L I K N I !

Danijel Tree godine kraljevanja kralja Belasara ukazalo se meni, Danijelu, vienje poslije onoga koje mi se ukazalo na poetku.

Poeo sam gledati u vienju, i dok sam gledao, naao sam se u utvrdi uanu, koja je u pokrajini Elamu. Gledajui dalje u vienju, naao sam se na rijeci Ulaju. Gle ovan koji je imao dva roga. Oba su roga bila visoka, no jedan je bio vii od drugoga, a onaj vii izrastao je kasnije. Vidio sam kako ovan bode na zapad, na sjever i na jug, i nijedna zvijer nije mu se mogla oduprijeti i nije bilo nikoga tko bi izbavljao od njega. inio je to je htio i uzoholio se.

I gle, jarac je dolazio sa zapada povrinom sve zemlje, a da nije doticao zemlju. Jarac je imao upadljiv rog meu oima. I pribliavao se ovnu s dva roga,kojega sam vidio kako stoji ispred rijeke, i potrao je na njega silno gnjevan.

Vidio sam kako je doao do ovna i pun gorin okomio se na njega, Udarajui ga dok mu nije slomio oba roga, a ovan nije imao snage oduprijeti mu se.

I oborio ga je na zemlju i zgazio, i nije bilo nikoga da ovna izbavi od njega.

A jarac se uzoholio preko svake mjere. Ali kad se osilio, veliki se rog slomio i umjesto njega izrasla su etiri upadljiva roga prema etiri vjetra nebeska.

I zauo sam glas ovjeka koji je bio usred Ulaja, i povikao je: Gabrijele, daj mu da razumije vienje!Ovan to si ga vidio, koji ima dva roga, predstavlja kraljeve Medije i Perzije.Runjavi jarac predstavlja kralja Grke, a veliki rog to mu je meu oima predstavlja prvoga kralja.A to to se taj rog slomio, te su umjesto njega izrasla etiri roga, znai da e se iz naroda njegova podii etiri kraljevstva, ali nee imati njegovu mo.A potkraj kraljevanja njihova, kad prijestupnici navre mjeru, ustat e kralj okrutna lica koji razumije nejasne izjave.On e zadobiti silnu mo, ali ne vlastitom snagom. Na zauujui e nain pustoiti i bit e uspjean i djelotvoran. I upropatavat e mone i narod svetih.

Zbog njegove pronicljivosti prijevara e uspijevati u ruci njegovoj. U srcu e se svojemu uzoholiti, i u mirno vrijeme mnoge e upropastiti. I ustat e na Kneza nad knezovima, ali bit e slomljen, no ne ljudskom rukom.Ono to je reeno u vienju o veeri i jutru istinito je.

A ti zapeati vienje, jer treba se ispuniti za mnogo dana!

Runjavi jarac predstavlja kralja Grke, a veliki rog to mu je meu oima predstavlja prvoga kralja,ALEKSANDRA MAKEDONSKOG-VELIKOG. 336 g.p.n.e. A. Makedonski postao kralj.

Proroci Ezekijel i Zaharija, koji su ivjeli u 7. i 6. stoljeu prije nove ere, prorekli su unitenje Tira (Ezekijel 26:3-5,12;27:32-36;Zaharija 9:3,4). Ezekijel je ak napisao da e kamenje i praina iz tog grada biti baeni nasred vode. Aleksandrovi vojnici za vrijeme opsade Tira 332. pr.n.e. ,pokupili su drvo i kamenje s ruevina starog, kopnenog dijela grada i pobacali ga u more kako bi napravili nasip do otonog dijela Tira. Tako su uspjeli doi do grada i osvojiti ga. Proroanstva o padu Tira ispunila su se do najsitnijih pojedinosti.

Aleksandrija-osnovana 331. g.p.n.e

ALEXANDRIA

331 g.p.n.e. A. Makedonski porazio Perziju.

323g.p.n.e iznenada umro u 32. godini ivota. Nijedan Aleksandrov potomak ni bilo tko drugi nije preuzeo vlast nad itavim njegovim carstvom. Umjesto toga, njegova etiri najistaknutija generala Lizimah, Kasandar, Seleuk i Ptolemej podijelila su carstvo izmeu sebe i proglasila sebe kraljevima.

etiri roga: 301 g.p.n.e.konana podjela carstva na etiri dijela : 1. Seleuk vlada Mesopotanijom i Sirijom 2. Ptolomej vlada Egiptom i Palestinom 3. Lizimak vlada Malom Azijom i Trakijom 4. Kasandor vlada Makedonijom i Grkom

4. izumire muka linija Kasandra Lizimak 285 g.p.n.e. preuzima evropski dio Grkog carstva . etiri (4) godine kasnije Lizamak je poginuo u bici sa Seleukom I Nikatorom , koji preuzima kontrolu nad Lizimakovim dijelom carstva i postaje prvi u liniji Seleukidskih kraljeva u Siriji. Osniva Antiohiju i ona postaje glavnim gradom. Ubijen je 281 g.p.n.e.,ali dinastija Seleukovia ostaje na vlasti sve do 64 g.p.n.e.,kada rimski general Pompej pretvara Siriju u rimsku provinciju. Najdue na vlasti ostaju Ptolomejevii Ptolomej I je 305 g.p.n.e. postao prvi makedonski kralj i faraon u Egiptu.

U Aleksandriji gradi uvenu biblioteku i za taj posao dovodi iz Grke Demetrija Falereja . U 1.st.n.e. biblioteka je imala oko 1.000.000 svitaka. Dinastija Ptolomejevia se zadrala na vlasti u Egiptu do 30g.n.e.,tada je Egipat pokoren od rimskog carstva. Iako 30g.p.n.e. gubi jak vojni uticaj,uticaj Grke kulture se nastavlja.

BIBLIOTEKA

ATENA

ATENA -danas-