Surga & neraka 03

  • View
    1.685

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Surga & neraka 03

  • 1. Bintang Ramadhan Ellisa Mahardini Hatfina Zata Lini Indah Mustika Ningtyas Bobby Jessica

2. Dan sampaikanlah ber it a gembir a kepada mer eka yang ber iman danber buat baik, bahwa bagi mer eka disediakan sur ga-sur ga yang mengalirsungai-sungai di dalamnya. Set iap mer eka diber i r ezki buah-buahandalam sur ga-sur ga it u, mer eka mengat akan : I nilah yang per nahdiber ikan kepada kami dahulu. Mer eka diber i buah-buahan yang ser upadan unt uk mer eka di dalamnya ada ist er i-ist er i yang suci dan mer ekakekal di dalamnya.( Al Baqar ah :25)Diriwayatkan dari Abu Hurayrah bahwa Nabi Muhammad bersabda, Allahmenjanjikan untuk hamba-hamba-Nya yang saleh sesuatu yang tidakpernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernahterlintas dalam hati manusia. Jika kalian menginginkannya, bacalah ayatAlquran: Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untukmereka, yakni (bermacam-macam nikmat) yang dapat menyedapkanpandangan. ( As Sajdah :17 ) (H.R Bukhari). 3. Surga adalah tempat yang penuh denganberbagai kenikmatan, yang disediakanAllah bagi orang-orang yang bertakwa. 4. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diridan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Merekaberperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injildan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain)daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telahkamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka ituadalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji,yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuatmaruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memeliharahukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.( At Taubah :111-112 ) 5. 1. Pohon, tanaman dan buah-buahan surga Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun- susun (buahnya). Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang tercurah. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti (buahnya) dan tak terlarang mengambilnya. (Al-Waqiah: 27-33) Apabila seseorang memetik buah-buahan di surga, maka setelah itu buah- buahan itu kembali ke tempatnya semula. (Diriwayatkan Haitsami) Orang Badui bertanya, Rasulullah, aku dengar baginda menyatakan bahwa di surga terdapat pohon yang durinya sangat banyak. Menurut pengetahuanku tidak ada pohon yang durinya lebih banyak daripada pohon At- Thalhu? Rasulullah menjawab, Sesungguhnya Allah menggantikan bekas setiap duri dengan buah-buahan persis seperti domba yang bulunya lebat. Di dalam buah-buahan tersebut, terdapat tujuh puluh rasa dan rasa yang satu berbeda dengan rasa yang lain. (Diriwayatkan Abu Nuaim) 6. BidadariCiri-ciri bidadari itu yaitu: Dipingit di kemah-kemah (55:70), Cantik wajahnya dan bagus akhlaknya (55:70), perawan Kaya cinta dan sebaya 56:35-38 Payudaranya montok (kaibun=wanita yang montok payudaranya 78:31-33),dan Kulitnya mulus.Di surga orang mukmin mempunyai tujuh puluh tiga istri. Kami bertanya,Wahai Rasulullah, apakah ia mempunyai kekuatan untuk menggaulimereka semua? Sabda Nabi, Sesungguhnya ia diberi kekuatan sebesarkekuatan seratus orang. (HR Abu Nuaim) 7. PINTU-PINTU DALAMSYURGA Pintu-pintu dalam syurga ada 8 diantaranya Ar-rayyan yangdiperuntukkan bagi orang Shaum. Seorang wanita yang rajin solat 5 waktu lalu meninggal sedangkansuaminya ridha, maka ia akan dipersilahkan untuk memasuki syurgadari pintu manapun yang ia sukai. Pintu-pintu surga senantiasa terbuka, orang yang shalat akan masukpintu shalat. Yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Danyang bersadaqoh akan masuk dari pintu shadaqoh ( H. R. BukhariMuslim ) Luas dan lebar pintu syurga seperti jarak pengendara tercepatselama 3 hari. Jarak anatara 1 pintu dengan pintu lainnya sepertiantara Mekkah dan Bushra ( Muttafaq Alaihi) 8. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas merekadan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api).Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nyadengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku haihamba-hamba-Ku.( Az Zumar : 16 ) 9. Neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan,yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir.Didalam Al-Quran disebutkan bahan bakar nerakaadalah dari manusia dan batu (ada yang mengartikanberhala). Pintu gerbang Neraka di pimpin oleh MalaikatMalik, yang memiliki 19 malaikat penyiksa didalamNeraka, salah satunya yang disebut namanya dalamAl-Quran adalah Zabaniah. 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (2:39) Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami sertamenyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (7:36) Tidakkah mereka, orang-orang munafik itu mengetahuibahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nyamaka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, merekakekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. (9:63) Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zhalim(musyrik) itu,Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal,kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yangtelah kamu kerjakan. (Yunus:52) 11. "Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." (At-Taubah [9]:35)"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret, kedalam air yangsangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api."(Al-Mumin [40]:71-72)"Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di ataskepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasalagi mulia." (Ad-Dukhan [44]:47-49)"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam apineraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluhhasta." (Al-Haqqah [69]:30-32)"Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yangsedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang adadi dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali merekahendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya,(serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (Al-Hajj [22]:19-22) 12. Disebutkan didalam salah satu hadist, bahwa penghunineraka yang terbanyak adalah dari kalanganperempuan. ...orang-orang ahli neraka telah diperintahkan masukneraka maka ketika saya berdiri di dekat pintu nerakatiba-tiba kudapatkan kebanyakan yang masuk kedalamnya adalah orang-orang perempuan. 13. Makanan para penghuni neraka hanyalah zaqqum. Minumnya air panas,berasal dari keringat dan daging-daging yang mendidih. Ada pula air dingintapi berbau busuk dan menjijikkan. Diberi minum dengan air yang berasal dari sumber yang sangat panas. Mereka tiadamemperoleh makanan selain pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidakpula menghilangkan lapar. (Al-Ghasysyiah:5-7) Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sepertikotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangatpanas. (Ad-Dukhan:43-46) Dan diberi minuman dengan air mendidih sehingga memotong ususnya. (47:15) Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. (69:36). 14. Makar akan dibuatkan untuk orang-orang kafir itupakaian-pakaian dari api neraka. (22:19) Pakaian mereka adalah pelangkin (ter) dan mukamereka ditutup oleh api neraka . (14:50) 15. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakayang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yangkasar lagi keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNyakepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(66:6)Jumlah malaikat penjaga neraka ada sembilan belas, seperrti firman Allah SWT, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) saqar. Tahukah kamu apa(neraka) Saqar itu ? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan,(neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia, di atasnya ada sembilan belas(malaikat penjaga). (74:26-30) Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dantidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu kecuali sebagai ujian bagiorang-orang kafir. (72: 31) 16. KONDISI PENGHUNI NERAKA Wajah mereka cacat dan terbakar ( QS. Al-Mukminum ) Semua kulit mereka hangus terbakar, setelah itu Allah akanmengganti dengan kulit yang baru, begitupun selamanya ( QS.An-nisa ) Wajah yang hangus menghitam, karena kepala mereka akandilumurka api Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busukdari tubuh mereka