16
BAHAGIAN A ( 20 MARKAH) Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. 1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat dalam rajah 1 Rajah 1 Ahmad Raju A Raju sangat kurus. B Ahmad lebih kurus berbanding Raju. C Raju lebih kurus berbanding Ahmad. D Ahmad dan Raju sama besar. 2. Salmah sedang membuat pemerhatian ke atas seekor ikan yang sedang berenang di dalam akuarium. Apakah deria yang Salmah gunakan semasa melakukan pemerhatian tersebut. A Rasa B Bau C Melihat D Mendengar 1

Sn year 4 sumatif 1 (2014)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KSSR

Citation preview

Page 1: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

BAHAGIAN A ( 20 MARKAH)

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.

1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat dalam rajah 1

Rajah 1

Ahmad Raju

A Raju sangat kurus.

B Ahmad lebih kurus berbanding Raju.

C Raju lebih kurus berbanding Ahmad.

D Ahmad dan Raju sama besar.

2. Salmah sedang membuat pemerhatian ke atas seekor ikan yang sedang berenang di dalam

akuarium. Apakah deria yang Salmah gunakan semasa melakukan pemerhatian tersebut.

A Rasa

B Bau

C Melihat

D Mendengar

3. Rajah 2 di bawah menunjukkan 2 ekor haiwan. Apakah ciri sepunya yang ada pada kedua-dua

haiwan tersebut.

Rajah 2

A Berkaki empat

B Berbulu pelepah

C Bersayap

D Besisik1

Page 2: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

4. Apakah peralatan yang sesuai digunakan untuk mengukur isipadu air dalam gelas.

A Pembaris

B Benang dan pembaris

C Silinder penyukat

D Penimbang

5. Jadual 1 di bawah menunjukkan data perubahan suhu air kopi panas setiap selang dua minit.

Nyatakan corak perubahan suhu air kopi tersebut.

Jadual 1

A Meningkat

B Menurun

C Tiada perubahan

D Menaik dan menurun

6. Antara gambarajah berikut, yang manakah bukan bentuk-bentuk komunikasi dalam kemahiran

proses sains.

A B

Lisan Tulisan

C D

Rajah Berlari

2

Masa (minit) 2 4 6 8

Suhu air kopi panas( c ) 80 78 76 74

Page 3: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

7. Rajah 3 berikut menunjukkan cara bacaan diambil . Yang manakah kedudukan mata yang betul

semasa membaca bacaan menggunakan pembaris.

Rajah 3

A P

B Q

C R

D S

8. Bakri sedang membuat ujikaji terhadap keperluan asas seekor ikan. Antara kemahiran

manipulatif yang perlu dilakukan , yang manakah adalah salah.

A Mengendalikan peralatan dan bahan ujikaji dengan betul.

B Mengendalikan ikan(spesimen) dengan betul.

C Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

D Membiarkan peralatan sains yang telah digunakan di atas meja tanpa menyimpannya.

9. Apakah peraturan yang perlu dipatuhi oleh murid ketika berada di bilik sains.

A Mendapat kebenaran guru sebelum memasuki bilik sains.

B Sampah di buang diluar bilik sains.

C Bermain dan berlari di dalam bilik sains.

D Melaporkan kepada kawan sahaja jika berlaku kemalanagan.

3

Page 4: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

10. Rajah 4 menunjukkan satu bahagian daripada tubuh manusia.

Rajah 4

Apakah bahagian yang ditanda X?

A Hidung

B Perut

C Paru-paru

D Salur trakea

11. Yang manakah berikut menunjukkan aliran udara semasa menarik nafas?

A Hidung peparu salur trakea

B Salur trakea hidung peparu

C Hidung salur trakea peparu

D Peparu salur trakea hidung

12. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan .

A Pergerakan dada oleh badan

B bilangan pergerakan dada turun dan naik dalam masa satu saat

C kandungan oksigen yang mengalir masuk ke dalam peparu

D kandungan karbon dioksida yang mengalir keluar daripada peparu

4

Page 5: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

13. Yang manakah berikut menerangkan tentang udara hembusan.

A Ia mengandungi lebih oksigen.

B Ia mengandungi lebih karbon dioksida.

C Ia mengandungi garam mineral dan protein.

D Ia mengandungi jumlah yang sama banyak antara karbon dioksida dan oksigen.

14. Bahan buangan akan menjadi …………………..jika tidak dikeluarkan dari dalam badan.

A gas

B makanan

C darah

D racun

15. Antara berikut yang manakah organ perkumuhan manusia?

Rajah 5

A II dan III sahaja

B II dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II , III dan IV

5

Page 6: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

16. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahtinjaan?

A Proses mengeluarkan tinja dari badan.

B Proses mengeluarkan bahan buangan daripada badan.

C Prosess menyedut udara masuk ke dalam badan.

D Proses menghasilkan anak.

17. Apakah bahan buangan yang dikumuhkan oleh kulit ?

A Oksigen

B Peluh

C Karbon dioksida

D Urea

18. Antara berikut, yang manakah hasil perkumuhan manusia?

I Peluh II Air kencing

III Air IV Tinja

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I , II dan III sahaja

D I,II,III dan IV

19. Antara aktiviti yang berikut, manakah yang akan meningkatkan kadar pernafasan kita?

A Berjalan disepanjang jalan.

B Duduk di atas kerusi.

C Tidur di atas katil.

D Berjoging mendaki bukit.

20. Mengapakah manusia perlu berkumuh dan bernyahtinja?

A Untuk menurunkan berat badan.

B Untuk menjadi kurus.

C Untuk menyingkirkan air dari badan.

D Untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan

6

Page 7: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

Bahagian B. (30 markah)Arahan : Tulis jawapan di ruang yang disediakan.

1. Nyatakan pemerhatian tentang pokok di dalam pasu.

Pasu A diletakkan di luar rumah manakala pasu B diletak di dalam rumah.

Pasu A Pasu B

a) Nyatakan pemerhatian kamu terhadap tumbuhan tersebut.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________( 1 markah)

b) Berikan inferens kenapa tumbuhan di dalam pasu A lebih subur daripada pasu B.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________( 1 markah)

c) Berikan inferens lain yang munasabah selain daripada jawapan (b)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________( 1 markah)

7

Page 8: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

2. Teliti gambar yang ditunjukkan.

a) Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gambar di atas

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________( 1 markah)

b) Nyatakan inferens anda.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________( 1 markah)

8

Page 9: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

3. Kelaskan haiwan di bawah berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir.

(5 markah)

9

Page 10: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

4.Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Tiga span yang berbeza saiz diletakkan ke dalam tiga bekas yang sama saiz. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

Selepas 15 minit, dia merekod isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Keputusan penyiasatan direkodkan pada jadual di bawah.

Bekas Isipadu air yang tinggal dalam bikarP 400Q 250R 100

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ( 1 markah)

b) Apakah corak perubahan isipadu air yang tinggal?

________________________________________________________________________( 1 markah)

c) Nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan di atas.

i) Pemboleh ubah dimanipulasi:

_________________________________________________________________( 1 markah)

ii) Pemboleh ubah bergerak balas:

_________________________________________________________________( 1 markah)

iii) Pemboleh ubah dimalarkan:

_________________________________________________________________( 1markah)

d) Nyatakan hubungan antara saiz span dengan isipadu air yang dapat diserap oleh span.

_________________________________________________________________________( 1 markah)

10

Page 11: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

5. Rajah 1 menunjukkan organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia.

Rajah 1

a) Namakan organ yang berlabel P , Q , R dan S

I. P: _____________________________

II. Q: _____________________________

III. R: ______________________________

IV. S: _____________________________

( 4 markah)b) Lengkapkan carta di bawah untuk menunjukkan laluan udara semasa menarik nafas.

( 1 markah)c) Nyatakan dua perbezaan antara udara yang dihirup dengan udara yang dihembus

TARIK NAFAS HEMBUS NAFAS1.

2.

1.

2.

( 2 markah)

11

Page 12: Sn year 4 sumatif 1 (2014)

6. Jawab semua soalan di bawah a) Nyatakan 3 peraturan bilik sains.

I) _______________________________________________________

II) _______________________________________________________

III) _______________________________________________________( 3 markah)

b) Berikan tiga sebab mengapa peraturan bilik sains perlu dipatuhi.

I) ___________________________________________________________

___________________________________________________________

II) ___________________________________________________________

___________________________________________________________

III) ___________________________________________________________

___________________________________________________________( 3 markah)

c) Jika kawan anda bergurau dan berlari dalam bilik Sains. Apakah tindakan yang wajar kamu buat?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________( 1 markah)

Disediakan oleh: Disahkan oleh :

_____________ ___________________ ( Noor Azizah Binti Samsudin) ( Pn Shabariah Binti Ismail) Ketu Panitia Sains Guru Besar SKPJ2

12