Click here to load reader

Slide kpr3012 KBAT

  • View
    59

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Slide kpr3012 KBAT

PowerPoint Presentation

SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR( KPR3012 )NAMA AHLI KUMPULAN :

NADZIRAH BINTI MOHD NAWI (D20111048194)NOR AZIRA BINTI MOHAMAD (D20111048225)ILHAM KARIMI BINTI MAT ROF(D20111048196)FHATEN FARHANA BINTI HUSSIN(D20111048166)NURSYAFIKA BINTI MOHD SHAHADAN(D20111048198)NOR SUHAIBAH BINTI ABDUL [email protected] (D20111048212)

PENGINTEGRASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS

Apa Itu Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif?

Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif disepadukan di dalam pengajaran bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar supaya berfikir secara kritis dan boleh menghasilkan idea-idea baharu. Kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras tinggi, aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta kaedah-kaedah pengajaran yang boleh mendorong ke arah meningkatkan kemahiran berfikir. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Kepakaran guru amat diperlukan dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi dan teknik yang dipilih itu, selain berpotensi merangsang pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2012). Perkembangan positif sistem pendidikan negara adalah apabila menjadikan kemahiran berfikir sebagai elemen yang diberi penekanan utama dalam kurikulum sekolah bestari. Proses Kemahiran Berfikir Dalam Konteks KPM

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 2013 Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) 1994

Memberi fokus kepada kemahiran berfikir kritis dan kreatif ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusanMetakognisiPenekanan dalam kurikulum dan pedagogiKesinambungan kepada KBKKMemberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta Penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber Apa Itu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)?

Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Sumber : KPM

Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), terdapat 6 aspirasi murid untuk bersaing di peringkat global

Kemahiran memimpinIdentiti nasionalKemahiran dwibahasaEtika dan KerohanianKemahiran berfikirPengetahuan7

Sumber :Kementerian Pelajaran MalaysiaKBSR & KBSMKSSR & KSSMDISIPLIN ILMUBERFIKIR ARAS TINGGIMENCIPTAMENILAIMENGANALISISMENGAPLIKASI ASAS BERFIKIRPengetahuanKemahiranNilai & SikapKEMAHIRAN BERFIKIRSecarakritis dan kreatif MENAAKUL&REFLEKSIKONTEKSMEMBUAT KEPUTUSANMENYELESAI MASALAHMENCIPTAMENGINOVASIKONTEKSMEMBUAT KEPUTUSANMENYELESAI MASALAHMENCIPTAMENGINOVASI ASAS BERFIKIRPengetahuanKemahiranNilai & SikapSecarakritis dan kreatif MENAAKUL&REFLEKSIKEMAHIRAN BERFIKIRKemahiran Berfikir8Beri penekanan kepada guru bahawa KBAT bukan perkara baru. Kemahiran berfikir bermula dengan memperkenalkan KBKK di mana KBKK menekankan kemahiran berfikir secara keseluruhan Manakala KBAT berfokus kepada pemikiran Aras Tinggi dengan memberi fokus kepada:MenciptaMenilaiMenganalisisMengaplikasi

KBAT ini dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras (KBAR) rendah ke pemikiran aras tinggi (KBAT)

89

Elemen UtamaPerubahan dalam pentaksiranPerubahan dalam pendekatanPerubahan dalam pembelajaran muridLatihan kepada semua yang terlibat dalam KBATKBAT dalam kokurikulumMenyediakan sumber KBATLatihanKurikulumPedagogiPentaksiranKokurikulumSumberKBATElemen SokonganIIIIIIIVVIVIIMelibatkan masyarakat dalam KBATSokongan MasyarakatVElemen dalam melaksanakan KBATSumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia9Doc ID7 elemen penting dalam pelaksanaan KBAT di sekolah.Elemen utama Kurikulum, pedagogi dan PentaksiranElemen Sokongan Sumber (Buku Teks dan sumber digital), sokongan masyarakat, kokurikulum dan latihan (capability building)9Tujuan KPM Melaksanakan KBATSumber : Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000. Matlamat KPM

Menurut Perdana Menteri Malaysia yang keempat dalam suatu ucapannya di Boston pada tahun 1996 berkata, Walaupun Malaysia kaya dengan pelbagai sumber namun sekiranya kita tidak mempunyai kuasa fikir untuk memanfaatkan sumber-sumber ini maka kita tidak boleh mengaku bahawa kita kaya (Abdul Rashid, 1999).

Pelan Induk Pendidikan Malaysia 2006-2010 (Ministry of Education, 2006) menyatakan bahawa salah satu matlamat utama dalam menghasilkan sumber insan kelas pertama di Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar dengan kebolehan pemikiran kreatif dan kritis. Seterusnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (2013) turut menekankan kepentingan pemikiran kritis dan kreatif