14
1 Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan cendekiawan Islam ? T4 ms5 A Kebebasan mengamalkan sebarang agama B Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi C Kesejahteraan semua lapisan rakyat D Ketinggian tatasusila masyarakat 2 Masyarakat dalam Tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina bandar terancang tertua di dunia. Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah disebabkan oleh T4 ms27 I Amalan sikap terbuka II Pertembungan dengan budaya lain III Perluasan wilayah pemerintahan IV Kejayaan kegiatan penjelajahan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 3 Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan dalam sistem pendidikan. T4 ms53 Mengapakah bidang tersebut penting ? A Memudahkan mobiliti sosial B Membina watak kepimpinan C Melahirkan rakyat yang seimbang D Memperkukuhkan jati diri masyarakat 4 Bagaimanakah kedudukan seorang raja di India diperkukuhkan? T4 ms44 A Penggunaan gelaran maharaja B Perlantikan golongan Ksyatria C Pengamalan upacara keagamaan D Pengiktirafan golongan Brahmin

Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

1 Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan cendekiawan Islam ? T4 ms5 A Kebebasan mengamalkan sebarang agama B Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi C Kesejahteraan semua lapisan rakyat D Ketinggian tatasusila masyarakat

2 Masyarakat dalam Tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina bandar terancang tertua di dunia. Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah disebabkan oleh T4 ms27 I Amalan sikap terbuka II Pertembungan dengan budaya lain III Perluasan wilayah pemerintahan IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

3 Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan dalam sistem pendidikan. T4 ms53 Mengapakah bidang tersebut penting ? A Memudahkan mobiliti sosial B Membina watak kepimpinan C Melahirkan rakyat yang seimbang D Memperkukuhkan jati diri masyarakat

4 Bagaimanakah kedudukan seorang raja di India diperkukuhkan? T4 ms44 A Penggunaan gelaran maharaja B Perlantikan golongan Ksyatria C Pengamalan upacara keagamaan D Pengiktirafan golongan Brahmin

Page 2: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

5 Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut. Mengapakah konsep tersebut dikaitkan dengan raja ? T4 ms85 A Mengekalkan pemerintahan yang adil B Memantapkan adat istiadat di istana C Mempelbagai upacara keagamaan D Memantapkan kuasa pemerintahan

6 Gambar 1 ialah Gunung Jerai di Kedah. T4 ms82

Gambar 1 Apakah kepentingan gunung tersebut kepada kemajuan kerajaan Kedah Tua ? A Memudahkan kedatangan pedagang B Simbol penguasaan alam semesta C Lambang kekuatan pemerintah D Benteng pertahanan negeri

Dewa Raja

Order Kosmos

Page 3: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

7 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalingan pemimpin musyrikin Quraisy di Makkah pada Zaman Jahiliah. Apakah kesan dialog tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW ? T4 ms112 A Penyebaran Islam tersekat B Perjanjian damai dimeterai C Penghijrahan baginda ke Habsyah D Pemulauan terhadap keluarga baginda

8 Pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, golongan hamba adalah golongan yang mula-mula tertarik kepada ajaran Islam. Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam ? T4 ms110 A Mempertahankan prinsip kesamarataan B Mendapat galakan daripada keluarga C Diberi jaminan keselamatan D Peka terhadap perubahan

9 Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut ? T4 ms119 A Perjanjian Hudaibiah B Perjanjian Aqabah C Baiah al-Ridwan D Majlis Tahkim

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana dia

menggugat kedudukan kita

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan

nenek moyang kita

Menyediakan tempat tinggal

Menjanjikan keselamatan

Kesediaan mempertahankan Islam

Page 4: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

10 Rajah 1 berkaitan dengan rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W. T4 ms121 Apakah X ? A Bersetuju memeterai Perjanjian Aqabah B Sepakat membina masjid al-Nabawi C Muafakat dengan golongan Ansar D Bersembunyi di Gua Thur

11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan Berjaya meluaskan wilayah Islam ? T4 ms147 A Semangat jihad dipupuk B Armada laut diperkukuhkan C Perkahwinan politik digalakkan D Perjanjian dengan pemimpin tempatan

12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab mengawal hakim daripada melakukan penyelewengan ? T4 ms146 A Mewujudkan peraturan yang tegas B Memberikan gaji setiap bulan C Melantik pegawai risikan D Membuat pemantauan

13 Rajah 2 menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam . T4 ms185

Sebelum Islam

Beraja

Rajah 2

Apakah X ? A Kesultanan B Demokrasi C Aristokrasi D Republik

Selepas Islam

X

Menerima

wahyu

Sampai di

Madinah

Singgah di

Quba’ X

Page 5: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

14 Apakah yang berkaitan dengan tokoh dalam senarai berikut ? T4 ms174-176

A Melaksanakan pentadbiran Barat B Memperkenalkan ilmu matematik C Menterjemahkan karya falsafah Arab D Membincangkan teori kedatangan Islam

15 Rajah 3 menunjukkan motif dalam seni ukiran masyarakat Melayu. T4 ms206 Mengapakah perubaha tersebut berlaku ? A Pengaruh ajaran Islam B Pengaruh Hindu-Buddha C Pengaruh kepercayaan animisme D Pengaruh sistem adat tradisional

16 Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap pendidikan formal di Tanah Melayu ? T4 ms202 A Melancarkan sistem madrasah B Menyeragamkan sukatan pelajaran C Memperkukuhkan sistem pendidikan pondok D Mengasaskan pendidikan untuk kaum wanita

Tuk Pulai Chondong

Tok Ku Paloh

Burung

Ayam

John Crawford

Snouck Hurgronje

Emanuel Gadinho Eredia

Tumbuh - tumbuhan

Bunga - bungaan

Page 6: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

17 Akta Antipenggabungan ( Anti- Combination Act ) diperkenalkan di Britain pada peringkat awal Revolusi Perindustrian. T4 ms236 Akta tersebut menyebabkan A Buruh asing dilarang bekerja B Gaji pekerja tidak meningkat C Harga barang berkurangan D Wanita dilarang bekerja di kilang

18 Dialog berikut menggambarkan situasi di Eropah pada abad ke-16. T4 ms221

Mengapakah Martin Luther menenteng amalan penganut Kristian seperti dalam dialog di atas? A Ajaran agama diseleweng B Kadar jenayah meningkat C Rakyat jelata tertindas D Kuasa raja tercabar

19 Pemodal dari Eropah dan China menguasai pertanian komersial di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British. T4 ms247 Mengapakah keadaan tersebut berlaku ? A Menguasai kupulan kongsi gelap B Mendapat bantuan pembesar tempatan C Menguasai pasaran tenaga kerja tempatan D Mendapat konses tanah daripada kerajaan

Becker : Saya banyak dosa. Bolehkah saya menebus dosa saya?

Jacob : Boleh. Beli saja surat pengampunan daripada gereja

Page 7: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

20 Jadual 1 berkaitan dengan dasar British dalam perusahaan tanaman getah di Tanah Melayu.

Tahun Dasar British

1920 Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan

Jadual 1 Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan ? T4 ms250 A Menstablkan harga B Mengurangkan import C Meningkatkan pengeluaran D Menyekat kegiatan orang tengah

21 Gambar 2 mennjukkan seorang pembesar Mandarin di Vietnam. T5 ms11 Gambar 2 Bagaimanakah pembesar tersebut dilantik ? A Keputusan pembesar tradisional B Pemilihan oleh rakyat C Perlantikan oleh penjajah D Melalui sistem peperiksaan

Page 8: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

22 Peta 1 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada

tahun 1914. Apakah keistimewaan wilayah tersebut ? T5 ms4-5 A Politik stabil B Pentadbiran mantap C Banyak bahan mentah D Mata wang sistematik

23 Antara yang berikut, yang manakah mencetuskan semangat nasionalisme di Asia Tenggara? T5 ms17 A Perang Rusia-Jepun B Perang Dingin di Eropah C Perjuangan golongan Luddite D Perjuangan Parti Komunis Malaya

24 Senarai berikut adalah tokoh luar negara yang mempengaruhi Gerakan Islah si Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Apakah bukti yang menunjukkan mereka berpengaruh ? T5 ms48 A Kekukuhan perpaduan pelbagai kaum B Kemunculan semangat kebangsaan C Perluasan penggunaan tulisan jawi D Perkembangan kegiatan kesenian

Syeikh Muhammad Abduh

Sayyid Jamaluddin al-Afghani

Page 9: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

25 Apakah tindakan J.W.W.Birch yang menyebakan orang Melayu bangkit menenteng British di Pasir Salak, Perak ? T5 ms37 A Larangan mengutip hasil hutan B Menghalang kemasukan imigrin C Campur tangan dalam pentadbiran D Mengambil alih aktiviti perlombongan

26 Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 . Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia ? T5 ms67-71

I Desakan kumpulan radikal II Pemimpin dan rakyat bermuafakat III Semangat toleransi menjadi amalan IV Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

27 Negara bangsa Jerman dan Itali dibentuk pada abad ke-19. T5 ms68-69 Apakah persamaan pmbentukan kedua-dua negara bangsa tersebut ? A Mengekalkan sistem monarki B Menggunakan kaedah realpolitik C Mengamalkan prinsip demokrasi D Menguatkuasakan falsafah legalisme

28 Persidangan Damai Paris telah Menghasilkan Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson. T5 ms68 Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut ? A Sistem monarki dipulihkan B Amalan realpolitik diharamkan C Rakyat disatukan berdasarkan agama D Sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa

Page 10: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

29 Pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada tahun 1946.

Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak demikian ? T5 ms99 A Mengekalkan sistem beraja B Melicinkan sistem pentadbiran C Mempertahankan hak penduduk tempatan D Mengukuhkan pemerintahan tradisional

30 Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan union di Tanah Melayu. Apakah tindakan orang Melayu ? T5 ms40 A Memohon bantuan luar B Mengukuhkan pertahanan negeri C Menggubal perlembagaan alternatif D Mengadakan demonstrasi secara aman

31 Gambar 3 berkaitan Rundingan London yang diadakan pada tahun 1956 . T5 ms124 Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut ? A Pembentukan Jawatankuasa Antara Kaum B Kelonggaran syarat mendapatkan kerakyatan C Penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

Dari Bentan ke Kuala Sedidi Singgah Berjaja di Batu Pahat Syarat kerakyatan secara jus soli Kuasa raja turut tergugat

Angkatan Wanita Sedar (AWAS )

Angkatan Pemuda Insaf (API )

Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

Page 11: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

32 Konvensyen Kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1953. Apakah hasil konvensyen tersebut ? T5 ms121 A Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perbandaran B Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya C Pelantikan Jawatankuasa Pilihan Raya D Pembentukan Parti Perikatan

33 Rajah 4 adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia.

Rajah 4 Apakah X ? T5 ms150 A Majlis perundangan Persekutuan B Jawatankuasa Antara Kerajaan C Jawatankuasa Eksekutif D Suruhanjaya Reid

34 Mengapakah parti politik berikut menenteng penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia pada peringkat awal ? T5 ms144

A Bimbang ancaman komunis B Tekanan daripada Indonesia C Ingin merdeka terlebih dahulu D Menyokong Persekutuan Borneo

Sarawak Chinese Association

Parti Pesaka Anak Sarawak

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 X

Februari 1962 Memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold

Julai 1961 Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

Page 12: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

35 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang diadakan di Malaysia adil dan telus ? T5 ms177 A Menyediakan jadual awal berkempen bagi calon B Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding C Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi D Melarang pemerhati dari luar negara memantau pengundian

36 Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia

Tarikh Peristiwa

16 Januari 2007 Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan tarikh mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Batu Talam, Raub, Pahang

Mengapakah pilihan raya kecil tersebut diadakan? T5 ms178 A Pembubaran rasmi parlimen B Wakil rakyat meninggal dunia C Persempadaan semula kawasan D Pertambahan bilangan penduduk

37 Sistem persekolahan aneka jurusan telah diperkenalkan pada tahun 1965. Mengapakah sistem persekolahan tersebut diperkenalkan ? T5 ms214 A Melahirkan tenaga kerja mahir B Mengurangkan sekolah vernakular C Memendekkan tempoh pembelajaran D Menempatkan murid kelainan upaya

Page 13: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

38 Dasar Penswastaan dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Keempat. T5 ms207 Apakah matlamat dasar tersebut? I Mengimbangi pemilikan harta antara kaum II Mengurangkan beban kewangan keraajaan III Meningkatkan kemajuan ekonomi IV Memperhebatkan pembukaan tanah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

39 Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara berikut . Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani ? T5 ms240 A Memperkuat pertahanan B Menambah aset ketenteraan C Mengekalkan hubungan diplomatik D Menggalakkan kemasukan pelabur asing

40 Petikan berikut berkaitan dengan Perang dunia Kedua Apakah alasan Britain dan Perancis menyertai perang tersebut ? T5 ms233 A Menguji kekuatan tentera B Mempertahankan keselamatan C Merampas kembali wilayah D Menyekat pengaruh komunis

Pada 1 September 1939, Hitler ( Jerman ) mara ke sempadan Poland . Dua

hari kemudiannya, setelah mendesak agar Hitler berundur, Britain dan

Perancis menyertai perang.

Sumber : B.H Liddell Hart History of the Second World War, Da Capo Press 1990

Britain

Australia

New Zealand

Page 14: Sejarah K1 SPM 2015. Soalan&Skema

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 SPM 2015

NO JAWAPAN MUKA SURAT

1 D 5 2 A 27 3 C 53 4 C 44 5 D 85 6 A 82 7 D 112 8 A 110 9 B 119

10 D 121 11 B 147 12 B 146 13 A 185 14 D 174-176 15 A 206 16 C 202 17 B 236 18 A 221 19 D 247 20 A 250 21 D 11 22 C 4-5 23 A 17 24 B 48 25 C 37 26 C 67-71 27 B 68-69 28 D 68 29 B 99 30 D 98-99 31 C 124 32 D 121 33 B 150 34 C 144 35 C 177 36 B 178 37 A 214 38 C 207 39 A 240 40 B 233 A =10 B=10 C=10 D=10