SDJ Extra Zesp³‚ przede wszystkim

  • View
    3.241

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of SDJ Extra Zesp³‚ przede wszystkim

  1. 1. WSTPZESP PRZEDE WSZYSTKIM Zesp efektywny dziki waciwemu do- potrzeb klientw wewntrznych czy zewntrz- tury artykuw powiconych platformie do borowi pracownikw, kompetencji, wyzna-nych bez waciwych narzdzi informatycz- pracy grupowej IBM Rational Jazz, a take tak czonym rolom: obserwatora, kreatora, lidera, nych praca adnego zespou nie jest moliwa.wanemu tematowi jak bezpieczestwo analityka, itd. Na ile wszystkie te elementy Specjalny numer Software Developers Journaltworzonych aplikacji. Specjalnie dla Pastwa mog wystarczy by zrealizowa w wyznaczo- powicony jest wanie narzdziom wspiera- prof. Janusz Grski w artykule powiconym nym czasie stawiane przez organizacj zadania, jcym prac zespow programistycznych, de- inynierii oprogramowania zakreli trendy osign cele? W dobie pdu za zaspokojaniem weloperskich, testerskich. Zachcam do lek- i wyzwania, z ktrymi spotykaj lub bd sispotykali Pastwo w najbliszych latach. Za-chcam rwnie do lektury wywiadu z czter- Bartosz Chrabskinastokrotnym Mistrzem Europy w Rallycrossie IBM Rational Team Leader Jest starszym specjalist IT pracujcym w grupie oprogramowania IBM Polska. Zaj- Kennethem Hansenem, powiconego is- muje si projektowaniem i wdraaniem systemw zarzdzania prac zespow de- tocie pracy zespou, bo przecie w dzisiejszych veloperskich oraz technicznym wsparciem sprzeday rozwiza do zarzdzania czasach kady sukces to praca zespou, a nie i wytwarzania oprogramowania z rodziny IBM Rational. Specjalizuje si w techno-pojedynczego czowieka. ycz udanej lektury logiach middleware oraz modelowaniu architektury SOA. Doktorant na wydzialei zachcam do kontaktu z nami! Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zaoyciel i lider dzkiej Grupy Uytkownikw Technologii Java (Lodz JUG). SPIS TREcIWytwarzanie oprogramowania Jazz zesp przede wszystkim ......................................................... 4 z wykorzystaniem IBM Rational ........................................................ 32 Zwinno i dyscyplina w podnoszeniuIBM Rational Method Composer portal procesowy ..................... 36 efektywnoci zespow projektowych ............................................ 8Komiks ........................................................................................................ 40 Z profesorem Januszem GrskimZarzdzanie procesami zapewnienia jakoci rozmawia Bartosz Chrabski ................................................................ 14z IBM Rational Quality Manager ...................................................... 42 O zwinnym tworzeniu oprogramowania ...................................... 16IBM Rational AppScan Standard Edition ....................................... 46 Efektywna komunikacjaArchitektura korporacyjna w piguce ............................................. 52 biznesu IT dziki IBM Rational Requirements Composer .................................................................... 20Rozmowa z Kennethem Hansenem ........................................................... 56 Adaptacja zwinnych metodyk Jazz i OSLC ................................................................................................ 58 z uyciem IBM Rational Team Concert ........................................... 26 Referencje ................................................................................................. 68Software Developers Journal Extra DTP: Marcin Zikowski, www.gdstudio.pljest wydawany przez Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.Projekt okadki: Anna Adamczyk anna.adamczyk@software.com.plWydawca: Anna Adamczyk Nakad: 6 000 egz.anna.adamczyk@software.com.plDzia reklamy: adv@software.com.plRedaktor naczelny: ukasz opuszaskilukasz.lopuszanski@software.com.pl Adres korespondencyjny:Redaktor prowadzcy: Tomasz opuszaskiSoftware Press Sp. z o.o., ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, Polskatomasz.lopuszanski@software.com.pl tel. +48 22 427 36 91, fax +48 22 224 24 59Korekta: Tomasz opuszaskiwww.sdjournal.org; cooperation@software.com.pltomasz.lopuszanski@software.com.plKoordynatorzy projektu: Bartosz Chrabski, Maciej Mroczek,Redakcja dokada wszelkich stara, by publikowane w pimie i na towarzysz-Joanna Izdebskacych mu nonikach informacje i programy byy poprawne, jednake nie bierzeKierownik produkcji: Andrzej Kucaodpowiedzialnoci za efekty wykorzystania ich; nie gwarantuje take popraw-andrzej.kuca@software.com.pl nego dziaania programw shareware, freeware i public domain. 3
  2. 2. JazzZesp przede wszystkimUatwienia w komunikacji midzy zespoami, zwikszenie przewidy-walnoci projektw, integracja narzdzi, obnienie ryzyka zawsze byowyzwaniem w projektach. Czy ju jestemy gotowi, aby robi to efek-tywnie? Nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie, ale ju wiemy, jak tozrobi z IBM Rational Jazz.Wytwarzanie oprogramowania to wsparcieportfolioproduktw, zgldniaonarwniezdefiniowanewOSLCzawsze zoony i rozbudowany spoeczno. Open Services for Lifecycle Collaborationproces,ktryuwaasizasztu-specyfikacje,atakeniezaleneoddostawcwk, nauk, rzemioso, wymagajce tajemnejWprzeciwiestwiedomonolitycznychiza- zestawyprotokowwspdzieleniainformacjiwiedzyilatdowiadczenia.Czstonajbardziej mknitychproduktwprzeszoci,platforma pomidzynarzdziami.niedocenianymobszaremwewszystkichre-Jazzjestotwartaiprzeznaczonadlakadejoso-alizowanychprojektachITjestichwymiarspo- byzainteresowanej,ktrachcepoprawicyklPraca zespoowaecznociowy,opisujcy,jakludziepracujze yciaoprogramowaniaiprzeamabarierymi-ProjektJazzskadasizewsplnejplatformysobprzyrealizacjiwsplnychorazosobistychdzynarzdziami.ProduktyJazzsuosobieniemizestawunarzdzi,ktreumoliwiajwszyst-celw.Dueprzedsiwziciejestzalenenieodinnowacyjnegopodejciabazujcegonaotwar-kimczonkomzespourozwojowegoatwiej-jednej,awieluwsppracujcychikomuniku-tych,elastycznychusugachinternetowych,atak-szwspprac.Odzwierciedlatopogld,ejcychsizesobosb,wokrelonymoczywi- e najlepszych praktykach zgodnych ze stan- najwaniejszymelementemwrozwojuopro-cieporzdkuwszystkopoto,bykocowypro- dardamiOpebWebiOSGiAlliance.gramowanianiesjednostki,nieproces,aleduktbyjaknajwyszejjakoci.Zespooweopra- PlatformaJazzzostaazaprojektowanatak,by wsppraca zespou. W tym celu platformacowywanieoprogramowaniaprzypominagr dostarcza organizacjom elastyczno umo- udostpniarozszerzalnarchitekturzapro-w zespole muzycznym. W obu przypadkachliwiajc przygotowanie wasnego, idealnegojektowan z myl o zwikszeniu poziomuniezbdnajestrwnowagamidzyumiejtno-rodowiskadostarczaniaoprogramowania,uy-wsppracy,produktywnociiprzejrzystociciamiindywidualnymiiwsppracwzespole.wajcpreferowanychnarzdzi.Cowicej,poz-produkcjioprogramowania. Aby uatwi zarzdzanie caym procesem,walaelastycznierozwijarodowiskaorganiza-Zostaa ona dostosowana do potrzeb ze-IBMstworzyplatformintegracyjnnazwancjiwedlewasnychwymaga,wasnymtempem, spowpracujcychwzrnicowanychlokali-Jazz.Dzikiodpowiedniemupodejciudoza- zamiaststanadrodzeintegracjinarzdzi.Plat- zacjach,uzupeniajctwiedzdodatkowooin-gadnienia,pracazespoumoebyefektywnaformadefiniujewsplnyzbirusugJazzFoun- formacjedotyczceuytkownikw,projektwnarnychetapachcykluwytwrczegoopro-dation,ktremonawykorzystawdowolnymiproceswzelementamiautomatyzacji.Odpo-gramowania.Nazwanawizujedofaktu,imu- narzdziuimplementujcymtopodejcie.Uw-wiedniepodejciedowsppracyizastosowaniezycyzmieniajswojeuczuciawmuzyk,natomiastwprzypadkubranyITchodziozmiansztukidostarczaniaoprogramowaniawbdcbardziejtransparentniproduktywn.WizjaPlatformaJazzjestinicjatywfirmyIBM,kt-rapowstaa,abypomczespoomwceluosi-gniciajaknajlepszychwynikwwpracyAu-torzy,wykorzystujcdobrepraktykiwsppra-cyzobszarumuzyki,przeksztacilijetak,abybyymoliwedozastosowaniawprocesiewy-twarzania oprogramowania, czynic je bar-dziejspjne,wydajneiprzejrzyste. NafundamentyplatformyJazzwpywajtrzyelementy: architektura integracji dla cyklu ycia produktu,Rysunek 1. Strona WWW projektu IBM Rational Jazz4
  3. 3. Jazznajlepszychpraktykzobszaruinynieriiopro-kiejjakoci.Wzwizkuztym,skupionosinaRaportowaniegramowaniapozwolionaskrceniecyklupo-fundamentachwsppracywzespole,automa-Uzyskanieszybkiegodostpudoinformacjiopar-wstawania oprogramowania, podniesienie tyzacjiproceswiraportowaniacykluyciaopro- tychnafaktachjestniezbdnedoplanowaniadal-jakociorazusprawniosamozarzdzaniepro-gramowania.NarzdziaJazzodzwierciedlajza-szejpracy.Zbytczstoraportynatematstanuroz-jektem.oenia,enajwaniejszymobiektemniejesttu wijanegooprogramowaniawisizemudn NarazieplatformyJazzzostaystworzonejednostkaczyproces,awsppraca.Zauwaasi pracwymagajcwysikuludziodpowiedzial-trzyprodukty:rwnie, e zesp to nie tylko grupa progra- nychzasprawozdania,cowymagaczasu,ato mistwwrazzichmenederami,aletakepo- powoduje,eraportysmniejaktualne.Jazz zostali,ktrymzaleynasukcesieinicjatywy,czyli koncentruje si na dostarczaniu raportw Rational Requirements Composer roz- klienci,sponsorzy.Celemnarzdzijestwicwczasierzeczywistym,ktreumoliwiwgldwizanie dedykowane do poprawnegoumoliwienieprzejrzystocizespowiprojektw wprogramy,projektyiuytecznozasobw,definiowania wymaga przy zastosowa-dla cigej wsppracy, ktra pozwala na pro-coznaczcopomagazespoomprojektowym.niutekstuorazrozbudowanychelemen-mowanie przeomowych innowacji, budow Identyfikujeirozwizujeproblemyznacznie twgraficznych.Narzdzieumoliwiaza- spjnocizespou,wykorzystaniezasobw,talen-wczeniejwcykluyciaoprogramowania,za-pisywanie wyrafinowanych potrzeb biz- twipozaprzedsibiorstwem. miastszacowanychwartoci,przedstawiamet-nesowychwjednoznacznewymagania,co ryki bazujce na faktach, co zwiksza efek-nadalszychetapachpracnadproduktemAutomatyzacja tywnopodejmowanychdecyzji,atakepoz-wpywa bezporednio na popraw jako- Badaniapokazuj,eprawiewszystkieorga- wala na odpowiednie wykorzystanie metrykciczyusprawnieniasamegoprocesuwy-nizacjechczmniejszyliczbbiurokratycz-dopoprawypraczespou.twrczego. nychprzeszkdstojcychnadrodzerozwoju Rational Team Concert wsplnerodowi- oprogramowania,automatyzujcmudneipo- Architektura i implementacja Jazzskopracydlaprogramistw,projektantw, datnenabdyzadaniaorazuciliwedoutrzy-ArchitekturaJazzopartajestnazasadachbd-architektwikierownikwprojektw.De- mania operacje na danych. Jednak oni