of 21/21

Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11

 • View
  78

 • Download
  26

Embed Size (px)

Text of Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11

 1. 1. TON 30 77
 2. 2. Trang 151 n TON r ng 30 ng n 11 BI 3 a. b. c. ng ng ng g ng ng n a n ng ng ng ng ng ng n r ng ng ng ng ng ng n r ng ng ng ng ng a ng ng ng ng a g a n ng ng ng ng ng ng ng n ng ng ng ng n r ng ng
 3. 3. Trang 152 ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng a ng n ng ng ng ng ng g a n n a ng ng ng ng ng a ng ng n a a ng ng ng 1 2 1 2
 4. 4. Trang 153 n TON r ng 30 ng n 11 1 2 1 2 a. b. c. d. 1 2 1 2 a. b. c. d. 1. 2.
 5. 5. Trang 154 ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng a. b. c. a. b. c.
 6. 6. Trang 155 n TON r ng 30 ng n 11 a. b. a. b.
 7. 7. Trang 156 ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng a. b. a. b.
 8. 8. Trang 157 n TON r ng 30 ng n 11 A. B. A. B. A. B. A. B. A. B.
 9. 9. Trang 158 ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 10. 10. Trang 159 n TON r ng 30 ng n 11
 11. 11. ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng Trang 208 n n a. b. a. b. a.
 12. 12. n TON r ng 30 ng n 11 Trang 209 c. a. b. c. a. 1 1 1 1
 13. 13. ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng Trang 210 1 1 1 1 1 b. 1 1 1 c. ng n a. b. c. a.
 14. 14. n TON r ng 30 ng n 11 Trang 211 b. 2 2 2 a. b. c. a.
 15. 15. ng ng ng ng r ng ng g an an ng ng Trang 212 b. a. b. a. b.