23
RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 5 2014 MINGGU BIDANG OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NOTA/ PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK PERBENDAHARAAN KATA 1 MENYIASAT ALAM 1.1Memahami 1.1.1menyatakan jenis- Murid menonton tayangan video berkaitan KRHIDUPAN/ bahawa jenis mikroorganisma. pelbagai jenis mikroorganisma, contoh, BENDA HIDUP mikroorganisma bakteria, virus, fungi dan protozoa. 1.Mikroorganisma adalah benda Murid membuat perbandingan kualitatif di hidup 1.1.2menyatakan bahawa antara saiz mikroorganisma dengan manusia yis adalah satu contoh dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma. mikroorganisma adalah sangat halus. Murid berbincang yis adalah satu contoh mikroorganisma. 2 1.1.3menyatakan bahawa Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan Pastikan murid mikroorganisma membuat inferens mikroorganisma bernafas mencuci tangan bernafas. dan menyebabkan doh mengembang. selepas mengendalikan sampel 1.1.4menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti dan memerhati air. mikroorganisma kesan apabila sebuah tabung uji diisi dengan membiak. dua sudu teh yis, satu sudu teh gula dan setengah tabung uji air. Mulut tabung uji dilekatkan pada belonMurid menjalankan aktiviti dengan merenjiskan air ke atas sekeping roti. Murid meletakkan roti ke dalam beg plastik dan membuat pemerhatian selama beberapa hari. 1.1.5menyatakan bahawa Murid memerhati buah oren atau nasi yang mikroorganisma berkulat dengan menggunakan kanta bergerak. pembesar atau mikroskop dan merekod pemerhatian selama beberapa hari. Murid memerhati dan merekod hasil dapatan dengan cara melukis. 1

Rpt sains-tahun-5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt sains-tahun-5

RANCANGAN TAHUNANSAINS TAHUN 5 2014

MINGGU BIDANG OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NOTA/PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK PERBENDAHARAAN

KATA1 MENYIASAT ALAM 1.1Memahami 1.1.1menyatakan jenis- Murid menonton tayangan video berkaitan

KRHIDUPAN/ bahawa jenis mikroorganisma. pelbagai jenis mikroorganisma, contoh,BENDA HIDUP mikroorganisma bakteria, virus, fungi dan protozoa.

1.Mikroorganismaadalah benda

Murid membuat perbandingan kualitatif dihidup1.1.2menyatakan bahawa antara saiz mikroorganisma dengan manusia

yis adalah satu contoh dan membuat kesimpulan bahawamikroorganisma. mikroorganisma adalah sangat halus.

Murid berbincang yis adalah satu contohmikroorganisma.

2 1.1.3menyatakan bahawa Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan Pastikan muridmikroorganisma membuat inferens mikroorganisma bernafas mencuci tanganbernafas. dan menyebabkan doh mengembang. selepas

mengendalikan sampel1.1.4menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti dan memerhati air.

mikroorganisma kesan apabila sebuah tabung uji diisi denganmembiak. dua sudu teh yis, satu sudu teh gula dan

setengah tabung uji air. Mulut tabung ujidilekatkan pada belonMurid menjalankanaktiviti dengan merenjiskan air ke atassekeping roti. Murid meletakkan roti ke dalambeg plastik dan membuat pemerhatianselama beberapa hari.

1.1.5menyatakan bahawa Murid memerhati buah oren atau nasi yangmikroorganisma berkulat dengan menggunakan kantabergerak. pembesar atau mikroskop dan merekod

pemerhatian selama beberapa hari.

Murid memerhati dan merekod hasil dapatandengan cara melukis.

1

Page 2: Rpt sains-tahun-5

1.1.6merumuskan bahawa Murid menonton tayangan video mengenaimikroorganisma pergerakan mikroorganisma dalam air.adalah benda hidup

Murid mengumpul sampel air dari kolam,dan kebanyakannyatidak dapat dilihat oleh sungai atau longkang dan memerhatimata kasar pergerakan mikroorganisma menggunakan

mikroskop.

Murid merekod pemerhatian.

Murid berbincang dan menyatakanmikroorganisma adalah benda hidup dankebanyakannya tidak dapat dilihat denganmata kasar.

3 1.2Memahami 1.2.1menyatakan contoh Murid mengumpul maklumat berkaitan Murid tidak perlubahawa kegunaan kegunaan mikroorganisma, contoh: mengetahui kaedahsesetengah mikroorganisma. a) membuat roti, membuat roti, tapai,mikroorganisma b) membuat tapai, tempe dan baja.adalah c) membuat tempe,berbahaya dan 1.2.2menyatakan kesan- d) membuat baja.sesetengahnya kesan burukberguna mikroorganisma. Murid mengumpul maklumat berkaitan kesan

buruk mikroorganisma, contoh:a) menyebabkan penyakit,b) menyebabkan keracunan makanan,c) menyebabkan kerosakan makanan,

1.2.3memerihalkan d) menyebabkan pereputan gigi.penyakit yangdisebabkan oleh Murid mengumpulkan maklumat mengenai Guru hanya perlumikroorganisma boleh penyakit yang disebabkan oleh menyebut beberapamerebak dari mikroorganisma, contoh: sakit perut, demam penyakit yang biasa.seseorang ke campak, batuk, selesema, pereputan gigi,seseorang yang lain. kudis buta, sakit mata, beguk dan AIDS.

1.2.3menerangkan cara Murid berbincang mengenai penyakit yangmencegah penyakit disebabkan oleh mikroorganisma yangyang disebabkan oleh merebak dari seseorang kepada seseorangmikroorganisma yang lain.

Murid berbincang bagaimana penyakit yangdisebabkan oleh mikroorganisma boleh

2

Page 3: Rpt sains-tahun-5

dicegah daripada merebak, contoh:a)mencuci tangan sebelum mengendalikan

makanan,b)memasak air sebelum diminum,c)menutup mulut dan hidung ketika batuk

atau bersin,d)membasuh tangan selepas

menggunakan tandas,e)mengkuarantinkan pesakit yang

menghidapi penyakit cacar, sakit mataatau beguk,

f)membalut luka.

4

2.Kemandirian 2.1Memahami 2.1.1memberi contoh Murid mengumpul maklumat tentang haiwan Guru bolehspesies bahawa haiwan yang menjaga yang menjaga telur dan anaknya, contoh: menerangkan bahawa

pelbagai haiwan telur dan anaknya. a) ayam, spesies benda hidupmempunyai cara b) burung, yang sama bolehtersendiri untuk c) kucing, membiak sesamamengekalkan 2.1.2menerangkan cara d) lembu. merekakemandirian haiwan menjaga telur Murid menonton tayangan video bagaimanaspesies mereka. dan anaknya. haiwan mengekalkan kemandirian telur dan

anak, contoh:a) menyembunyikan anak di dalam mulut,

contoh: ikan,b) memberi makan anaknya, contoh: burung,c) menyerang untuk melindungi telur atau

anaknya apabila diganggu, contoh: ularatau harimau,

d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir,contoh: katak,

e) menyembunyikan telurnya, contoh:penyu

f) membawa anaknya di dalam kantung,contoh: kanggaru,

g) hidup dalam kumpulan yang besar,contoh: gajah.

Murid berbincang dan merumuskan bahawahaiwan menjaga telur dan anaknya untukmengekalkan kemandirian spesiesnya.

3

Page 4: Rpt sains-tahun-5

5 2.2Memahami 2.2.1menyatakan pelbagai Murid mengkaji spesimen hidup, menontonpelbagai cara pencaran biji tayangan video atau simulasi komputer untuktumbuhan benih dan buah mengetahui bagaimana tumbuhanmempunyai cara memastikan kemandirian spesiesnya,tersendiri untuk 2.2.2menerangkan sebab contoh:mengekalkan tumbuhan perlu a) melalui air,kemandirian memencarkan biji b) melalui angin,spesies mereka. benih atau buah. c) melalui haiwan,

2.2.3memberi contoh-d) melalui mekanisme letupan.

contoh tumbuhan Murid berbincang dan merumus bahawayang dipencarkan tumbuhan perlu memencarkan biji benih danmelalui air. buah untuk mengekalkan kemandirian

2.2.4memberi contoh-spesies mereka.

contoh tumbuhan Murid mengumpul maklumat untuk memberiyang dipencarkan contoh tumbuhan memencarkan biji benihmelalui angin. dan buah melalui:

a) air,2.2.5memberi contoh- b) angin

contoh tumbuhan c) haiwan,yang dipencarkan d) mekanisme letupan.melalui haiwan.

2.2.6memberi contoh-contoh tumbuhanyang dipencarkanmelalui mekanismeletupan.

6 2.2.7menghubungkait- kan Murid mengkaji spesimen hidup atauciri-ciri biji benih dan menonton tayangan video dan berbincangbuah dengan cara mengenai perkaitan di antara ciri-ciri bijimereka dipencarkan benih dan buah dengan cara pencaran:

a) melalui air - ringan dan mempunyairongga udara

b) melalui angin - ringan,struktur bersayap,kering, berbulu halus dan kecil

c) melalui haiwan - berisi, berwarna terang,boleh dimakan, berbau atau bercangkuk

d) mekanisme letupan - kering bila matang

4

Page 5: Rpt sains-tahun-5

2.3Menyedari 2.3.1.meramal kesan jika Murid berbincang dan meramal kesan yangkepentingan sebahagian spesies akan berlaku sekiranya spesies haiwan dankemandirian haiwan dan tumbuhan tumbuhan mengalami kepupusan, contoh:spesies. tidak bermandiri a) kekurangan sumber makanan,

b) spesies lain turut mengalamikepupusan.

7 3.Rantai Makanan 3.1 Memahami 3.1.1mengenalpasti haiwan Murid menjalankan sesi sumbangsaran Rantai makanan mestidan Siratan rantai makanan. dan makanannya mengenai haiwan dan makanannya. bermula denganMakanan tumbuhan sebagai

3.1.2mengelaskan haiwan Murid berbincang dan mengelaskan haiwan pengeluar.kepada herbivor, mengikut tabiat makanan:karnivor dan omnivor. a) herbivor

b) karnivor3.2.3membina rantai c) omnivor

makanan.Murid membina rantai makanan untuk

3.1.4mengnalpasti menunjukkan hubungan makanan antarapengeluar. organisma.

3.1.5mengenalpasti Murid mengenalpasti pengeluar danpengguna. pengguna dari rantai makanan.

8 . 3.2Mensintesis 3.2.1membina siratan Murid membina siratan makanan Guru mengenalpastirantai makanan makanan. berdasarkan beberapa rantai makanan yang kawasan yang sesuai

untuk membina diberi. untuk aktiviti ini.siratan makanan 3.2.2membina siratan

makanan pada Murid memerhati persekitaran sekolah untukpelbagai habitat. mengkaji siratan makanan seperti di padang,

taman sains, kolam dan di bawah pasu3.2.3meramalkan kesan bunga.

jika terdapat Berdasarkan organisma yang dikenalpastiperubahan dalam murid membina rantai makanan dan siratanpopulasi pada spesies makanan untuk habitat yang dikaji.tertentu dalam siratan Murid berbincang dan meramalkan kesan jikamakanan. terdapat perubahan dalam populasi pada

sesetengah spesies dalam siratan makananyang telah dikaji.Murid menjalankan simulasi atau permainanberdasarkan siratan makanan.

5

Page 6: Rpt sains-tahun-5

3.2.4menerangkan kesan Murid menonton tayangan video untukterhadap spesies mengetahui pelbagai spesies yanghaiwan tertentu yang menghadapi ancaman kepupusanmakan sejenis disebabkan mereka hanya makan sejenismakanan sahaja makanan sahaja.

Murid membuat kesimpulan sesetengahspesies haiwan yang makan hanya sejenismakanan menghadapi kesukaran untukbermandiri kerana sumber makanan mungkinkehabisan, contoh:a) panda hanya makan pucuk buluh,b) beruang koala hanya makan daun

Eucalyptus,c) tenggiling hanya makan semut.

9 Menyiasat Alam 1.1Memahami 1.1.1menerangkan Murid berbincang dan membuat kesimpulanFizikal kegunaan mengapa tenaga tenaga diperlukan:1.Tenaga tenaga diperlukan. a) oleh benda hidup untuk menjalankan

proses hidup seperti bergerak, bernafas,dan bertumbuh,

b) untuk menggerak, mendidih, melebur1.1.2memberi contoh di atau memantulkan benda bukan hidup.

mana dan bila tenagadigunakan. Murid mengumpul maklumat dan memberi

contoh di mana dan bila tenaga digunakan.Murid mengumpul maklumat mengenai

1.1.3menyatakan pelbagai sumber tenaga, contoh:sumber tenaga. a) matahari,

b) makanan,c) angin,d) bahan api,e) sel kering/bateri.

Murid berbincang bahawa Mataharimerupakan sumber utama tenaga.

6

Page 7: Rpt sains-tahun-5

1.2 Memahami 1.2.1menyatakan pelbagai Murid memerhati pelbagai peristiwa danbahawa tenaga bentuk tenaga. mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat,boleh berubah contoh:dari satu bentukke bentuk yang a) kereta mainan yang bergeraklain menggunakan bateri,

b) gelang getah yang diregang,c) lilin yang menyala,d) telefon yang berdering.

1.2.2Menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti dan berbincangtenaga boleh berubah tentang perubahan bentuk tenaga, contoh:bentuk

a) menyalakan lampu:tenaga elektrik tenaga haba +

tenaga cahaya.

b) lilin yang menyala:tenaga kimia tenaga haba +

tenaga cahaya.

c) menggunakan kalkulator tenaga suria:tenaga suria tenaga elektriktenaga cahaya

10 1.2.3memberi contoh- Murid berbincang bahawa tenaga bolehcontoh peralatan yang berubah bentuk.menunjukkanberlakunya perubahan Murid mengumpul maklumat danbentuk tenaga mengenalpasti peralatan yang menggunakan

perubahan bentuk tenaga dan menyatakanperubahan bentuk tenaga yang terlibat,contoh:a) seterika elektrik:

tenaga elektrik tenaga haba.

b) radio:tenaga elektrik tenaga bunyi.

c) kipas siling:tenaga elektrik tenaga kinetik +

tenaga bunyi.

7

Page 8: Rpt sains-tahun-5

d) dapur gas:tenaga kimia tenaga haba +

tenaga cahaya

11 1.3Memahami 1.3.1menyatakan apakah Murid berbincang bahawa tenaga yang boleh Menyediakan bahantenaga yang tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang boleh atau objek maujudboleh diperbaharui. diganti apabila telah habis digunakan dan seperti minyakdiperbaharui tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah mentah, arang batu,dan yang tidak 1.3.2menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diganti apabila telah arang kayu dan lain-boleh tenaga yang tidak habis digunakan. lain untuk muriddiperbaharui boleh diperbaharui. perhatikan dan

Murid mengumpul maklumat seperti berikut: berbincang1.3.3menyenaraikan a) sumber tenaga yang boleh diperbaharui,

tenaga yang boleh contoh: solar, angin, biojisim.diperbaharui. b) sumber tenaga yang tidak boleh

diperbaharui, contoh; gas semulajadi,1.3.4menyenaraikan petroleum, arang batu.

tenaga yang tidakboleh diperbaharui. Murid berbincang dan membuat kesimpulan

mengapa kita perlu menggunakan tenaga1.3.5menerangkan dengan bijaksana, contoh:

mengapa kita perlu a) sesetengah sumber tenaga tidak bolehmengguna-kan secara diganti apabila telah habis digunakan,bijaksana. b) menjimatkan kos,

c) mengelakkan pembaziran,1.3.6menerangkan d) mengurangkan pencemaran.

mengapa tenagaboleh diperbaharui Murid berbincang mengapa tenaga yanglebih baik daripada boleh diperbaharui lebih baik daripadatenaga yang tidak tenaga yang tidak boleh diperbaharui.boleh diperbaharui.

Murid menjalankan sesi sumbangsaranbagaimana untuk menjimatkan tenaga dalam

1.3.7memberi contoh kehidupan seharian.bagaimana tenagaboleh dijimatkan Murid menyenaraikan perkara yang boleh

dan tidak boleh dilakukan untuk menjimatkantenaga dan menggunakannya sebagaipanduan dalam kehidupan seharian

8

Page 9: Rpt sains-tahun-5

2.Tenaga elektrik 2.1Mengetahui 2.1.1menyatakan sumber Murid menjalankan aktiviti sepertisumber tenaga tenaga elektrik. menyalakan mentol atau membunyikanelektrik loceng elektrik untuk mengesahkan sumber

berikut menghasilkan tenaga elektrik, contoh:a) sel kering,

b) akumulator,c) dinamo,d) sel solar.

12 2.2 Memahami 2.2.1mengenalpasti simbol Murid membina seberapa banyak litar elektriklitar bersiri dan pelbagai komponen yang berbeza.litar selari elektrik dalam litar

ringkas. Murid diperkenalkan kepada simbolkomponen litar elektrik, iaitu bateri, mentol,

2,2,2melukis gambarajah wayar penyambung dan suis.litar.

Murid melukis gambarajah litar berdasarkanlitar yang telah dibina.

13 2.2Memahami litar 2.2.3mengenalpasti Murid memerhati pelbagai litar bersiri danbersiri dan litar perbezaan susunan litar selari.selari mentol dalam litar

bersiri dan litar selari. Berdasarkan pemerhatian, murid berbincangmengenai perbezaan susunan mentol dalam

2.2.4membina litar bersiri. litar bersiri dan litar selari.

. Murid melukis gambarajah litar bersiri danlitar selari dan membandingkan susunanmentol dalam litar tersebut.

9

Page 10: Rpt sains-tahun-5

14 2.2.5membina litar Murid diberi beberapa bateri, mentol, suisselari. dan wayar penyambung untuk membina litar

2.2.6membandingkanbersiri dan litar selari.

kecerahan mentol Murid memerhati dan membandingkandalam litar bersiri dan kecerahan mentol dalam:litar selari. a) litar bersiri,

b) litar selari,2.2.7membandingkan c) di antara litar bersiri dan litar selari.

kesan pada mentolapabila pelbagai suis Murid menjalankan aktiviti dandalam litar bersiri dan membandingkan apa yang berlaku padalitar selari ditutup mentol dalam litar bersiri dan litar selari

apabila pelbagai suis dalam litar ditutup.

2.3Memahami 2.3.1memerihalkan bahaya Murid berbincang tentang bahaya kecuaianlangkah-langkah kecuaian mengendalikan peralatan elektrik, contoh:keselamatan mengendalikan a) kejutan elektrik,yang perlu peralatan elektrik. b) kebakaran,diambil apabila 2.3.2menerangkan c) melecur,mengendalikan langkah-langkah d) renjatan elektrik.peralatan keselamatan yangelektrik perlu diambil semasa Murid berbincang mengenai langkah

mengendalikan keselamatan yang perlu diambil apabilaperalatan elektrik menggunakan peralatan elektrik, contoh:

a) tidak menyentuh peralatan elektrik dengantangan yang basah,

b) tidak menggunakan peralatan elektrikyang rosak atau yang mempunyai wayarpenebat yang rosak ,

c) tidak membaiki sendiri peralatan elektrik,d) tidak menyambung terlalu banyak

peralatan elektrik pada satu palam soket.

10

Page 11: Rpt sains-tahun-5

15 3. Cahaya 3.1Memahami 3.1.1menyatakan cahaya Murid menjalankan aktiviti untuk memerhaticahaya bergerak bergerak lurus bahawa cahaya bergerak luruslurus 3.1`.2memberi contoh

untuk mengesahkan Murid mengumpulkan maklumat danbahawa cahaya memberi contoh peristiwa atau fenomenabergerak lurus . yang menunjukkan cahaya bergerak lurus

16 3.1.3memerihal bagaimana Murid memerhati dan berbincang tentangbayang-bayang pembentukan bayang-bayang untuk

terbentuk. membuat kesimpulan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang

3.1.4mengeksperimen oleh objek legap atau lut cahaya.untuk mengenal- pastiapa yang Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatmenyebabkan saiz faktor yang menyebabkan perubahan bentukbayang-bayang dan saiz bayang-bayang .berubah dengan Murid memerhati, berbincang dan membuatmenentukan kesimpulan tentang:pembolehubah yangdimalarkan, apabila jarak di antara objek dan sumberpembolehubah cahaya berkurang, saiz bayang-bayangmanipulasi dan bertambah dan apabila jarak di antara objekpembolehubah dan skrin berkurang, saiz bayang-bayangbergerak balas. berkurang

3.1.5mengeksperimenuntuk mengenal-pasti

bentuk bayang-bayang berubah berdasarkanfaktor yang menyebabkedudukan sumber cahaya dan bentukkan perubahan bentukbayang-bayang berubah berdasarkan

bayang-bayangkedudukan sesuatu objekdengan menentukan

pembolehubah yangdimalarkan,pembolehubahmanipulasi danpembolehubahbergerak balas

11

Page 12: Rpt sains-tahun-5

17

3.2Memahami 3.2.1menyatakan cahaya Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatcahaya boleh boleh dipantulkan. pantulan cahaya menggunakan :dipantulkan

3.2.2melukis gambarajaha) cermin muka,b) kepingan aluminium.

sinar cahaya untukmenunjukkan pantulan Murid melukis gambarajah sinar cahayacahaya. untuk menunjukkan pantulan cahaya dalam

aktiviti di atas.3.2.3memberi contoh Murid mengumpul maklumat mengenai

kegunaan pantulan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupancahaya dalam seharian, contoh:kehidupan seharian. a) cermin sisi kereta,

b) cermin di selekoh tajam di jalan raya,c) cermin di kedai gunting,d) periskop.

Murid mengaplikasikan prinsip pantulancahaya untuk merekacipta peralatan, contoh:a) periskop,b) kaleidoskop.

18 4. Haba 4.1Memahami suhu 4.1.1menyatakan bahan Murid memanaskan 250 ml air selama 3 minitadalah penunjuk menjadi panas apabila dan merasa perubahan suhu setiapdarjah haba dibekalkan. beberapa saat semasa pemanasan.kepanasan

Murid membiarkan air panas menjadi sejuk4.1.2menyatakan bahan dan menyentuh air setiap beberapa saat.

menjadi sejuk apabilakehilangan haba. Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang

dan membuat kesimpulan bahawa:4.1.3menyukat suhu a) peningkatan haba menyebabkan air

dengan teknik yang menjadi panas,betul. b) kehilangan haba menyebabkan air

4.1.4menyatakan unitmenjadi sejuk.

piawai untuk menyukat Murid dibimbing untuk menggunakan dansuhu. mengambil bacaan termometer dengan betul.

12

Page 13: Rpt sains-tahun-5

19

4.1.5menyatakan suhu Murid mengumpul maklumat tentang unitsesuatu objek atau piawai untuk menyukat suhu.bahan meningkatapabila haba Murid menjalankan aktiviti untuk menyukatdibekalkan. suhu, contoh:

4.1.7menyatakan suhu a) memanaskan air dan merekod suhu setiapsesuatu objek atau beberapa minit,bahan berkurang b)penunu Bunsen dipadam dan merekodapabila kehilangan suhu setiap beberapa minit semasa air

haba. menyejuk

4.1.8membuat kesimpulanMurid berbincang dan membuat kesimpulan

bahawa suhu adalahbahawa suhu:penunjuk untuk

a) meningkat apabila dibekalkan,menyukat kepanasan b) berkurang apabila kehilangan haba.

Murid berbincang dan membuat kesimpulanbahawa suhu adalah penunjuk untukmenyukat kepanasan.

4.2Memahami 4.2.1menyatakan bahan Murid menjalankan aktiviti untukkesan haba mengembang apabila memerhatikan, kesan haba terhadap bahan,terhadap bahan dipanaskan. contoh:

a) memanaskan bebola besi dan4.2.2menyatakan bahan memasukkannya ke dalam gelung besi,

mengecut apabila b) menyejukkan bebola besi yangdisejukkan. dipanaskan dan memasukkannya ke

dalam gelung besi,4.2.3memberi contoh c) memanaskan air berwarna dalam bikar

aplikasi prinsip yang mempunyai tiub kaca danpengembangan dan memerhatikan paras air dalam tiub kaca,pengecutan dalam d) memanaskan bola ping pong yang kemekkehidupan seharian. di dalam air panas,

e)menyejukkan air berwarna di dalam bikaryang mempunyai tiub kaca danmemerhatikan paras air dalam tiub kaca.Murid berbincang tentang pemerhatianberdasarkan aktiviti yang dijalankan danmembuat kesimpulan bahawa :a) bahan mengembang apabila dipanaskan,

b) bahan mengecut apabila disejukkan.

13

Page 14: Rpt sains-tahun-5

Murid menonton video atau simulasikomputer mengenai pengembangan danpengecutan bahan dalam kehidupanseharian, contoh:a) kabel elektrik dipasang kendur untuk

mengelakkan dari terputus apabila berlakupengecutan semasa cuaca sejuk,

b) terdapat ruang di antara landasan keretapiuntuk membolehkan pengembanganberlaku semasa cuaca panas,

c) penutup botol yang ketat bolehdilonggarkan dengan merendamkannyake dalam air panas,

d) kepingan konkrit di atas kaki limamempunyai ruang untuk membolehkannyamengembang.

20 1.Keadaan bahan 1.1Memahami 1.1.1mengelaskan objek urid mengklasifikasikan objek dan bahanbahan wujud dan bahan kepada kepada pepejal, cecair dan gas. Muriddalam bentuk tiga rupa bentuk. berbincang dan memberi sebab untukpepejal, cecair

1.1.2menyatakan ciri-ciripengelasan yang dibuat.

atau gasMurid mengkaji ciri-ciri pepejal dengan:pepejal.a) menimbang pelbagai jenis pepejal,b) penyukat isipadu pelbagai pepejal,c) meletakkan pelbagai jenis pepejal dalam

pelbagai bentuk bekas.

Murid berbincang dan membuat kesimpulanciri-ciri pepejal iaitu, pepejal:a) mempunyai jisim,b) mempunyai isipadu tetap,c) mempunyai bentuk tetap.

1.1.3menyatakan ciri-ciri Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengan:cecair. a) menimbang pelbagai cecair,

b) menyukat isipadu cecair,c) menuang cecair ke dalam bekas-bekas

pelbagai bentuk.

14

Page 15: Rpt sains-tahun-5

1.1.4menyatakan Murid berbincang dan membuat kesimpulansesetengah cecair ciri-ciri cecair iaitu, cecair:mengalir lebih laju dari a) mempunyai jisim,yang lain. b) mempunyai isipadu tetap,

c) tidak mempunyai bentuk tetap tetapimengikut bentuk bekas.

Murid memerhati pengaliran pelbagai cecairyang dituang ke dalam pelbagai bekas.

21 1.1.5menyatakan

ciri-ciri gas

Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui:a) mengimbangkan dua belon yang

mengandungi udara di atas sebatang kayu dan membocorkan salah satu belon,

b) mengisikan udara ke dalam belon pelbagai bentuk,

c) memerhati asap di dalam bekas tertutup dan diletakkan sebuah lagi bekas terbalik di atasnya. Alihkan penutup bekas pertama. Perhatikan pergerakan asap dari bekas pertama ke bekas yang diterbalikkan,

d) merasa tekanan gas di dalam picagari apabila omboh ditekan manakala muncungnya ditutup.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri gas iaitu, gas:a) mempunyai jisim, b) tidak mempunyai bentuk yang tetap

tetapi mengikut bentuk bekas, c) memenuhi ruang dan tidak

mempunyai isipadu yang tetap, d) boleh dimampatkan.

15

Page 16: Rpt sains-tahun-5

22 1.2Memahami 1.2.1menyatakan air boleh Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatibahan boleh berubah bentuk. perubahan bentuk bahan:berubah dari ais melebur,

satu bentuk ke memanaskan air hingga mendidih,bentuk yang lain

1.2.2membuat kesimpulanc) mengumpul wap air, membiarkan ia sejuk

dan membekukannya.air wujud dalam tigabentuk. Murid berbincang dan membuat kesimpulan

mengenai:1.2.3mengenalpasti proses a)air boleh berubah dari satu bentuk kepada

yang terlibat bila bentuk yang lain,bahan berubah dari b)air wujud dalam keadaan pepejal, cecairsatu bentuk kepada dan gas.bentuk yang lain.

Murid berbincang mengenai proses yang1.2.4mengenalpasti faktoryang mempengaruhi terlibat apabila bahan berubah dari satukadar penyejatan air bentuk kepada bentuk yang lain iaitu:

a) peleburan,b) pendidihan,c) penyejatan,d) kondensasi,e) pembekuan.

Murid menyiasat dan berbincang faktor yangmempengaruhi kadar penyejatan air, contoh:a) cuaca yang panas,b) berangin.

23 1.3Memahami 1.3.1memerihalkan bagai- Murid menonton simulasi komputer untukkitaran air mana awan terbentuk. mempelajari pembentukan awan dan hujan.

1.3.2memerihalkanbagaimana hujan Murid berbincang dan menerangkanterbentuk. perubahan keadaan bahan dalam kitaran air.

1.3.3menerangkanbagaimana kitaran air Murid menonton simulasi kitaran air dalamberlaku dalam persekitaran.persekitaran.

1.3.4menerangkan kepen- Murid berbincang kepentingan kitaran air.tingan kitaran air.

16

Page 17: Rpt sains-tahun-5

24 1.4Menghargai 1.4.1membuat inferens Murid menonton video mengenai:kepentingan mengapa kita perlu kepentingan air bagi benda hidup,sumber air. mengekalkan a) kesan kegiatan manusia terhadap kualiti

kebersihan sumber bekalan air.air.

Murid mengumpul maklumat bagaimana1.4.2memerihalkan cara mengekalkan kebersihan sumber air dan

untuk mengekalkan mempersembahkan dalam bentuk folio.kebersihan sumber air.

Murid melukis poster untuk menunjukkanpenghargaan mengenai kepentingan sumberair

25 2Asid dan alkali 2.1Memahami sifat- 2.1.1mengenalpasti bahan Murid menguji bahan untuk menentukan

sifat bahan berasid, beralkali dan sama ada bahan itu berasid, beralkali atauberasid, neutral menggunakan neutral berdasarkan perubahan warna kertasberalkali dan kertas litmus. litmus.neutral 2.1.2mengenalpasti rasa Murid menentukan sama ada sampel

makanan berasid dan makanan itu adalah berasid atau beralkaliberalkali. dengan merasa sampel makanan dan

menguji dengan menggunakan kertas litmus.

2.1.3membuat kesimpulan Murid membuat perbincangan dansifat-sifat bahan kesimpulan mengenai sifat-sifat bahanberasid, beralkali dan berasid, beralkali atau neutral berdasarkanneutral. rasa dan perubahan warna kertas litmus

17

Page 18: Rpt sains-tahun-5

26 MENYIASAT BUMI 1.1Memahami 1.1.1menyatakan maksud Murid menonton tayangan video atau Biduk dan Pari bolehALAM SEMESTA buruj. buruj. simulasi komputer atau melawat planetarium dilihat antara bulan

1.Buruj untuk memerhati pelbagai buruj. April - Jun (8.00 -10.00 malam).

Murid berbincang buruj adalah sekumpulan Belantik boleh dilihat1.1.2mengenalpasti buruj. bintang yang membentuk corak tertentu di antara bulan Disember

langit. -Februari (8.00 - 10.00

Murid memerhati buruj Belantik, Biduk, Parimalam).Skorpio boleh dilihat

dan Skorpio di langit. antara bulan Jun -

Murid membina model untuk mengkaji corakOgos (8.00 -10.00malam).

buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.

1.1.3menyatakan Murid mengumpul maklumat tentangkepentingan buruj kepentingan buruj, contoh:

a) untuk menentukan arah,b) untuk menentukan masa untuk

menjalankan aktiviti tertentu, contoh:musim menanam.

27 2.Bumi, Bulan dan 2.1Memahami 2.1.1menyatakan Bumi Murid menonton tayangan video, simulasi Bumi berputarMatahari pergerakan berputar pada komputer atau model mengenai peredaran pada paksinya

Bumi, Bulan dan paksinya. Bumi, Bulan dan Matahari dari barat keMatahari 2.1.2menyatakan Bumi timur dan

berputar pada melengkapkanpaksinya dan pada satu putaranmasa yang sama setiap 24 jamberedar mengelilingiMatahari.

28

2.1.3menyatakan Bulan Murid membincangkan dan menerangkanberputar pada putaran Bumi dan Bulan; dan peredaranpaksinya. mereka mengelilingi Matahari.

2.1.4menyatakan BulanMurid memerhati dan merekod panjang dan

berputar pada paksikedudukan bayang-bayang tiang pada masanya dan pada masayang berlainan sepanjang hari (tiang sebagaiyang sama beredarobjek dan matahari sebagai sumber cahaya)mengelilingi Bumi.

18

Page 19: Rpt sains-tahun-5

2.1.5menyatakan Bulan Murid meletakkan sebatang pencungkil gigidan Bumi beredar secara menegak di atas permukaan sebuahmengelilingi Matahari glob. Murid-murid memerhati panjang danpada masa yang kedudukan bayang-bayang yang terbentuksama. apabila glob diputarkan pada paksinya

dengan kedudukan sumber cahaya yang2.1.6memerihalkan tetap.

perubahan panjangdan kedudukan Murid membina jam matahari.bayang-bayangsepanjang hari. Murid berbincang dan membuat kesimpulan

tentang Bumi berputar pada paksinya dari2.1.7membuat kesimpulan barat ke timur.

Bumi berputar padapaksinya dari barat ketimur

29 2.2Memahami 2.2.1menyatakan waktu Murid menonton tayangan video ataukejadian siang dan siang berlaku pada simulasi komputer fenomena siang danmalam. bahagian Bumi malam atau membuat simulasi dengan

menghadap Matahari. menyuluh glob yang berputar untuk

2..2.2menyatakan waktumemerhati kejadian siang dan malam.

malam berlaku pada .bahagian Bumi Berdasarkan aktiviti di atas, murid-muridmembelakangkan berbincang kejadian siang dan malam.Matahari.

2.2.3menerangkankejadian siang dan Murid melukis gambarajah untukmalam menunjukkan kejadian siang dan malamadalahdisebabkanoleh putaran Bumipadapaksinya.

19

Page 20: Rpt sains-tahun-5

30 2.3 Memahami 2.3.1menyatakan Bulan Murid menonton tayangan video ataufasa-fasa tidak memancarkan simulasi komputer dan berbincang BulanBulan. cahaya. tidak memancarkan cahaya tetapi

memantulkan cahaya Matahari.2.3.2menerangkan Bulan

kelihatan terangapabila memantulkancahaya Matahari

31 2.3.3memerihalkan fasa- Murid-murid menonton tayangan video fasa-fasa Bulan fasa Bulan.

Murid menggunakan bola ping pong dansumber cahaya untuk mensimulasikan fasa-fasa Bulan seperti berikut:

a) anak bulan,b) bulan sabit,c) bulan separa,

d)bulan purnama.Murid menjalankan projek untuk memerhatidan merekod fasa-fasa bulan untuk sebulandan menghubungkaitkan fasa-fasa Bulantersebut dengan tarikh dalam takwim Qamar.

32 1.Kekuatan dan 1.1Mengetahui 1.1.1menyatakan bentuk Murid menjalankan aktiviti untuk mengenalKestabilan bentuk-bentuk objek. bentuk-bentuk objek, iaitu:

struktur objek a) kubus,b) kuboid,c) sfera,d) kon,e) silinder,f) piramid,g) hemisfera.

20

Page 21: Rpt sains-tahun-5

33

1.1.2mengenalpasti bentuk Murid berjalan di persekitaran sekolah dandalam struktur. mengenalpasti bentuk-bentuk yang

dinyatakan

1.2Memahami kestabilan dan kekuatan struktur

1.2.1mengenalpasti bentuk Murid menjalankan aktiviti untukobjek yang stabil. mengenalpasti bentuk-bentuk objek yang

1.2.2mengenalpasti faktorstabil.

yang mempengaruhi Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatkestabilan objek. faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan

struktur, contoh:a) menolak botol yang diletakkan secara

tegak dan terbalik,b) menolak kerusi yang tinggi dan kerusi

yang rendah.

Murid menjalankan aktiviti untukmengenalpasti bentuk-bentuk objek yangstabil.

1.2.3menerangkan Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatbagaimana luas tapak faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilanmempengaruhi struktur, contoh:kestabilan. a) menolak botol yang diletakkan secara

tegak dan terbalik,b) menolak kerusi yang tinggi dan kerusi

yang rendah.

1.2.4menerangkan Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatbagaimana ketinggian bagaimana luas tapak mempengaruhimempengaruhi kestabilan objek, iaitu, semakin bertambahkestabilan. luas tapak, semakin stabil sesuatu objek.

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatbagaimana ketinggian mempengaruhikestabilan objek, iaitu, semakin tinggi objek,semakin kurang kestabilan objek tersebut.

21

Page 22: Rpt sains-tahun-5

34 1.2.5mengenalpasti faktor- Murid menjalankan aktiviti untuk mengkaji Cadangan: Gunakanfaktor yang faktor mempengaruhi kekuatan struktur, bahan guna semulamempengaruhi contoh: dan kitar semula.kekuatan sesuatu a) mengantung pemberat pada penyedutstruktur. minuman dan kemudiannya kepada

pensil,b) membina dua jambatan, satu

menggunakan sehelai kertas dan satu lagikertas berlipat. Kemudian letakkan objekberjisim sama ke atas setiap jambatan.

Murid berbincang dan membuat kesimpulanbahawa kekuatan struktur dipengaruhi oleh:

a) jenis bahan yang digunakan,b) cara struktur diletakkan.

35 1.2.6mereka bentuk model Murid merekabentuk struktur yang paling Cadangan: Gunakanyang kuat dan stabil kuat dan paling stabil menggunakan bahan bahan guna semula

yang mereka pilih. dan kitar semula.

36 1.2.7mengenalpasti faktor- Murid menjalankan aktiviti untuk mengkajifaktor yang faktor mempengaruhi kekuatan struktur,mempengaruhi contoh:kekuatan sesuatu a) mengantung pemberat pada penyedutstruktur. minuman dan kemudiannya kepada

pensil,b) membina dua jambatan, satu

menggunakan sehelai kertas dan satu lagikertas berlipat. Kemudian letakkan objekberjisim sama ke atas setiap jambatan.

Murid berbincang dan membuat kesimpulanbahawa kekuatan struktur dipengaruhi oleh:

c) jenis bahan yang digunakan,d) cara struktur diletakkan.

1.2.8mereka bentuk model Murid merekabentuk struktur yang palingyang kuat dan stabil kuat dan paling stabil menggunakan bahan

yang mereka pilih.

22

Page 23: Rpt sains-tahun-5

24