Click here to load reader

Relleu espanya

 • View
  70

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Relleu espanya

 • Espanya: el relleu

  LEspanya continental

  La pennsula Ibrica s una de les zones ms muntanyosesdEuropa. El seu relleu sorganitza al voltant dun gran altiplcentral, laMeseta, inclinat lleugerament cap a loest. Per aques-ta ra els seus rius desemboquen a loce Atlntic.La Meseta est travessada per una muralla grantica, el Siste-

  ma Central, que divideix laltipl en dues subunitats: la Sub-meseta nord (750 m daltitud mitjana) i la Submeseta sud(550 m daltitud mitjana). Aquesta ltima s travessada pelsMonts de Toledo.El paisatge de la Meseta s monton i uniforme i els terrenys

  plans shi succeeixen de manera continuada. Ocasionalment, lesvalls dalguns rius en trenquen la monotonia.La Meseta est envoltada per un seguit de serralades: els

  Monts de Lle (nord-oest), la Serralada Cantbrica (nord), laSerralada Ibrica (nord-est i est) i Sierra Morena (sud).

  116

  Font 1. Ria de Corme e Laxe (Galcia).Pel que fa a les costes de lEspanya continental, ala faana nord, la Serralada Cantbrica i lesMuntanyes Basques arriben sovint fins a la mar. Ala costa salternen els penya-segats i les platgesallargades. A Galcia la mar entra a les antiguesvalls dels rius, on forma mplies zones daigestranquilles: les ries.

  Font 2. La Mar Menor (Mrcia).Quan les muntanyes no entren en contacte direc-te amb la mar es formen costes sorrenques ano-menades costes baixes. s el paisatge predomi-nant de la faana mediterrnia de la Pennsula, lle-vat de la zona de la Serralada Btica, ja queaquesta tamb arriba fins a la mar. A la costaoriental cal destacar-hi les albuferes* (lAlbuferade Valncia i la Mar Menor de Mrcia).

  V O C A B U L A R I

  Albufera. Llacs daigua salada se-parats de la mar per una llenca desorra.

  Depressi. Sector de la superfcieterrestre enfonsat respecte de leszones del seu voltant.

 • Font 3. El relleu dEspanya.

  1. Respon a les preguntes segents:a) Quines serralades envolten la Submeseta nord i qui-nes, la Submeseta sud?b)Quin s el pic ms alt de la Serralada Cantbrica? I elms alt de la Ibrica? I de la Penibtica?c) Quins sistemes muntanyosos envolten la depressi delEbre?d) Localitza els accidents geogrfics segents i digues enquin punt cardinal estan situats: el cap de Peas, el capde Palos, la punta de Tarifa i el golf de Biscaia.e) Quin sistema muntanys t ms a la vora el cap deFinisterre?f )Digues el nom duna serralada que es trobi al nord delSistema Central i el duna altra que estigui al sud deSierra Morena.g)Quina depressi es troba al nord-est de la Pennsula?

  0 200 km

  Cap de Peas

  Punta de lEstaca de Bares

  Cap Finisterre

  Ria dArousa Sil

  Mi

  o

  M

  ASS

  SG

  ALA

  I C

  Pea Trevinca2045

  Narancode Bulnes

  2519 Pea Labra2007

  Naln

  Cap deMatxitxako

  S E R R AL A D A C A N T

  B R I C A

  Golfde

  Biscaia

  Nerbin

  Bidas oaMUNTANYES

  BASQUESGorbeia Mendia

  1475Ebre

  M A R C A N T B R I C

  PI R I N E U

  F R A N A

  ANDORRA

  Golf de Roses

  Cap de Creus

  Aneto3404

  Cad2647

  Llobrega t

  Ebre

  Ter

  Cap de Salou

  Delta de lEbre

  Golfde Valncia

  Tajo

  Duero

  Tria

  Pearroya2024

  Moncayo2313

  S E R R A L AD

  A

  I B

  RI

  CA

  D E P R E S S I D

  EL E

  BR

  E SERRALAD

  A LITOR

  ALCA

  TALA

  NA

  Puig Major1445

  CapdArtrutx

  Capde Formentor

  Cap de Salines

  Mallorca

  Menorca

  Cabrera

  Sa.DE

  TRAM

  UNTA

  NA

  Evissa

  FormenteraI L

  L ES

  BA

  LE

  A

  RS

  Cap dela Nau

  Guadiana

  Xquer

  Duero

  MONT

  S D

  E LLE

  S U B M E S E T A

  N O R D

  S U B M E S E T A

  S U D

  S IS T

  E MA

  CE

  NT

  RA

  L

  SERRA

  DEGA

  TA

  SERRADE GR

  EDOSGUADA

  RRAMA

  SO

  MOSIE

  RRA

  Tajo

  M E S E T A

  PORTUGAL

  M ON T S

  D E T O L E D OCorocho de Rocigalgo1447

  Guadiana

  S E RR A L

  A D A PE N I B T I C A

  S IE R

  R AM O R

  E N A

  S E RR A

  L AD A

  S UB B

  TI C

  A

  DEPR

  ESSI

  DEL G

  UADALQ

  UIV IR

  Odie

  lTin

  to

  Gua

  da

  lquivir

  G o l fd e C a d i s

  Cap Trafalgar

  Punta de TarifaEstret de Gibraltar

  Mulhacn3478Veleta3392

  Guadalqu

  ivir

  MAR MENOR

  Cap de Gata

  Cap de Palos

  Segura

  M A R R O C

  A L G R I A

  M A R

  M E D I T E R R N I A

  Roque delos Muchachos

  2426

  Teide3718

  Fuerteventura

  Gran Canria

  Tenerife

  Gomera

  La Palma

  El Hierro

  I L L E S C A N R I E S Lanzarote

  OC

  E

  AT

  L

  NT

  IC

  A la partms exterior de laMeseta, gaireb sem-pre tocant a la mar, la part espanyola de la pennsu-la Ibrica presenta cinc sistemes muntanyencs: elMasss Galaic, les Muntanyes Basques, el Piri-neu, la Serralada Litoral Catalana i les SerraladesBtiques.Les Serralades Btiques presenten dos arcs de

  muntanyes: lun situat ms a la vora de la costa, desde Gibraltar fins al cap de Gata, anomenat Serra-lada Penibtica, i laltre situat ms a linterior, quesanomena Serralada Subbtica.Finalment, cal assenyalar dues depressions*: la

  de lEbre, entre el Pirineu i la Serralada Ibrica i ladel Guadalquivir entre les serralades btiques iSierra Morena.

 • LEspanya insular

  Espanya comprn, ams del ter-ritori peninsular, dos grups di-lles: larxiplag de les Balears, ala mar Mediterrnia, i el de lesCanries, a loce Atlntic, da-vant de les costes africanes delShara.El relleu de les illes Balears, tret de la part nord de lilla de

  Menorca, s una continuaci de la serralada Subbtica. Les illesCanries sn unes illes volcniques situades sobre una plataformade falles.

  Font 4. Serra de Tramuntana(Mallorca).Les illes Balears presenten costesaltes i retallades, amb abundosescales sorrenques. En general aques-tes illes tenen un relleu baix, llevatde Mallorca que s travessada per laSerra de Tramuntana.

  Font 5. Conreu de vinya en terra volcnica a lilla de Lanzarote (Canries).Les Canries, situades davant la costa occidental dfrica, sn illesdorigen volcnic. El relleu presenta formes molt peculiars, com ara lescalderas (cons volcnics) o els malpases (terrenys coberts de lava). Alilla de Tenerife es troba el pic ms alt dEspanya: el Teide (3718 m).

  SABIES QUE?

  El nom de les illes Canries provdel mot llat canis, que vol dir gos.El nom de les illes Canries,doncs,vol dir illes dels gossos. La raadels gossos de les illes Canriess representada en el seu escut.A C T I V I T A T S

  2.Quines sn les grans unitats de relleu de la pennsula Ibrica?

  3.Classifica les unitats de relleu peninsulars en interiors o exteriorsrespecte de la Meseta.

  4. A partir del mapa fsic de la pennsula Ibrica, fes un esbs ambtotes les unitats de relleu que has estudiat. Memoritza-les de mane-ra que spigues situar-les damunt duna mapa fsic mut.

  5.Localitza en elmapa de la pennsula Ibrica el nomdels accidentsgeogrfics segents: tres ries, tres caps i tres golfs.

 • Espanya: els rius

  La majoria dels rius dEspanya neixen a les muntanyes ms altesi vessen les seves aiges a les mars i a loce que envolten laPennsula. Per aix diem que els rius i els seus afluents sorganit-zen en xarxes hidrogrfiques, segons el vessant on desemboquen:vessant cantbric, vessant atlntic, vessant mediterrani.

  Mio Sil

  Ebre

  Tajo

  Duero

  Guadiana

  Guadalquiv

  ir

  Odiel

  Tinto

  Segura

  Xquer

  Tria

  Llobregat

  Ter

  Naln

  Nerbin

  Bidasoa

  Arag

  CincaGlleg

  o

  Segre

  Jaln

  Gu

  adalo

  pCabriel

  Millars

  Pisuerga

  Tormes

  Esla

  EresmaTita

  rAlagn

  Jarama

  Alberc

  he

  Genil

  Guadalhorce

  Huerva

  Guadalim

  ar

  Vessant atlntic

  Vessant mediterrani

  Vessant cantbric

  Menys de 20 m3/s

  De 20 a 50 m3/s

  De 50 a 100 m3/s

  De 100 a 200 m3/s

  De 200 a 500 m3/s

  Ms de 500 m3/s

  Cabals:

  0 200 km

  Tambre

  Ulla

  Cigela

  Jabaln

  F r a n a

  Po

  rt

  ug

  al

  Andorra

  Font 6. Les xarxes hidrogrfiques i elscabals de la pennsula Ibrica.

  6. Respon a les preguntes segents:a) Per qu els rius de la Meseta desem-boquen a loce Atlntic i no a la marMediterrnia?b) Quin s el factor que explica que elsrius del vessant cantbric siguin curts?c) Quins sn els rius ms cabalososdEspanya?

  Font 7. Els principals rius de la pe-nnsula Ibrica.

  Tajo Duero Ebre Guadiana Guadalquivir Mio

  1120

  Llargada en quilmetres

  913 908

  744680

  340

 • El vessant cantbric

  Els rius del vessant cantbric sn curts, cabalosos i de rgim* re-gular. Sn curts perqu neixen a la Serralada Cantbrica, a lesMuntanyes Basques o b alMasss Galaic, sistemesmuntanyososque sn molt a la vora del mar. Sn cabalosos i de rgim regularperqu la seva conca* pertany a la Ibria humida i hi plou de ma-nera constant al llarg de lany.

  El vessant atlntic

  Els rius del vessant atlntic sn llargs, de cabal mitj i de rgimirregular. Llevat del Guadalquivir, la major part dels grans riusdel vessant atlntic recorren la Meseta. Les seves conques snmolt grans per hi plou poc, ja que pertanyen a la Ibria seca. Snirregulars perqu el seu cabal creix a la tardor i a la primavera, acausa de les precipitacions. En canvi, a lestiu duen poca aigua.

  El vessantmediterrani

  Els rius del vessant mediterrani, llevat de lEbre, es caracteritzenper ser curts, de cabal escs i

Search related