12
3§3 De reactie van de katholieke kerk Het Concilie van Trente en de Contrareformatie

Reactie van de katholieke kerk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Reactie van de katholieke kerk

3§3 De reactie van de katholieke kerk

Het Concilie van Trente en de Contrareformatie

Page 2: Reactie van de katholieke kerk

1540: Duitse Rijk verdeeld

Karel V wil daarom dat de katholieken ook naar protestanten luisteren en hun kerk en geloof hervormen. Dit moet besproken worden op een grote kerkvergadering: het Concilie van Trente.Hij hoopt dat het protestantisme dan minder aanhang krijgt.

Karel V wil godsdienstige eenheid in zijn Rijk herstellen.

Page 3: Reactie van de katholieke kerk

Concilie van Trente (1545-1563)

De katholieken willen op het Concilie niet naar de protestanten luisteren, maar komen wel met eigen hervormingen.

Page 4: Reactie van de katholieke kerk

Doelstellingen en maatregelen Concilie van Trente

Doelstellingen:

•De reformatie moest

ongedaan gemaakt worden,

desnoods met geweld;

•In ieder geval moet de verdere

uitbreiding van de reformatie

voorkomen worden.

Maatregelen:

•Doorvoeren van hervormingen

•Aanhangers Luthers als ketters

vervolgen door de inquisitie

(kerkelijke rechtbank)

•Oprichting Jezuïetenorde om

reformatie ‘intellectueel’ te

bestrijden

Page 5: Reactie van de katholieke kerk

De Inquisitie

• Deze kerkelijke rechtbank spoorde op eigen houtje ketters op, ondervroeg ze en berechtte ze.

• Voor de uitvoering van de straf was de inquisitie afhankelijk van de wereldlijke macht.– Gevolg: waar de wereldlijke macht de inquisitie niet wilde

helpen had de inquisitie geen macht en konden protestanten ongestraft hun boodschap verkondigen.

Page 6: Reactie van de katholieke kerk

Hervormingen Concilie van Trente

•Zelfverrijking van Geestelijken wordt verboden•Bisschoppen moeten theologie gestudeerd hebben•Geestelijken moeten vooral het woord van God verkondigen•Geestelijke moeten het celibaat respecteren (dus geen seks)

maar:•Latijn blijft de officiële taal van Kerk en bijbel•de heiligenverering, de aflaten, het geloof in het vagevuur en de zeven sacramenten blijven bestaan

Met sommige hervormingen konden protestanten het eens zijn:

Page 7: Reactie van de katholieke kerk

De ‘katholieke’ Sacramenten

• Volgens de katholieken zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Er zijn zeven sacramenten:– de eucharistie met als belangrijk onderdeel de

heilige Communie (tijdens iedere katholiek mis)

– het doopsel – het vormsel – de biecht of het sacrament van de verzoening – de ziekenzalving of het heilig oliesel (voor het

sterven)

– de wijding tot priester of bisschop – het huwelijk

De Eucharistie (heilige communie)

Heilig oliesel

doop

vormsel

biecht

Page 8: Reactie van de katholieke kerk

De ‘protestantse’ Sacramenten

• De protestanten erkennen maar twee ‘zichtbare’, door Jezus ingestelde sacramenten:– Het avondmaal (ongeveer zoals de heilige communie)– De doop

• Het ‘onzichtbare’sacrament is de prediking uit de bijbel

Page 9: Reactie van de katholieke kerk

Heiligenverering

De heiligen worden door de katholieken aangeroepen met de bedoeling dat zij in de hemel voor het zielenheil van de gelovigen op aarde bidden tot Jezus. De heiligenverering was een belangrijk onderdeel van de katholieke kerk.

De protestanten wilden heiligenverering afschaffen, omdat dit niet volgens de bijbel was. Maar ook na het Concilie van Trente bleven de katholieke vasthouden aan de heiligenverering. Dit was zo omdat gewone gelovigen dit een aantrekkelijk onderdeel van het geloof vonden.

Moderne Mariaverering in Lourdes

Page 10: Reactie van de katholieke kerk

Contrareformatie in de kunst: de Barok

De katholieken wilden hun kerken nog aantrekkelijker maken voor de gelovigen. Om het dramatisch effect te vergroten werd veel gebruik gemaakt van dure bouwmaterialen, licht-donker effecten en rijke versieringen: de barokstijl.

Ook in de ‘contrarefaormatorische’ schilderkunst werden bijbelse taferelen extra dramatisch uitgebeeld met veel licht-donker effecten

Page 11: Reactie van de katholieke kerk

De reformatie en de bouwkunst

De protestanten wilden in de kerk geen versieringen. Deze zouden de gelovigen van het luisteren naar preken uit de bijbel kunnen afleiden.Ook mochten er geen beelden/afbeeldingen zijn, want dit leidde tot ‘beeldverering’. In de gebieden die protestant werden, werden daarom alle beelden uit de kerken verwijderd (zoals tijdens de beeldenstorm)

Protestantse kerken waren daarom kaal en sober.

Page 12: Reactie van de katholieke kerk

1600: Gevolg reformatie en contrareformatie:Christelijk Europa verdeeld en godsdienstoorlogen