of 10 /10
Računovodstvo in finance Nova Gorica, 21.3.2015

Računovodstvo in finance - Alenka Podbevšek

Embed Size (px)

Text of Računovodstvo in finance - Alenka Podbevšek

  1. 1. Raunovodstvo in finance Nova Gorica, 21.3.2015
  2. 2. Gospodarska druba in drutvo Pridobitna in nepridobitna dejavnost Dobiek in preseek Drutveni sklad Poslovno leto Davki Planiranje in nadzor
  3. 3. BILANCA STANJA
  4. 4. Bilanca stanja 31.12.2014 Sredstva 146.005 EUR dolgorona 1.464 EUR kratkorona 144.541 EUR Obveznosti do virov sredstev 146.005 EUR drutveni sklad 126.988 EUR kratkorone obveznosti 14.802 EUR kratkorone pasivne as. razmejitve 4.215 EUR
  5. 5. Izkaz poslovnega izida 1.1.2014 - 31.12.2014 Prihodki dejavnosti 159.810 EUR donacije 45.858 EUR lanarine 108.185 EUR ostali prihodki 5.767 EUR Finanni prihodki 13 EUR Odhodki 178.375 EUR stroki materiala 9.314 EUR stroki storitev 72.424 EUR stroki dela 27.430 EUR dotacije drugim 40.979 EUR odpisi vrednosti 2.308 EUR drugi odhodki 25.920 EUR Preseek odhodkov 18.552 EUR
  6. 6. Planiranje Prihodki lanarine donacije Poraba sredstev distriktna pisarna projekti mladinska dejavnost fundacija Pets/Sets in distriktna konferenca
  7. 7. Planiranje Prihodki lanarine donacije Poraba sredstev distriktna pisarna projekti mladinska dejavnost fundacija Pets/Sets in distriktna konferenca