Click here to load reader

Quyết định kgjfg

  • View
    143

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Quyết định kgjfg

  1. 1. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi Cng vn s 336/TCT-TNCN ngy 24/01/2014 v/v hng dn quyt ton thu TNCN nm 2013 Knh gi: Cc Thu cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng Vic quyt ton thu Thu nhp c nhn (TNCN) nm 2013 thc hin theo cc vn bn di y: - Lut Thu thu nhp c nhn; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thu thu nhp c nhn; Ngh nh s 100/2008/N-CP ngy 08/9/2008 ca Chnh ph; Ngh nh s 65/2013/N-CP ngy 27/6/2013 ca Chnh ph; Thng t s 84/2008/TT- BTC ngy 30/9/2008 ca B Ti chnh; Thng t s 62/2009/TT-BTC ngy 27/3/2009 ca B Ti chnh; Thng t s 02/2010/TT-BTC ngy 11/01/2010 ca B Ti chnh; Thng t s 113/2011/TT-BTC ngy 04/8/2011 ca B Ti chnh; Thng t s 111/2013/TT-BTC ngy 15/8/2013 ca B Ti chnh; Thng t s 176/2009/TT-BTC ngy 09/9/2009 ca B Ti chnh v cc vn bn hng dn; - Lut Qun l thu; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Qun l thu; Ngh nh s 85/2007/N-CP ngy 25/05/2007 ca Chnh ph; Ngh nh s 106/2010/N- CP ngy 28/10/2010 ca Chnh ph; Ngh nh s 83/2013/N-CP ngy 22/7/2013 ca Chnh ph; Thng t s 28/2011/TT-BTC ngy 28/02/2011 ca B Ti chnh, Thng t s 156/2013/TT-BTC ngy 06/11/2013 ca B Ti chnh v cc vn bn hng dn. m bo thc hin thng nht theo quy nh ca php lut, Tng cc Thu lu mt s ni dung v quyt ton thu TNCN nm 2013 nh sau: I. CC TRNG HP KHAI QUYT TON THU TNCN 1.T chc, c nhn tr thu nhp thuc din chu thu TNCN khng phn bit c pht sinh khu tr thu hay khng pht sinh khu tr thu c trch nhim khai quyt ton thu v quyt ton thu thay cho c nhn c u quyn. Trng hp t chc, c nhn khng pht sinh tr thu nhp trong nm 2013 th khng phi khai quyt ton thu TNCN. 2. T chc tr thu nhp chia, tch, hp nht, sp nhp, chuyn i, gii th hoc ph sn theo quy nh ca Lut Doanh nghip th phi quyt ton thu ivi s thu TNCN khu tr chm nht l ngy th 45 k t ngy c quyt nh v vic chia, tch, hp nht, sp nhp, chuyn i, gii th, hoc ph sn v cp chng t khu tr thu cho ngi lao ng lm c s cho ngi lao ng thc hin quyt ton thu TNCN. Trng hp sau khi t chc li doanh nghip (chia, tch, hp nht, sp nhp, chuyn i), ngi lao ng c iu chuyn t t chc c n t chc mi (t chc c hnh thnh sau khi t chc li doanh nghip), cui nm ngi lao ng c y quyn quyt ton thu th t chc mi phi thu li chng t khu tr thu TNCN do t chc c cp cho ngi lao ng lm cn c tng hp thu nhp, s thu khu tr v quyt ton thu thay cho ngi lao ng. Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: [email protected] Web: http://ketoanvina.vn/ 1
  2. 2. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi 3. C nhn c tr c thu nhp t tin lng, tin cng; thu nhp t kinh doanh; thu nhp t hot ng i l bo him, bn hng a cp, i l x s thc hin quyt ton thu thu nhp c nhn theo hng dn ti im c; im e, khon 2, iu 26 Thng t s 111/2013/TT-BTC ngy 15/8/2013 ca B Ti chnh. Ring trng hp c nhn c tr l ngi nc ngoi kt thc lm vic ti Vit Nam, thc hin quyt ton thu trc ngy 31/12, sau c nhn quay li Vit Nam v lm vic n ht nm th cui nm c nhn thc hin quyt ton thu vi thu nhp chu thu t ngy 01/01 n ngy 31/12 v c tr s thu TNCN np ti nc ngoi nhng khng vt qu s thu phi np tnh theo Biu thu ca Vit Nam tnh phn b cho phn thu nhp pht sinh ti nc ngoi. 4. C nhn c tr c thu nhp t chuyn nhng chng khon, cui nm nu c yu cu p dng thu sut 20% trn thu nhp tnh thu th thc hin khai quyt ton thu trc tip vi c quan thu. Trng hp c nhn chuyn nhng chng khon np thu theo thu sut 0,1% trn gi chuyn nhng chng khon tng ln m khng c yu cu xc nh li s thu TNCN theo thu sut 20% th khng phi quyt ton thu. 5. iu kin c nh thu ti Vit Nam t 183 ngy tr ln xc nh c nhn c tr c hiu lc p dng t ngy 01/7/2013. Trc ngy 01/7/2013, iu kin c nh thu ti Vit Nam xc nh c nhn c tr l 90 ngy. Vic xc nh s ngy c nh thu cn c trn cc hp ng thu, k c hp ng thu k trc ngy 01/7/2013. Trng hp c nhn thuc din quyt ton thu th khi quyt ton thu iu kin c nh thu ti Vit Nam xc nh c nhn c tr ca nm 2013 l 183 ngy. II. Y QUYN QUYT TON THU TNCN 1. Trng hp y quyn quyt ton thu 1.1. C nhn c thu nhp t tin lng, tin cng y quyn cho t chc, c nhn tr thu nhp quyt ton thu i vi phn thu nhp do t chc, c nhn trtrong cc trng hp sau: - C nhn ch c thu nhp t tin lng, tin cng k hp ng lao ng t 03 thng tr ln ti mt t chc, c nhn tr thu nhp v thc t ang lm vic ti vo thi im u quyn quyt ton thu, k c trng hp khng lm vic 12 thng trong nm. - C nhn c thu nhp t tin lng, tin cng k hp ng lao ng t 03 thng tr ln ti mt n v, ng thi c thu nhp vng lai cc ni khc bnh qun thng trong nm khng qu 10 triu ng c n v tr thu nhp khu tr thu theo t l 10% hoc 20% nu c nhn khng c yu cu quyt ton thu i vi thu nhp vng lai th c y quyn quyt ton ti t chc tr thu nhp k hp ng lao ng t 03 thng tr ln. Nu c nhn c yu cu quyt ton thu i vi thu nhp vng lai th c nhn trc tip quyt ton vi c quan thu. V d 1: Nm 2013, ng E c thu nhp t tin lng, tin cng theo hp ng lao ng trn 03 thng ti Cng ty A, ng thi c thu nhp t hp ng dch v vi 02 cng ty khc l Cng ty B, Cng ty C. Ti Cng ty B c thu nhp l 24 triu ng khu tr thu 10%. Ti Cng ty C c thu nhp l 30 triu ng khu tr thu 10%. Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: [email protected] Web: http://ketoanvina.vn/ 2
  3. 3. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi Nh vy, thu nhp vng lai bnh qun thng trong nm 2013 ca ng E nh hn 10 triu ng ((24 triu ng + 30 triu ng) : 12 thng =4,5 triu ng/thng), nu ng E thuc din phi quyt ton thu v khng c yu cu quyt ton thu i vi thu nhp vng lai th ng E y quyn quyt ton thu nm 2013 cho Cng ty A. Cng ty A ch quyt ton thu thay ng E i vi phn thu nhp do Cng ty A tr. - C nhn c thu nhp t tin lng, tin cng k hp ng lao ng t 03 thng tr ln ti mt n v, ng thi c thm thu nhp t cho thu nh, cho thu quyn s dng t c doanh thu bnh qun thng trong nm khng qu 20 triu ng np thu TNCN ti ni c nh, c quyn s dng t cho thu nu khng c yu cu quyt ton thu i vi thu nhp t cho thu nh, cho thu quyn s dng t th c y quyn quyt ton ti t chc tr thu nhp k hp ng lao ng t 03 thng tr ln. Nu c nhn c yu cu quyt ton thu i vi thu nhp t cho thu nh, cho thu quyn s dng t th c nhn trc tip quyt ton vi c quan thu. V d 2: Nm 2013, ng E c thu nhp t tin lng, tin cng theo hp ng lao ng trn 03 thng ti Cng ty A, ng thi c thu nhp t cho thu nh vi thi hn cho thu l 08 thng, doanh thu cho thu l 25 triu ng/thng v np thu ti ni cho thu. Nh vy, doanh thu cho thu nh bnh qun thng trong nm 2013 ca ng E nh hn 20 triu ng ((8 thng x 25 triu ng/thng) : 12 thng = 16,6 triu ng/thng), nu ng E thuc din phi quyt ton thu v khng c yu cu quyt ton thu i vi phn thu nhp t cho thu nh th ng E y quyn cho Cng ty A quyt ton thu thay. Cng ty A ch quyt ton thu thay cho ng E i vi phn thu nhp do Cng ty A tr. 1.2. C nhn u quyn cho t chc, c nhn tr thu nhp quyt ton thay theo mu s 04-2/TNCN ban hnh km theo Thng t s 156/2013/TT-BTC ngy 06/11/2013 ca B Ti chnh, km theo bn chp ho n, chng t chng minh ng gp t thin, nhn o, khuyn hc (nu c). 2. Trng hp khng y quyn quyt ton thu 2.1. C nhn m bo iu kin c y quyn cho t chc, c nhn tr thu nhp quyt ton thu theo hng dn ti im 1 nu trn nhng c t chc, c nhn tr thu nhp cp chng t khu tr thu TNCN th khng y quyn quyt ton thu cho t chc, c nhn tr thu nhp (tr trng hp t chc, c nhn tr thu nhp thu hi v hy chng t khu tr thu cp cho c nhn). 2.2. C nhn c thu nhp t tin lng, tin cng khng m bo iu kin c y quyn cho t chc, c nhn tr thu nhp quyt ton thu theo hng dn ti im 1 nu trn, nhng thuc din phi quyt ton thu TNCN theo quy nh th trc tip quyt ton thu vi c quan thu trn ton b thu nhp pht sinh trong nm, c th mt s trng hp khng y quyn quyt ton thu TNCN nh sau: - C nhn ch c thu nhp vng lai khu tr thu theo t l 10% hoc 20% (k c trng hp c thu nhp vng lai duy nht ti mt ni) th c nhn khng u quyn quyt ton. - C nhn c thu nhp t tin lng, tin cng k hp ng lao ng t 03 thng tr ln ti mt n v, ng thi c thu nhp vng lai cha khu tr thu (bao gm trng Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: [email protected] Web: http://ketoanvina.vn/ 3
  4. 4. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi hp cha n mc khu tr v n mc khu tr nhng khng khu tr) th c nhn khng y quyn quyt ton thu. V d 3: Nm 2013, ng E c thu nhp t tin lng, tin cng theo hp ng lao ng trn 03 thng ti Cng ty A, ng thi c thu nhp t hp ng dch v vi 02 cng ty khc l Cng ty B, Cng ty C. Ti Cng ty B c thu nhp l 10 triu ng khu tr thu 10%. Ti Cng ty C c thu nhp l 1,5 triu ng cha n mc khu tr thu. Nh vy, trong nm 2013 ng c mt khon thu nhp cha khu tr thu, nu ng E thuc din quyt ton thu th ng E khng y quyn quyt ton ti Cng ty A, m trc tip quyt ton vi c quan thu. - C nhn va c thu nhp t tin lng, tin cng k hp ng lao ng t 03 thng tr ln ti mt n v; va c thu nhp vng lai cc ni khc bnh qun thng trong nm khng qu 10 triu ng khu tr thu; va c thu nhp t cho thu nh, cho thu quyn s dng t c doanh thu bnh qun thng trong nm khng qu 20 triu ng np thu TNCN ti ni cho thu th khng y quyn cho t chc, c nhn tr thu nhp quyt ton thu. V d 4: Nm 2013, ng E c thu nhp t tin lng, tin cng theo hp ng lao ng trn 03 thng ti Cng ty A, ng thi c thu nhp vng lai v cho thu nh. Thu nhp vng lai bnh qun thng trong nm 2013 di 10 triu ng khu tr thu. Doanh thu t cho thu nh bnh qun thng trong nm 2013 di 20 triu ng np thu ti ni cho thu. Nh vy, nu ng E thuc din phi quyt ton thu th khng y quyn quyt ton cho Cng ty A m trc tip quyt ton vi c quan thu. 3. Trng hp iu chnh sau khi y quyn quyt ton thu C nhn sau khi y quyn quyt ton thu, t chc, c nhn tr thu nhp thc hin quyt ton thu thay cho c nhn, nu pht hin c nhn thuc din trc tip quyt ton thu vi c quan thu th t chc, c nhn tr thu nhp khng iu chnh li quyt ton thu TNCN, ch cp chng t khu tr thu cho c nhn theo s quyt ton v ghi vo gc di bn tri ca chng t khu tr thu ni dung: Cng ty quyt ton thu TNCN thay cho ng/B . (theo y quyn) ti dng (s th t) ca Bng k 05A/BK-TNCN c nhn trc tip quyt ton thu vi c quan thu. III. GIM TR GIA CNH Cc khon gim tr gia cnh xc nh thu nhp chu thu thc hin theo hng dn ti khon 3, mc I, phn B Thng t s 84/2008/TT-BTC ngy 30/9/2008 ca B Ti chnh; iu 2 Thng t s 62/2009/TT-BTC ngy 27/3/2009 ca B Ti chnh; khon 1, iu 9 Thng t s 111/2013/TT-BTC ngy 15/8/2013 ca B Ti chnh, c th mt s ni dung nh sau: 1. V vic tnh gim tr gia cnh cho bn thn Trng hp trong k tnh thu c nhn c tr cha tnh gim tr gia cnh cho bn thn hoc tnh

Search related