Pmr sejarah 2012_Joel

 • View
  2.181

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pmr sejarah 2012_Joel

 • SULIT

  I Maklumat berikut dapat membantu dalam merekonstruksi peristiwa sejarah.

  a

  a

  a

  Sebab dan akibatFakta benar dan tepatPenting dan bermakna

  Maklumat tersebut berkaitan denganA ciri sejarahB kaedahsejarahC pengertiansejarahD kepentingan sejarah

  2 Maklumat berikut adalah lokasi petempatanZamanPrasejarah di negara kita.

  . Gua Cha, Kelantan

  . Bukit Tengkorak, Sabah

  ZamanPrasejarah manakah yang berkaitan dengan petempatan tersebut?A Zaman PaleolitikB ZamanMesolitikC ZamanNeolitikD Zamanlogam

  3 Maklumat berikut adalah gelaran yang diberikan kepada pemerintah kerajaan Srivijaya.

  a Raja di GunungMaharaja di Pulaua

  Gelaran tersebut diberikan kerana pemerintah SrivijayaI simbol perpaduan rakyattr mempunyai kesaktianm berkuasamutlakIV memilikikekayaanA IdanIIB IdanIVC II dan IIID III dan IV

  2lll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • SULIT

  4 Gambar I menunjukkan pokok bakau yang tumbuh di persisiran pantai Melaka.

  Apakah kepentingan tumbuhan tersebut terhadap Melaka pada kurun ke-15?A Mengawal hakisanB PanduanpelayaranC Sumber kayu-kayanD Pertahanan semula jadi

  Rajah I menerangkan faktor pembukaan Melaka oleh Pararneswara padakurun ke-15.

  Apakah X?A KeselamatanB Bahan mentahC Penduduk ramaiD Tanah subur

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  21,n

  Gambar 1

  Laluan perdagangan

  Faktor Pembukaan Melaka Terlindung daripada angin monsun

  Rajah I

  2111, @ 2012 Hak Cipra Kerajaan Malaysia

 • SULIT 4 2III6 Maklumat berikut adalah karya sastera padazaman Kesultanan Melayu Melaka.

  a Hikayat Raj a-Raj a PasaiBustanus Salatina

  Berdasarkan karya tersebut, bagaimanakah Islam tersebar di Melaka?A Permintaan rakyat jetataB Pengaruh pedagang IndiaC Penglibatan askar upahanD Peranan mubaligh Arab

  7 Apakah tugas Laksamana semasa zamanKesultanan Melayu Melaka?A PemunguthasilB PenguasabandarC Penasihat BendaharaD Pengawal peribadi raja

  8 Rajah 2 adalah garis masa yang menunjukkan kronologi kedatangan Portugiske Melaka pada kurun ke-16.

  1510

  1509

  Alfonso de Albuquerque

  Lopez de Sequeira

  Rajah 2Apakah kesan kedatangan mereka terhadap Melaka?A Perebutan takhta kerajaanB Perluasanjajahan taklukC Pertapakan kuasa asingD Peningkatankegiatanperdagangan

  zLll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • SULIT 59 Selepas pelantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka,

  pengaruh berlaku di Melaka.Mengapakah persaingan tersebut berlaku?A Rasuah berleluasaB Amalan pilih kasihC Penyebaran fitnahD Hasad dengki

  10 Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 mungkin dapat dielakkan.Bagaimanakah kej atuhan tersebut dapat dielakkan?A Mengamalkan dasar pengasinganB MemperkukuhkualitikepemimpinanC Mempelbagaikan sumber hasil negeriD Mengekang kebangkitan kerajaan lain

  2u1

  persaingan merebut

  11 Rajah 3 menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh kerajaan Johor.

  Rajah 3Bagaimanakah keraj aan Johor menghadapi ancaman tersebut?A MemintabantuanBritishB MendapatkansokonganMinangkabauC Memindahkan pusat pentadbiranD Menggunakan askar upahan

  12 Mengapakah Orang B_esar Klang menghadiahkan cap mohor kepada yam TuanSelangor pada tahun 1700?A MemberikuasapentadbiranB Menentukan sempadan negeriC MengukuhkansistempertahananD Membenarkankegiatanperlombongan

  fl.ihat halaman sebelahSULIT

  Ancaman TerhadapKerajaan Johor

  2lll @ 2ot2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

 • SULIT 6 2UI13 Jadual 1 menunjukkan jenis cukai yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu.

  Jenis Cukai Keterangan

  Cukai kepala Cukai ke atas rakyat untuk membuat bunga emas

  x Cukai di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai

  Jadual 1

  Apakah X?A Cukai labuh batuB Cukai tanahC Cukai rasmiD Cukai senjata

  14 Jadual 2 menunjukkan perbezaankegiatan ekonomi antara etnik di Sabah.

  Kadazandusun BajauMenanam padi sawah Memunguthasil laut

  Jadual2

  Mengapak ah perbezaan tersebut berlaku?A Dasar penjajahB Amalan budayaC Taraf hidup pelbagaiD Kawasan petempatan

  15 Maklumat berikut adalah upacara yang diadakan oleh kumpulan etnik di Sabah.

  a

  O

  Mayat dibakar di dalam tembikarSaudara-mara memukul tiang

  Kumpulan etnik manakah yang melakukan upacara tersebut?A KedayanB BisayaC MurutD Rungus

  2ll1 @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • SULIT

  16 Peta I menunjukkandan Belanda.

  7

  pembahagian kepulauan

  2u1

  Melayu kepada pengaruh British

  17

  Apakah peristiwa yang menyebabkan pembahagian tersebut?A Perang NapoleonB Perjanjian Surat-Surat KewC Perjanjian Inggeris-BelandaD Pembentukan Negeri-Negeri Selat

  Maklumat berikut merupakan masalah yang berlaku di negeri Kedah padatahun 1770-an.

  . Ancaman Siam

  . Serangan tentera Bugis

  . Perebutan takhta

  Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Jiwa untuk mengatasimasalah tersebut?A Meminta bantuan kuasa luarB Merangka pelan perdamaianC Memindahkan pusat pentadbiranD Menyerangnegeri-negeriterbabit

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  Pengaruh British

  Peta I

  zUl @ 2ol2 Hak cipta Kerajaan Malaysia

 • SULIT 818 Peta2 menunjukkan kedudukan Pulau Pinang dalam peta dunia.

  2Ln

  Peta2

  Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris berminat terhadap pulau tersebut padakurun ke-18?A Pusat tumpuan pedagang asingB Sesuai dijadikan pangkalan tenteraC TanahpertanianyangsuburD Kaya dengan hasil bumi

  19 Jadual3 merujuk kepada pembesar Melayu pada kurun ke-19.

  Pembesar NegeriLongJaafar Perak

  RajaAbdullah SelangorJadual 3

  Bagaimanakah mereka menyumbang untuk memajukan ekonomi negerimasing-masing?A Membuka bandar baruB Memodenkan sistem pengangkutanC MemperkenalkansistemperladanganD Membawa masuk pelombong luar

  2ll1 @ 2otz Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • SULIT 9 21120 Jadual 4 berkaitan dengan pelantikan Residen British.

  Tahun Peristiwa

  1888 Pelantikan Residen British di Pahang

  Jadual 4

  Apakah alasan British bertindak demikian?A Menguasai pasaran tempatanB PembunuhanpedagangC Krisis pewarisan takhtaD Pergaduhankongsigelap

  2l Dato' Muhammad Salleh bin Perang adalah seorang pembesar Johor yang telahmenyumbang kepada pemodenan negeri itu pada kurun ke-19.Apakah sumbangan beliau?A Mengawal hubungan luarB Menubuhkan badan persuratanC MewajibkansistempendidikanD Melukis petapembangunan negeri

  22 Rajah 4 ad'alah_garis masa yang menunjukkan tindakan British untuk menguasaiNegeri-Negeri Melayu Utara.

  t9t9 Penempatan Penasihat British di Terengganu

  1910

  t909

  Penempatan Penasihat British di Kedah, perlis dan Kelantan

  Perjanjian Bangkok

  Rajah 4Apakah faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut?A Memenuhi desakan sultanB Menunaikan permintaan SiamC Menghapuskan ancaman lanunD Menghalang campur tangan kuasa Barat lain

  2l[l o 2otzHak Cipta Kerajaan Malaysia ll.ihat halaman sebelahSULIT

 • SULIT 2lltmengekalkan identiti negeri23 Maklumat berikut adalah usaha Tunku Mahmud untuk

  Kedah dalam menghadapi cabaran Barat.

  . Penggunaan bahasa Melayu dalam surat rasmi

  . Penggunaan kalendar Hijrah

  . Cuti umum pada hari Jumaat

  Apakah iktibar daripada usaha tersebut?A Toleransi dalam masyarakatB Berani mempertahankan hakC Berbangga dengan bumi bertuahD Bekerjasama mengekalkan perpaduan

  24 Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untukmenamatkan kebangkitan penduduk Sarawak?A Mendapatkan kawasan perdaganganB Membalas budi pembesar tempatanC Membuktikan kekuatan tenteraD Menghapuskan ancaman lanun

  25 Jadual 5 menunjukkan bidang pekerjaan yang berbeza mengikut kaum semasapentadbiran Brooke di Sarawak.

  Kaum Bidang PekerjaanMelayu PentadbiranIban Ketenteraan

  Cina PerniagaanJadual 5

  Mengapakah pentadbiran Brooke berbuat demikian?A Mementingkan kebajikan rakyatB Menambahkan pendapatan negeriC Mengukuhkan kuasa pemerintahanD Meningkatkan kemahiran penduduk

  l0

  2lll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT

 • sulrT 11 zut26 Maklumat berikut merujuk kepada perjanjian pada tahun 1841 yang terpaksa diiktiraf

  oleh Sultan Omar Ali Saifudin.

  Peristiwa Perj anjian antara James Brooke denganPangeran Raja Muda HashimKesan James Brooke dilantik menjadi Gabenordan Raja Sarawak yangpertama

  Mengapakah Sultan Omar Ali Saifudin terpaksa mengiktiraf perjanjian tersebut?A Ancaman tentera BritishB Kemaraan kuasa Barat lainC Desakan pembesar tempatanD Permintaan pedagang asing

  27 Maklumat berikut menunjukkan jawatan bagi lulusan sekolah latihan anak negeri yangditubuhkan oleh Syarikat Borneo Utara British di Sabah.

  . Ketua Anak Negeri

  . Renjerof,

  Apakah X?A KeraniB ResidenC Pegawai DaerahD Ketua Kampung

  28 liapakahyang mengetuai pentadbiran peringkat kampung di Sabah semasa pentadbiranSyarikat Borneo Utara British (SBUB)?A DatuB PenghuluC Orang TuaD Tuai Rumah

  29 Mengapakah perusahaan penanaman buah pala dan bunga cengkih mengalamikemerosotan selepas tahun 1850-an?A Buruh kurangB PasaranterhadC Harga tidak stabilD Teknologirendah

  [Lihat halaman sebelah2Ul @ 2otz Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • sulrT t2 ztn30 British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905 untuk memberikan

  pendidikan Inggeris kepada anak-anak raja dan golongan bangsawan.Mengapakah British berbuat demikian?A Melatih pegawai dalam perkhidmatan kerajaanB Mendapatkan sokongan penduduk tempatanC MengukuhkankedudukanpemerintahD Meningkatkan taraf hidup rakyat

  31 Dialog berikut mungkin berlaku di Tanah Melayu pada awal kurun ke-20.

  Majikan : Mulai sekarang kamu bekerja di lombong saya.Kamu tidak boleh bekerja dengan majikan lainsehingga kontrak tamat.