of 62 /62
STRUKTURE MAGMATSKIH STIJENA: 1. zrnasta (granitna) struktura – minerali se nalaze u formi zrna nepravilnog oblika koja se dodiruju, a približno su jednake veličine - značajka svih intruzivnih stijena 2. porfirska struktura – relativno krupni i pravilno kristalizirani minerali su nepravilno rasuti u staklastoj ili sitnokristalastoj osnovi - karakteristična svim efuzivnim stijenama 3. ofitska (dijabazna) struktura – čini prijelaz između zrnaste i porfirske, karakterizira se neorijentiranim štapićastim plagioklasima, a u međuprostoru se nalazi piroksen augit 4. hijalinska (staklasta) struktura nastaje pri naglom očvšćivanju lave, a karakteriziraju je štapičasti minerali u staklastoj osnovi

Petrografija vježbe

Embed Size (px)

Text of Petrografija vježbe

Page 1: Petrografija vježbe

STRUKTURE MAGMATSKIH STIJENA:

1. zrnasta (granitna) struktura – minerali se nalaze u formi zrna nepravilnog oblika koja se dodiruju, a približno su jednake veličine - značajka svih intruzivnih stijena

2. porfirska struktura – relativno krupni i pravilno kristalizirani minerali su nepravilno rasuti u staklastoj ili sitnokristalastoj osnovi - karakteristična svim efuzivnim stijenama

3. ofitska (dijabazna) struktura – čini prijelaz između zrnaste i porfirske, karakterizira se neorijentiranim štapićastim plagioklasima, a u međuprostoru se nalazi piroksen augit

4. hijalinska (staklasta) struktura – nastaje pri naglom očvšćivanju lave, a karakteriziraju je štapičasti minerali u staklastoj osnovi

Page 2: Petrografija vježbe

: 1) Zrnasta struktura

2) Porfirska struktura

3) Ofitska struktura

Page 3: Petrografija vježbe

4) Hijalinska ili staklasta struktura

Vitrofirna struktura

Page 4: Petrografija vježbe
Page 5: Petrografija vježbe

porfirska struktura

Page 6: Petrografija vježbe

zrnasta porfirska

ofitska

Neke strukture magmatskih sti jena

Page 7: Petrografija vježbe

TEKSTURE MAGMATSKIH STIJENA

1. homogena tekstura – mineralna zrna su u stijeni ravnomjerno raspoređena, bez vidljive orijentacije - značajka intruzivnih stijena

2. f luidalna tekstura – mineralna zrna su zadržala smjer toka lave

3. vezikularna tekstura – karakterizirana je šupljinama nastalih oslobađanjem plinova i para za vrijeme kristalizacije - posljedica naglog hlađenja lave

ako se šupljine naknadno ispune sekundarnim mineralima, onda se takva tekstura naziva mandulastom ili amigdaloidnom.

Page 8: Petrografija vježbe

Neke teksture magmatskih sti jena

Homogena tekstura granita Vezikularna i mandulasta tekstura bazalta

Page 9: Petrografija vježbe

1) Homogena ili masivna tekstura

3) Vezikularna tekstura

2) Fluidalna tekstrura

Page 10: Petrografija vježbe
Page 11: Petrografija vježbe

granit – dubinska, kisela granit – dubinska, kisela (K-feldspat)(K-feldspat)

granodiorit – dubinska, kisela granodiorit – dubinska, kisela (Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

Page 12: Petrografija vježbe

diorit – dubinska, neutralna

(Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

gabro – dubinska, bazična

(Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

Page 13: Petrografija vježbe

dacit – površinska, kisela (Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

andenzit – površinska, neutralna (Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

bazalt – površinska, bazična (Ca-Na plagioklasi)(Ca-Na plagioklasi)

Page 14: Petrografija vježbe

KLASIFIKACIJA SEDIMENTNIH STIJENA

klasifikacija temeljena na genezi ili postanku sedimentnih stijena

Page 15: Petrografija vježbe

STRUKTURA SEDIMENTNIH STIJENA - definirana je veličinom i oblikom čestica i/ili

minerala koji sudjeluju u njezinoj građi

1. klastična struktura

2. kristalasta struktura

3. organogena struktura

Page 16: Petrografija vježbe

klastična struktura

- sedimentne stijene izgrađene od fragmenata stijena i minerala,- različitih po veličini i obliku

- prema veličini zrna klastične se strukture dijele na:

1.1. psefitske (krupnozrnate)psefitske (krupnozrnate) – veličine zrna su iznad 2 mm

2.2. psamitske (srednjezrnate)psamitske (srednjezrnate) – veličine zrna su od 2 mm do 0,06 mm

3.3. silt i tske (sitnozrnate)si lt i tske (sitnozrnate) – veličine zrna su od 0,06 mm do 0,002 mm

4.4. pelitske (f inozrnate)pelitske (f inozrnate) – veličine zrna su manje od 0,002 mm

Page 17: Petrografija vježbe

psefitska ili grubozrnata struktura

psamitska ili srednjezrnata struktura

pelitska ili sitnozrnata struktura

Page 18: Petrografija vježbe

detrit ična strukturadetrit ična struktura

- karakteristična za mehanički nastale karbonatne stijene - ovisno o veličini zrna razlikuju se:

1.1. kalkrudit ikalkrudit i – zrna veća od 2 mm

2.2. kalkarenit ikalkarenit i – zrna između 2 mm i 0,06 mm

3.3. kalkluti t ikalkluti t i - zrna manja od 0,06 mm

organodetrit ična strukturaorganodetrit ična struktura - ako u strukturi karbonatnih stijena, nastalih mehanički, sudjeluju i ostaci

organizama

Page 19: Petrografija vježbe

organodetritična struktura

Page 20: Petrografija vježbe

kristalasta strukturakristalasta struktura

- karakteristična za kemijske sedimentne stijene

- ovisno o veličini minerala koji stijenu izgrađuju, može biti:

1.1. makrokristalastamakrokristalasta - mineralna zrna veća od 0,1 mm

2.2. mikrokristalastamikrokristalasta - mineralna zrna dimenzija od 0,1 do 0,01 mm

3.3. kriptokristalastakriptokristalasta - mineralna zrna dimenzija manjih od 0,01 mm

- oolitskaoolitska i sferolitskasferolitska struktura- značajka kemijskih sedimentnih stijena - karakteristične koncentrične ovojnice CaCO3 oko centra kristalizacije -

zrno pijeska ili fosilni ostatak organogena struktura organogena struktura - karakteristična za stijene izgrađene od netransportiranih ostataka

biljaka i životinja - organogene sedimentne stijeneorganogene sedimentne stijene

Page 21: Petrografija vježbe

krupnokristalasta struktura

oolitska struktura

Page 22: Petrografija vježbe

organogena struktura

Page 23: Petrografija vježbe

oolitska organogena

psefitska

Neke strukture sedimentnih sti jena

Page 24: Petrografija vježbe

TEKSTURA SEDIMENTNIH STIJENATEKSTURA SEDIMENTNIH STIJENA

- definira značajke unutarnje građe stijene u svezi sa rasporedom čestica i njihovim odnosom, a može biti:

1.1. homogenahomogena – minerali jednoliko zauzeli prostor u stjenskoj masi

2.2. slojevitaslojevita – karakteristična za slojevite sedimentne stijene kod kojih se u stijenskoj masi izmjenjuju slojevi različitih značajki

3.3. brečastabrečasta – stijenska masa sastavljena od vezanih većih i manjih čestica

Page 25: Petrografija vježbe

postoje sedimentne stijene koje u sebi sadrže različita tijela, od kojih su važnija:

nodulenodule – grudasta nepravilna tijela, kojih je sastav različit od sastava stijene u kojoj se nalaze (npr. nodule rožnjaka...)sferul it isferul it i – kuglasta tijela radijalnotrakaste strukture, najčešće kalcedonskog sastavakonkrecijekonkrecije – kuglaste tvorevinenastale koncentričnim povećanjem mineralne mase oko neke jezgre (fragment fosila ili minerala), sastava različitog od stijene u kojoj se nalaze

Page 26: Petrografija vježbe

Mehanicko trošenje sti jena

Page 27: Petrografija vježbe
Page 28: Petrografija vježbe

valutica dravskog šljunak

ležište pijeska Brezovi Rebar - kod Karlovca

Page 29: Petrografija vježbe
Page 30: Petrografija vježbe

breča

konglomerat

Page 31: Petrografija vježbe

pješčenjaci

Page 32: Petrografija vježbe

lapor

Cemex - Kaštel Sućurac

Page 33: Petrografija vježbe

prapor ili les

Page 35: Petrografija vježbe

rožnjak ili čert – sitnozrnati silicijski sediment

Page 36: Petrografija vježbe

marinski vapnenac

izmjena masivnih i laminiranih slojeva u vapnencu

Page 37: Petrografija vježbe

Travertin – Yellowstone, USA

Page 38: Petrografija vježbe

VULKANOKLASTIČNE VULKANOKLASTIČNE (PIROKLASTIČNE) STIJENE(PIROKLASTIČNE) STIJENE

genetski vezane za vulkanizam i sedimentacijske procese

nastaju iz materijala izbačenog vulkanskim erupcijama i materijala sedimentnog porijekla

taloženje se odvija bliže ili dalje od mjesta erupcije - ovisi o veličini čestica i fragmenata, na kopnu ili u moru, s izraženom slojevitošću ili bez nje

Page 39: Petrografija vježbe

izbačeni vulkanski materi jal je razl ičitog oblika i vel ičine:

1.1. vulkanske bombevulkanske bombe – zaobljeni komadi dimenzija većih od 32 mm

2.2. vulkanski blokovivulkanski blokovi – uglati komadi dimenzija većih od 32 mm

3.3. lapi l ilapi l i – fragmenti dimenzija između 32 mm i 4 mm

4.4. vulkanski pepeo (tuf)vulkanski pepeo (tuf) – čestice manje od 4 mm

Page 40: Petrografija vježbe

lapili

tuf – vezani vulkanski pepeo

Page 41: Petrografija vježbe

vulkanoklastit, Vezuv, Italija

vulkanska breča – Drava, Hrvatska

Page 42: Petrografija vježbe

Tuf – Texas

Page 43: Petrografija vježbe

STRUKTURA METAMORFNIH STIJENASTRUKTURA METAMORFNIH STIJENA

1. blastična - rezultat prekristalizacije i rekristalizacije minerala u čvrstom stanju

2. klastična - rezultat drobljenja stijena

blastična strukturablastična struktura

1.1. homeoblastičnahomeoblastična - minerali približno iste veličine

2.2. heteroblastičnaheteroblastična -- minerali različitih veličina

heteroblastična struktura heteroblastična struktura – najčešćanajčešća - - porfiroblastičnaporfiroblastična strukturastruktura - - neki minerali u strukturi izrazito veći od drugih (slično porfirskoj strukturi neki minerali u strukturi izrazito veći od drugih (slično porfirskoj strukturi kod magmetskih efuzivnih stijena)kod magmetskih efuzivnih stijena)

Page 44: Petrografija vježbe

homeoblastična strukturahomeoblastična struktura ::

1.1. granoblastična (zrnasta) strukturagranoblastična (zrnasta) struktura - karakteristična za gnajs, - karakteristična za gnajs, mramor i kvarcitmramor i kvarcit

2.2. lepidoblastična (l istićava) strukturalepidoblastična (l istićava) struktura - karakteristična za filit i - karakteristična za filit i mikašist mikašist

3.3. nematoblastična (štapićasta) strukturanematoblastična (štapićasta) struktura - tipična za amfibolit - tipična za amfibolit

neke strukture metamorfnih stijena

Page 45: Petrografija vježbe

granoblastična (zrnasta) struktura

Page 46: Petrografija vježbe

lepidoblastična (l ist ićava) struktura

Page 47: Petrografija vježbe

nematoblastična (štapićasta) struktura

Heteroblastična struktura -porfiroblastična

Page 48: Petrografija vježbe

klastična strukturaklastična struktura

porfiroklastična strukturaporfiroklastična struktura - manji fragmenti primarne stijene ili - manji fragmenti primarne stijene ili veća mineralna zrna - u sitnozrnatoj zdrobljenoj masi (ako nalazimo veća mineralna zrna - u sitnozrnatoj zdrobljenoj masi (ako nalazimo fragmente primarne stijene – fragmente primarne stijene – f laserska strukturaflaserska struktura , a ako su ostali , a ako su ostali veći minerali - veći minerali - okasta i l i augenska strukturaokasta i l i augenska struktura ))

Page 49: Petrografija vježbe

okasta struktura okasta struktura - kod koje stijena sadrži lećaste porfiroklaste minerala, obično feldspata i kvarca, koji su okruženi sitnijim sastojcima

Page 50: Petrografija vježbe

mortarska i l i brečasta struktura - ostale sačuvane jezgre primarnih minerala obrubljenih sitnozrnastim, zdrobljenim agregatom

Page 51: Petrografija vježbe

milonitna strukturamilonitna struktura , kod koje su stijene potpuno zdrobljene u prah, a ponekad i pretaljene u staklo

Page 52: Petrografija vježbe

šivana struktura šivana struktura s nazubljenim kontaktima među sastojcima, zbog zupčastog prodiranja jednog minerala u drugi pri visokoj temperaturi i tlaku

Page 53: Petrografija vježbe

TEKSTURA METAMORFNIH STIJENATEKSTURA METAMORFNIH STIJENA

1.1. škri l javaškri l java – minerali su zauzeli međusobno paralelan položaj zbog djelovanja stresa u epizoni i mezozoni

2.2. okasta (f laserska)okasta (f laserska) – neki minerali (najčešće kvarc i feldspati) tvore lećaste forme unutar sitnozdrobljenog materijala - karakteristična za karakteristična za metamorfne stijene nastale u dubljim dijelovima litosferemetamorfne stijene nastale u dubljim dijelovima litosfere

3.3. homogenahomogena (masivna) – zrna raspoređena bez vidljive orijentacije

Čvorasta (a) i škriljasta (b) tekstura

Page 54: Petrografija vježbe

kod koje su neki minerali (obično kvarc i feldspati) nakupljeni u mase lećaste ili ovalne forme.

čvorasta, okasta ili flaserska tekstura

homogene teksture - tipičan jednoličan raspored zrna u stijeni bez vidljive orijentacije

Page 55: Petrografija vježbe

KLASIFIKACIJA METAMORFNIH STIJENA

Page 56: Petrografija vježbe

slejtslejt - najniži stupanj metamorfizma gline, šejla i dr. - najniži stupanj metamorfizma gline, šejla i dr.

f i l i t if i l i t i - slični slejtu, ali krupnijeg zrna i višeg stupnja metamorfizma - slični slejtu, ali krupnijeg zrna i višeg stupnja metamorfizma

Page 57: Petrografija vježbe

t injčevi škri l javcit injčevi škri l javci - pokazuju još jaču prekristalizaciju i viši stupanj - pokazuju još jaču prekristalizaciju i viši stupanj metamorfizma - škriljavost - dobro razvijena zbog velike količine tinjcametamorfizma - škriljavost - dobro razvijena zbog velike količine tinjca

kloritni škri l javackloritni škri l javac - još uvijek relativno niskog stupnja metamorfizma - još uvijek relativno niskog stupnja metamorfizma - kloriti mu daju zelenu boju- kloriti mu daju zelenu boju

zeleni škri l javac (grinšist)zeleni škri l javac (grinšist) - proizvod zajedničkog djelovanja - proizvod zajedničkog djelovanja kinetičkih promjena i mineralnih otopina - stupanj metamorfizma - još kinetičkih promjena i mineralnih otopina - stupanj metamorfizma - još uvijek nizakuvijek nizak

Page 58: Petrografija vježbe

glaukofanski škri l javacglaukofanski škri l javac - posljedica visokog tlaka, uz relativno nižu - posljedica visokog tlaka, uz relativno nižu temperaturutemperaturu

amfibolit iamfibolit i - škriljavci srednjeg do visokog stupnja metamorfizma - - škriljavci srednjeg do visokog stupnja metamorfizma - nastali od različitih stijenanastali od različitih stijena

Page 59: Petrografija vježbe

gnajsignajsi - metamorfiti obično visokog stupnja promjena - nastali od - metamorfiti obično visokog stupnja promjena - nastali od kiselih eruptivnih stijena ili od sedimenatakiselih eruptivnih stijena ili od sedimenata

Page 60: Petrografija vježbe

mramor – metamorfoza vapnenaca ili dolomita metamorfoza vapnenaca ili dolomita

Page 61: Petrografija vježbe

kvarcit –kvarcit – metamorfoza kvarcnih pješčenjaka ili rožnjakametamorfoza kvarcnih pješčenjaka ili rožnjaka

Page 62: Petrografija vježbe

granulit i granulit i - metamorfne stijene nastale pod visokim tlakom i visokom - metamorfne stijene nastale pod visokim tlakom i visokom temperaturom - sastav im je dosta varijabilan - granitni, piroksenski, temperaturom - sastav im je dosta varijabilan - granitni, piroksenski, dioritni, bazični i drugi granuliti - granitni granulit s piroksenom - dioritni, bazični i drugi granuliti - granitni granulit s piroksenom - čarnokitčarnokit

eklogit ieklogit i - metamorfne stijene složenog sastava (od granata i - metamorfne stijene složenog sastava (od granata i piroksena) i velike gustoće - stupanj metamorfizma – visok – mogao piroksena) i velike gustoće - stupanj metamorfizma – visok – mogao bi nastati i izravnom kristalizacijom iz magmebi nastati i izravnom kristalizacijom iz magme