of 1/1
l2 LEcouóMtc PERE BRACHFf ELD Professor de EAE Business 5chocl tin¿ls d€:01-1 es cotrl, plirrn dcu anr-s de prornulg¿ció de l¿ Llci :ii200.1, dc 2rl de dc senbre, pcr Lrt qual s'cstrbleirtrl mcsLrr es r1c lluiL¡ conr¡rr ir1 tltor osititL en les opeLacions crttttcr ci¡ls. C¿l ier [o¡rr !]Lic h Llci:1,'200-+ ús cl resultrr cLc h transposicio dc La Directi\¿ 1C00/35,rCl!. ñhlgrat les sLLccessives reiormes per relorgar h irrpl.n,.r,L.r i., Jt I.r r i L. i, ¿n i rnorositJr. Espdn_vf, scquci-r sori'inl un problena cronic i cis Le rlninis [iitj¿ns cle prgrme nt en llcc de tlisminui¡ han alLgmen[3r f ir]s tls tS dÍes segons dit cles d un estudi sobre l¿ Si¿r¡oció del.s lermi¿is de pcigoirrent en e lB:B pre .. nr.,l r.,..-ilrr,tinr ¡cr tl,rr.n,urrn i Credito r. Cxución en el nuc de 1'Ob scrvet.lri de llisc dc Crüdit rlLre ürpul scn ¿mb el lE ljtrsiness School. Ac- tu:11menr el rermi[i nirün de pts¿ meni per l lcs oper¿cions comerci¡Ls És de 60 dies des rleL lliuramenr dels bens. Ai-ri mirLei-\, ci Ll¡rometre de Pracaiqucs de I,tg¿menr dc Crédito v C:,ei.n i I r..\( rr que !l-.1 l ¡ l.l \,¿lor tot¿l de lcs ventles I crédi¡ no cs Pllglren al seu vencimcnt i quc les p¿r dries per ilcobrlbles rcpresenren e1 2,6'll, cle les reudes lmcntrc qLrc ¡ i..u rop¿ es de 1 1.7'i:,). Aqucst tcrmini L1É pilgiimeIt dc 95 Jiu. r.r.i.ir.,: n(i .r(,.ii, ... , n coütcitlei-r plcnirnteni ¡mll les dildes publicirtles cn l esrLL,Ji sobre Conrpor ternett de pog\nk nrs d emp resc"- o . sLd,lld. ¡'C:. lt/.l. n -i _, r. - : r. . r.^rk, Ji .'ot+ pcr ln, ..m D\r comprn-r-ia dcl CnLp CESCE. Scg,rns f,Lllrcst esLudi ei termint niti¿ de pr- grmcnt rerrl de lcs cnpreses és Llt 9J,75 dics; i pri mes inri hl rugmen Lrl 3."15 dies respecLc tl segon riintes trede I rn\'. Anés l ÉsL¿¡cspf, noLsrrr moitmalparaten l iniormede l indcr de Risc 201-1 dcsenvolLLprt per Iilt¡Llnl iurr.r tJ. .J q..( p, r I F.p .n\ I ( -,Ii,rj cl'imprqaurcnt Ia scr de i76i qu¿lifi, cilció qLLe l¿ col. locr en h c¿tegori¡ dc megilnoIoSoS. .\ més, no són les pimes imicroem früsci lC. \lUc f(\ i.il I ¡rglt(tr. ind l('\ ;r.¡n5 (mprr,r.s i I(s .^mpJr\ tu\ cotitzades. In suport d ac}restr rifir- mació les daLlcs publicades per h ph- tdlormr I'fuitisectoriai contr¿ l¿ i\,1o- rosit¿t (PMCNI) va Leveiar que el ter- nr.ni mti:r Jc p:tjrmCltL d.. lr¡ socje i¿ts no iin¿nceres rlcl selccüu asce¡r. dei\ ¿ 169 dies, grircbé el rriple dcl ter - mini m¿\im qtre mtrcn h llei. Aqriest ulurmc !t lcr prJc. qrrc lui <mpr()e\ tle ls.e iorJc l.¡ con,¡ruce io iimnrobi DTL I5AL ]1 OE ilOVÉT4BRT DtL]Oi4 **f erruprssss wa respsc{sw ls llez c cys% s ls mor * szr{er Caltewír preserúque, a tnés, tw sónles petifesi yy¡-.y:yplrrr::P' y!.crgy!!!e.se1P: qr* *twap-**,-y¿É{ s'otj¡i1¿re _ 99!yyyy::y!1!des _ hari srln les clue regisiren el major re l¿rd en I':litontl¡ent dc les selcs tuc tures. El termini de p¿gtment mitii J,. .cnr,,'. d(l ¡r:rj.lriit,.. r.. lhs dies. sequii pei secror de sen eis i co- merc, el termjni del qull de pagament és de 253.iies. L'lrdustd¿I. amb 230 dies. i el d encrci¡ ¡mb l0S. AqLicstcs clevtdes ril.es relerents als lernlnis cie pegement que piesen- te[ 1es societals cotitztdes, conlrdsLen amb els perÍodes mitjrns ae cobr:t ment que itqriestes entprcses emb va - ir¡¡s ¿dmcsos en borsl most¡en en e1s seLls esiitLs iin¿ircers, j¿ que es ti.rct¡ de pcríocles de pagament Dotrblcment menors. Pcr itLaó no vcl 1a t¡¿dicional e\cusJ q.re hrl Lh pJgrr r:rd ¡erqui cobren molt trrd dels seus clients. Les gr¿ns cotirzf,des cobren en mitjü1a ¿ sols 73 dies. eis senvors del totxo, i 125, el secro¡ inciustri¿l eobru I i1 I i el scc, tor dc serycis i conterc if cf,i\.t clt 7J_ \.1..citu. ni.,r,,:-'r.,r.. er,c.:r,-ll .llLL nr^lt .. I -.; . r.. - .r.r .¡.-..1 cotitz:rdes cs únlitcel I c¡sL.r Jcls :c u: ¡ oni p- .l r . rr. .. . .'. -' .,. :.. púncs i microeltlr!sc5. r\ ixls. ti 2tli3. els l¡¿rlancos tie Lrr C\l1r, r ;n pr_r s¿r dc m¡nilest qu: Lts cnprescs cLcl .clecrirr i ll fJ):,r::. . .- -- .. . ¡t lions d euros sobrefiLss.iila ei5 60 aiies legrls. I n nru'l(lJ..t:,r ..:.: I u cl de Fr¿itcil. on es ., J ¿pr.,,.i.ii re.ant mcnt l. Loi i 2O1-+ 31f ilii l, n1(/.- -:01-.1 iler aconscguir un mr jr:r clnpli meni dcls terniris de paq¿meri ¡. ó0 dlcs itrtroduits en el 20419 pei L; i, i .le .\luJc.nisoti, ¡¡ J" 'L. , . i _ Arluesta lLei ha estable¡t norcs sf,il cions ddmiltisLr¿tivcs en ccs (llte ut1 comprador no respecti els ¿io¡n¿ menls de pagament. L'incomplimenr ¡oi ser.,rnciorr:r rrnh ,n.r tr¡ruio .i ministrir¡ir,¿ de firs ¿ 375.000 C per .l lcs societits i.]e75.000 C per¿ les per j,,nus Ilsi(lLlcs. L im¡,.r1 Jr lt srrrci, ser¡ el doble en ccs de ¡eincidtnci¡ crr l'incompliment. Els result¿¡s hun es tat molt positius, ja que abuns de Ic promulgació de l¿ LXÍE, a Franga, el termini mitjir de pagement per * les cpLlJUiolls eOmcrri:1. CS,f\J .n o. c.iies i ¿ctuaLmen¡ el termini mit.jir és dc .1.+ dies.

Pere brachfield, profesor de eae business school. leconomic

  • View
    60

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pere Brachfield, Profesor de EAE Business School nos habla de la morosidad en España 2014.

Text of Pere brachfield, profesor de eae business school. leconomic

  • 1. l2 LEcouMtcPEREBRACHFf ELDProfessor de EAE Business 5chocltinls d:01-1 es cotrl,plirrn dcu anr-s de 1prornulgci de l Llci:ii200.1, dc 2rl de dcsenbre, pcr Lrt quals'cstrbleirtrl mcsLrr es r1c lluiL conrrrir1 tltor osititL en les opeLacions crttttcrcils. Cl ier [orr !]Lic h Llci:1,'200-+s cl resultrr cLc h transposicio dc LaDirecti 1C00/35,rCl!. hlgrat lessLLccessives reiormes per relorgar hirrpl.n,.r,L.r i., Jt I.r r i L. i, n irnorositJr. Espdn_vf, scquci-r sori'inl unproblena cronic i cis Le rlninis [iitjnscle prgrme nt en llcc de tlisminui hanalLgmen[3r f ir]s tls tS des segons ditcles d un estudi sobre l Siroci del.slermiis de pcigoirrent en e lB:B pre.. nr.,l r.,..-ilrr,tinr cr tl,rr.n,urrn iCredito r. Cxucin en el nuc de 1'Obscrvet.lri de llisc dc Crdit rlLre rpulscn mb el lE ljtrsiness School. Ac-tu:11menr el rermi[i nirn de ptsmeni per l lcs opercions comerciLss de 60 dies des rleL lliuramenr delsbens. Ai-ri mirLei-, ci Llrometre dePracaiqucs de I,tgmenr dc Crdito vC:,ei.n i I r..( rr que !l-.1 l l.l,lor totl de lcs ventles I crdi no csPllglren al seu vencimcnt i quc les prdries per ilcobrlbles rcpresenren e12,6'll, cle les reudes lmcntrc qLrc i..urop es de 1 1.7'i:,).Aqucst tcrmini L1 pilgiimeIt dc 95Jiu. r.r.i.ir.,: n(i .r(,.ii, ... , ncotcitlei-r plcnirnteni mll les dildespublicirtles cn l esrLL,Ji sobre Conrporternett de pognk nrs d emp resc"- o. sLd,lld. 'C:. lt/.l. n -i _, r. - : r. .r.^rk, Ji .'ot+ pcr ln, ..m Drcomprn-r-ia dcl CnLp CESCE. Scg,rnsf,Lllrcst esLudi ei termint niti de pr-grmcntrerrl de lcs cnpreses s Llt9J,75 dics; i pri mes inri hl rugmenLrl 3."15 dies respecLc tl segon riintestrede I rn'. Ans l sLcspf, noLsrrrmoitmalparaten l iniormede l indcrde Risc 201-1 dcsenvolLLprt per IiltLlnliurr.r tJ. .J q..( p, r I F.p .n I ( -,Ii,rjcl'imprqaurcnt Ia scr de i76i qulifi,cilci qLLe l col. locr en h ctegori dcmegilnoIoSoS.. ms, no sn les pimes imicroemfrsci lC. lUc f( i.il I rglt(tr. indl(' ;r.n5 (mprr,r.s i I(s .^mpJr tucotitzades. In suport d ac}restr rifir-maciles daLlcs publicades per h ph-tdlormrI'fuitisectoriai contr l i,1o-rositt (PMCNI) va Leveiar que el ter-nr.ni mti:r Jc p:tjrmCltL d.. lr socjeits no iinnceres rlcl selccu ascer.dei 169 dies, grircb el rriple dcl ter -mini mim qtre mtrcn h llei. Aqriestulurmc !t lcr prJc. qrrc lui