PENTADBIRAN AWAM KORPORAT

  • Published on
    20-Jan-2015

  • View
    463

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODUL UUM SEM 9 OKTOBER 2013/2014

Transcript

  • 1. 1 BAB 1 PENDAHULUAN OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh: 1. Menjelaskan konsep pentadbiran, pentadbiran awam dan tadbir urus. 2. Memahami struktur pentadbiran (eksekutif) di Malaysia. 3. Mengenal pasti ciri-ciri tadbir urus yang baik dalam pentadbiran awam. 4. Membahaskan peranan agensi-agensi kerajaan yang dibahagikan kepada sektor-sektor khusus dalam pelbagai aspek. 1.1 PENGENALAN Seorang sarjana Barat iaitu Milton J. Esman (1972) menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara pentadbiran yang sangat menarik dengan kenyataan seperti Malaysia is the best understood as an administrative state. Persoalannya, kenapa Malaysia dianggap sedemikian? Tentulah perkara seperti kenyataan Esman di atas mempunyai alasannya yang tersendiri. Perkara ini mempunyai kaitan dengan sejarah pentadbiran dan perkhidmatan di negara ini semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi hinggalah ke zaman penjajahan BaratInggeris terutamanya dalam mempengaruhi dan membentuk sistem pentadbiran di negara ini daripada sistem pentadbiran feudal kepada sistem pentadbiran moden dan demokratik. Usaha ke arah kemantapan dan permodenan pentadbiran awam di negara ini bukan sahaja dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tempatan, malah ia sudah berlaku sejak pemerintahan British lagi. Pengukuhan sistem pentadbiran di Malaysia dilakukan melalui pelbagai usaha, langkah dan strategi termasuklah melantik pakar pentadbiran dari luar seperti dari Amerika Syarikat. Tujuannya ialah untuk memeriksa pentadbiran dan seterusnya membuat perakuan bagi memperbaiki pentadbiran di negara ini. Jika diteliti dari sudut komposisi kaum di negara ini, memang amat sukar untuk mentadbirnya. Apatah lagi jika hendak mewujudkan perpaduan

2. 2 dan kerjasama yang baik antara semua kaumsukar dilakukan jika tiada permuafakatan seperti yang diciptakan oleh tiga parti utama dalam usaha membentuk kerajaan sendiri daripada British iaitu UMNO, MCA dan MIC. Oleh itu, kejayaan dan keupayaan pihak kerajaan dan pentadbiran di negara ini dalam mengekalkan perpaduan dan kerjasama antara kaum dalam konteks masyarakat majmuk memang boleh dianggap perkara luar biasa terutamanya di negara-negara sedang membangun. Tiada alasan jika mengatakan bahawa sistem pentadbiran awam di negara tidak berjaya. Tetapi, dalam usaha menjayakan sistem pentadbiran dan perkhidmatan awam di Malaysia, tentulah ada perkara-perkara yang tidak baik dan bercanggah dengan etika dan nilai murni wujud dan dilakukan oleh penjawat-penjawat awam. Justeru itu, pihak kerajaan tidak memandang mudah perkembangan gejala-gejala negatif dan berunsur jenayah di dalam pentadbiran dan Perkhidmatan Awam yang kian berleluasa. Pihak kerajaan sentiasa memantau perilaku, tindakan dan keputusan yang bersangkut paut dengan pentadbiran dan Perkhidmatan Awam di negara ini. Jika fenomena seperti rasuah, penyelewengan, pecah amanah, dan sebagainya berlaku, maka perkara-perkara seperti ini akan memberikan imej buruk dan menjejaskan nama baik pihak kerajaan atau pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, pihak kerajaan sentiasa memandang serius segala masalah yang berlaku dalam perkhidmatan dan pentadbiran awam dengan menyeru untuk dibentuk tadbir urus yang baik (good governance). Cuba anda bayangkan keadaan Perkhidmatan Awam di negara kita di peringkat awal kemerdekaan dahulu berbanding sekarang. Perkembangan dalam sistem pentadbiran awam di Malaysia telah melibatkan banyak aspeksistem kerja, peraturan, perundangan, profesionalisme perkhidmatan, perubahan paradigma di kalangan penjawat/pegawai awam, sokongan terhadap dasar-dasar kerajaan dan yang paling penting ke arah pengukuhan pentadbiran awam itu sendiri. Di Malaysia, aktor penting dalam kemajuan dan pengukuhan pentadbiran awam selepas peranan pihak kerajaan dan pembuat keputusan atau dasar ialah birokratdi kalangan para pentadbir di semua peringkat agensi kerajaan. Oleh sebab itu, dewasa ini seringkali diperkatakan tentang bagaimana usaha untuk membentuk penjawat awam (tadbir urus) yang baik yang dapat memenuhi aspirasi kerajaan ke arah negara maju menjelang tahun 2020 kelak. Oleh sebab itu, perubahan tingkah laku dan respons para penjawat awam banyak mempengaruhi dasar dan tindakan yang dilaksanakan oleh pihak 3. 3 kerajaan. Perkembangan dalam politik pentabdiran di Malaysia dikatakan telah banyak membawa perubahan tingkah laku dan tanggapan di kalangan penjawat/pegawai awam disebabkan berlakunya beberapa peristiwa dan dasar-dasar kerajaan yang telah dibawa oleh pemerintahan Tun Dr. Mahathir bermula dari awal tahun 1980-an hingga tahun 2002. Tentulah semenjak merdeka pada 31 Ogos 1957 (Tanah Melayu) dan pembentukan Persekutuan Malaysia (16 September 1963), banyak perubahan yang telah berlaku dalam sistem pentadbiran di negara ini. Justeru itu, dalam modul ini akan dibincangkan beberapa perkembangan dan perubahan yang telah berlaku dalam sistem pentadbiran termasuklah penerapan nilai-nilai murni dan etika kerja positif dalam pentadbiran yang secara langsung menyentuh mengenai pembaharuan pentadbiran penswastaan, pengkorporatan dan ICT (Ahmad Atory, 2001). Jika diteliti secara mendalam dari segi peranan pentadbir awam semenjak tahun 1970-an dan 1980-an, tidak banyak yang berubah. Namun, menjelang tahun 1990-an dan alaf baru (abad ke-21), peranan pegawai- pegawai awam telah bertambah kepada menjadi penguatkuasa peraturan- peraturan dalam projek-projek penswastaan kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan telah banyak menggunakan prinsip-prinsip pengurusan seperti penggunaan teknologi, automasi, komputer, teknologi maklumat dan konsep kerajaan elektronik. Sepanjang perkembangan dalam era teknologi maklumat dan era globalisasi, peranan pentadbir dan pentadbiran awam di Malaysia kian mencabardunia tanpa sempadan dan pengkorporatan. 1.2 DEFINISI PENTADBIRAN AWAM Pentadbiran awam menurut K. Ramanathan (2002: 1) sebagai satu aspek kegiatan dan institusi pemerintahan yang telah lama bertapak dalam kehidupan manusia. Pentadbiran awam disifatkan sebagai usaha ke arah pencapaian matlamat pemimpin dan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang dibantu oleh jentera pentadbiran. Oleh sebab itu, apa sahaja kejayaan yang dicapai oleh ketua negara atau kerajaan tertakluk kepada keberkesanan dan kecekapan institusi pentadbiran awamnya. Dalam hal ini, pentadbir-pentadbir merupakan aktor penting dalam atau agen utama kerajaan dalam melaksanakan pentadbiran dalam sesebuah negara. Oleh sebab itu, pentadbiran awam tambah K. Ramanathan lagi merupakan alat kerajaan yang penting yang secara langsung terlibat dalam memberikan keberkesanan mana-mana sistem pemerintahan. Keadaan ini dapat kita lihat dalam konteks pentadbiran awam dan kerajaan Malaysia seperti yang ada pada hari ini. Peranan insitusi-institusi pentadbiran awam dan pegawai-pegawai awam terlibat secara langsung 4. 4 dalam pelaksanaan dasar awam yang diluluskan oleh Dewan Perundangan (Parlimen). Justeru itu, pentadbiran awam meliputi semua organisasi, kakitangan, tindakan serta peraturan-peraturan yang dikendalikan oleh pihak eksekutif (ketua kerajaan dan negara) untuk menjayakan rancangan yang diluluskan oleh Parlimen. Dalam mendefinisikan pentadbiran awam, Dwight Waldo (dalam Ahmad Atory, 2001: 1) mengatakan bahawa terdapat dua definisi yang tipikal iaitu (i) Pentadbiran awam ialah organisasi dan pengurusan manusia dan benda-benda untuk mencapai tujuan-tujuan kerajaan; dan (ii) Pentadbiran awam sebagai satu seni dan sains pengurusan sebagaimana yang dapat dikaitkan kepada hal-ehwal sebuah negeri atau negara. Apa yang dapat dirumuskan daripada definisi yang dikemukakan oleh Waldo di atas adalah sama dengan apa telah dijelaskan oleh K. Ramanathan. Apa yang jelas, pentadbiran awam itu melibatkan organisasi yang di dalamnya merangkumi pegawai-pegawai awam untuk mengurus dan menjayakan dasar awam yang telah dibuat oleh pihak kerajaan melalui Parlimen. Jadi, pentadbiran awam disifatkan seni dan sains pengurusan kerana ia melibatkan aspek kemahiran, kepakaran, kebolehan dan kecekapan dalam mentadbir dan menyediakan perkhidmatan awam kepada seluruh lapisan masyarakat. Justeru itu, pentadbiran awam sebagai satu pengajian akademik yang sistematik yang diterokai dengan kewujudan negara moden di Eropah Barat (K. Ramanathan, 2002: 5). Oleh sebab itu, pentadbiran awam merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan sejenis gerakan perhubungan manusialebih tepat lagi untuk menerangkan semua kaedah dan teknik yang digunakan secara langsung untuk menguruskan hal ehwal yang membabitkan tiga ranting pemerintahan iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman (ibid., 244). Pentadbiran awam menurut K. Ramanathan melibatkan dua komponen iaitu (i) Awam (public) iaitu suatu institusi atau agensi yang dijalankan atau dipunyai serta memperoleh sumber-sumber kewangannya secara terus atau sebaliknya daripada kerajaan pusat atau tempatan; dan (ii) Pentadbiran (administration) ialah berasal daripada perkataan latin administrare yang membawa erti membantu atau mengarahkan. Oleh itu, ia membawa maksud memerhati akan sesuatu atau mengarahkan sesuatu atau dilaksanakan. Sama seperti definisi awal yang telah dibincangkan di atas, K. Ramanathan juga menyifatkan pentadbiran awam sebagai satu sains dan 5. 5 seni yang mempunyai matlamat untuk menyenggarakan perhubungan awam dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Tambahnya lagi, pentadbiran awam adalah tertakluk kepada kuasa eksekutif, kehakiman dan perundangan, di mana ia lebih menekankan kepada penguatkuasaan undang-undang yang telah dibuat, membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan serta polisi-polisi awam. Namun, kita perlu mengetahui bahawa pentadbiran awam adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar-dasar awam. Dari segi pelaksanaan dasar- dasar awam pula, pentadbiran awam tidak mementingkan keuntungan kecualilah dalam dimensi pengkorporatan dan penswastaan yang menjadi agenda baru pemerintahan negara ke arah peningkatan pencapaian ekonomi dan pembangunan negara. Manakala Muha

Recommended

View more >