Click here to load reader

Pangunahing problema sa aking barangay. Ms. Jagto! =))

 • View
  544

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pangunahing Problema sa Barangay! Ms. Marife Jagto! =)))

Text of Pangunahing problema sa aking barangay. Ms. Jagto! =))

 • 1. Proyektosa A.P
  Ipinasani: Clarissa B. Sulit
  I-Marvelous
  Ipinasakay: Ms. MarifeJagto

2. PangunahingProblema Sa AkingBarangay.
Basura
Baradong Drainage
Double park vehicle
Askal
Mga lasing sakalsada
3. Basura-angproblemadito ay hindinakakapasokangmga truck ngbasuradahilsa double park.
Gumamitngmasmaliitna truck parahindimahirapansapagpasok.
Askal-nagkalatangmgaasosakalye. Pabanganibsamgabatanamakagat at nagkalatangmgaduminito. Nagiisalangangginagamitnasasakyansabuongsiyudad.
May sasakyanang City Government naumiikotsabawatbarangayupangmanghulingmgaasongligawupangdalhinsa impounding area sa San Juan.
4. Baradong Drainage-angmga drainage ay baradonanagsasanhingpagbahasaibangkalye. Kadalasannanakabara ay basura o plastic.
Maglinis at iwasanmagtaponngbasura kung saan-saan.
Double Parking Vehicle-kadalasansamgasasakyan ay naka-double parking nanagigingsanhingmabigatnadaloyngtrapiko at nagiginghadlangsamga truck ngbumberokapag may sunog.
NagkaroonngBarangay Ordinance nanagbabawalsapagpaparkngdoble. At nagbigay din ngcolor coding sticker sapampaseherongsasakyanupangmaiwasannamagkasabay-sabayangpaglabassakalyengmgaito.
5. Mgalasing sakalsada-nagkalatangmga nag-iinomansakalsadanakadalasangnagigingsanhingbasag-ulo
NagkaroonngBarangay Ordinance nanagbabawalsapag-inomsakalsada. Merongbarangay patrol naumiikotsabawatkalyeupangmasiguronawalangmag-iinom. AngmganahuhulingsumasayawsaBarangayOrdinansa ay kaagadnadinadalasaistasyonngpulissasiyudad.
6. SarilingOpinyon/Obserbasyon
7. Basura-naobserbahankonaangmgatao ay hindidisiplinadodahilnagtataponsilangmgabasura,maliliitnabasura at balatngmgakendiatbp.
Askal-naobserbahankonamaramingasongnasakalye at kung saan-saanitonagduduminaisa ring uringbasura. Nakakatakotrinpodahilbakamaka-kagatangmgaitongmgabata.
Mga lasing sakalsada-naobserbahankonatuwinggabi ay laging may nag-iinumansamgakalsada. Meron ring nag-aawaydahilsahindipagkakaintindihandahilnaka-inom.
8. Baradong Drainage-naobserbahankonaangmga drainage ay punong-punongmgabasurananagsasanhingpagbaha.
Double Parking Vehicle-naobserbahankonaangmgasasakyanay kung saan-saanlngnagpapark. Silarin ay walangdisiplinakasinagdo-double parking sila o dalawanglinyaangkanilangpina-parkannanagsasanhingtrapikdahilsaliitngkalsada.
9. Rekomendasyon
10. Basura
Dapatmagingdisiplinadoangmgataonamagtaponngbasurasatamangtapunan o sabasurahan.
Magtalagangmgamaglilinisngisanglugarupangmapanatilingmalinisito.
11. Askal
Dapathinuhulinakaagadangmgaasongkalyeparahindinaitomaka-kagatnggatao.
Dapatdagdaganangmga truck napanghulisamgaaso.
Dapatpag-igihan pa ngmgaBarangay Officials angmgapanghuhulisamgaito.
12. Baradong Drainage
Iwasangmagtaponngmgabasura kung saan-saan.
MagingmasalertoangmgaBarangay Officials.
Dapatmaglagayngmultasabawatmahuling Official nanagtataponsahinditamangtapunan.
13. Double-Parking Vehicle
Dapat may mgaBarangay Official naumiikotsamgabarangaynatumitingin kung may lumalabagsapag-do-double park.
Dapatmag tow silangmgasasakyanghindisumusunod.
Dapatsabihanangmgamamamayannamag-park lang kung anoangtapatngkanilangbahay.
14. Lasing saKalsada
Dapatpinaparusahanangmgamahuhulingmgataongumiinomsakalye.
Dapatmagingmasalertoangmgatanodsapanghuhulingmgaumiinomsakalsada.
15. Konklusyon
16. Angmgabarangay ay may sari-saringmgaproblemanasinusulusyonan.
Angatingbarangayay parangatingtahanan,dapattayongmakipagtulungansamganamumunodito. Isa samgamaitutulongnatindito ay angsimplengpagsunodsalahatngmgaalintuntunin o ordinansanapinatututpadnito. Hindi makakayangsinumangnamumuno kung hindimakikipagtulunganangbawatresidentemagingitoymaliit o malakingbarangay. TungkulinnatinbilangisangmabutingmamamayanangpagsunodsabawatpatakaranngatingBarangay.
17. Script
18. Clarissa: MagandanghaponpoKapitan.Kapitan: Magandanghapon din naman. Anobngmaipaglilingkodkosainyo.Clarissa: Akongapopalasi Clarissa studyanteng JCA. Meronpokasikaming project tungkolsaibatibangproblemangbarangay.Kapitan: Hali kayo pumasok at umupo. Clarissa: Salamatpo. Meronpoakongkatanungan kung maarilangponinyongsagutin. Una,anopobaangmgapangunahingproblema o suliraninsaatingbarangay? At ikalawa,Anopoangnaiisipnatingsulosyonnatindito.Kapitan: Maramitayongsuliraninsaatingbarangaykayatayo ay bumuongibatibang committee. Unaang Public Works and transportation. Pangalawa,Health. Pangatlo,Sports. At angpanghuli ,Peace and Order. Sa Road and Transportation,angpangunahingsuliraninnatin ay angmaruruming drainage nanagigingsanhiminsanngpagbaha. Ikalawa,ayangmgalubak o siranakalsada. Ikatlo,ayangtrapiko.Pangapat ay angmgasasakyannanaka-double park. Sa Health Committee isasamgaproblemanatin ay angmganagkalatnaaso. Sa Peace and Order namanisasamgatinututukannatingproblema ay angnagiinumansakalsadanakadalasangnagigingsanhingbasag-ulo at ang curfew ngmgakabataan. Sa Sports naman ay walatayongnakikitangproblemangdahilito ay seasonal lamang.
19. Clarissa: Paanonamanponinyosinusulusyonanangmgaproblemaito?Kapitan: Sa mga drainage system,kami ay bumuonggruponatutulongsapaglilinisnggabaradong drainage at nagsasagawarinkaming information desiminationparasapagbabawalmagkalat.Samgalubak o siranakalsada,kami ay humihinging budget appropriation saatingpamahalaangbayan. Sa trapikonaman,nagbigayngcolor coding sticker samgapampasaherongsasakyanparamabawasanang volume ng jeep. Sa mga double-parking naman,nagbigayngBarangay Ordinance nanagbabawalsapagpa-park ngdoble. Sa mgaasosakalye,maymga truck nananghuhulisamgaasongnsakalye. Angmganagiinumannamansakalsada , may mga patrol naumiikot at sumisiguronawalangmgaumiinomsamgakalsada at kung sino man angmakitanaumiinomsakalsada ay hinuhuli at dinadalasa Police Station.Clarissa: MaramingSalamatpoKapitansainyongoras.Kapitan: MaramingSalamatrin
20. MgaLarawan
21. 22. Asongnasakalye.
Baradong Drainage.
MgaBasura.
23. Double-Parking Vehicle.
Nag-iinumansakalsada.

Search related