Panevezio verden—s m los ikt patirties pristatymas vilniuje

  • View
    775

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Panevezio verden—s m los ikt patirties pristatymas vilniuje

  • 1. Asta JatuienPanevio ,,Verdens pagrindin mokykla

2. Mokyklos 2011-2013 m. strateginiame plane viena i prioritetinipriemoni yra efektyvus IKT strategijos gyvendinamas.2012 m. Nacionalin mokykl vertinimo agentra iors vertinimo ivadose paymjo, kad mokykla: labai gerai gyvendina mokyklos IKT diegimo strategij; turi sukaupusi patirt kaip diegti IKT ugdyme; tikslingai naudoja IKT ugdymo procese. 3. Pagrindins priemons:Beveik visi mokytojai turi edukacins dalies IKT paymjimus ir kasmetdalyvauja kvalifikaciniuose seminaruose, tobulina IKT taikymo kompetencij.Visi mokyklos kabinetai kompiuterizuoti, turi interneto ry. Daugumakabinet turi projektorius.Mokykloje veikia informacinis centras - 8 kompiuterizuotos darbovietos, galima naudoti 343 mokomsias programas.Mokykloje dirba kompiuteri prieiros ininierius, kuris diegia mokomsiasprogramas pagal mokytoj ir mokini poreikius.Pagrindins kryptys: Ugdymo proceso diferencijavimas, individualizavimas, naudojant IKT. Specialij poreiki mokiniams pagrindini dalyk uduoi krimas irpateikimas naudojant IKT. 4. 100% mokyklos mokytoj, mokini ir j tv gauna mokyklosinformacij per Tamo dienyn ar elektronin pat, Skype.Yra kurtas virtualus Aktyvi tv klubas, kuriame tvaidiskutuoja, analizuoja mokyklos veikl, teikia pasilymus, bendrauja irbendradarbiauja vieni su kitais ir su mokykla.Mokiniams jau yra sukurtos tam tikr disciplin nuotolinio mokymosiuduotys.Sukurtas mokyklos tinklalapis, mokyklos facebook bendravimo erdv.Mokyklos bibliotekoje diegta Mobis sistema.Nuo 2008 met mokykloje yra sudarytas IKT panaudojimo ugdymoprocese metodins mediagos duomen bankas konkurso ,,Virtualikelion klasje metodiniai darbai. 5. Ketvirti metai i eils mokykla apdovanojama MM ministro diplomu udaugiausiai pateikt IKT panaudojimo ugdymo procese metodinidarb, tinkam publikuoti internetinje erdvje, nes: beveik visi mokyklos mokytojai dalyvauja MM ITC, UAB Microsoft Lietuvaorganizuotame IKT taikymo ugdymo procese metodini darb konkurse Virtualikelion klasje ir daugumos mokytoj metodiniai darbai vertinimo ekspertpripainti tinkamais publikuoti www.emokykla.lt tinklalapyje; mokytojai dalinasi IKT panaudojimo ugdymo procese metodine patirtimi mokytojnovatori forumuose. 6. 2009, 2010 m. mokykla yra laimjusi MM ITC 1 vietosapdovanojim u IKT strategijos mokykloje efekty gyvendinim.2012 m. Europos Sjungos jaunj mokslinink konkursedalyvav mokiniai nacionaliniame etape laimjo MM IIIlaipsnio diplom.2012 m. socialins kampanijos Mokykla 2.0 ir dienraio Lietuvosrytas paskelbtame IKT konkurse straipsnis Bti mokytoju - nuolatinkryba ir improvizacija irinktas geriausiu. Mokykla pripainta lydereir apdovanota ekskursija naujj Microsoft biur Vilniuje. 7. 2009 m. iauliuose 6-ojoje matematikos ir informacini technologij mokytojrespublikinje mokslinje konferencijoje- Informacinitechnologijpanaudojimo darb konkursas; 2009 m. Vilniuje vietimo informacini technologij centro konferencijoje -Informacini ir komunikacini technologij strategijos gyvendinimas PanevioVerdens pagrindinje mokykloje;2011 m. Panevyje Europos mokykl tinklo seminare - vieio oro gsiopritaikymas Panevio Verdens pagrindinje mokykloje. 8. Respublikiniuose IKT internetiniuose konkursuose: rus kalbosAzbukovnik, matematikos Eruditus, angl kalbos AmberStar, lietuvi k. Gintaro kelias, vari galva - vari kalba;matematikos Matmintinis, IKT Bebras, KompiuterinKasmetKald pasaka, iemos fantazija.ETwining veikloje eTwinning Professional DevelopmentWorshop Web 2.0 Technologies in Education.Europos mokykl tinklo organizuotame projekte2009 m.Pavasario dienos Europoje (Spring day in Europe).Daugiaaliame Comenius projekte Europos2012 m.nacionaliniai parkai. 9. Savarankikaimokytis, panaudodami IKT Bendradarbiauti, mokymosiaplink. Rinkti, apdoroti funkcionaliai ir isaugotidirbti ir iekoti informacij, tiksli problemos ngai taikydamisprendimo. IKT priemones. Tikslingaipanaudojant IKT ugdyme, msmokiniai gebaKomunikuoti, sisti Krybikai ir gauti inutes ir sprsti komunikacin problemas irinformacij, naudod vykdytiami elektronins projektus. komunikacijos Pristatytialtinius.informacij, na udodami IKTpriemones. 10. Kvalifikacijos IKT srityje tobulinimas, gytos ir panaudotostinkamos inios ir gdiai.Slyg sudarymas tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiektvams mokytis, naudotis internetu.Mokytoj, moksleivi ir tv sitraukimas proces.Mokymo(si) proceso suaktyvinimas ir vizualizavimas.Mokymo(si) erdvi prapltimas u mokyklos rib. 11. IKT technologij panaudojimas:interaktyvios lentos, magnetins lentos;skaneriai, kopijavimo aparatai, fotoaparatai;projektoriai, kompiuteriai (j programos: Word, Internet Explorer, PowerPoint, Excel,Publisher, "Microsoft Research", "AutoCollage", "PhotoSynth", "Microsoft Mouse Mischief,Windows Live Movie marker).Inovatyvi metod panaudojimas:diskusijos, aidimai;mokymasis bendradarbiaujant, problem sprendimas;individualios ar grupins paiekos bei projektai;mokymasis i patirties, kryba ir t.t.Inovatyvi aplink pasitelkimas:netradicinis pamok pravedimas muziejuje, banke, parke ir t.t.;teigiamo mokinio poirio mokymsi ir mokykl skatinimas;mokytojo ir mokinio tarpusavio santyki gerinimas;mokinio mstymo, iradingumo ir smalsumo ugdymas;saugumo jausmo sukrimas.Krybingas, naujovmis besidomintis mokytojas, sugebantis aktyvi veikl traukti mokinius. 12. Mokini mintys apie IKT panaudojim ugdymosi procese 13. Mokini mintys apie IKT panaudojim ugdymosi procese 14. Mokini mintys apie IKT panaudojim ugdymosi procese 15. Ai udmes