of 77 /77
PANDUAN MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR Panduan dan Teknik menjawab soalan Sains Bahagian A dan Bahagian B

Panduan menjawab soalan sains

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Panduan menjawab soalan sains

 • 1. PANDUAN MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR Panduan dan Teknik menjawab soalan Sains Bahagian A dan Bahagian B
 • 2. Pengenalan Pada Kertas Sains
  • Kertas soalan ini mula diperkenalkan pada peperiksaan UPSR tahun 1997
  • Kertas soalan peperiksaan ini terdiri daripada satu kertas sahaja. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini ialah satu jam lima belas minit.
  • Kertas ini terbahagi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B
 • 3. Pengenalan Pada Kertas Sains
  • Bahagian A terdiri daripada 30 soalan. Soalan ini dalam bentuk aneka pilihan atau objektif. Masa dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 45 minit.
  • Bahagian B terdiri daripada 5 soalan berstruktur dan masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 30 minit.
 • 4. Panduan Menjawab Soalan
  • Baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak soalan.
  • Pertanyaan soalan dalam Kertas Sains ini tidak secara terus. Sebaliknya calon dikehendaki menjawab berdasarkan maklumat yang diberi.
 • 5. Panduan Menjawab Soalan
  • Kaitkan maklumat-maklumat tersebut dengan fakta dalam bidang penyiasatan yang disoal.
  • Tandakan jawapan Bahagian A di kertas soalan dahulu sebelum memindahkan jawapan tersebut dengan menghitamkan kertas jawapan yang diberi.
 • 6. Panduan Menjawab Soalan
  • Calon perlu berhati-hati menandakan jawapan pada kertas jawapan (OMR)
  • Pastikan jawapan tersebut sama dengan jawapan yang anda pilih di kertas soalan
 • 7. Panduan Menjawab Soalan
  • INGAT !! Pastikan anda dapat skor yang baik bagi kertas Bahagian A ini.
  • Bahagian A menyumbang 60% daripada markah keseluruhan kertas Sains UPSR
 • 8. Jenis-Jenis Soalan
  • Fakta
  • Urutan
  • Istilah
  • Kaedah
  • Pengelasan
  • Prinsip / Konsep
  • Tafsiran
  • Terjemahan
  • Ekstrapolasi
  • Aplikasi
 • 9. Fakta
  • Menguji pengetahuan calon tentang fakta seperti ciri , sifat atau fenomena.
 • 10. Contoh soalan
  • Ketiga-tiga pereka cipta di atas memberi sumbangan dalam bidang
  • A Pengangkutan
  • B Komunikasi
  • C Angkasa lepas
  • D Pembinaan
  • Alexander Graham Bell
  • Samual FB Morse
  • Guglielmo Marconi
 • 11. Jawapannya
  • B
 • 12. Urutan
  • Menguji pengetahuan calon tentang proses , aliran atau tertib, pergerakan fenomena berhubung dengan masa, kesinambungan dan perkembangan.
 • 13. Contoh soalan
  • Susun mengikut urutan kejadian objek dalam Sistem suria bermula dari ia berada di angkasa lepas hinggalah jatuh ke Bumi.
  • A Meteor Meteroid Meteorit
  • B Meteroid Meteorit Meteor
  • C Meteroid Meteor Meteorit
  • D Meteorit Meteor Meteroid
 • 14. Jawapannya
  • C
 • 15. Istilah
  • Menguji pengetahuan calon tentang definisi, maksud, makna atau simbol yang berkaitan dalam soalan.
 • 16. Contoh soalan
  • Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan ?
  • A Hubungan makanan antara setiap hidupan
  • B Keupayaan hidupan untuk terus hidup walaupun terdapat banyak rintangan
  • C Gabungan dalam bentuk makanan antara setiap hidupan
  • D Cara makanan diagih-agihkan kepada setiap hidupan
 • 17. Jawapannya
  • C
 • 18. Kaedah
  • Menguji pengetahuan calon tentang cara, pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul.
 • 19. Contoh soalan
  • Sebuah kubus mempunyai sisi 4 cm. Berapakah isi padu kubus tersebut selepas dipotong separuh daripada keseluruhannya ?
  • A 16 cm
  • B 32 cm
  • C 64 cm
  • D 128 cm
 • 20. Jawapannya
  • B
 • 21. Pengelasan
  • Menguji pengetahuan calon tentang jenis, kumpulan, set atau bidang yang terlibat dalam soalan berkenaan.
 • 22. Contoh soalan
  • Antara berikut, objek yang manakah tidak boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama dari segi sumber asas objek tersebut ?
  • A C
  • B D
 • 23. Jawapannya
  • A
 • 24. Prinsip / Konsep
  • Menguji pengetahuan calon tentang hukum dan prinsip sains.
 • 25. Contoh soalan
  • Pernyataan berikut boleh menerangkan tentang pembentukkan bayang-bayang objek kecuali
  • A cahaya bergerak lurus
  • B cahaya boleh dibiaskan
  • C cahaya tidak boleh menembusi objek legap
  • D cahaya boleh diselerakkan
 • 26. Jawapannya
  • B
 • 27. Tafsiran
  • Menguji pemahaman calon tentang maklumat yang diberi dengan meminta calon membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan. Calon juga diuji tentang sesuatu idea secara menyeluruh.
 • 28. Contoh soalan
  • Jadual di atas menunjukkan perubahan suhu air yang telah direkodkan dalam satu penyiasatan. Antara berikut, penyataan yang manakah boleh mewakili maklumat dalam jadual di atas ?
  • I Tenaga haba telah dibebaskan
  • II Perubahan keadaan bahan mulai berlaku pada minit ke 25
  • III Proses penyejatan telah berlaku
  • A III sahaja C I dan III sahaja
  • B I dan II sahaja D I, II dan III
  Masa/minit 5 10 15 20 25 30 Suhu/ c 50 33 20 8 0 0
 • 29. Jawapannya
  • B
 • 30. Terjemahan
  • Menguji pemahaman calon tentang maklumat / data / fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Data / maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk jadual, graf, simbol atau gambar rajah.
 • 31. Contoh soalan A C B D
  • Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan sifat cahaya di atas ?
 • 32. Jawapannya
  • C
 • 33. Ekstrapolasi
  • Menguji pemahaman calon tentang kesan / akibat / implikasi daripada sesuatu tindakan. Calon biasanya diminta membuat ramalan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam soalan.
 • 34. Contoh soalan
  • Antara berikut bola yang manakah akan bergerak lebih jauh apabila menuruni landasan ?
 • 35. Jawapannya
  • D
 • 36. Aplikasi
  • Menguji keupayaan calon menggunakan pengetahuan dan pemahaman fakta untuk dihubungkaitkan dengan situasi baru khususnya berlatarbelakangkan kehidupan seharian.
 • 37. Contoh soalan
  • Mengapakah kereta lumba lebih rendah berbanding kereta lain ?
  • A Lebih laju
  • B Bentuk yang menarik
  • C Tidak mudah terbalik
  • D Menjimatkan perbelanjaan
 • 38. Jawapannya
  • C
 • 39. Tip Menjawab Soalan Bahagian B
  • Bagi soalan Bahagian B, istilah-istilah yang digunakan perlu diketahui oleh para calon kerana telah dipelajari di bilik darjah. Misalnya, apakah inferens? Apakah kesimpulan? Apakah hipotesis? Apakah pemboleh ubah? Dan pelbagai lagi.
 • 40. Tip Menjawab Soalan Bahagian B
  • Adalah dicadangkan calon memperuntukkan masa sebanyak 45 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian B.
  • Semak jawapan anda sebelum menghantar kepada pengawas peperiksaan.
 • 41. Tip Menjawab Soalan Bahagian B
  • Soalan berstruktur sentiasa bermula dengan sesuatu perenggan yang mempunyai maklumat tertentu.
  • Fahamkan segala maklumat yang diberikan dalam perenggan itu sebelum menjawab.
 • 42. Bentuk Soalan
  • Pada asasnya terdapat 4 bentuk utama yang digunakan dalam pertanyaan soalan Kertas Sains.
  • Bentuk-bentuk soalan itu ialah:
  • i. Eksperimen
  • ii. Rajah/Gambar Rajah/Jadual/Maklumat
  • iii. Padanan
  • iv. Kemahiran matematik
 • 43. Eksperimen
  • Hampir keseluruhan soalan yang dikemukakan adalah berasaskan eksperimen atau uji kaji. Untuk menjawab soalan seperti ini, calon hendaklah memerhati dengan teliti dan memahami dengan teliti perkembangan eksperimen tersebut.
 • 44. Rajah/Gambar Rajah/Jadual/Maklumat
  • Sekurang-kurangnya 20 soalan dalam Bahagian A dan semua soalan Bahagian B pada peperiksaan disertakan rajah/gambar rajah/jadual/maklumat. Untuk menjawab soalan seperti ini, para calon perlu memahami maklumat yang diberi menerusi rajah/gambar rajah/jadual/maklumat tersebut.
 • 45. Padanan
  • Selain daripada soalan yang berbentuk eksperimen atau rajah, ada juga soalan yang mengemukakan maklumat dalam bentuk padanan atau gandingan. Para calon dikehendaki memilih padanan yang sesuai sebagai jawapannya. Soalan bentuk ini lebih menguji kepada aplikasi konsep sains atau tokoh yang terlibat dalam bidang sains.
 • 46. Kemahiran matematik
  • Terdapat juga soalan dalam Kertas Sains ini memerlukan calon menguasai kemahiran matematik. Soalan yang dikemukakan biasanya melibatkan aspek pengiraan. Pengiraan ini meliputi pengiraan isi padu, keluasan, panjang, masa dan sebagainya.
 • 47. Tip Menjawab Soalan Bahagian B
  • Kata Kunci Kemahiran Proses Sains
  • Membuat Inferens
  • Meramal
  • Membuat Hipotesis
  • Mentafsir Maklumat/ Data
  • Mengawal Pemboleh Ubah
  • Pemerhatian
  • Pola dan Corak
  • Hubungan
  • Kesimpulan
 • 48. Kata Kunci Soalan Membuat Inferens
 • 49. Tip-tip untuk menjawab
  • Perhatikan fenomena / kejadian yang berlaku (menggunakan deria)
  • Fikirkan sebab berlakunya kejadian / fenomena (menggunakan minda )
  • Penerangan dari pemerhatian utama atau sebab terjadi demikian
 • 50. Sila jawab soalan ini.
 • 51. Kata Kunci Soalan Meramal Apakah yang akan berlaku .? Ramalkan apakah yang akan berlaku ? Menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan pengalaman / pengetahuan atau data-data / maklumat yang terbukti kesahihannya.
 • 52. Tip-tip untuk menjawab
  • Kaji keputusan atau pemerhatian yang diberi
  • Tentukan sama ada soalan meminta meramal keputusan akan datang / keputusan yang sebelumnya
  • Lihat pola yang ada ( jika ada jadual atau graf diberi )
  • Cari susunan pola yang berurutan
  • Daripada susunan pola tentukan jawapan anda
 • 53. Sila jawab soalan ini.
 • 54. Kata Kunci Soalan Mengawal Pemboleh Ubah Nyatakan / cadangkan maklumat yang perlu
 • 55. Tip-tip untuk menjawab
  • Senaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen
  • Kenal pasti jenis pemboleh ubah
 • 56. Tip-tip untuk menjawab
  • Pemboleh Ubah dimanipulasikan
  • Perkara yang diubah-ubah pada mulanya seperti saiz, bentuk, bilangan, suhu dan sebagainya.
  • Pemboleh Ubah bergerak balas
  • Perkara yang bertindak balas berikutnya setelah diubah-ubah pemboleh ubah manipulasi atau hasil keputusan eksperimen yang perlu dicatat
  • Pemboleh ubah dimalarkan
  • Perkara yang perlu ditetapkan/ dikawal agar tidak mempengaruhi keputusan eksperimen nanti atau faktor-faktor lain yang boleh menpengaruhi keputusan eksperimen selain daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan
 • 57. Sila jawab soalan ini.
 • 58. Kata Kunci Soalan Mentafsir Maklumat
  • Apakah tajuk eksperimen ?
  • Tajuk penyiasatan
  • Tujuan eksperimen
  • Tujuan penyiasatan
  • Nyatakan pola / corak
 • 59. Tip-tip untuk menjawab
  • Kaji semua maklumat yang dikumpulkan / diberi
  • Kenal pasti pola / corak maklumat
  • Fahamkan apa sebenarnya maklumat-maklumat tersebut
  • Tentukan perkaitan antara maklumat-maklumat itu
 • 60. Sila jawab soalan ini.
 • 61. Kata Kunci Soalan
  • Hipotesis
  • Kesimpulan
  • Rumusan
  • Hubungan
  • Apakah perkaitan.. ?
  • Nyatakan perkaitan .
  Membuat Hipotesis
 • 62. Tip-tip untuk menjawab
  • Kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi
  • Kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas
  • Nyatakan hubungan / perkaitan
 • 63. Sila jawab soalan ini.
 • 64. Kata Kunci Soalan
  • Soalan-soalan Aplikasi
  • Soalan yang menggunakan pengetahuan dan pemahaman fakta untuk dihubungkan dengan situasi baru khususnya berlatarbelakangkan kehidupan seharian.
 • 65. Rumusan
  • Rumusan ada kaitan dengan membuat kesimpulan, tetapi rumusan lebih ringkas penerangannya dan masih menggunakan data yang dicatat.
 • 66. Contoh soalan Berat baja (g) 30 40 50 60 70 80 90 Bilangan buah mangga yang dihasilkan 10 15 22 24 24 24 20
 • 67. Soalan
  • Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual tadi.
 • 68. Contoh soalan Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual diatas. Berat baja (g) 30 40 50 60 70 80 90 Bilangan buah mangga yang dihasilkan 10 15 22 24 24 24 20
 • 69. Jawapannya
  • Bilangan buah mangga yang dihasilkan paling banyak jika menggunakan baja dari 60g hingga 80g.
 • 70. SILA JAWAB TEKA-TEKI INI
  • Rekaan teknologi sangat berguna,
  • Memudahkan kerja pada masa kini,
  • Menaik objek mudah sekali,
  • Seperti bendera di tiang tinggi.
 • 71. TAKAL
 • 72. SILA JAWAB TEKA-TEKI INI
  • Bahagian sistemnya ada dua,
  • Bulat dan lurus itulah sifatnya,
  • Banyak didapati pada basikal dan kereta,
  • Berputar dan bergerak bebas jika diguna
 • 73. RODA DAN GANDAR
 • 74. Di mana ada kemahuan, di situ ada A one
  • Rahsia Terbesar Kejayaan
  • Ialah Memberi
  • Tumpuan Sepenuhnya Ketika Guru Mengajar
 • 75. Untuk Berjaya Dengan Cemerlang
  • SAYA YANG PERLU TEKUN BELAJAR
  • Bukan ibu bapa saya
  • Bukan guru-guru saya
  • Bukan kawan-kawan saya
  • TETAPI SAYA. YA, SAYA
 • 76. SEKIAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA
 • 77. TAMAT