Osnivanje preduzeća

  • View
    351

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija iz predmeta "Preduzetništvo". 2013.

Text of Osnivanje preduzeća

  • 1. @oskarborbas Osnivanje PREDUZEA Institucija Visoka Poslovna kola Novi Sad Let the fun begin Student: OSKAR BORBA Mentor: LEONARD SALAI Porezi, doprinosi, takse Vie informacija: www.apr.gov.rs Zapoinjanje posla Vie inforacija na ovom asu. Subvencije Vie informacija: www.upravusi.rs

2. Preduzetniki poduhvat Zapoinjanje posla Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje Porezi, doprinosi i takse Odnosi sa dobavljaima i poslovnim partnerima Odnosi sa potroaima Marketing Inspekcije Odgovornost u privredi Promene u poslovanju Izvor www.upravusi.rs www.apr.gov.rs Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 2 ta sve morate znati pre preduzetnikog poduhvata? 3. Zapoinjanje posla Teme koje obraujem Obuka za preduzetnike Postupak registracije firme Poreski identifikacioni broj Izrada peata Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 3 Otvaranje rauna Subvencije za samozapoljavanje Uslovi za obavljanje delatnosti Poslovni prostor Nabavka opreme Zapoljavanje radnika Prijava radnika na socijalno osiguranje 4. Obuka za preduzetnike Za daba Nacionalna sluba za zapoljavanje Smart kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije Nacionalna agencija za regionalni razvoj Kancelarije za mlade 4 Biznis start up centri Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 5. Za koji god oblik firme da se odlui, otvaranje (registracija) obavlja se u nekoliko koraka: prvo je potrebno odneti odgovarajudu dokumentaciju u Agenciju za privredne registre (APR) ili u nadlenu slubu optine ukoliko je optina sklopila ugovor sa APR-om, a onda ti Agencija u roku od pet dana izdaje reenje o registraciji. Agencija de, uz to, prijaviti novoosnovanu firmu Poreskoj upravi, koja de ti dodeliti poreski identifikacioni broj (PIB), neophodan za sve poslovne transakcije. Svoj PIB nadi de u reenju o registraciji firme. Agencija de umesto tebe podneti i prijavu o postojanju firme fondovima za penzijsko i zdravstveno osiguranje i pri tom prijaviti i tebe kao osiguranika. Reenje APR-a o registraciji potom treba da odnese peatorescu da ti napravi peat, a onda u banku kako bi ti otvorili poslovni raun. POSTUPAK registracije firme Ukratko: 5 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 6. jedinstvena registraciona prijava (obrazac moe preuzeti sa sajta Agencije ili popuniti na licu mesta); fotokopija line karte ili pasoa osnivaa; dokaz o uplati naknade za osnivanje (krajem 2011. godine iznosila je 4.500 dinara za preduzee, a 1.200 dinara za preduzetnika); ako se registruje za delatnost za koju se trai saglasnost nekog organa, potrebno je da podnese i tu saglasnost. Ukoliko registruje privredno drutvo, predaju se i: osnivaki akt (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima osnivaa (primere ima nasajtu APR-a, ali za neke komplikovanije osnivake kombinacije savetujemo da angauje advokata); potvrda banke o uplati novanog uloga osnivaa na privremeni raun minimalni ulog je 100 dinara; odluka o imenovanju zastupnika ako on nije odreen osnivakim aktom; odluka o imenovanju predsednika i lanova nadzornog odbora ako drutvo osim skuptine ima i nadzorni odbor (takozvano dvodomno upravljanje) a njegovi lanovi i predsednik nisu imenovani osnivakim aktom; dokaz o uplati naknade za dobijanje matinog broja, koji e ti biti potreban u raznim situacijama (2.140 dinara); overen potpis zastupnika, na odgovarajuem obrascu, koji se overava u sudu ili optini. Potrebna dokumenta Na alteru APR potrebno je predati 6 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 7. Od ega moe da se sastoji? Poslovno ime i naziv 7 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM Petar Petrovi PR, pekarska radnja Pereca, Zemun Smokvin List d.o.o. Novi Sad, Industrija pecivaSmokvin List d.o.o. 8. U registracionu prijavu potrebno je upisati delatnost kojom e se preteno baviti. To ne znai da nee smeti da radi nita drugo, naprotiv, moi e da radi sve za ta zadovoljava zakonske uslove. Delatnost se u prijavu upisuje u obliku ifre delatnosti. Spisak svih delatnosti i njihove ifre moe pronai u Uredbi o klasifikaciji delatnosti. ifra delatnosti Upis delatnosti (nomenklatura) 8 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 9. Poreski identifikacioni broj (PIB) 9 ta je PIB? U kojim prilikama se koristi? Kako se dobija? Oduzimanje PIB-a Posledice oduzimanja Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 10. Izrada PEATA! 10 Iako po novom Zakonu o privrednim drutvima nisi obavezan da koristi peat, on e ti sigurno jo neko vreme trebati u mnogim pravnim i finansijskim poslovima. Peat moe da narui tek po dobijanju reenja o registraciji. Kopiju reenja daj peatorescu, koji e osnovne podatke iz njega naziv, sedite i ostalo ugravirati u peat tvoje firme. Peati se prave u raznim oblicima i nema pravila o tome kakvi moraju biti. Peatorescu moe odneti grafiku ilustraciju peata koji eli da napravi, a moe mu i u potpunosti prepustiti kreativni deo posla. Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 11. OTVARANJE RAUNA 11 Preduzetnici i preduzea moraju imati dinarski raun u banci, na koji e primati uplate, uplaivati svoj dnevni pazar i vriti sva plaanja. Pored dinarskog, firme mogu otvarati i devizne raune, namenjene pre svega poslovanju sa inostranstvom. Najvanije je paljivo odabrati banku u kojoj e otvoriti raun. Banke nude razliite uslove za otvaranje rauna, imaju razliite provizije za usluge koje pruaju, razliite ponude kredita i platnih kartica, kao i mogunosti elektronskog bankarstva. Mogue je otvoriti raune i u vie banaka. Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 12. SUBVENCIJE za samozapoljavanje 12 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM Subvencije Nacionalne slube za zapoljavanje Subvencije Lokalne samouprave Udruivanje do veeg iznosa subvencije 13. START UP Krediti 13 Pod start ap kreditom se podrazumeva zajam dobijen radi zapoinjanja sopstvenog posla. Glavni izvor ovakvih kredita je Fond za razvoj, dravna insitucija koja nudi nekoliko kreditnih paketa prilagoenih razliitim poslovnim situacijama. Pored njih, kredite ove vrste nudi i poneka poslovna banka (najbolje je da se o uslovima informie kod samih banaka). Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 14. USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I PRETHODNA SAGLASNOST 14 Tehniki uslovi Kadrovski uslovi Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM Saglasnost za obavljanje delatnosti pre registracije Provera ispunjenosti uslova 15. Poslovni prostor 15 Poslovni prostor kao uslov za kredit Poslovni prostor kao troak Gde nai odgovarajui poslovni prostor? Rauni za struju i komunalije Delatnosti za koje nije potreban prostor Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 16. Zapoljavanje radnika -Oprostite direktore, nismo primili platu ved 3 meseca.. Ugovor o radu Ostali ugovori Preduzetnik kao poslodavac 16 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM -Oproteno vam je.. Prijava radnika na socijalno osiguranje 17. Porezi, doprinosi, takse.. 17 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 18. doprinosi za obavezno zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i osiguranje za sluaj nezaposlenosti, za tebe i sve zaposlene; porez na plate zaposlenih; porez na dobit preduzeda (plada preduzede), odnosno porez na prihod od samostalne delatnosti (ako si preduzetnik), ako posluje pozitivno, to jest, ostvaruje dobit; porez na prihode od kapitala, za profit ispladen vlasnicima privrednog drutva; porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (ako prodaje alkohol, cigarete, gorivo); ovi porezi vezani su za ostvaren promet; ta sve MORA da pladaDravi? 18 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM Najvaniji porezi, doprinosi i takse koje moraju da pladaju privredna drutva i preduzetnici jesu: 19. porez na imovinu, na nekretnine u vlasnitvu privrednog drutva i one u vlasnitvu preduzetnika koje mu slue za obavljanje delatnosti (isplati se da to posebno prijavi Poreskoj upravi, jer de ti se taj iznos prilikom pladanja poreza na prihod od samostalne delatnosti raunati kao troak, pa de platiti manji iznos poreza na prihod); porez na upotrebu motornih vozila, plovila, vazduhoplova i oruja ukoliko ih tvoje privredno drutvo poseduje, odnosno ako ih kao preduzetnik koristi za obavljanje delatnosti (i ovde je isti sluaj kao za prijavljivanje poreza na imovinu); republike i optinske/gradske administrativne takse na zahteve koje ti predaje organima uprave, kao i reenja i dozvole, isprave i upravne radnje (upis u razne registre i slino) koje od njih trai; lokalne komunalne takse (sigurno te eka takozvana firmarina i, zavisno od grada i delatnosti kojom se bavi, jo neke takse). ta sve MORA da pladaDravi? 19 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 20. Uz to, morae da plaa i mnoge sitnije takse i naknade, poput one za korienje uma (0,025 odsto od ukupnog prihoda), koju plaaju sva privredna drutva, bez obzira na to ime se bave. Ta sitna davanja nemogue je i pobrojati, jer se stalno uvode nova. Tvoj knjigovoa trebalo bi da zna koje sve namete mora da plaa, ali ako ne zna, na neplaenu obavezu kad-tad opomenue te Poreska uprava. I to nije sve! 20 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM 21. Zakljuak Uglavnom: Pre osnivanja preduzeda ispitati da li proizvod ima kupaca 21 Oskar Borba WWW.OSKARBORBAS.COM Puno guglanja i guglanja Savetovanje sa iskusnijima Puno srede. 22. Kontakt Oskar Borba 50/11TR, [email protected] Ui na grekamaIstrauj i guglaj iri poznanstvo Hvala na panji