Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 4

  • View
    2.708

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 4

  1. 1. v i e t i m om a i n p a r a m o s f o n d oi n f o r m a c i n i sl e i d i n y sMokoms vis gyvenim2009 m. birelis, Nr. 4 Europos krybikumo ir naujovi metais sumanme krybikai pa-Euroguidance karjeros kelrodis 2 psl. velgti fondo administruojamas programas. Tikime, kad prie metus pasil programas sieti su spalvomis, jau pripratinome jus iekoti tamEuropos krybikumo ir naujovi metai Europoje ir Lietuvoje 4 psl. tikro kolorito leidinuk visame leidiamos informacins mediagos margumyne.Comenius savaits renginiai Lietuvoje 8 psl. Administruodami net 16 program ir projekt sugalvojome paaisti ir spalvoms suteikti skonio. Taip keturios pagrindins Mokymosi visBaltijos ali bendradarbiavimas auktojo mokslo srityje 10 psl. gyvenim programos gavo vaisi skon: Comenius tapo apelsinu, Erasmus aviete, Leonardo da Vinci mlyne, o Grundtvig vynuog-Pristatome naujus fondo informacinius leidinius 10 psl. mis. Naujj program stili pristatme vasario mnes vykusioje paro- doje Mokymasis. Studijos. Karjera 2009 ir sulaukme daugybs kom- pliment. Sustoti neketiname, taigi laukite nauj skoni ir recept...
  2. 2. Pristatome 2009 met vietimo main pa-pos krybikumo ir naujovi metams. iame vietimo main para- ramos fondo komunikacinius prioritetus: numeryje pasakojame apie met ambasado- Europos krybikumo ir naujovi metai rius, vent Prahoje, pristatome kelet, ms mos fondui teikt vietimo paramos galimybs versluimanymu, domi rengini ir konkurs, skirt paraik 2008 m. ir EuroguidanceEuropos krybikumo ir naujovi metams. 2009 m. statistinEuropos krybikumo ir naujovi metai vietimo paramos galimybs versluivietimo main paramos fondas yra io Pagrindinis tikslas supaindinti versloapvalga teminio Europos Komisijos projekto koordina-sferos atstovus su galimybe dalyvauti ES vie- torius Lietuvoje. Pagrindin veikla informa-timo programose. Verslininkai gali dalyvauti 2008 m. vietimo main paramos fondas cijos apie krybikum ir naujoves sklaida, tam tikrose Erasmus ir Leonardo da Vinci pro- (toliau fondas) gavo 1473 paraikas daly- bendradarbiavimas su vairiomis institucijo-gram veiklose, todl svarbu bendradarbiautivauti Mokymosi vis gyvenim programos mis (partneri tinklas) bei skatinimas visassu verslo informacijos centr koordinatoriais,veiklose. 2009 m. vien per pirmj ketvirt, dar organizacijas sitraukti idjos apie EKNM EF atstovais, kitomis verslininkus jungian-nepasibaigus visiems paraik teikimo ter- sklaid. Sukurta lietuvika interneto svetai- iomis bei jiems informacij teikianiomisminams, MPF jau gavo 1462 paraikas. Pa- n www.kurybiskumas2009.lt yra pagrindin institucijomis, pirmiausia juos sudominant ir teikiame 2008 m. ir 2009 m. gaut paraik platforma informacijos dalijimuisi, sklaidai, pristatant tokias galimybes. Daugiau informa- statistin lyginamj analiz. rengini anonsams, partneri praneimamscijos apie verslo galimybes dalyvauti vietimo etc. 2009 met leidiniuose Mokoms visprogramose pateiksime kitame leidinio Mo- Comenius programa gyvenim bus specialus skyrius, skirtas Euro-koms vis gyvenim numeryje. I vis 2008 m. teikt paraik dalyvauti Mokymosi vis gyvenim programoje dau- giausia buvo pateikta Comenius programos Euroguidance karjeros kelrodisveikloms vykdyti (852 paraikos). Daugiausia dmesio sulauk Comenius kvalifikacijos tobu-Euroguidance pro-vimo politikos tinklo veiklose, nacionalinse linimo veikla 425 paraikos. Viena i prieas-jekto siekis profesinioprofesinio informavimo ir konsultavimo pl- i, galjusi lemti tok gaus paraik teikiminformavimo ir konsulta- tros darbo grupse. net keturi kvietimai teikti paraikas 2008vimo pltra Lietuvoje irKita Euroguidance tikslin grup jauni-m. Tiktina, kad iai veiklai teikiam paraikEuropoje. Projektas yramas, kuris domisi karjeros planavimu ir ren-skaiius 2009 m. taip pat iliks didelis. Jau vienir europinio Euroguidan kasi profesij. iai tikslinei grupei teikiamaper pirmj ir antrj kvietimus teikti paraikas ce tinklo, vienijanio 65 informacija apie profesijas, studij bei moky-Comenius kvalifikacijos tobulinimo veiklai pl- Euroguidance centrus 31 mosi galimybes, tarptautini main ir stauo- toti pateiktos 225 paraikos. Gaut Comenius Europos erdvs alyje,i programas, leidiami karjeros planavimuidaugiaali ir dviali partnerysi projekt narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobdioskirti leidiniai bei elektronins priemons. Jauparaik 2009 m., palyginti su 2008 m., iek veikl derinys leidia Euroguidance pasiektitradicija tampa maosios konferencijos moks-tiek sumajo. Paraik teikimo aktyvumas iskirtini rezultat pltojant profesinio in-leiviams ingsnis po ingsnio planuok savo sumajo ir Comenius programos veikloms, formavimo ir konsultavimo sistem, paslaug karjer, kuriose aktyviai ir entuziastingai da-susijusioms su asistent praktika. 2009 m. kokyb ir prieinamum bei kartu skatinant mo- lyvauja tiek moksleiviai, tiek mokytojai. startavusiai naujai Comenius programos veiklai kymsi vis gyvenim.Euroguidance projekto kasmetinis leidinys Regio projektams pateikta 14 paraik.Euroguidance projektas skirtas dviem Profesijos vadovas yra vienas populiariau- tikslinms grupms. Vis pirma, is projektas si inyn apie profesijas, karjeros planavim, Grundtvig programa yra informacini ir metodini itekli centrasmokymosi ir studij galimybes. Profesinio 2008 m. Grundtvig programos veikloms Lietuvos profesinio informavimo ir konsulta-informavimo ir konsultavimo specialistai, mo- pltoti buvo pateiktos 239 paraikos. Susi- vimo specialistams, Euroguidance lomis i-kytojai, bibliotekininkai Profesijos vadov domjimo sulauk 2009 m. Grundtvig pro- leistos naujausios informacins ir metodinsnaudoja kaip vien pagrindini metodinigramos keturios naujos veiklos: suaugusij karjeros planavimo priemons, nuolat organi-priemoni savo darbe, o jaunimas noriai lan-vietimo darbuotoj vizitai ir mainai, asisten- zuojami mokymo bei informaciniai seminaraikosi Profesijos vadovo interneto svetainje t praktika, seminar organizavimas, senjor specialistams. Kartu dalyvaujama ir svarstant www.euroguidance.lt/profesijosvadovas. Kar- savanorysts projektai. Grundtvig mokymo- bei formuojant profesinio informavimo politi- jeros planavimo specialistai ir jaunimas tei- si partnerysi projekt paraik skaiius k Europos Komisijos inicijuoto Europinio giamai vertina ir filmus apie profesijas, kurie 2009 m., palyginti su 2008 m., iaugo. Per vis gyvenim trunkanio profesinio orienta- Nukelta 9 psl. pirmj kvietim teikti paraikas GrundtvigMOKOMS VIS GYVENIM
  3. 3. ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m.Daugiaali partnerysi projektai 233224 Dviali partnerysi projektai 32 25 I etapas 64I etapas 136 II etapas 237 II etapas 119 Kvalifikacijos tobulinimasIII etapas 69 III etapas paraik ComeniusIV etapas 55teikimas iki rugsjoI viso 42515 d. Mokyklos, norinios priimti asistentus44 11 Asistent (bsim mokytoj) praktika21 15 Paraikos teikiamos Parengiamieji vizitai 97visus kalendoriniusmetus. Comenius Regio projektai (nauja veikla 2009 m.)14 kvalifikacijos tobulinimo veiklai 2009 m. pa- ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m. teikta 70 paraik, tai sudaro 2008 m. vis gaut paraik iai veiklai pltoti.Mokymosi partnerysi projektai105118I etapas 23I etapas 70 II etapas 23 II etapas 80Leonardo da Vinci programa Kvalifikacijos tobulinimasIII etapas 25 III etapas paraik2008 m. vietimo main paramos fonduiIV etapas 19 teikimas iki rugsjoI viso 9015 d. buvo pateiktos 105 paraikos Leonardo da Paraikos teikiamos Vinci programos mobilumo projekt konkur- Grundtvig Parengiamieji vizitai 44visus kalendorinius sui. 2009 m. io tipo projekt paraik buvo metus. gauta beveik daugiau nei 2008 m. LeonarI etapas 3II etapas 9 do da Vinci programos partnerysi projekt Suaugusij vietimo darbuotoj vizitai ir mai- III etapas paraik konkursui 2009 m. buvo pateiktos 53 pro-nai (nauja veikla 2009 m.)teikimas iki rugsjo jekt paraikos, t. y. 23 paraikomis maiau15 d.nei 2008 m. Viena i galim paraik teikimoAsistent praktika (nauja veikla 2009 m.)5sumajimo prieasi 2009 m. kvietimSeminar organizavimas (nauja veikla 2009 m.)13teikti paraikas trauktas reikalavimas, kadSenjor savanorysts projektai (nauja veikla8 2009 m.) dalyvauti naujuose Leonardo da Vinci pro- gramos partnerysi projektuose galima tik pasibaigus administruojamam Mokymosi vis ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m. gyvenim programos partnerysi projektui.Mobilumo projektai 105130 Leonardo da Pastebimai iaugo 2009 m. Leonardo da Vinci Partnerysi projektai76 53Vinci programos naujovi perklimo projekt kon-Naujovi perklimo projektai18 36 kursui teikt paraik skaiius gauta net Paraikos teikiamos dukart daugiau paraik nei 2008 m. Parengiamieji vizitai 73visus kalendoriniusmetus.Erasmus programa Erasmus programai pateikiam paraik ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m. kasmet daugja. Erasmus intensyviems kalbos Erasmus mobilumo paraikos45 42 Erasmus kursams, kurie skirti maiau inom ir reiau Erasmus intensyvs kalb kursai atvykstantiems 610 vartojam ali, dalyvaujani programoje,studentams (EILC) kalboms mokytis, bei Erasmus intensyviaiErasmus intensyvios programos (IP)10 14 programai, sudaraniai slygas studentams ir dstytojams dirbti kartu tarptautinse grupse, ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m. 2009 m. vietimo main paramos fondui pa- Lietuvos Respublikos piliei individualus mo- 88181 Akade- mainai teikta 4 paraikomis daugiau (kiekvienai veiklai miniai bilumas atskirai) nei 2008 m. Usienio ali piliei individualus mobilumas 129121Erasmus mobilumo projektams teikt pa- raik skaiius 2009 m. sumajo pateikta 3 paraikomis maiau nei 2008 m. ProgramaProjekt tipas 2008 m.2009 m. Nordplus Junior 20 10 Akademini main programa Nordplus Pagal Akademini main program Lietu-Nordplus Adult10 6vos Respublikos mokslo ir studij institucij Nordplus Higher Education 10 5atstovams skiriamos valstybins stipendijos Nordplus Horizontal 93 Nukelta 5 psl. MOKOMS VIS GYVENIM
  4. 4. 2009-ieji Europos krybikumo ir naujovi metai Steigiamoji konferencija PrahojeJCI skelbia krybikiausio verslinin-Europos Sjungos jaunj moksli- Steigiamoji Europos krybikumo ir naujovi ko paiek