of 24 /24
MODELIRANJE I SIMULACIJA

Modeliranje i simulacija

Embed Size (px)

Text of Modeliranje i simulacija

 • MODELIRANJE I

  SIMULACIJA

 • Eksperiment i teorija

  U osnovi svih fiziko-tehnikih nauka leeeksperimenti i merenja.

  Na osnovu merenja vrenih u nekomeksperimentu, na nekom realnom fizikomobjektu, postuliraju se izvesni zakoni, na kojima segradi teorija.

  Zadatak teorije je da predvidi rezultate koji sepotvruju novim eksperimentima.

 • Fiziki sistemi i procesi

  Sistem u kome se deava neka sloena fizika

  pojava (jedan ili, najee, vie fizikih procesa)

  nazivamo fiziki sistem.

  Fiziki sistem sastoji se od elemenata.

 • Originali i modeli

  Pod objektom podrazumevamo razliite fizikesisteme i procese.

  Ako se izmeu dva objekta moe ustanovitislinost u bilo kakvom odreenom smislu, tadaizmeu njih postoji odnos originala i modela.

  Najvanija slinost je slinost njihovih ponaanja.

 • ta je to model?

  U najoptijem smislu model je pojednostavljeni pogled na

  stvarnost

  Formalno se moe definisati i kao opis ili specifikacija

  sistema i njegovog okruenja za neku odreenu svrhu.

 • Analitiki i sintetiki model

  Analitiki

  model

  Sintetiki

  model

  Fiziki sistem Fiziki sistem

  Ap

  str

  akcija

  Re

  aliz

  acija

  Pro

  sto

  r

  mo

  de

  laR

  ea

  lno

  st

 • Modeliranje i simulacija

  Proces izgradnje modela naziva se modeliranje ilimodelovanje (Br. Engl. Modelling, Am. Engl.Modeling).

  Korienje modela za odreivanje oekivanogponaanja sistema naziva se simulacija.

 • Model i simulacija

 • Stanje i prostor stanja

  sistema

  Stanje sistema predstavlja skup vrednosti veliinakoje odreuju njegovo ponaanje.

  Mogue je razliito prikazivanje stanja sistema:npr. analitiko (X1, X2, X3,...), grafiko, tabelarno,...

  Prostor u kome se svako stanje prikazujeodreenom takom naziva se prostor stanjasistema, ili jednostavnije, prostor stanja.

 • Prostor stanja

  Prostor stanja je n-dimenzioni prostor(hiperprostor). Svako stanje predstavlja taku (X1,X2, X3,... Xn), u prostoru stanja. Ova taka se nazivareprezentativna taka, a promenljive X1, X2, X3,...Xn se nazivaju koordinate sistema. Ponekad sekae i da vrh reprezentativne take odreujevektor stanja sistema (X1, X2, X3,... Xn) a dimenzija nstepen slobode sistema .

 • Diskretni i kontinualni prostor

  stanja

  Oblast prostora stanja u kojoj se moe nalazitireprezentativna taka naziva se oblast doputenih stanja.

  Ako svaka taka u oblasti doputenog stanja moe bitireprezentativna, onda je prostor stanja neprekidan(kontinualan), u suprotnom on je diskretan.

 • Ulazne veliine sistema

  Promena stanja sistema naziva se kretanje

  sistema, i ono moe da nastane kako pod

  uticajem spoljanjih dejstava, tako i kao rezultat

  procesa koji se odvijaju unutar samog sistema.

  Spoljanja dejstva koja izazivaju kretanje sistema

  nazivaju se ulazne veliine (ulazna dejstva, ili,najjednostavnije, ulazi) sistema.

 • Dejstvo sistema na okolnu sredinu karakteriu vrednosti

  pro-menljivih koje se nazivaju izlazne veliine (izlazna

  dejstva, ili, najjednostavnije, izlazi) sistema.

  Izlazne veliine sistema

 • Sistem ije je unutranje ureenje nepoznato za

  spoljanjeg posmatraa (tj. poznate su samo ulazne i

  izlazne veliine) naziva se crna kutija.

  Model crne kutije

 • Izomorfni sistemi i

  homomorfni model

  Sistemi koje karakteriu jednaki skupovi

  ulaznih i izlaznih veliina i jednaka

  promena izlaznih veliina pri jednakoj

  promeni ulaznih veliina nazivaju se

  izomorfni sistemi.

  Sistem B dobijen od polaznog sistema A

  njegovim uproavanjem (npr.

  smanjivanjem broja koordinata, ili

  grubljom procenom njihovih vrednosti)

  naziva se homomorfni model sistema A.

 • Fiziko i matematiko

  modelovanje

  Fiziko modelovanje polazi od istovetnostifizike prirode (tj. ulaznih i izlaznih veliina)objekta i modela, s tim da je obinomodel manje srazmere od originala.

  Opis sistema nekim formalnim jezikomnaziva se matematiki model (potomatema-tiki opis ne moe biti idealnotaan, matematiki modeli ne opisujurealne sisteme ve njihove homomorfnemodele).

 • Analogni modeli

  Matematiki modeli najee predstavljaju jednu

  jednainu ili sistem jednaina. Jednaine mogu

  biti algebarske, diferencne, obine i parcijalne

  diferencijalne, integralne, ...

  Matematiki modeli istog oblika a razliite fizike

  prirode nazivaju se analogni modeli.

 • Analogni modeli koji e se

  prouavati:

  Mehaniki sistemi (kretanje vrstih tela);

  Fluidni sistemi (hidraulini sistemi kretanjetenosti, pneumatski sistemi kretanje gasova);

  Termiki sistemi (prenos toplotne energije);

  Elektrini sistemi (prenos naelektrisanja).

 • Klasifikacija matematikih

  modela

  Prema prirodi promenljivih veliina mogu biti:

  deterministiki (promenljive nisu sluajne veliine);

  stohastiki (promenljive jesu sluajne veliine).

 • Klasifikacija matematikih

  modela

  Prema prirodi jednaina:

  diskretni (jednaine su algebarske ili obine

  diferencijalno-integralne);

  raspodeljeni (parcijalne diferencijalne jednaine).

 • Klasifikacija matematikih

  modela

  Prema obliku jednaina:

  linearni (vai princip superpozicije);

  nelinearni (ne vai princip superpozicije).

 • Klasifikacija matematikih

  modela

  Prema promenama u vremenu:

  statiki (promenljive ne zavise od vremena upitanju su algebarske jednaine);

  dinamiki (promenljive su vremenski promenljive,opisane su diferencijalnim jednainama); onimogu biti:

  stacionarni (ne zavise eksplicitno od vremena);

  nestacionarni (zavise eksplicitno od vremena).

 • Klasifikacija matematikih

  modela

  Prema obliku reenja za fizike veliine:

  analitiki (do reenja se dolazi preko poznatih

  funkcija);

  numeriki (do reenja se dolazi numerikim postupcima).