Mga Pang-ugnay at Mga Uri Nito

  • View
    37.645

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mga Pang-ugnay at Mga Uri Nito

  • 1. Ang Pangatnig ay bahagi ngpananalita na nag-uugnaysa salita sa kapwa salita, oisang kaisipan sa kapwakaisipan. Ito ay maaaringpantulong o pantuwang.

2. Pantuwangang pangatnigkapag pinag-uugnay nitoang mgamagkakasingkahulugan, magkakasinghalaga omagkakapantay na mgabagay o kaisipan. 3. Angmga pantuwang napangatnig ay: At Saka Pati 4. Mga halimbawa: Magtitirik ng kandila at magpapadasal si Ka Ebeng sa Araw ng mga Patay. Magtitirik ng kandilatmagpapadasal si KaEbeng sa Araw ng mgaPatay. 5. Ang mga mamamayanpati na ang mga dayuhanay pupulungin ng Pangulo. Dalhin mo bukas pagtungonatin sa talon angtimba, tabo saka ang mgalabahin. 6. Pantulong naman angpangatnig kung pinag-uugnay nito ang sugnay nadi- makapagiisa sa malaya omakapag-iisa o punongsugnay. 7. Pamukod pamukod itokung maypamimili, pagtatangi, pag-aalinlangan, pagtatangi saisa o sa iba sa dalawa omahigit pang bagay okaisipan. 8. Hal. Ni sa pangarap ni sapanaginip ay hindi siyanagisip ng ganyon. Ang tunay na Kristyano, aywalang-kiling. Katoliko oProtestante oMuslim, lahat sila aypantay-pantay sa mata ngDiyos. 9. Paninsay o Pasalungat kung sa tambalangpangungusap, ang ikalawaay sumasalungat sauna, ang ginagamit ay:ngunit, bagaman, habang, kahit, datapwat, subalit. 10. Hal. Sasaloraw siya kahit masama ang kanyang loob. Ang mamamayang pilipino, bagamat hirap sa buhay, ay laging kamamasdan ng kasiyahan. 11. Ang subalit ay ginagamitlamang kung ang ngunit, atdatapwat ay ginagamit nasa unahan ng pangungusap. 12. Hal. Matahimikpa rin ang Pilipinas ngunit hindi pa rin lubos makapaniwala ang mga taga-ibang bansa dahil sa maling nalalathalang balita, subalit patuloy pa rin silang dito ay dumaragsa. 13. Panubali kung may pag- aalinlangan o pagbabakasakali, ang ginagamit ay: kung, pag, sana, baka, pagk a, kapag, sakali. 14. Hal. Lalong hihirap ang iyongbuhay kung babayaanmong nakatiwangwang angiyong lupa. Pinamihasa mo ang iyonganak sa karangyaan, bakamagsisi ka pagdating ngaraw. 15. Pananhi mula sa salitangsanhi o dahilan. Ito ayginagamit kung ang mgakadahilanan, ayinilalahad, kungnangangatwiran, kungtumutugon sa katanungangbakit? 16. Ang mga salitang ginagamitay:dahil, sapagkat, palibhasa, kasi, kundangan, atb. 17. Hal. Sumamaang kanyang pakiramdam dahil sa nakain niyang hilaw na mangga. Lumayas ang anak niya kasi sobra niyang pinagmamalupitan. 18. Panlinaw kung ang nasabiay pinaliliwanagan pa, angginagamit ay:samakatuwid, kaya, gayunpaman, kunggayon, alalaon, sana, atbp. 19. Hal. Makahulugan at makabulahan ang kasaysayan, sa makatuwid, ang palasak nating kawikaan: Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makararating sa paroroonan. ay diwang bagay lamang. 20. Panulad ito ay pariralangmagkatugon na ginagamitsa pagtutulad. 21. Hal. Kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Kungalin ang pinagkapili- pili, ay siya pang nakuha ng bungi. 22. Panapos ginagamit angpangatnig na ito kungnagpapahayag ng layon opagbabadya ng nalalapit napagwawakas sa pagsasalita.Ito ay: upang, nang, sawakas. 23. Hal. Pahalagahan ang pangaral ngmga magulang nang hindimalihis ng patutunguhan. Ang Pilipinas, sa wakas, hindipa man lubos na maunlad aykababanaagan na ngmapangakong bukas.

Recommended

View more >