Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf pertama kata nama khas

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    1.508

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proposal

Transcript

  • 1. MENINGKATKAN PENGGUNAAN HURUF BESAR PADA HURUF PERTAMA DI AWAL AYAT DAN KATA NAMA KHAS, MENGGUNAKAN TEKNIK LATIH TUBI BULATKAN HURUF BESAR (TEKLATU BHB ) OLEH NOOR MAZRITA BINTI AZAM SEKOLAH KEBANGSAAN PAKA 11 23100, PAKA DUNGUN, TERENGGANU. ABSTRAK Penyelidikan ini akan dijalankan untuk meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan kata nama khas, menggunakan Teknik Latih Tubi Bulatkan Huruf Besar (TEKLATU BHB).Selain itu, kajian tindakan ini juga dijalankan untuk menilai kesan teknik TEKLATU BHB yang digunakan dapat meningkatkan penguasaan penggunaan huruf besar pada huruf pertama awal ayat dan kata nama khasPengumpulan data adalah melalui Dokumen, pemerhatian, ujian, temu bual dan soal selidik.Fokus sample kajian terdiri daripada 6 orang murid tahun 3 yang telah dipilih setelah ujian diagnostik dilakukan.Disamping itu, kajian tindakan yang akan dibuat dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Kata kunci : Huruf besar, awal ayat, kata nama khas, teknik latih tubi, bulatkan huruf besar,Bahasa Malaysia.

2. 1.0 PENGENALAN. Kemahiran menulis amat penting dan perlu dikuasai oleh murid-murid.Penguasaan yang baik dalam kemahiran menulis ini membolehkan murid-murid melahirkan idea dan pendapat serta pandangan mereka melalui penulisan.Kemahiran menulis yang baik juga dipengaruhi oleh pengurusan aspek tatabahasa yang baik oleh seseorang murid.Aspek tatabahasa yang terangkum dalam bidang morfologi ini mempunyai cakupan ilmu yang luas.Salah satu daripadanya ialah aspek tanda baca mempengaruhi markah bagi peperiksaan mereka terutama pada bahagian penulisan karangan.Pengkaji telah mengenal pasti kesalahan yang sering dilakukan oleh murid iaitu aspek penggunaan huruf besar dalam penulisan ayat.Oleh yang demikian, pengkaji akan menjalankan satu penyelidikan dalam salah satu aspek masalah yang sering dilakukan oleh murid-murid iaitu dalam aspek tatabahasa.Kesalahan yang dimaksudkan ialah dari segi penggunaan huruf besar dalam penulisan ayat.Murid-murid mengambil sikap sambal lewa terhadap kesalahan ini.Mereka tidak menggunakan huruf besar pada tempat yang betul.Sebagai contohnya, penggunaan huruf besar pada permulaan ayat, awal kata nama khas dan sebagainya.Pengkaji ingin meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan huruf besar ini supaya kesalahan ini tidak akan berulang dan terbawa-bawa dalam penulisan ayat nanti. 1.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Sewaktu menyemak latihan murid tahun 3 Mukmin yang terdiri daripada murid-murid yang sederhana pencapaian akademiknya pengkaji dapat mengesan satu masalah penulisan.Pengkaji melihat murid-murid tidap dapat menguasai penggunaan huruf besar pada tempat yang betul. Murid-murid menggunakan huruf besar kekadang ditengah-tengah ayat dan tidak pada kata nama khas. Setelah bersoal jawab secara rawak dengan murid, pengkaji dapati murid-murid yang melakukan kesilapan penulisan huruf besar di awal ayat dan pada kata nama khas sebenarnya mereka tidak memahami konsep penggunaan huruf besar yang betul dan kata nama khas.Mereka menulis sekadar penglihatan pada teks-teks yang pernah diberikan oleh guru sebelum ini.Kekadang mereka keliru terhadap penggunaan huruf besar yang betul. 3. Hal ini disebabkan murid-murid tidak menguasai aspek tatabahasa dengan baik.Masalah ini merupakan cabang daripada proses penulisan dengan baik yang perlu dikuasai oleh murid- murid pada peringkat awal agar pada peringkat yang lebih tinggi ianya tidak mengganggu markah penulisan mereka.Justeru itu, pengkaji merasakan masalah penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas ini perlu diperbetulkan segera pada peringkat awal lagi.Berdasarkan masalah ini, pengkaji berpendapat satu kajian tindakan perlu dilakukan oleh guru.Sesungguhnya, kajian tindakan ini akan memberi peluang kepada guru untuk lebih bertanggungjawab terhadap pengajarannya.Manakala sebagai pengkaji mereka dapat merenung dan membuat pertimbangan terhadap isu pengajaran yang dihadapi, mencari punca masalah, merancang bentuk kajian, melaksanakan kajian dan menganalisis data serta membuat refleksi. 1.2 SOROTAN LITERATUR. Sepanjang pelaksanaan kajian ini, pengkaji akan menerapkan salah satu prinsip pembelajaran yang diperkenalkan oleh Thorndike (1911) iaitu Hukum Latihan.Hukum Latihan menegaskan bahawa hubungan rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan dan latihan yang banyak serta pelbagai.Maka teori pedagogi ini adalah sejajar dengan prinsip teknik latih tubi yang akan pengkaji terapkan dalam kajian. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) menyatakan kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dengan betul.Ini bermakna murid diajar cara- cara menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang cantik dan betul bermula semenjak pertama kali menjejak kaki kea lam persekolahan.Namun demikian, situasi ini adalah berlainan dengan mruid tahun tiga tetapi masih mempunyai masalah menulis huruf besar dengan betul. Kamarudin Husin (1988), menyatakan tujuan latih tubi ialah untuk mencapai taraf pengguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu, menjamin ketekalannya.Pemilihan teknik latih tubi ini juga dapat membantu melatih otot-otot tangan.Lina Ping Madang (2010) turut menggunakan kaedah latih tubi dalam membantu peserta memantapkan kemahiran menulis huruf. 4. Merujuk Modul Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu (2011), menerangkan tentang teknik latih tubi (TEKLATU) merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari.Tujuaannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya.Teknik ini boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan- perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Dalam kajian yang akan dilaksanakan, pengkaji akan menggunakan teknik latih tubi dengan penekanan membulatkan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Teknik ini pengkaji namakan Teknik Latih Tubi Bulatkan Huruf Besar (TEKLATU BHB). 2.0 FOKUS KAJIAN. Fokus kajian adalah aspek yang sangat penting untuk diberi perhatian oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian tindakan.Melalui fokus kajian, pengkaji dapat memastikan masalah sebenar yang dihadapi oleh murid dan mencari penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. 2.1 Tinjauan Masalah. Fokus kajian bagi kajian tindakan ini adalah bertumpu kepada masalah penguasaan penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Melalui hasil pemerhatian pengkaji dapat mengenalpasti masalah iaitu penggunaan teknik yang kurang sesuai untuk murid memahami konsep penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Murid- murid perlu diberi penekanan tentang konsep tatabahasa huruf besar kerana ia merupakan teknik asas dalam membina ayat dan menghasilkan penulisan atau karangan.Justeru itu, jika konsep ini telah dikuasai terlebih dahulu oleh murid, maka barulah mudah untuk guru menyelesaikan masalah penguasaan penggunaan huruf besar dengan betul. 5. 2.2 Pemerhatian. Pengkaji secara kebetulan, memberi latihan Salin semula ayat dengan menggunakan huruf besar di tempat yang betul.Kemudian murid-murid dikehendaki menyalin ayat dengan membetulkan huruf besar ayat tersebut.Melalui pemerhatian ketika menanda kertas latihan pengkaji dapati terdapat murid-murid yang begitu ketara kesalahan penggunaan huruf besarnya.Sebagai contoh murid hanya menulis huruf besar pada awal ayat tidak pada selepas tanda nokhtah dan kata nama khas.Bagi murid yang lemah pula pada awal ayat pun masih membuat kesilapan dengan menggunakan huruf kecil. Berdasarkan pemerhatian pengkaji merasakan harus membantu murid-murid ini untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman penggunaan huruf besar melalui teknik latih tubi membulatkan huruf besar (TEKLATU BHB) yang dirancangkan.Latihan yang berulang dengan penekanan pada huruf besar akan memberi pemahaman yang lebih baik kepada murid-murid dalam konsep penggunaan huruf besar pada tempat yang betul. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN Di akhir kajian, pengkaji berharap akan dapat mencapai beberapa objektif iaitu: 3.1 Objektif Umum. Meningkatkan kemahiran dalam pengguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. 3.2 Objektif Khusus. i. Meningkatkan kemahiran penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan kata nama khas. ii. Mengekalkan kefahaman tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul dengan teknik TEKLATU BHB 6. 3.3 Soalan Kajian. i. Adakah murid dapat menggunakan huruf besar pada permulaan ayat dan kata nama khas dengan betul. ii. Sejauhmanakah penggunaan teknik latih tubi membulatkan huruf besar (TEKLATU BHB) dapat mengekalkan kefahaman murid terhadap konsep penggunan huruf besar pada tempat yang betul. 4.0 KUMPULAN SASARAN. Kumpulan sasaran adalah kumpulan yang mewakili respondon pengkaji dalam melaksanakan kajian tindakan.Kumpulan sasaran adalah sangat penting kerana data yang dikumpul oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian diperolehi daripada kumpulan sasaran. 4.1 Latar Belakang Sekolah. Kajian ini dilakukan di sebuah sekolah di daerah Dungun dan terletak di Pusat Kegiatan Guru (PKG) Paka.Sekolah ini dinamakan Sekolah Kebangsaan Paka 11, 23100 Paka, Dungun.Pada tahun 2014 sekolah tersebut dianugerahkan Sekolah Kluster Kecemerlangan. 4.2 Latar Belakang Murid. Respondon terdiri daripada pelajar tahun 3 Mukmin yang terdiri daripada 30 orang, fokus kajian 6 orang respondon.Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik latar belakang peserta kajian (Lampiran) dan meminta murid-murid mengisi borang tersebut serta menghantarnya semula setelah diisi kepada pengkaji.Bagi borang soal selidik tersebut, data yang dianalisa adalah seperti berikut: i. Jantina ii. Umur iii. Pekerjaan ibu/bapa iv. Tahap kefahaman terhadap pengajaran guru. v. Tahap keseronokan belajar. 7. Soal selidik akan dikendalikan dengan cara menghantar borang soal selidik terus

Recommended

View more >