Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf pertama kata nama khas

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    1.508

  • Download
    10

DESCRIPTION

proposal

Transcript

  • 1. MENINGKATKAN PENGGUNAAN HURUF BESAR PADA HURUF PERTAMA DI AWAL AYAT DAN KATA NAMA KHAS, MENGGUNAKAN TEKNIK LATIH TUBI BULATKAN HURUF BESAR (TEKLATU BHB ) OLEH NOOR MAZRITA BINTI AZAM SEKOLAH KEBANGSAAN PAKA 11 23100, PAKA DUNGUN, TERENGGANU. ABSTRAK Penyelidikan ini akan dijalankan untuk meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan kata nama khas, menggunakan Teknik Latih Tubi Bulatkan Huruf Besar (TEKLATU BHB).Selain itu, kajian tindakan ini juga dijalankan untuk menilai kesan teknik TEKLATU BHB yang digunakan dapat meningkatkan penguasaan penggunaan huruf besar pada huruf pertama awal ayat dan kata nama khasPengumpulan data adalah melalui Dokumen, pemerhatian, ujian, temu bual dan soal selidik.Fokus sample kajian terdiri daripada 6 orang murid tahun 3 yang telah dipilih setelah ujian diagnostik dilakukan.Disamping itu, kajian tindakan yang akan dibuat dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Kata kunci : Huruf besar, awal ayat, kata nama khas, teknik latih tubi, bulatkan huruf besar,Bahasa Malaysia.

2. 1.0 PENGENALAN. Kemahiran menulis amat penting dan perlu dikuasai oleh murid-murid.Penguasaan yang baik dalam kemahiran menulis ini membolehkan murid-murid melahirkan idea dan pendapat serta pandangan mereka melalui penulisan.Kemahiran menulis yang baik juga dipengaruhi oleh pengurusan aspek tatabahasa yang baik oleh seseorang murid.Aspek tatabahasa yang terangkum dalam bidang morfologi ini mempunyai cakupan ilmu yang luas.Salah satu daripadanya ialah aspek tanda baca mempengaruhi markah bagi peperiksaan mereka terutama pada bahagian penulisan karangan.Pengkaji telah mengenal pasti kesalahan yang sering dilakukan oleh murid iaitu aspek penggunaan huruf besar dalam penulisan ayat.Oleh yang demikian, pengkaji akan menjalankan satu penyelidikan dalam salah satu aspek masalah yang sering dilakukan oleh murid-murid iaitu dalam aspek tatabahasa.Kesalahan yang dimaksudkan ialah dari segi penggunaan huruf besar dalam penulisan ayat.Murid-murid mengambil sikap sambal lewa terhadap kesalahan ini.Mereka tidak menggunakan huruf besar pada tempat yang betul.Sebagai contohnya, penggunaan huruf besar pada permulaan ayat, awal kata nama khas dan sebagainya.Pengkaji ingin meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan huruf besar ini supaya kesalahan ini tidak akan berulang dan terbawa-bawa dalam penulisan ayat nanti. 1.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Sewaktu menyemak latihan murid tahun 3 Mukmin yang terdiri daripada murid-murid yang sederhana pencapaian akademiknya pengkaji dapat mengesan satu masalah penulisan.Pengkaji melihat murid-murid tidap dapat menguasai penggunaan huruf besar pada tempat yang betul. Murid-murid menggunakan huruf besar kekadang ditengah-tengah ayat dan tidak pada kata nama khas. Setelah bersoal jawab secara rawak dengan murid, pengkaji dapati murid-murid yang melakukan kesilapan penulisan huruf besar di awal ayat dan pada kata nama khas sebenarnya mereka tidak memahami konsep penggunaan huruf besar yang betul dan kata nama khas.Mereka menulis sekadar penglihatan pada teks-teks yang pernah diberikan oleh guru sebelum ini.Kekadang mereka keliru terhadap penggunaan huruf besar yang betul. 3. Hal ini disebabkan murid-murid tidak menguasai aspek tatabahasa dengan baik.Masalah ini merupakan cabang daripada proses penulisan dengan baik yang perlu dikuasai oleh murid- murid pada peringkat awal agar pada peringkat yang lebih tinggi ianya tidak mengganggu markah penulisan mereka.Justeru itu, pengkaji merasakan masalah penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas ini perlu diperbetulkan segera pada peringkat awal lagi.Berdasarkan masalah ini, pengkaji berpendapat satu kajian tindakan perlu dilakukan oleh guru.Sesungguhnya, kajian tindakan ini akan memberi peluang kepada guru untuk lebih bertanggungjawab terhadap pengajarannya.Manakala sebagai pengkaji mereka dapat merenung dan membuat pertimbangan terhadap isu pengajaran yang dihadapi, mencari punca masalah, merancang bentuk kajian, melaksanakan kajian dan menganalisis data serta membuat refleksi. 1.2 SOROTAN LITERATUR. Sepanjang pelaksanaan kajian ini, pengkaji akan menerapkan salah satu prinsip pembelajaran yang diperkenalkan oleh Thorndike (1911) iaitu Hukum Latihan.Hukum Latihan menegaskan bahawa hubungan rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan dan latihan yang banyak serta pelbagai.Maka teori pedagogi ini adalah sejajar dengan prinsip teknik latih tubi yang akan pengkaji terapkan dalam kajian. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) menyatakan kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dengan betul.Ini bermakna murid diajar cara- cara menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang cantik dan betul bermula semenjak pertama kali menjejak kaki kea lam persekolahan.Namun demikian, situasi ini adalah berlainan dengan mruid tahun tiga tetapi masih mempunyai masalah menulis huruf besar dengan betul. Kamarudin Husin (1988), menyatakan tujuan latih tubi ialah untuk mencapai taraf pengguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu, menjamin ketekalannya.Pemilihan teknik latih tubi ini juga dapat membantu melatih otot-otot tangan.Lina Ping Madang (2010) turut menggunakan kaedah latih tubi dalam membantu peserta memantapkan kemahiran menulis huruf. 4. Merujuk Modul Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu (2011), menerangkan tentang teknik latih tubi (TEKLATU) merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari.Tujuaannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya.Teknik ini boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan- perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Dalam kajian yang akan dilaksanakan, pengkaji akan menggunakan teknik latih tubi dengan penekanan membulatkan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Teknik ini pengkaji namakan Teknik Latih Tubi Bulatkan Huruf Besar (TEKLATU BHB). 2.0 FOKUS KAJIAN. Fokus kajian adalah aspek yang sangat penting untuk diberi perhatian oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian tindakan.Melalui fokus kajian, pengkaji dapat memastikan masalah sebenar yang dihadapi oleh murid dan mencari penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. 2.1 Tinjauan Masalah. Fokus kajian bagi kajian tindakan ini adalah bertumpu kepada masalah penguasaan penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Melalui hasil pemerhatian pengkaji dapat mengenalpasti masalah iaitu penggunaan teknik yang kurang sesuai untuk murid memahami konsep penggunaan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas.Murid- murid perlu diberi penekanan tentang konsep tatabahasa huruf besar kerana ia merupakan teknik asas dalam membina ayat dan menghasilkan penulisan atau karangan.Justeru itu, jika konsep ini telah dikuasai terlebih dahulu oleh murid, maka barulah mudah untuk guru menyelesaikan masalah penguasaan penggunaan huruf besar dengan betul. 5. 2.2 Pemerhatian. Pengkaji secara kebetulan, memberi latihan Salin semula ayat dengan menggunakan huruf besar di tempat yang betul.Kemudian murid-murid dikehendaki menyalin ayat dengan membetulkan huruf besar ayat tersebut.Melalui pemerhatian ketika menanda kertas latihan pengkaji dapati terdapat murid-murid yang begitu ketara kesalahan penggunaan huruf besarnya.Sebagai contoh murid hanya menulis huruf besar pada awal ayat tidak pada selepas tanda nokhtah dan kata nama khas.Bagi murid yang lemah pula pada awal ayat pun masih membuat kesilapan dengan menggunakan huruf kecil. Berdasarkan pemerhatian pengkaji merasakan harus membantu murid-murid ini untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman penggunaan huruf besar melalui teknik latih tubi membulatkan huruf besar (TEKLATU BHB) yang dirancangkan.Latihan yang berulang dengan penekanan pada huruf besar akan memberi pemahaman yang lebih baik kepada murid-murid dalam konsep penggunaan huruf besar pada tempat yang betul. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN Di akhir kajian, pengkaji berharap akan dapat mencapai beberapa objektif iaitu: 3.1 Objektif Umum. Meningkatkan kemahiran dalam pengguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. 3.2 Objektif Khusus. i. Meningkatkan kemahiran penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan kata nama khas. ii. Mengekalkan kefahaman tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul dengan teknik TEKLATU BHB 6. 3.3 Soalan Kajian. i. Adakah murid dapat menggunakan huruf besar pada permulaan ayat dan kata nama khas dengan betul. ii. Sejauhmanakah penggunaan teknik latih tubi membulatkan huruf besar (TEKLATU BHB) dapat mengekalkan kefahaman murid terhadap konsep penggunan huruf besar pada tempat yang betul. 4.0 KUMPULAN SASARAN. Kumpulan sasaran adalah kumpulan yang mewakili respondon pengkaji dalam melaksanakan kajian tindakan.Kumpulan sasaran adalah sangat penting kerana data yang dikumpul oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian diperolehi daripada kumpulan sasaran. 4.1 Latar Belakang Sekolah. Kajian ini dilakukan di sebuah sekolah di daerah Dungun dan terletak di Pusat Kegiatan Guru (PKG) Paka.Sekolah ini dinamakan Sekolah Kebangsaan Paka 11, 23100 Paka, Dungun.Pada tahun 2014 sekolah tersebut dianugerahkan Sekolah Kluster Kecemerlangan. 4.2 Latar Belakang Murid. Respondon terdiri daripada pelajar tahun 3 Mukmin yang terdiri daripada 30 orang, fokus kajian 6 orang respondon.Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik latar belakang peserta kajian (Lampiran) dan meminta murid-murid mengisi borang tersebut serta menghantarnya semula setelah diisi kepada pengkaji.Bagi borang soal selidik tersebut, data yang dianalisa adalah seperti berikut: i. Jantina ii. Umur iii. Pekerjaan ibu/bapa iv. Tahap kefahaman terhadap pengajaran guru. v. Tahap keseronokan belajar. 7. Soal selidik akan dikendalikan dengan cara menghantar borang soal selidik terus kepada guru dan murid yang terlibat.Penyelidik akan memberikan penerangan secara terus kepada guru- guru yang akan diberikan borang soal selidik. 5.0 TINDAKAN. 5.1 Prosedur Pelaksanaan Tindakan. Pengkaji menggunakan Model Gelung Kajian Tindakan Stephen Kemmis dan Mc Taggart (1988).Model Stephen Kemmis dan Mc Taggart terdiri daripada 4 peringkat iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Rajah 5.1.1: Kitaran Kajian Menurut Stephen Kemmis dan Mc Taggart. Mereflek. Berdasarkan pemerhatian, peserta kajian masih tidak mengetahui konsep penggunaan huruf besar secara jelas.Keduanya,peserta kajian juga tidak mengetahui akan penggunaan huruf besar pada kata nama khas.Selain itu, peserta kajian juga ada yang menulis huruf besar ditengah-tengah ayat dan masih tidak mengetahui bahawa selepas nokhtah masih MEREFLEK MEMERHATI MERANCANG BERTINDAK 8. menggunakan huruf besar.Bukan itu sahaja, peserta kajian juga masih samar-samar dengan konsep kata nama khas yang memerlukan penggunaan huruf besar. Merancang. Bagi menyelesaikan isu utama dalam kajian ini pengkaji akan menggunakan Teknik Latih Tubi penekanan membulatkan huruf besar yang diberi nama TEKLATU BHB.Teknik ini pengkaji akan memberi latihan yang berulang dengan memberi penekanan membulatkan huruf besar di awal ayat dan pada kata nama khas dengan tujuan ia akan mengukuhkan ingatan penggunaan huruf besar pada tempat yang betul kepada murid. Bertindak. Pengkaji akan menggunakan Kaedah rawatan TEKLATU BHB bagi mengatasi masalah tersebut.Instrumen kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini pula adalah melalui , pemerhatian, ujian pos,temubual dan soal selidik .Kumpulan sasaran yang dikenal pasti adalah seramai 6 orang selepas menjalankan Ujian Pra. Memerhati. Pada peringkat pemerhatian dan refleksi ini, pengkaji telah meneliti dan membuat penilaian kendiri mengenai kajian yang telah dijalankan.Pengkaji melakukan analisis secara manual dan kesemua keputusan ujian pra dan pos direkodkan dalam bentuk jadual dan dipindahkan dalam bentuk graf. 5.2 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA. Pengumpulan data akan dijalankan di dalam kelas 3 Mukmin yang terdiri daripada 30 orang murid, fokus kajian 6 orang peserta kajian. Dokumen. Pengkaji akan mengumpul data berdasarkan markah ujian yang lepas dan juga hasil-hasil kerja sample ujian yang lepas. Pemerhatian. Pengkaji akan menggunakan senarai semak pemerhatian bagi mengesan perilaku dan minat murid terhadap tajuk yang diajarkan oleh guru (Lampiran 2) 9. UJian Pra Dan Pos. Proses mengumpul maklumat dan data yang paling ketara boleh dilihat oleh pengkaji melalui ujian pra dan ujian pos.Ujian merupakan kaedah yang digunakan untuk mengutip data bagi menilai dan mengesan kefahaman murid terhadap penggunaan huruf besar dalam kemahiran menulis yang dipelajari .Ujian boleh dijalankan secara lisan ataupun bertulis (pada kertas ujian).Ujian digunakan untuk membandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu rawatan atau program intervensi dijalankan.Keputusan yang akan diperolehi daripada ujian Boleh menjadi satu indicator yang baik tentang pencapaian atau penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan yang telah diajar kepada murid. Temu Bual. Pengkaji akan bertanyakan soalan-soalan berkaitan minat atau tanggapan peserta kajian terhadap konsep tatabahasa penggunaan huruf besar di awal ayat dan pada kata nama khas.Dalam kajian ini pengkaji akan menemubual 6 orang peserta kajian.Dalam temu bual ini, soalan-soalan yang dikemukan adalah berkaitan dengan keberkesanan teknik TEKLATU BHB yang akan dilaksanakan.Temubual ini akan dilaksanakan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.(Lampiran 3) Soal Selidik. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan persepsi respondon kajian terhadap keberkesanan kajian tindakan.Soal selidik ini mengandungi 5 item(Lampiran 1) 5.3 PERANCANGAN ANALISIS DATA. Analisa data adalah salah satu elemen terpenting dalam melaksanakan sesuatu kajian.Melalui analisis dan interprestasi data yang terpenci dan menyeluruh, penyelidik dapat memastikan objektif kajian yang dilaksanakan berjaya dicapai dan menjawab soalan kajian.Data-data yang diperolehi dari instrument kajian akan dianalisa dengan menggunakan penganalisaan data kualitatif. 10. 5.3.1 Analisa Dokumen. Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji.Dokumen adalah sumber yang paling mudah kepada guru kerana maklmumat yang diperlukan telah sedia ada.Contoh dokumen yang boleh digunakan adalah melalui: ii. Kertas peperiksaan dan ujian bulanan. iii. Tugasan dan buku latihan murid. 5.3.2 Analisa Pemerhatian. Pengkaji akan menganalisa data melalui pemerhatian, iaitu dengan memerhati perubahan yang akan berlaku selepas dan sebelum Teknik Latih Tubi Bulatkan Huruf Besar (TEKLATU BHB) dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran.Hasil daripada pemerhatian tersebuat pengkaji akan mencatat dan dibuat perbandingan perubahan-perubahan yang berlaku. 5.3.3 Ujian Pra Dan Ujian Pos. Bagi mengganalisis data pencapaian murid, pengkaji akan membuat satu Pra Ujian dan Ujian Post bagi mengenalpasti perbezaan pencapaiaan.Aktiviti akan dijalankan seperti berikut: Item 1 : 1. Membaca ayat mudah dan lengkapkan dengan penggunaan huruf besar. 2. Mengesan penggunaan huruf besar dengan menanda bulatan pada ayat tersebut. 3. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang bertanda bulat. Item 2: 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 2. Salin semula ayat dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar ditanda bulatan pada permulaan ayat sahaja). Item 3 : 1. Membaca ayat-ayat mudah yang diberi tanpa huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.(Huruf besar ditanda bulatan untuk memudahkan murid mengecam huruf besar) 11. Guru akan membuat analisis jawapan dan markah ujian murid. BIL NAMA SAMPLE KAJIAN UJIAN PRA UJIAN POS 1 SAMPLE KAJIAN 1 2 SAMPLE KAJIAN 2 3 SAMPLE KAJIAN 3 4 SAMPLE KAJIAN 4 5 SAMPLE KAJIAN 5 6 SAMPLE KAJIAN 6 Setelah markah ujian pra dan pos diperolehi pencapaian ini akan dipindahkan dalam bentuk Graf. 5.3.4 Analisa temubual. Dalam kajian ini, pengkaji akan menemu bual ke enam-enam responden.Analisi data temu bual akan membolehkan pengkaji mengenalpasti tahap keberkesanan teknik yang digunakan dan pemahaman terhadap penggunaan huruf besar di awal huruf ayat dan pada kata nama khas.Temubual ini akan dilaksanakan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Contoh soalan temu bual adalah seperti berikut: i. Adakah kamu rasa cara ini dapat membantu kamu menulis ayat dengan menggunakan huruf besar dengan betul? ii. Apakah pandangan anda terhadap teknik latih tubi bulatkan huruf besar yang cikgu gunakan semasa mengajar dalam penulisan ayat dengan menggunakan huruf besar?. iii. Apakah cadangan anda untuk membantu cikgu memperbaiki teknik bulatan yang cikgu gunakan semasa pangajaran tadi?. 5.3.5 Analisa Soal Selidik. Maklumat tentang pemahaman subjek kajian tentang penggunaan huruf besar di awal ayat dan pada kata nama khas akan dipeolehi melalui soal selidik.Terdapat 8 soalan soal selidik yang akan dikemukakan.Berdasarkan jawapan-jawapan daripada hasil soal selidik dapat dijadikan analisa dalam masalah kajian.Contoh borang soal selidik adalah seperti berikut: 12. Bil Soalan Pilihan Jawapan 1 (Sangat tidak setuju) 2 (Tidak setuju) 3 (Setuju) 4 (Sangat Setuju) 1. Saya faham tentang penggunaan huruf besar. 2. Saya faham penggunaan huruf besar yang betul. 3. Saya faham penggunaan huruf besar di awal ayat. 4. Saya faham penggunaan huruf besar pada kata nama khas. 5. Adakah latihan berulang boleh meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan huruf besar. 6. Adakah teknik latih tubi membulatkan huruf besar(TEKLATU BHB) pada awal ayat dan kata nama khas dapat meningkatkan pemahaman anda. 7. Adakah teknik latih tubi membulatkan huruf besar(TEKLATU BHB) pada awal ayat dan kata nama khas dapat meningkatkan ingatan anda terhadap penggunaan huruf besar yang betul. 8. Adakah minat anda terhadap Bahasa Malaysia semakin bertambah. 13. 5.4 MERANCANG JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN. 5.4.1 Jadual cadangan pelaksanaan kajian. BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1. Mengenal pasti masalah. Mei 2014 2. Ujian diagnostik Mei 2014 3. Pengumpulan data. Jun 2014 4. Menulis kertas cadangan (proposal) kajian tindakan. Julai 2014 5. Merancang tindakan (individu/panitia) Ogos 2014 6. Melaksanakan tindakan (aktiviti 1) September 2014 7. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 September 2014 8. Melaksanakan tindakan (aktiviti 2) Oktober 2014 9. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan (aktiviti 2) Oktober 2014 10. Melaksanakan tindakan (aktiviti 3) November 2014 11. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan (aktiviti 3) November 2014 12. Ujian untuk mengesan pencapaian murid November 2014 13. Refleksi Kajian Disember 2014 14. Menulis laporan kajian Disember 2014 15. Pembentangan dapatan kajian Januari/febuari 2014 16. Penghantaran laporan kajian Mac 2014 5.4.2 Anggaran kos kajian. BIL JENIS BAHAN KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH KOS (RM) 1. Kertas A4 12 X 5 60.00 2. Printer Catridge 85 X 1 85.00 3. Fotostat Bahan 60.00 4. Buku Catatan Guru 5 X 2 10.00 JUMLAH 215.00

Recommended

View more >