62
TERHAD TERHAD PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) Penggal 2 Tahun 2017 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 62 halaman bercetak. © Majlis Peperiksaan Malaysia 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

1

TERHAD

TERHAD

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am

Kertas 4 (900/4)

Penggal 2 Tahun 2017

PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja.

Manual ini terdiri daripada 62 halaman bercetak. © Majlis Peperiksaan Malaysia 2017

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

Page 2: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

2

TERHAD

TERHAD

KANDUNGAN

Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa Halaman

1.0 Pengenalan 4

2.0 Objektif 2.1 Kemahiran kognitif 2.2 Kemahiran manipulatif 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills)

5

3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 3.1 Arahan Umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah

Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah

swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan)

3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus) untuk calon sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon

3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa) kerja kursus untuk Calon Persendirian Individu

6−13

4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 4.2 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran

untuk memeriksa kerja kursus calon) 4.3 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon) 4.4 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi

kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 4.5 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

14−27

5.0 Format Penulisan 28

6.0 Struktur Penulisan 28

7.0 Penskoran 29

8.0 Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kerja Kursus 30

9.0 Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus 31−34

10.0 Lampiran 35−47

Page 3: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

3

TERHAD

TERHAD

Bahagian II: Manual Calon

Halaman

1.0 Pengenalan 48

2.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 2.1 Arahan Umum 2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan

Kerajaan 2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak

diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi

kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

48−52

3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran

untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon) 3.4 Calon Persendirian Individu

53−60

Bahagian III: Kertas Soalan Halaman

1.0 Kertas Soalan Pengajian Am Kertas 4 (900/4) STPM 2017 (Kerja Kursus) 61-62

Page 4: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

4

TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN I: MANUAL GURU DAN PEMERIKSA

1 PENGENALAN Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan

kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP).

Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.

Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

Page 5: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

5

TERHAD

TERHAD

2 OBJEKTIF Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam;

2.1 Kemahiran kognitif:

2.1.1 mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya

2.1.2 mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan yang diberikan

2.1.3 mentafsir, mensintesis, dan merumuskan data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan

2.2 Kemahiran manipulatif:

2.2.1 mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber

2.2.2 memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemubual, dan mengkaji selidik

2.2.3 memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet

2.2.4 mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan

2.3 Kemahiran insaniah (soft skills):

2.3.1 berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan

2.3.2 berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan

2.3.3 berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan dengan berkesan

2.3.4 berupaya menguruskan masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan

2.3.5 berupaya menyelesaikan masalah

2.3.6 berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif

2.3.7 berkemampuan untuk menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik

2.3.8 berkebolehan untuk menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika

2.3.9 berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi

Page 6: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

6

TERHAD

TERHAD

3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS

3.1 Arahan Umum

3.1.1 Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

3.1.2 Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

3.1.3 Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2017 adalah berdasarkan tajuk yang dipelajari dalam penggal 2.

3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan

Sekolah Bantuan Kerajaan)

3.2.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.2.2 Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.

3.2.3 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak

diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.3.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan

diselia oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.3.2 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Am, telah ditaksir, dan diberikan markah oleh pemeriksa mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi

kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.4.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.4.2 Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.

3.4.3 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

Page 7: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

7

TERHAD

TERHAD

3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.5.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am

3.5.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

3.5.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM

3.5.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari)

3.5.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus Pengajian Am

3.5.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara individu

3.5.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

3.5.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.5.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:

(a) memilih tema,

(b) mengenal pasti isu,

(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan

(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

3.5.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.5.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus Pengajian Am

3.5.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan kerja kursus Pengajian Am

3.5.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)

3.5.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh MPM akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.5.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus Pengajian Am

3.5.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

Page 8: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

8

TERHAD

TERHAD

3.5.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus

3.5.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

3.5.19 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC), dan BRKKC ke sekolah calon yang baharu bagi calon yang bertukar sekolah

3.5.20 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

3.5.21 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

3.5.22 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon

3.5.23 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.5.24 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

3.5.25 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.5.26 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon)

3.6.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am

3.6.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

3.6.3 Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM

3.5.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari)

3.6.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus Pengajian Am

3.6.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara individu

Page 9: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

9

TERHAD

TERHAD

3.6.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

3.6.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.6.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut: (a) memilih tema, (b) mengenal pasti isu, (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus, (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

3.6.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.6.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus Pengajian Am

3.6.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan kerja kursus Pengajian Am

3.6.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa kerja kursus Pengajian Am yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)

3.6.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus Pengajian Am

3.6.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.6.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus

3.6.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

3.6.18 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

3.6.19 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

3.6.20 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC ke sekolah calon yang baharu bagi calon yang bertukar sekolah

3.6.21 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon) 3.7.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am

Page 10: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

10

TERHAD

TERHAD

3.7.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

3.7.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM

3.7.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari)

3.7.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus Pengajian Am

3.7.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara individu

3.7.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

3.7.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.7.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:

(a) memilih tema,

(b) mengenal pasti isu,

(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan

(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

3.7.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.7.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus Pengajian Am

3.7.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan kerja kursus Pengajian Am

3.7.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)

3.7.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh MPM akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.7.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus Pengajian Am

3.7.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.7.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa

Page 11: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

11

TERHAD

TERHAD

membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus

3.7.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

3.7.19 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC ke sekolah calon yang baharu bagi calon yang bertukar sekolah

3.7.20 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

3.7.21 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

3.7.22 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon

3.7.23 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.7.24 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

3.7.25 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.7.26 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)

3.7.27 Menyediakan calon yang kerja kursusnya dipilih sebagai sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh KPK)

3.7.28 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang

dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk calon sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.8.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan

kerja kursus Pengajian Am.

3.8.2 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus Pengajian Am

3.8.3 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.8.4 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

3.8.5 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

Page 12: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

12

TERHAD

TERHAD

3.8.6 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon

3.8.7 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.8.8 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

3.8.9 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.8.10 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BMKKC dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang

dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Persendirian Individu)

3.9.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan kerja kursus Pengajian Am

3.9.2 Menemui calon sebelum calon melaksanakan kerja kursus. Pertemuan ini adalah untuk menyampaikan taklimat tugasan kepada calon di samping memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan MPM. Pemeriksa juga dikehendaki menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus dan memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus calon. Pemeriksa juga diharapkan dapat membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus.

3.9.3 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus Pengajian Am

3.9.4 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.9.5 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

3.9.6 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

3.9.7 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon

3.9.8 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4

3.9.9 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Page 13: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

13

TERHAD

TERHAD

3.9.10 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.9.11 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BMKKC dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

Page 14: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

14

TERHAD

TERHAD

4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

13 Januari

2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 13 Januari

2017 hingga 3 Mei 2017

• Pelaksanaan, pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus

• Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon

• Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang akan dinilai

• Membimbing calon untuk memahami skop tugasan kerja kursus

• Membimbing calon mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus

• Membimbing calon untuk merancang jadual kerja

• Membimbing calon untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan kerja kursus

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus

• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama dengan guru

• Merancang jadual kerja

• Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat)

• Memproses data dan maklumat – mentafsir, menganalisis dan membuat hubung

Page 15: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

15

TERHAD

TERHAD

Tarikh Aktiviti Tindakan Guru Tindakan Calon

• Membimbing calon memproses dan menganalisis data

• Membimbing calon untuk menulis mengikut format yang ditetapkan

• Memantau kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon

• Membimbing calon membuat penambahbaikan terhadap kerja kursus yang dihasilkan

• Menerima kerja kursus daripada setiap calon

• Menyemak kerja kursus dan menilai pembentangan kerja kursus calon mengikut kriteria pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM

• Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon

kait antara dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

• Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

Dari 15 Mac 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pemantauan kerja kursus oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), fail kerja kursus guru, dan fail kerja kursus calon

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), dan fail kerja kursus calon

Page 16: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

16

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 4 Mei 2017 hingga 4 Jun 2017

• Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus melalui e-submission

• Memasukkan markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dan membuat semakan silang (cross checking) rumusan tersebut bersama-sama dengan guru Pengajian Am yang lain atau guru yang mengajar mata apelajaran tingkatan enam

• Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus calon yang dicetak daripada e-submission

• Menghantar markah kerja kursus calon ke MPM melalui e-submission sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan

• Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon yang telah disahkan oleh Pengetua kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)

Dari 5 Jun 2017 hingga 15 Oktober

2018

• Penyimpanan evidens kerja kursus

• Menyimpan evidens kerja kursus dan Fail Kerja Kursus calon di tempat yang selamat sehingga sampai tarikh pelupusan evidens kerja kursus calon

Nota: Tarikh taklimat Kerja Kursus 2017 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru Tingkatan 6 ialah dari 13 Januari hingga 20 Januari 2017.

Page 17: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

17

TERHAD

TERHAD

4.2 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

13 Januari 2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 1 Februari

2017 hingga 13 April 2017

• Pelaksanaan kerja kursus

• Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon

• Memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan Majlis Peperiksaan Malaysia

• Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang akan dinilai

• Membimbing calon untuk memahami skop tugasan kerja kursus

• Membimbing calon mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus

• Membimbing calon untuk merancang jadual kerja

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus

• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama guru

• Merancang jadual kerja

• Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat)

• Memproses data dan maklumat – mentafsir, menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh

Page 18: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

18

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

• Membimbing calon untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan kerja kursus

• Membimbing calon memproses dan menganalisis data

• Membimbing calon untuk menulis mengikut format yang ditetapkan

• Memantau kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon

• Membimbing calon membuat penambahbaikan terhadap kerja kursus yang dihasilkan

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung- kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

14 April 2017

• Penghantaran kerja kursus dan bahan pembentangan kerja kursus oleh calon kepada pemeriksa

• Menerima kerja kursus daripada setiap calon untuk diserahkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan

• Menyerahkan kertas kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan

Dari 15 April 2017 hingga 28 April 2017

• Pemeriksaan kerja kursus oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM

• Menyerahkan kerja kursus setiap calon kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan

Dari 2 Mei 2017

hingga 13 Mei 2017

• Sesi pembentangan kerja kursus

• Menyediakan calon untuk sesi pembentangan dan soal jawab kerja kursusdi hadapan pemeriksa (semua calon)

• Membentangkan kertas kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab secara lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

Page 19: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

19

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 18 Mei 2017 hingga 30 Mei 2017

• Pengisian dan penghantaran markah melalui e-submission oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM

Dari 5 Jun 2017

hingga 15 Oktober

2018

• Penyimpanan evidens kerja kursus oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM di tempat yang selamat, iaitu di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh pelupusan evidens kerja kursus calon

Nota: Tarikh taklimat Kerja Kursus 2017 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru Tingkatan 6 ialah dari 13 Januari hingga 20 Januari 2017.

Page 20: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

20

TERHAD

TERHAD

4.3 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

13 Januari

2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 13 Januari

2017 hingga 3 Mei 2017

• Pelaksanaan, pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus

• Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon

• Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang akan dinilai

• Membimbing calon untuk memahami skop tugasan kerja kursus

• Membimbing calon mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus

• Membimbing calon untuk merancang jadual kerja

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus

• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama dengan guru

• Merancang jadual kerja

• Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat)

Page 21: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

21

TERHAD

TERHAD

Tarikh Aktiviti Tindakan Guru Tindakan Calon

• Membimbing calon untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan kerja kursus

• Membimbing calon memproses dan menganalisis data

• Membimbing calon untuk menulis mengikut format yang ditetapkan

• Memantau kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon

• Membimbing calon membuat penambahbaikan terhadap kerja kursus yang dihasilkan

• Menerima kerja kursus daripada setiap calon

• Menyemak kerja kursus dan menilai pembentangan kerja kursus calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM

• Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon

• Memproses data dan maklumat – mentafsir, menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

• Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

Page 22: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

22

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 15 Mac 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pemantauan kerja kursus oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), fail kerja kursus guru, dan fail kerja kursus calon

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), dan fail kerja kursus calon

Dari 4 Mei 2017 hingga 4 Jun 2017

• Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus melalui e-submission

• Memasukkan markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dan membuat semakan silang (cross checking) rumusan tersebut bersama-sama dengan guru Pengajian Am yang lain atau guru yang mengajar matapelajaran tingkatan enam

• Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus calon tersebut

• Menghantar markah kerja kursus calon ke MPM melalui e-submission sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan

• Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon yang telah disahkan oleh Pengetua kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)

Dari 8 Mei 2017 hingga 23 Jun 2017

• Penyelarasan markah kerja kursus oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)

• Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada

Page 23: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

23

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

• Menyediakan calon yang kerja kursusnya dipilih sebagai sampel

tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh KPK)

Dari 5 Jun 2017 hingga 15 Oktober

2018

• Penyimpanan evidens kerja kursus

• Menyimpan evidens kerja kursus dan Fail Kerja Kursus calon di tempat yang selamat sehingga sampai tarikh pelupusan evidens kerja kursus calon

Nota: Tarikh taklimat Kerja Kursus 2017 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru Tingkatan 6 ialah dari 13 Januari hingga 20 Januari 2017.

Page 24: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

24

TERHAD

TERHAD

4.4 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

13 Januari 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pelaksanaan kerja kursus oleh calon

4 Mei 2017

• Penghantaran kerja kursus dan bahan pembentangan kerja kursus kepada pemeriksa

• Menerima kerja kursus calon daripada guru sekolah swasta pada tarikh yang ditetapkan bagi tujuan penilaian

Dari 8 Mei 2017 hingga 19 Mei 2017

• Pemeriksaan kerja kursus oleh pemeriksa

• Memeriksa kerja kursus calon mengikut kriteria pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM

Dari 22 Mei 2017 hingga 26 Mei 2017

• Sesi pembentangan kerja kursus oleh calon

• Menilai pembentangan kerja kursus calon (seorang calon antara 10 hingga 15 minit) mengikut kriteria pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM

• Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon

Dari 4 Mei 2017 hingga 4 Jun 2017

• Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus melalui e-submission

• Memasukkan markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission

• Membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama-sama dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus Pengajian Am atau guru yang mengajar mata pelajaran tingkatan enam

• Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus calon yang dicetak daripada e-submission

• Menghantar markah kerja kursus calon ke MPM melalui e-submission sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan

• Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon yang telah disahkan oleh Pengetua kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)

Page 25: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

25

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

Dari 5 Jun 2017 hingga 15 Oktober

2018

• Penyimpanan evidens kerja kursus

• Menyimpan evidens kerja kursus di tempat yang selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh pelupusan evidens kerja kursus calon

Nota: Tarikh taklimat Kerja Kursus 2017 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru Tingkatan 6 ialah dari 13 Januari hingga 20 Januari 2017.

Page 26: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

26

TERHAD

TERHAD

4.5 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

13 Januari 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pertemuan Pemeriksa dengan calon persendirian individu

• Pelaksanaan kerja kursus oleh calon

• Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon

• Memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan Majlis Peperiksaan Malaysia

• Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Menjelaskan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus calon

• Membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus

4 Mei 2017

• Penghantaran kerja kursus dan bahan pembentangan kerja kursus kepada pemeriksa

• Menerima kerja kursus calon pada tarikh yang ditetapkan bagi tujuan penilaian

Dari 8 Mei 2017 hingga 19 Mei 2017

• Pemeriksaan kerja kursus oleh pemeriksa

• Menyemak kerja kursus calon mengikut kriteria pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM

Dari 22 Mei 2017 hingga 26 Mei 2017

• Sesi pembentangan kerja kursus oleh calon

• Menilai pembentangan kerja kursus calon (seorang calon antara 10 hingga 15 minit) mengikut kriteria pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM. (Membawa komputer semasa sesi pembentangan kerja kursus oleh calon)

• Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon

Dari 4 Mei 2017 hingga 4 Jun 2017

• Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus melalui e-submission

• Memasukkan markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission

• Membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama-sama dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus Pengajian Am atau guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am

• Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus calon tersebut yang dic tak daripada e-submission

Page 27: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

27

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

• Menghantar markah kerja kursus calon ke MPM melalui e-submission sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan

• Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)

Dari 5 Jun 2017 hingga 15 Oktober

2018

• Penyimpanan evidens kerja kursus

• Menyimpan evidens kerja kursus di tempat yang selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh pelupusan evidens kerja kursus calon

Nota: Tarikh taklimat Kerja Kursus 2017 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru Tingkatan 6 ialah dari 13 Januari hingga 20 Januari 2017.

Page 28: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

28

TERHAD

TERHAD

5 FORMAT PENULISAN

5.1 Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk mencari maklumat tambahan.

5.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:

5.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja 5.2.2 Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci 5.2.3 Tulisan: Times New Roman (font 12) 5.2.4 Langkau (spacing): 1.5

5.3 Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual, rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.

5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format penghasilan gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 5.

5.5 Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan rujukan adalah seperti pada Lampiran 6.

5.6 Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang ditulis dalam satu perenggan.

5.7 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:

5.7.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)

5.7.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

5.7.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)

5.7.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

5.7.5 Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5)

5.7.6 Kerja kursus Pengajian Am

5.8 Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).

5.9 Kerja kursus yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.

6 STRUKTUR PENULISAN

6.1 Abstrak

6.2 Kandungan (butiran dan muka surat)

6.3 Penghargaan

6.4 Pengenalan

6.5 Objektif Kajian

6.6 Lokasi Kajian

6.7 Metodologi Kajian

6.8 Dapatan Kajian dan Perbincangan

6.9 Rumusan/Kesimpulan

6.10 Rujukan

6.11 Lampiran (jika perlu)

Page 29: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

29

TERHAD

TERHAD

7 PENSKORAN

Bil. Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

1. Penulisan: Abstrak 2

40 (72.7%)

2. Kandungan (butiran dan muka surat) −

3. Penghargaan −

4. Pengenalan 4

5. Objektif Kajian 3

6. Lokasi Kajian 2

7. Metodologi Kajian 5

8. Dapatan Kajian dan Perbincangan 18

9. Rumusan/Kesimpulan 4

10. Rujukan 2

11. Lampiran (jika perlu) −

Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

1. Pembentangan dan soal jawab:

Pembentangan Hasil Kajian (a) Pembentangan (b) Kreativiti persembahan (c) Keterampilan

2 2 1

10 (18.2%)

2. Soal jawab 5

Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

1. Impak keseluruhan:

Impak keseluruhan (Penulisan, Pembentangan dan Soal jawab)

5 5

(9.1%)

JUMLAH MARKAH 55 55 (100%)

Page 30: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

30

TERHAD

TERHAD

8 GARIS PANDUAN PEMILIHAN ISU KAJIAN KERJA KURSUS

8.1 MPM menentukan dua tema. 8.2 Pihak sekolah dan calon perlu berbincang untuk mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk

dan skop tugasan daripada tema yang telah dipilih. 8.3 Kawasan kajian yang dipilih hendaklah dihadkan kepada sekolah/kampung/bandar/

daerah/negeri calon.

Page 31: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

31

TERHAD

TERHAD

9 CARTA ALIR PROSES PENGHASILAN KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

Contoh:

Tema 1: Pencemaran Budaya

Tema 2: Kebebasan Media

Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan

Calon memilih tema: Tema 1: Pencemaran Budaya

Calon mengenal pasti isu: (Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada

kampung/taman perumahan/sekolah/bandar/daerah/negeri calon)

Contoh: • Pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja • Budaya lepak dalam kalangan komuniti • Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan pencemaran bahasa • Kelunturan nilai murni dalam komuniti • Pengaruh golongan pendatang terhadap komuniti

Calon menentukan tajuk: (Tajuk yang dipilih hendaklah berdasarkan isu yang telah dikenal pasti)

Contoh: • Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A

A

Page 32: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

32

TERHAD

TERHAD

Calon menentukan lokasi kajian: Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju

dan dekat dengan tempat tinggal calon. Ini memudahkan pengutipan data kajian.

Dalam Penulisan: Peta negeri, peta daerah, peta bandar, gambar subjek (sebagai bukti). Bukti tersebut hendaklah dijelaskan dengan terperinci.

Calon menentukan skop tugasan: Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja kursus

yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat memahami sempadan kerja kursus berkenaan. Skop tugasan merangkumi isu

penting yang cuba diketengahkan Contoh:

• Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A (Tugasan ini hanya tertumpu kepada golongan remaja yang didapati

melepak di Taman A sahaja dan melihat kesan yang dibawa oleh budaya lepak ke atas golongan remaja tersebut)

Calon menentukan objektif kajian: Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional,

serta relevan dengan masalah yang dikaji. Objektif hendaklah mampu dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Calon boleh menyatakan

objektif kajiannya secara khusus.

Dalam Penulisan: Objektif kajian hendaklah ditulis dalam bentuk research statement. Contoh, penggunaan perkataan seperti Mengkaji,

Mengenal pasti, Menilai, Menganalisis, dan Mensintesis. Calon digalakkan menulis antara dua hingga tiga objektif kajian agar hasrat

kajian akan dapat dipenuhi dan kajian itu akan dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Contoh: 1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan remaja melepak

di Taman A 2. Mengenal pasti tingkah laku sosial yang diperlihatkan oleh golongan remaja yang melepak di Taman A

A

B

Page 33: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

33

TERHAD

TERHAD

Calon menerangkan konsep kendalian: Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai “Jargon” dalam tajuk

kajian yang akan diguna pakai.

Dalam Penulisan: “Jargon” atau definisi yang diberikan terhadap sesuatu perkataan hendaklah diikuti dengan sumber rujukan. Dalam bahagian pengenalan juga, calon

dikehendaki menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut.

Contoh: 1. Menerangkan maksud budaya lepak 2. Menerangkan maksud golongan remaja 3. Menerangkan maksud tingkah laku sosial

Calon menentukan kaedah kajian: Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat.

Antaranya adalah seperti berikut: 1. Pemerhatian Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini

digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau kawasan yang dikaji.

2. Temu bual Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal.

Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus. Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan untuk menganalisis temu bual tersebut.

3. Soal Selidik Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan

lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Calon boleh mereka bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada responden di kawasan kajian.

4. Rujukan (kajian arkib) Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku

rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di samping itu, calon juga boleh membuat rujukan internet. Kaedah ini kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan kepada skop kajian.

B

C

Page 34: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

34

TERHAD

TERHAD

Calon menganalisis data: Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada kaedah

kajian yang telah dijalankan. Data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif.

Calon menjelaskan/membincangkan dapatan kajian: Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian

dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan jadual/carta/graf bagi menyokong hasil kajian.

PENTING: Maklumat yang dinyatakan dalam kaedah kajian perlu ada dalam dapatan kajian.

Calon menghasilkan rumusan kerja kursus: Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan.

Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan. Calon juga boleh menyatakan kepentingan (signifikan) hasil kajian yang telah dijalankan.

PENTING: Kata ganti diri jangan digunakan.

C

Rujukan: Tidak kurang daripada lima bahan rujukan yang merangkumi tiga jenis rujukan

yang berlainan. Contoh:

Dua daripada sumber internet, satu daripada buku, dan dua daripada majalah

Page 35: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

35

TERHAD

TERHAD

10 LAMPIRAN Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PENULISAN KERJA KURSUS

PENGGAL 2 TAHUN 2017

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

TAJUK

NAMA CALON

NOMBOR KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON

NAMA GURU/PENILAI

TANDATANGAN GURU/PENILAI

TARIKH

Page 36: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

36

TERHAD

TERHAD

Lampiran 2 BPC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2017

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

BORANG PERAKUAN CALON

Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat Kerja Kursus Calon Makluman kepada calon:

Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:

Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus .......................................... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran ........................... di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa kerja kursus mata pelajaran ......................................... (untuk calon persendirian individu). Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Penilai:

Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ........................................................ telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh

Page 37: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

37

TERHAD

TERHAD

Lampiran 3 BRKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS

PENGGAL 2 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON

No. Pusat/Angka Giliran: ........................................... No. Kad Pengenalan: ...................................

Tarikh Aktiviti dalam Penghasilan

Kerja Kursus

(diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan

Guru Tandatangan

Calon

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)

Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2017 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Tandatangan Guru: .....................................

Nama Guru: ................................................

Tarikh: .......................................

Cap Sekolah:

Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus.

Page 38: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

38

TERHAD

TERHAD

Lampiran 4 BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS

PENGGAL 2 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Calon: …………………………………………….. Angka Giliran: ……………................... No. Kad Pengenalan: …………………………………….

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Kriteria Pentaksiran Markah

Penuh Markah

Guru/Pemeriksa Markah

Penyelaras A. Penulisan

1. Abstrak 2 2. Kandungan (butiran dan muka

surat) −

3. Penghargaan − 4. Pengenalan 4 5. Objektif Kajian 3 6. Lokasi Kajian 2 7. Metodologi Kajian 5 8. Dapatan Kajian dan Perbincangan 18 9. Rumusan dan Kesimpulan 4 10. Bibliografi/Rujukan 2 11. Lampiran (jika perlu) −

B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab 1. Pembentangan 2 2. Kreativiti Persembahan 2 3. Keterampilan 1 4. Soal jawab 5

C. Impak Keseluruhan 5 Jumlah Markah 55

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS Saya memperakui bahawa markah dan Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ……………….. Tandatangan Penyelaras: ................................... Nama: ................................................................... Nama: ................................................................ No. Kad Pengenalan: ............................................. No. Kad Pengenalan: ......................................... Tarikh: ................................................................... Tarikh: .............................................................. No. Telefon (sekolah): ....................................... No. Telefon (sekolah): ...................................... (bimbit): ....................................... (bimbit): ..................................... Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan

perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.

Page 39: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

39

TERHAD

TERHAD

Lampiran 5 BRuMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2017

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4) BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Sekolah: ……………………………………………………………………

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

Bil Angka Giliran No Kad Pengenalan Markah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENGETUA

Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.

Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa:…………………….……... Tandatangan Pengetua:………………………..…......

Nama : ………………………………………….…............ Nama : …………………………………………..…...

No. Kad Pengenalan : ………………….........…………… No. Kad Pengenalan : ………………………………..

Tarikh : ………………………………………. Tarikh : ……………………………………….

No. Telefon (sekolah) : ……………………… (bimbit) : ………………………

No. Telefon (sekolah) : ……………………… (bimbit) : ………………………

Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.

Page 40: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

40

TERHAD

TERHAD

Lampiran 6 Peta:

Peta 1: Peta Daerah Manjung

Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung Foto:

Foto 1: Taman Paya Bakau

Sumber: Kerja Lapangan 2012

Page 41: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

41

TERHAD

TERHAD

Rajah:

Rajah 1: Umur Responden

Sumber: Kajian Lapangan 2012 Jadual:

Jadual 1: Punca-punca Ponteng Sekolah

BIL PUNCA BIL. ORANG PERATUS

1 Pengaruh Rakan Sebaya (Pujukan kawan-kawan) 4 33.3

2 Pengaruh Persekitaran (Kafe siber/lepak) 3 25.0

3 Faktor Keluarga ( Tiada perhatian/pemantauan) 2 16.7

4 Masalah dengan guru (Tidak menyiapkan latihan) 2 16.7

5 Kerja Sambilan (Sara keluarga/perbelanjaan sendiri) 1 08.3

JUMLAH 12 100

Sumber: Kajian Lapangan 2012

Page 42: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

42

TERHAD

TERHAD

Lampiran 7

PANDUAN PENULISAN RUJUKAN 1. Karya Penulis

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis, editor, atau penyusun

(b) Tahun terbit

(c) Judul

(d) Bilangan jilid

(e) Edisi dan terbitan

(f) Tempat terbit

(g) Nama penerbit

Contoh: Oleh seorang penulis A. Samad Said, 1979. Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Contoh: Oleh dua orang penulis

Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, 1989. Panduan Mengguna Ubat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Contoh: Oleh tiga orang penulis

Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, 1971. Thesis and Assigment. Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.

Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis

Nik Safiah Karim et al., 1985. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Karya Terjemahan

Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan.

(a) Nama penterjemah

(b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung

Contoh:

Arena Wati, 1992. Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu)

Morgan, Sally, 1992. Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris)

3. Kamus dan Ensaiklopedia

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Judul

(b) Jilid

(c) Tahun

(d) Edisi dan cetakan

(e) Tempat terbit

Page 43: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

43

TERHAD

TERHAD

Contoh: Kamus Dwibahasa, 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Contoh:

Ensaiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi atau Jawatankuasa

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama negeri

(b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa

(c) Tahun terbit

(d) Judul

(e) Tempat terbit

(f) Nama penerbit

Contoh: Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, 1994. Laporan Ekonomi 1994/1995. Kuala

Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia.

Contoh: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993. Laporan Tahunan 1993. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka. 5. Majalah

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tajuk rencana

(c) Kata singkatan “dlm.”

(d) Judul majalah

(e) Bilangan keluaran

(f) Jilid

(g) Halaman

(h) Tarikh terbit

Contoh:

Kemala. “Gagasan Hadiah Sastera ASEAN” dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm. 142-43, Mac 1977.

6. Jurnal

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tajuk rencana

(c) Kata singkatan “dlm.”

(d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya

(e) Jilid

Page 44: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

44

TERHAD

TERHAD

(f) Bilangan keluaran

(g) Halaman

(h) Tarikh terbit

Contoh:

Abdullah Yusoff. “Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak”. Dlm. Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm. 587-96, Julai 1995.

Contoh:

Za’ba, “Modern Development” dlm. JMBRAS 12:3, hlm. 142-62, 1940. 7. Suratkhabar atau Buletin

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tajuk rencana

(c) Kata singkatan “dlm.”

(d) Nama suratkhabar atau buletin

(e) Tarikh terbit

Contoh:

Zaharuddin Mohd. Ali. “PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral” dlm. Utusan Malaysia, 21 April 1995.

8. Monograf

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis, editor atau penyusun

(b) Tahun terbit

(c) Judul

(d) Nama siri

(e) Jilid

(f) Bilangan

(g) Tempat terbit

(h) Penerbit

Contoh:

Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), 1979. Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Penerbitan Ilmiah no. 3).

9. Latihan Ilmiah

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tahun

(c) Tajuk

(d) Peringkat pengajian

Page 45: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

45

TERHAD

TERHAD

(e) Tempat

Contoh:

Kamaruzzaman Abdul Kadir, 1975. “Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan Meditasi”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

10. Kertas data

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tahun

(c) Tajuk

(d) Jenis bahan

(e) Tempat

(f) Bentuk bahan dalam tanda kurung

Contoh:

Sanat Md. Nasir, 1979. “Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan dan Struktur”. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan).

11. Kertas kerja

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis

(b) Tahun

(c) Tajuk

(d) Jenis bahan

(e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel

(f) Tempat

(g) Tarikh

Contoh:

Othman Putih, 1991. “Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah Masa Depan”. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Bandar Pusat Jengka, Pahang, 1-2 Februari 1991.

12. Nota Ceramah, Kuliah atau Syarahan

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama pensyarah

(b) Tahun

(c) Tajuk

(d) Sumber nota

(e) Tempat

(f) Tarikh

Page 46: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

46

TERHAD

TERHAD

Contoh:

Artwood, Joyce, 1986. “Editors in Publishing”. Kumpulan nota ceramah yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 20-24 Mei 1986.

13. Wawancara

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Bahan berakam

Contoh:

Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember 1980.

(b) Bahan tidak berakam

Contoh:

Wawancara secara bebas antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember 1980.

14. Bahan Alat Pandang Dengar (APD)

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Tajuk

(b) Tahun

(c) Bentuk bahan dalam tanda kurung

(d) Nama pengarah

(e) Tempat terbit

(f) Penerbit

(g) Bilangan bahan

(h) Tempoh

(i) Lokasi

Contoh:

Pentas Opera, 1989. (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:VHS.

Contoh:

Amok, 1995. (Filem). Adman Salleh (Pengarah). Kuala Lumpur: Nizarman (M) Sdn. Bhd.

Contoh:

Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, 1981. (Pita kaset). Kuala Lumpur: EMI (Malaysia). 1 pita: 60 min.

Page 47: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

47

TERHAD

TERHAD

15. Bahan Internet Nama Penulis (Tahun).Tajuk artikel [versi elektronik].Sub-judul (jika ada). Dicapai pada Bulan, Hari, Tahun, dari URL

Contoh:

Wordnet (2006).WordNet Search – 2.1. Dicapai pada November 30, 2006, from http://wordnet.princeton.edu

Page 48: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

48

TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN II: MANUAL CALON

1 PENGENALAN Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan

kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP).

Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus bagi

mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan pentaksiran kerja kursus ini mestilah dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

2 PELAKSANAAN KERJA KURSUS

2.1 Arahan Umum

2.1.1 Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

2.1.2 Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

2.1.3 Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2017 adalah berdasarkan tajuk yang dipelajari dalam penggal 2.

2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan

2.2.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.2.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.2.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.2.4 Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.2.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.2.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.2.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.2.8 Melaksanakan tugas (a) memilih tema, (b) mengenal pasti isu, (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus, (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.2.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

2.2.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan

Page 49: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

49

TERHAD

TERHAD

2.2.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.

2.2.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon

2.2.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

2.2.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika pertemuan antara calon dengan guru

2.2.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

2.2.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru

2.2.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus dengan baik

2.2.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon) 2.3.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.3.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.3.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.3.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.3.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.3.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.3.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.3.8 Melaksanakan tugas (a) memilih tema, (b) mengenal pasti isu, (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus, (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.3.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

2.3.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan

Page 50: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

50

TERHAD

TERHAD

2.3.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.

2.3.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon

2.3.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

2.3.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika pertemuan antara calon dengan guru

2.3.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

2.3.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa

2.3.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus dengan baik

2.3.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk

memeriksa kerja kursus calon 2.4.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.4.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.4.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.4.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.4.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.4.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.4.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.4.8 Melaksanakan tugas (a) memilih tema, (b) mengenal pasti isu, (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus, (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.4.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

2.4.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan

Page 51: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

51

TERHAD

TERHAD

2.4.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.

2.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon

2.4.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

2.4.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika pertemuan antara calon dengan guru

2.4.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

2.4.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru

2.4.17 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab di hadapan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan (jika kerja kursus dijadikan sampel untuk penyelarasan)

2.4.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus dengan baik

2.4.19 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu 2.5.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.5.2 Mengetahui dan memahami keperluan menjalan kerja kursus Pengajian Am

2.5.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dijalankan

2.5.4 Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.5.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

2.5.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.5.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.5.8 Melaksanakan tugas (a) memilih tema, (b) mengenal pasti isu, (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus, (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.5.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

2.5.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan

Page 52: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

52

TERHAD

TERHAD

2.5.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.

2.5.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon

2.5.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

2.5.14 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

2.5.15 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa

2.5.16 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus dengan baik

2.5.17 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

Page 53: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

53

TERHAD

TERHAD

3 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan

Tarikh Perkara Tindakan Calon

13 Januari 2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 13 Januari

2017 hingga 3 Mei 2017

• Pelaksanaan, pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus • Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop

kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama dengan guru

• Merancang jadual kerja • Mengumpul data dan maklumat melalui

pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat) • Memproses data dan maklumat –

mentafsir, menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

• Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

Page 54: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

54

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 15 Mac 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pemantauan kerja kursus oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), dan fail kerja kursus calon

Page 55: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

55

TERHAD

TERHAD

3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Calon

13 Januari 2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 1 Februari

2017 hingga 13 April

2017

• Pelaksanaan kerja kursus

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus • Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop

kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama guru

• Merancang jadual kerja • Mengumpul data dan maklumat melalui

pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat)

• Memproses data dan maklumat – mentafsir, menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

14 April 2017

• Penghantaran kerja kursus dan bahan pembentangan kerja kursus oleh calon kepada pemeriksa

• Menyerahkan kertas kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan

Page 56: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

56

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 15 April 2017 hingga 28 April 2017

• Pemeriksaan kerja kursus oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM

Dari 2 Mei 2017 hingga

13 Mei 2018

• Sesi pembentangan kerja kursus

• Membentangkan kertas kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab secara lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

4.0

Page 57: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

57

TERHAD

TERHAD

3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja

kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Calon

13 Januari 2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Dari 13 Januari 2017 hingga 3 Mei

2017

• Pelaksanaan, pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan kerja kursus • Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop

kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan bersama dengan guru

• Merancang jadual kerja • Mengumpul data dan maklumat melalui

pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat) • Memproses data dan maklumat –

mentafsir, menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

• Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu

Page 58: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

58

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Calon yang ditetapkan

Dari 15 Mac 2017 hingga 3 Mei 2017

• Pemantauan kerja kursus oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM

• Menyediakan kerja kursus calon (yang terkini), dan fail kerja kursus calon

Dari 8 Mei 2017 hingga 23 Jun 2017

• Penyelarasan markah kerja kursus oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)

• Membentangkan kerja kursus dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh KPK)

Page 59: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

59

TERHAD

TERHAD

3.4 Calon Persendirian Individu

Tarikh Perkara Tindakan Calon

13 Januari 2017

• Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

• Memuat turun:

Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2017

13 Januari 2017

hingga 3 Mei 2017

• Pertemuan calon dengan Pemeriksa

• Pelaksanaan kerja kursus oleh calon

• Menemui pemeriksa yang dilantik oleh MPM untuk membincangkan keperluan melaksanakan kerja kursus dan pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja kursus

• Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus

• Memahami skop tugasan • Menentukan tema, isu, tajuk dan skop

kerja kursus yang telah dipilih, dikenal pasti, dan ditetapkan.

• Merancang jadual kerja • Mengumpul data dan maklumat melalui

pemerhatian, temu bual dan kaji selidik daripada pelbagai sumber

• Menyusun dapatan (data dan maklumat) • Memproses data dan maklumat –

mentafsir, menganalisis, dan membuat hubung kait dengan dapatan yang diperoleh

• Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian

• Membincangkan dapatan kajian dan menghubungkaitkannya dengan teori yang bersesuaian

• Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan

• Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus

4 Mei 2017

• Penghantaran kerja kursus dan bahan pembentangan kerja kursus kepada pemeriksa

• Menyerahkan kerja kursus kepada pemeriksa mengikut tarikh yang telah ditetapkan untuk tujuan pemeriksaan

Page 60: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

60

TERHAD

TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 8 Mei 2017

hingga 19 Mei 2017

• Pemeriksaan kerja kursus oleh pemeriksa

Dari 22 Mei 2017 hingga 26 Mei 2017

• Sesi pembentangan kerja kursus oleh calon

• Membentangkan kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

Page 61: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

61

TERHAD

TERHAD

61

Page 62: Manual pelaksanaan kerja kursus pa p2 2017

62

TERHAD

TERHAD

Pilih satu daripada tema di bawah ini dan sediakan kerja kursus yang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan. Tema 1 Ekonomi: Perniagaan dalam talian Tema 2 Sains dan Teknologi: Pertanian

STPM 2017 – 900/4/P2