Lokalno blago u globalnom prostoru, Breda Karun

 • View
  463

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Breda Karun held a presentation "Local treasures in the global space" at the Serbian Library Association’s 10th International conference "The World and European Horizons of Librarianship in Digital Age", October 2011

Text of Lokalno blago u globalnom prostoru, Breda Karun

 • 1. Lokalno blaga u globalnom prostoru Breda Karun Zavod Jara

2. Kulturna batina

 • Kulturni turizam
  • Direktni efekti ( nova radna mesta, prihodiodporez a )
  • Indirektni efekti (kvalitet ivota)
 • Kultura kao ekonomska kategorija
  • 5,5% ukupnog evropskog BDPja
  • 6% svih zaposlenih (8 mili o na)
  • 57% porast u razdob l ju 1995-2010
 • Lokalni identitet

Beograd, 27 oktober 2011 3. Kulturna batina na webu

 • InstitucijeSadraj
 • Graa (sakupljanje, uvanje )Dostupnost
 • Bazini pristup je pripovedanje pria
 • Meuresorski pristup
 • Standardizacija sadraja
 • Virtualna biblioteka novi prostor komunikacije

Beograd, 27 oktober 2011 4. SLOVENIJA

 • Digitalizacija
 • Dostupnost digitalnih sadraja
 • Portal KAMRA

Beograd, 27 oktober 2011 5. Politika

 • Nacionalni program kulture,2008 2011
 • Digitalizacija bibliotekih zbirk i , razvoj e-sadraja za potreb eu kolama,digitalizacija zaviajnih zbirk ii upotreba u turizmu i drugim kretivnim industrijama
 • Razvoj obra zo vanja bibliotekara za potrebe moderne biblioteke
 • Aktivno ukljuivanje digitalnih zbirk iu mreu na podruju kulturnog obrazovanja
 • Optimalna i m plementacija zada tak aregionalnih biblioteka sa naglaskom na digitalizaciji zaviajnih zbirk ii razvoju zajednikog portala
 • Strategija razvoja informacionog drutva(si2010)
 • E-kultura:ubr z avanje procesa digitalizacije analognih zbirk iu muzejima, bibliotekama, arhivima, medijima i umetnosti

Beograd, 27 oktober 2011 6. Realnost

 • Poetak digitalizacije je kasnio > poeli posle 2003
 • Procesi digitalizacije su nesistematski, zavise od inicijative individualnih organizacija
 • Nema strategije digitalizacije na nacionalnom nivou
 • Ministarstvo za kulturu financira projekte digitaizacije i razvoja portala

Beograd, 27 oktober 2011 7. Dostup do digitalnog sadraja

 • Muzeji
  • Museums.si (od 2009)
 • Arhivi
  • SIRA NET (u izgradnji)
 • Biblioteke
  • dLib.si (Digitalna knjinica Slovenije), od 2003
  • KAMRA, portal lokalnih sadraja, od 2008

Beograd, 27 oktober 2011 8. Slovenska digitalna knjinica, dLib.si

 • Repozitorij
 • 500.000 objekata
 • 3,5 mio digitalnih stranica
 • Kultura, obrazovanje inauka : lanci, fotografije, rukopisi, knjige, asopisi i dr.
 • Narodna i univerzite sk a biblioteka
 • 9-13 zaposlenih

Beograd, 27 oktober 2011 9. KAMRAKAMRAKAMRAKAMRA KAMRA KAM

 • Lokalne zaviajne zbirke
 • Regionalni koncept
 • Prezentiranje digitalnih objekta u oblici prie zajedno sa tekstualnim kontekstom
 • Otvorena za sve institucije (muzeje, arhive, kole, drutva i dr.)
 • Namenjen opti publiki

Beograd, 27 oktober 2011 10. Beograd, 27 oktober 2011 11. Beograd, 27 oktober 2011 12. Beograd, 27 oktober 2011 13. dLib.siKAMRA Beograd, 27 oktober 2011 14. Dodana vrednost KAMRE

 • Uvrivanje uloge regionalnih biblioteka
 • Omogu avanje objave digitalnih sadraja malim lokalnim institucijama i ohrabrivanje projekta digitalizacije

Beograd, 27 oktober 2011 15. Organizacija i ureivanje

 • Portalom upravlja Javna biblioteka Celje, sudjeluju regionalne biblioteke i Udruenje javnih biblioteka
 • Glavni urednik + radna grupa u Javnoj biblioteci Celje
  • Glavno urednitvo
  • Odravanje i razvoj
  • Podrka regijonalnim urednicima
 • Regionalni urednici u 10 regionalnih biblioteka
  • Dogovori sa partnerima i pregled sadraja uregiji
  • Obuka partnera u regijama
  • Urednika funkcija (potvrivanje sadraja prije objavljivanja)

Beograd, 27 oktober 2011 16. Partneri

 • DOBI JA JU
 • Infrastrukturu
 • Obrazovanje za kreatore sadraja
 • Savetovanje i podrk uu procesu planiranja
 • Promocij usadraja zbirka i partnera
 • DAJU
 • P a l jivo izabran i strukturiran sadraj
 • Kvalitet digitalnih objekta i metapodataka
 • Potovanje prava intelektualnih svojina > potpis ugovora o uslovima objavljivanja sa nosiocem portala

Beograd, 27 oktober 2011 17. Planovi za budunost

 • Nacionalni agregator / Narodna i univerzitetska biblioteka
 • Unapreivanje razvoja dLib.si,KAMRE i ostalih sektorskih portala
 • Povezivanje sa drugim provajderima e-sadraja
 • Dostupnost do svih slovenskih digitalnih sadraja preko Europeane

Beograd, 27 oktober 2011 18.

 • Dobrodoli na:
 • http://www.kamra.si

Beograd, 27 oktober 2011