Linguistik terapan dan Pendidikan Bahasa Arab

 • View
  399

 • Download
  66

Embed Size (px)

Text of Linguistik terapan dan Pendidikan Bahasa Arab

 • Linguistik Terapan & Pendidikan Bahasa

  Zulhilmi Suboh P82663

  Mujahid bin Azmi P82667

  Nik Dilalah Nuha Nik Razi P82683

  Hibatullah Zamri P83423

  GC6523 Kajian Linguistik DalamPendidikan Bahasa Arab

  1

 • Objektifpembentangan

  1. Mengetahui definisi dan cabang-cabang linguistik terapan.

  2. Memahami sejarah linguistik terapan.

  3. Mengetahui hubungan linguistikterapan dengan pembelajaran bahasa

  4. Mengenali penggunaan linguistikterapan dalam pendidikan di Malaysia

  2

 • Apa itulinguistik?

  Turut dikenali dengan pelbagai nama: .

  Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yangmenjadikan bahasa sebagai objek kajiannya.

  Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi,morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, ataugabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis danleksikosemantik.

  Fonologi: Ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinyadalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim denganfonemik.

  Morfologi: Struktur kata, bahagiannya dan carapembentukannya.

  Sintaksis: Hubungan antara satu dengan lain, dan carapenyusunannya hingga menjadi satuan ujaran.

  Semantik: Makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal,gramatikal ataupun konteks.

  Leksikologi: Leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa daripelbagai aspek.

  3

 • CabangLinguistik

  Umum

  Deskriptif

  PerbandinganSejarah

  Terapan

  4

 • Kata terapan/menerapkan: bermaksudmemakai ataumenggunakan, danmengerahkan.

  Makna kata applied = put to practical use. Gabungan kata kata applied linguistic membawa

  Linguistik Terapan

  Terdapat juga para linguis yang kurang setuju denganistilah applied linguistics (Spolsky, 1978) dan lebihbersetuju menggunakan istilah educational linguistics(linguistik pendidikan). Alasannya ialah kerana ruanglingkup linguistik terapan lebih luas daripada linguistikpendidikan, dimana linguistik terapan mempelajariberkaitan dengan penerjemahan, leksikografi,perencanaan bahasa dan lain-lain.

  5

 • Definisi Linguistik Terapan

  Beberapa definisi linguistik terapan:

  (Abdullah Hassan, 2005)

  Linguistik terapan merujuk kepada

  penggunaan penyelidikan linguistik dalam

  pengajaran bahasa. Linguistik terapan

  memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah dan

  hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa

  dan menulis buku-buku teks

  (Hartman dan Stork, 1972)

  Collective term for the various

  applications of linguistic (and phonetic)

  scholarship to related practical fields

  6

  (Krashen)

 • 7

  (Kamus Linguistik)

  Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang

  berkaitan seperti linguistik pedagogi, leksikografi,

  psikolinguistik, dan terjemahan

  (Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir, 2005))

  Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji

  bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, mengkaji

  kaedah mengajar bahasa, menguji kemahiran bahasa,

  membentuk bahan mengajar, mencari satu sistem yang

  baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-

  unsur linguistik khususnya bidang fonetik

 • Wals 1977:Linguistik terapan merupakan pengacu kepada penggunaan oleh guru bahasa mengenai temuan ahli bahasa.

  Ahli bahasa Guru bahasa

  Formal & abstrak

  Menghasilkan teori &

  pemeriaan teori

  Pelajar mampu untuk

  berbahasa

  Fungsional & praktikal

  Tujuan:

  Kaedah:

  8

 • Objek KajianLinguistik Terapan:

  BAHASA!!

  Sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagaimedianya

  Bahasa seharian manusia

  Bahasa yang digunakan oleh manusia

  F

  u

  n

  g

  s

  i

  Bahasa

  Language

  9

 • Dalam bidang pengajaran bahasa, seorang guru hendaklah memilikiilmu yang cukup, merangkumi ilmu bahasa itu sendiri dankemampuannya untuk mengajarkan bahasa.

  Linguistik terapan juga dapat dimaksudkan sebagai suatu ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untukkeperluan praktikal.

  Jadi, linguistik hanya dipakai sebagai alat. Misalnya, dalam pengajaran

  bahasa, linguistik digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada orang lain.

  10

 • Kesimpulan Definisi Linguistik Terapan

  11

  Penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis.

  Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori.

  Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa.

  Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahlibahasa.

 • Sejarah Linguistik Terapan

  Istilah linguistik terapan mula dikenali

  pada tahun 1948 melalui jurnal di

  Michigan University

  Seterusnya pada tahun 1963,

  Persatuan Linguistik Gunaan ditubuhkan

  Pada era 1960-an hingga 1970-an

  masyarakat Eropah mula menyedari

  kepentingan linguistik dalam pendidikan

  Ahli linguistik berbeza pendapat tentang

  skop bidang linguistik

  Corder berpendapat istilah linguistik

  pengajaran hanya sesuai dalam bidang

  pendidikan sahaja

  Bidang linguistik semakin

  berkembang, wujudnya bidang neurolinguistik,

  psikolinguistik dan sosiolinguistik

  12

 • Antara buletin dan majalah dalam bidanglinguistik terapan

  13

  > Language Problems and Language Planning

  > English Teaching Forum

  > Applied Linguistics

  > Modern English Teacher

  > Guidelines

  > International Review of Applied Linguistics in > > Language Teaching

  > English language Teaching

  > Journal of Phonetics

  > Foreign

  > Language Annals

  > EFL Bulletin

 • Hubungan Linguistik dan Ilmu PengajaranBahasa

 • LinguistikTerapan

  Linguistikteoritis

  LinguistikPengajaran

 • Pendidikan Bahasa

  Merangka pengajaran

  Menentuobjektif

  Mengkaji secarailmiah mengenai

  pengajaranbahasa

 • Memilih isikandungan

  Memilihgaya/pendekatan

  Menyusunpengajaran

  Persediaan guru bahasa

 • CabangLinguistikTerapan

  19

  Fonetik Terapan

  Perancangan Bahasa,

  Pembinaan Bahasa,

  Pengajaran Bahasa,

  Penterjemahan,

  Grafonomi atau Ortografi,

  Grafologi,

  Leksikografi, Mekanolinguistik,

  Medikolinguistik,

  Sosiolinguistik Terapan

  (Pragmatik),

  Leksikostatistik

 • Pembahagian dalam Linguistik Terapan

  20

  Ilmu ini mempelajari unsur-unsur bahasa dalam

  linguistik murni yang dikaitkan dengan kemampuan

  otak manusia untuk memproduktif dan memahami

  unsur-unsur bahasa tersebut.

  Ilmu ini merupakan satu ilmu yang dipelajari dalam

  linguistik murni (sebutan bunyi, kata, kalimah, dan

  makna) yang dikaitkan dengan unsur-unsur sosial yang

  mempengaruhi para pengguna bahasa.

  Ilmu ini mempelajari bagaimana unsur-unsur bahasa

  digunakan dalam berbagai wacana dalam kehidupan

  seharian.

  Bagaimana seorang anak kecil dapat memahamibahasa yang diajarkan oleh ibunya, otakbahagian mana yang memproses pengertiansuatu konsep bahasa tersebut, dan bagaimanaperkembangan pengucapannya.

  Bagaimana bahasa jawa dibezakan antarabeberapa bagian "ngoko, kromo madya, kromoinggil" dan apa hubungannya pembagian ini dengankehidupan sosial masyarakat jawa.

  (Percakapan/dialog, surat khabar, pengajaran

  bahasa di kelas, dalam bidang politik, dalam

  bidang kehakiman, dalam iklan, dalam filem,dalam buku, dan sebagainya).A

  nal

  isis

  w

  acan

  aSo

  sio

  lingu

  isti

  kPs

  iko

  lingu

  isti

  k

 • 21

  Fonetik Terapan: Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalampraktisnya. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik, danuntuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak.

  Perancangan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam konteks perkembanganbahasa. Misalnya aspek pembakuan bahasa.

  Pembinaan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaanbahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenalpasti dan diamalkan oleh penutur jati.

  Pengajaran Bahasa: Mempelajari bahasa ibunda, bahasa kedua ataubahasa asing mengikut pendekatan, kaedah dan teknik tertentu.

 • 22

  Penterjemahan: Mempelajari bahasa untuk kepentinganpengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain.

  Grafonomi: Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuktulisan. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan.

  Grafologi: Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat,nasib, kesesuaian dan keberuntungan penulis.

  Leksikologi: Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikondalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Dinamakan jugasebagai ilmu perkamusan. Fokusnya pada cara penyusunan kamus.

 • 23

  Mekanolinguistik: Mempelajari bahasa yang digunakan dalampenyusunan program mekanik.

  Medikolinguistik: Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalampengubatan. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekananperasaan yang serius,

  Sosiolinguistik Terapan: Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaanbahasa dalam komunikasi sosial, iaitu dengan mengambil kira situasi,maksud, status penutur.

  Leksikostatistik: Ilmu yang mempelajari usia kata sejak dinikewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. Penting untukmenentukan bahasa induk/proto.

 • Bagaimanakah cara terbaik

  mengajar dan belajar

  bahasa boleh dilakukan?

  Bagaimanakah bahasa mempunyai

  hubungan dengan budaya dan

  masyarakat (sebagai contoh apakah

  hubungan antara identiti, bahasa dan

  budaya)