13
LA CULMINACIÓ DE L'EMPIRISME DAVID HUME

LA CULMINACIÓ DE L'EMPIRISME. DAVID HUME

Embed Size (px)

Citation preview

LA CULMINACIÓ DE L'EMPIRISME

DAVID HUME

L'EMPIRISMEL'EMPIRISME

● S. XVII_XVIII, Illes Britàniques

● Locke, Berkeley,Hume

● “Empeiria”: experiència, percepció sensible

● CINC TESIS FONAMENTALS:

➢ L'origen del coneixement és l'experiència (“taula rasa”); negació idees innates

➢ Criteri veritat: evidència sensible

➢ Experiència, límit del coneixement

➢ No hi pot haver coneixement universal i necessari

➢ Tot coneixement és coneixement d'idees (=racionalisme)

● Il·lustrat escocès, estava al corrent dels esdeveniments socials i intel·lectuals de l’època, es va dedicar a la filosofia no professionalment i va ésser amic de Rousseau.

● Va treballar en política en diversos càrrecs diplomàtics i al final es va retirar per dedicar-se a escriure.

● El seu llibre més ambiciós fou el Tractat sobre la naturalesa humana, però no obtingué l’èxit que Hume esperava i va haver de fer-ne una síntesi, retallant aspectes importants; escriví, doncs, l’Enquiry, les Investigacions sobre l’enteniment humà, reduint l’àmbit global de l’ésser humà contingut al Tractat per centrar-se en les qüestions de teoria del coneixement.

● Els continguts de la ment són o bé impressions o bé idees: Impressió: dades immediates de

l’experiència Idees: imatges o còpies de les

impressions.● La diferència és una qüestió

d’intensitat, les impressions són més fortes i vives.

● Les idees són còpies de les impressions, aquestes són sempre anteriors a aquelles.

● “Mètode”: per comprovar si les idees de la filosofia són correctes només hem de cercar les impressions de les que derivin. Si no n’hi ha, la idea no té significat.

Impressió

Idea

● Les idees s’associen pels principis de: Semblança: passar d’una idea a una altra per la

semblança entre les dues (de la pintura d’un arbre a un arbre original)

Contigüitat espai i temps: passar d’una idea a una altre per la seqüència temporal o la proximitat espacial (de la idea de primavera a la d’estiu)

Causa i efecte: passar d’una idea a pensar la seva causa (del gel passar a la idea de fred)

● Relacions d’idees: matemàtica, àlgebra, geometria, aritmètica, lògica. És un coneixement independent dels fets però aplicable a ells. Són certs intuïtiva o demostrativament. La seva negació és una contradicció.

● Qüestions de fet: coneixement referit a les coses, a la realitat. Mai no impliquen contradicció. Només tenim impressions d’objectes presents, però sempre establim relacions entre ells i esperam que després de que un esdevengui, n’esdevindrà un altre. P. ex. “El sol no sortirà demà”. La seva negació no és una contradicció.

● Gairebé tots els raonaments relatius a qüestions de fet semblen estar fonamentats en la relació causa-efecte.

● Idea de causalitat: ¿de quina impressió deriva la idea de causa?● Tenim la impressió de la causa i la impressió de l’efecte, hi suposam una

connexió necessària, i pensam que en el futur sempre se seguirà el mateix efecte de la mateixa causa, però... de quina impressió es deriva aquesta idea de connexió necessària?

● Buscam una connexió necessària entre la causa i l'efecte, però no hi ha impressió d'aquesta connexió, no és un fet, som nosaltres que la suposam.

● En la nostra experiència hi trobam una conjunció constant entre la causa i l’efecte: sempre que es dóna el primer es dóna el segon.

Connexió necessària?Connexió necessària?Fred

(causa)Gel

(efecte)

impressió impressió

Impressió?(no n’hi ha)

● SOLUCIÓ: no hi ha cap impressió que

verifiqui la idea de connexió necessària.

Només tenim la certesa que a l’efecte li

precedeix la causa perquè en el passat

sempre s’ha donat així, i confiam que

en el futur també es doni. Ens hem

acostumat a la unió d’aquests dos fets:

és l’hàbit, el costum el que guia la

nostra vida, no la raó.

● La creença: podem creure amb el

principi de causalitat quan es passi

d’una impressió a una altra, mai d’una

impressió a quelcom que no hi hagi

hagut impressió, experiència.

(PSICOLOGISME)

Extret de l’Atlas Universal de la Filosofia, Ed. Oceano

EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓ. UNA EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓ. UNA CRÍTICA AL MÈTODE CIENTÍFICCRÍTICA AL MÈTODE CIENTÍFIC

● La crítica al principi de causalitat implica una crítica a la inducció.

● La inducció no és vàlida perquè les conclusions que treu són suposicions sobre el futur.

● La crítica a la inducció implica una forta crítica al mètode científic, basat en moltes ocasions en el raonament inductiu.

● Hume insisteix que la inducció ben feta és un bon fonament pel coneixement, però no hem d'oblidar que les seves conclusions són tan sols probables.

● El JO o la identitat personal. Totes les impressions que tenim són particulars: ara tenc fred, ara veig un ocell, ara estic cansat. Suposam que hi ha una substància que suporta aquestes impressions, però d’aquesta substància no en tenim cap impressió, per tant, no podem demostrar que existeixi aquesta substància. Com tenim, doncs, la idea de

identitat personal? Per la memòria.● La REALITAT o el MÓN

EXTERIOR: tenim impressió de les coses concretes però no del món en la seva totalitat. Suposar l’existència de “la realitat” és, doncs, incorrecte.

● DEU: tampoc no tenim cap impressió de Déu, per tant, tampoc podem admetre la seva existència.

● En consonància amb la teoria del coneixement empirista, els judicis morals dels homes tampoc no es basaran en la raó. Quan jutjam el que està bé i el que està malament el judici es basa en els sentiments o les emocions, és a dir, consideram que està bé allò que ens plau i malament allò que ens disgusta.

● Aquest tipus d’ètica s’anomena EMOTIVISME.● Però les accions morals no són sempre

egoistes, ja que posseïm “simpatia” envers els altres.

● Per això no comporta un relativisme individualista, ja que Hume parla d'un sentiment universal.

● La teoria moral humeana no es subordina a cap déu, no ve determinada per cap religió.

● L'ètica no té valor de veritat, tan sols mostra sentiments.

LA POLÍTICA I LA RELIGIÓLA POLÍTICA I LA RELIGIÓ

● La teoria política de Hume és més conseqüent amb l'empirisme que la de Locke.

● Hume considera els supòsits “estat de naturalesa” i “contracte social” com a ficcions indemostrables.

● La formació de les societats es fonamenta, segons Hume, en la utilitat.

● Pel que fa a la creença religiosa,es troba justificada per la seva utilitat i el seu interès.

● La filosofia de Hume té els següents trets: FENOMENISME: només podem conèixer allò

que se'ns apareix (impressions). ESCEPTICISME: no podem basar ni la ciència ni

la filosofia en la raó ni en l'experiència. L’experiència només ens dóna fets particulars.

● Text final de l'Enquiry: “Si convençuts d’aquests principis donem un cop d’ull a les biblioteques, quins estralls caldrà que fem? Si agafem, per exemple, algun volum de teologia o de metafísica escolàstica, preguntem-nos: és que conté algun raonament abstracte sobre la quantitat o el nombre? No. És que conté algun raonament empíric sobre els fets i l’existència? No. Confieu-lo llavors a les flames, car no pot contenir més que sofisteria i il·lusió.”

Presentació feta a partir de la presentació de David Hume de jcalzamora.