of 74 /74
1

KUALITI GURU

Embed Size (px)

Text of KUALITI GURU

 1. 1. 1
 2. 2. seseorang guru yang mempunyai sikap terpuji seperti jujur, minat, sanggup berkorban dan kesetiaan akan mempengaruhi budaya kerjanya di sekolah. Daripada minat dan sikap yang positif terhadap kerjaya ini jugalah seseorang guru akan berusaha untuk terus maju dan terus belajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesional mereka Datin Asariah Mior Shaharuddin (2008) 2
 3. 3. We want teachers who are professionals, can teach effectively, and are true educators. Dato Seri Hishammudin Tun Hussein (2005) untuk cemerlang, guru perlu berfikiran global, bertindak secara sistematik dan efektif, menguasai bidangnya, mengamalkan etika profesion keguruan dan berpandangan jauh. Dato Haji Alimuddin Haji Mohd. Dom(2008) 3
 4. 4. 4
 5. 5. Huruf G Guru yang dihasratkan oleh negara. Tiga Lingkaran Kecil Bertindan Tiga aspek kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru. Lingkaran Besar Putih Keperluan utama yang disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Lingkaran Besar Asas penentuan Standard dan Keperluan. Glob Kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama. 5
 6. 6. Standard Asas Penentuan Standard & Keperluan Keperluan S1 : Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan S2 : Pengetahuan dan Kefahaman S3 : Kemahiran Pengajaran & Pembelajaran Misi Nasional Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Tatasusila Profesion Keguruan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia K1 : Kelayakan Masuk Program Latihan Perguruan K2 : Latihan, Pentaksiran dan Penilaian K3 : Kolaborasi K4 : Infrastruktur & Infostruktur K5 : Jaminan Kualiti Modal Insan Unggul Modal Insan Unggul Guru Kompeten Guru Kompeten 6
 7. 7. Agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia. Kompetensi profesional yang patut dicapai oleh setiap guru. Keperluan yang patut dicapai oleh setiap guru. Keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan IPG. Selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) memartabatkan profesion keguruan. 7
 8. 8. Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefaham, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (P&P). Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap. KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru. SGM menggariskan kriteria dan standard guru selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM). 8
 9. 9. Mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran P&P. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. 9
 10. 10. 10 DOMAIN DIRIDOMAIN DIRI Merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara.
 11. 11. DOMAINDOMAIN DIRIDIRI Kepercayaan Kepada Tuhan Amanah, Adil, Sihat Kemahiran Interpersonal, Intrapersonal Berilmu, Semangat Sukarela Kasih sayang, Bertimbang rasa Budi bahasa, Ikhlas, Sabar Daya tahan, Daya Saing, Daya Cipta Tahan lasak, Aktif 11
 12. 12. 12 DOMAINDOMAIN PROFESIONPROFESION Merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional.
 13. 13. DOMAINDOMAIN PROFESIONPROFESION Mengamalkan kerja berpasukan Proaktif Kreatif Inovatif Teladan Integriti Berketampilan Kecintaan terhadap profesion 13
 14. 14. 14 DOMAINDOMAIN SOSIALSOSIAL Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Fokus nilai ialah :
 15. 15. Kecintaan terhadap alam sekitar Patriotisma Semangat bermasyarakat Kemahiran sosial Keharmonian DOMAINDOMAIN SOSIALSOSIAL 15
 16. 16. Guru patut mengetahui dan memahami : 1.Falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2.Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran dan keperluan P&P bagi mata pelajaran dan keperluan. 3.Kandungan mata pelajaran yang diajar. 4.Kandungan ilmu pendidikan. 16
 17. 17. 5.Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber. 6.Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. 7.Kaedah pentaksiran & penilaian dan penyelidikan tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. 8.Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu. 17
 18. 18. 1. Kemahiran menyediakan perancangan P&P berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid. 2. Kemahiran melaksanakan P&P dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran TMK, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai. 18
 19. 19. 3. Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan P&P bertujuan menambah baik pengajaran guru dan pencapaian murid. 4. Kemahiran mengurus bilik darjah, melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. Kualiti Guru 27
 28. 28. Definisi a) Jemaaah nazir sekolah: Kualiti adalah sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu barang atau perkhidmatan b) Darling Harmmond(2000) : Guru yang berkualiti mempunyai kelulusan yang tinggi c) Wayne & Youngs ( 2003) : Guru yang mampu memberi impak kepada pencapaian pelajar 28
 29. 29. Laporan organization for economic Cooperation and Development (OECD)(1994) : Isi pelajaran Kemahiran pedagogi refleksi Empati dan komitmen Kompetensi pengurusan 29
 30. 30. Dapatlah disimpulkan bahawa: Bagi menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri - ciri guru yang berkualiti adalah guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi pengajaran dan pembelajaran, sahsiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan . 30
 31. 31. Kepentingan Kualiti dalam pendidikan a) Sasaran jangka panjang KPM melalui pelan induk pembangunan pendidikan ( 2006 - 2010 ) adalah menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dari segi kualiti guru. b) Pada 2010, 100% guru berwatak pendidik ( Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2006,p.84) a) Sasaran jangka panjang KPM melalui pelan induk pembangunan pendidikan ( 2006 - 2010 ) adalah menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dari segi kualiti guru. b) Pada 2010, 100% guru berwatak pendidik ( Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2006,p.84) 31
 32. 32. Ciri -Ciri Guru yang Berkualiti 32
 33. 33. Bertindak sebagai penyebar ilmu a) Ragbir Kaur 9 2007) ; fungsi guru adalah mendidik pelajar dalam pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum sekolah. b) Guru harus memiliki sifat amanah, ikhlas,dedikasi, komited dan sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menyampaikan ilmu. 33
 34. 34. Bertindak sebagai Pembentukan nilai 34
 35. 35. Bertindak sebagai pengamal budaya ilmu Menurut Ragbir Kaur (2007) ,Guru perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti : a) Membaca b) Berfikir c) Memerhati d) Berkarya e) Bersumbang saran f) Mencari pengalaman baru 35
 36. 36. Sambungan. Budaya ilmu dalam kalangan guru mahupun pelajar adalah sejajar dengan salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan : melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dalam amalan pendidikan seumur hidup 36
 37. 37. Mengamalkan pengajaran efektif Mok Soon Sang ( 2007), menyatakan ciri - ciri pengajaran efektif adalah seperti berikut: 37
 38. 38. 38
 39. 39. AKAUNTABILITI GURUAKAUNTABILITI GURU Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu, jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 39
 40. 40. Bidang tugas 1.Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. 2.Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. 3.Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid 4.Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian, kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. 5.Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. 40
 41. 41. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARAAKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA 1. Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. 2. Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab serta berguna. 3. Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. 4. Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. 5. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 6. Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. 41
 42. 42. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN 1. Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. 2. Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. 3. Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. 4. Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 42
 43. 43. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA 1. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. 2. Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. 3. Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi. 4. Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. 43
 44. 44. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri 1. Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. 2. Bijak dalam menguruskan kewangan. 3. Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. 4. Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. 44
 45. 45. KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKAN KUALITI GURU Carlson, Lee dan Schroll(2004), telah mengkaji indikator pengukuran kualiti guru. Berikut merupakan pemboleh ubah yang terlibat pembentukkan kualiti guru : a)Pengalaman b)Pentauliahan c)Efikasi kendiri d)Aktiviti Profesional 45
 46. 46. Pengalaman Pengalaman mengajar 1.Pentauliahan Tahap pensijilan, bilangan bidang yang ditauliahkan dan ijazah tertinggi 2.Efikasi kendiri Persepsi guru terhadap kemahiran guru, penilaian kendiri , kepercayaan guru Woolfolk& Hoy(1990): guru yang berefikasi rendah cenderung menetapkan kawalan displin serta amalan ganjaran - hukuman bagi memastikan pelajar berminat belajar 3.Aktiviti profesional Bilangan jurnal profesional yang dibaca, bilangan persatuan profesional yang disertai dan kekerapan rakan sejawat bertanya bagi mendapatkan khimat nasihat 46
 47. 47. KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKAN KUALITI GURU Kajian oleh Brownell et. Al(2008) proses pembentukkan kualiti guru berlaku melalui : a)Kepercayaan guru b)Pengetahuan pedagogi c)Pengetahuan pedagogi kandungan d)Keberkesanan amalan pengajaran e)Memastikan pemilihan guru yang terbaik 47
 48. 48. KE ARAH PENINGKATAN KUALITI GURU a) Pelaksanaan program praktikum b) Program pembangunan insan guru c) Penambahbaikkan proses pemilihan dan pengambilan pelajar program PISMP 48
 49. 49. PENINGKATAN TAHAP KUALITI GURU BAGI TIGA FASA PRAKTIKUM Kajian yang dibuat oleh IPG (2009) mendapati pelaksanaan praktikum secara berturutan selama tiga semester akan melahirkan guru yang berkualiti. Dasar ini bertepatan dengan hasrat negara bagi melahirkan guru yang berkualiti melalui peningkatan kualiti latihan praktikum dengan memanjangkan tempoh praktikum dalam Rancangan Malaysia ke 10( Unit Perancangan Ekonomi, 2010). 49
 50. 50. 50
 51. 51. ISU PENDIDIKAN (a) Upsr bocor (b) Isu profesionalisme guru Permasalahan Dasar MMI memberi reaksi berbeza daripada guru sehingga NUTP bertindak bagi mengatasi isu ini SainsSains Bahasa ingerrisBahasa ingerris 51
 52. 52. 52
 53. 53. (C ) Beban tugas guru Isu ini selalu disuarakan oleh kesatuan guru. Terdapat hampir 100 tugas guru yang disenaraikan terpaksa dilakukan oleh seorang guru dalam satu tempoh penggal sekolah.majoriti tugas yang membebankan adalah kerana terdapat banyak pelaksanaan tugas guru yang perlu menggunakan aplikasi capaian internet. 53
 54. 54. Kesan daripada beban tugas guru Tugas hakiki guru terabai Kesihatan guru terjejas Guru tidak bersemangat untuk mengajar 54
 55. 55. Kesan daripada beban tugas guru 55
 56. 56. Kualiti Guru 56
 57. 57. Kualiti Guru 57
 58. 58. 58
 59. 59. Pensijilan Guru (Teacher Certification) 59
 60. 60. 60 DEFINISIDEFINISI
 61. 61. 61 Sumber : Portal EMIS ( Sehingga 31 Disember 2014 ) Peringkat Lelaki Perempuan Jumlah Rendah 71523 166550 238073 Menengah 55076 126671 181747 Jumlah 126599 293221 419820
 62. 62. 62 SYARAT KEMASUKAN KE PROFESION PERGURUAN Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Matrikulasi
 63. 63. 63 MATLAMAT KURSUS PERGURUAN Menghasilkan insan guru yang berwibawa dalam aspek : Sahsiah Ilmu pengetahuan Kemahiran ikhtisas Amalan nilai-nilai murni Nilai keguruan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru Perkembangan Teknologi
 64. 64. 64 ISU-ISU PENSIJILAN GURUISU-ISU PENSIJILAN GURU ISMP DIPINGGIRKAN ISU GURU LUAR BIDANG 1 2
 65. 65. 65 ISU 1: IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP) DIPINGGIRKAN
 66. 66. 66 Seramai 5000 mahasiswa UPSI berdemo untuk mendapatkan jaminan yang sama dengan penempatan GSTT Sumber : Utusan Malaysia (3 November 2011)
 67. 67. 67 Kementerian Pelajaran telah menyerap 7,079 GSTT ke jawatan tetap di seluruh negara selepas menawarkan peluang mengikuti kursus DPLI dalam bidang perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia dan IPTA terpilih. 7,000 lepasan ISMP belum ditawarkan tempat menyebabkan ada dalam kalangan mereka menganggur kerana sukar mendapatkan pekerjaan sesuai. Berita Harian (20 Disember 2011) Kementerian Pelajaran telah menyerap 7,079 GSTT ke jawatan tetap di seluruh negara selepas menawarkan peluang mengikuti kursus DPLI dalam bidang perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia dan IPTA terpilih. 7,000 lepasan ISMP belum ditawarkan tempat menyebabkan ada dalam kalangan mereka menganggur kerana sukar mendapatkan pekerjaan sesuai. Berita Harian (20 Disember 2011)
 68. 68. 68
 69. 69. 69 ISU 2 : GURU LUAR BIDANG
 70. 70. 70 Guru yang tidak mempunyai kelayakan sijil atau major dalam mata pelajaran yang diajar Guru yang tidak mempunyai kelayakan sijil atau major dalam mata pelajaran yang diajar Guru ini dikehendaki mengajar subjek bukan bidang setelah mendapat penempatan. Mengikut kekosongan guru subjek yang terlibat. Guru mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang. Guru ini dikehendaki mengajar subjek bukan bidang setelah mendapat penempatan. Mengikut kekosongan guru subjek yang terlibat. Guru mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang.
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73 LANGKAH MENGATASI LANGKAH MENGATASI Unjuran kekosongan penempatan guru perlu mendapat kerjasama antara KPM dengan IPT. Mengkaji semula umur persaraan bagi pegawai kerajaan untuk memberikan peluang kepada guru yang baru. Mengkaji semula penempatan guru mengikut opsyen untuk mengelakkan lebihan guru.
 74. 74. 74 Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan pelbagai perkara untuk memartabatkan profession perguruan. Antaranya memberi pengiktirafan kepada Institut Perguruan Sultan Idris dan menaikkan tarafnya Kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 1 Mei 1997. Profession perguruan adalah merupakan profesion yang sangat mulia kerana merekalah yang membawa kunci kepada keberhasilan sistem pendidikan negara kita. Jasa dan sumbangan yang diberikan pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu tidak harus dipandang mudah oleh masyarakat. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru, siapalah kita hari ini.