Keurmerk wegbeheerprogrammatuur - Diederiks

  • View
    488

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infraweek 12-01-2011 CROW Systematiek Wegbeheer geactualiseerd

Text of Keurmerk wegbeheerprogrammatuur - Diederiks

  • 1. Goedgekeurd beheerIr. K.M. Diederiks-Verhoeven KOACNPC

2. CROW keurmerkAanleidingNa invoering van de nieuwe CROW wegbeheer-systematiek (publicatie 147) in 2001 heeft demarkt aangegeven behoefte te hebben aan eenCROW keurmerk voor de softwarepakketten.2 3. CROW keurmerkDoel Garantie dat wegbeheer ook daadwerkelijk deCROW systematiek krijgt Capaciteiten en output van verschillendesoftewarepakketten op hoofdlijnen vergelijkbaar Onafhankelijk van de leverancier kunnen danresultaten met andere wegbeheerder wordenvergeleken3 4. CROW keurmerkCertificaat Voor het eerst uitgereikt in december 2002 Het betreft een keurmerk voor de software Het certificaat is 2 jaar geldig Daarna opnieuw keuren 4 5. Gecertificeerde softwareDe software is bestemd voor Het beheer van gegevens Het opstellen van een basisplanning en begroting Het prioriteren van wegvakken vooronderhoud bij ontoereikend budget Presenteren van resultaten 5 6. Gecertificeerde softwareToepassingvoorwaarden De systematiek is geschikt voor Asfaltbeton Cementbeton Elementen De systematiek kan worden gevoed metvisuele inspecties en metingen Voor de inwinning van deze gegevens moet dedoor CROW voorgeschreven methodiekworden gehanteerd (publicatie 146)6 7. Invulling keurmerkAanpak Onder verantwoordelijkheid van degebruikersgroep Wegbeheer Doel van het keurmerk is uitgangspunt Kwaliteit van het netwerk vergelijkbaar Onderhoudsplanning vergelijkbaar Protocol opgesteld waarbij rekening isgehouden met: De wens tot onderlinge vergelijkbaarheid Gewenst vrijheid voor leveranciers van de software7 8. ToetsingsspecificatiesUitvoering Toetsing wordt uitgevoerd door het CROW Toetsing op basis van vertrouwen De daadwerkelijke toetsing is relatief summier Dit past bij een relatief kleine markt Kostenbesparing (CROW geen eigen rekenmodule nodig)8 9. ToetsingsspecificatiesOnderdelen waarop wordt getoetst Capaciteit van de software Resultaten van de planning Afgeleide specificaties Extra specificaties 9 10. ToetsingspecificatiesWijze van toetsen Visueel:leverancier toont functionaliteiten op hetscherm Uitvoer:leverancier toont met uitvoer aan dat aanspecificaties wordt voldaan Controlebestand:input voor basisplanning 10 11. Controlebestand100 wegvakonderdelen vaste gegevens variabele gegevensBasisplanning handmatig bepaald Planperiode Planjaar Maatregelgroep Maatregel (conform publicatie 147) 11 12. ControlebestandVaste en variabele gegevensPlanningsresultaten12 13. ControlebestandBeheersysteem De vaste en variabele gegevens uit hetcontrolebestand worden ingevoerd in hetbeheersysteem Op basis daarvan maakt het systeem eenbasisplanning Dat resultaat wordt gebruikt bij de toetsing Niet uitgevlakt Geen maatregeltoets Geen prioritering 13 14. Specificaties capaciteitVisueel Opslaan categorie a-gegevens/standaardindeling Kwaliteitsweergave in beleidsthemas Mogelijkheid tot instellen van prioriteiten o.b.v. Wegtype Beleidsthemas Geografische ligging Weergave CROW/eigen instellingen 14 15. Specificaties planningControlebestand en uitvoer Planningsresultaten Planjaar en planperiode (max. 5 jaar) Maatregel/maatregelgroep Planjaar 1-2: maatregel Planjaar 3-5: maatregelgroep Planjaar >5: geen maatregel 15 16. Afgeleide specificatiesIndirect Juist gebruik van onderhoudrichtlijnen Juist gebruik van waarschuwingsgrenzen Juist gebruik van restlevensduurtabellen Relatie aanwezig tussen aanwezige schade en bijbehorende maatregelgroep Relatie aanwezig tussen maatregelgroep, wegtype en maatregel16 17. Extra specificatiesIndirect Berekening onderhoudsachterstandUitvoer en visueel Data uitwisseling Correct formaat SUF-WEG export Correct importeren van SUF-WEG 17 18. Resultaat Resultaten basisplanning onafhankelijkvan systeem: Kwaliteit Planperiode en planjaar Maatregelgroep Aanwezigheid minimale functionaliteiten Duidelijk aangeven CROW of eigeninstellingen18 19. Gecertificeerde systemen 1. Arcadis 2. BeheerVisie 3. DHV 4. Groenestein beheersoftware 5. Grontmij 6. KOACNPC 7. Oranjewoud 19 20. Bijdrage leveranciersVerplichte deelname aan gebruikersgroepWegbeheer een uniforme interpretatie van publicatie 147 borging marktkennis en -ervaring continuteit20 21. Bedankt voor u aandacht