Click here to load reader

Keberkesanan Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Integer Melalui Kaedah Rumah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1 Cerdas

  • View
    12.224

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Keberkesanan Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Integer Melalui Kaedah Rumah dalam Kalangan...

  • 1. KPR 3012SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJARTUGASAN INDIVIDU KAJIAN TINDAKANNAMA NOR IZZATI BINTI ABDUL HAMIDNO. MATRIK D20081032229PROGRAM PENDIDIKAN MATEMATIK (AT14)KUMPULAN KUMPULAN AT14

2. KEBERKESANAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENAMBAH DAN MENOLAK INTEGER MELALUI KAEDAH RUMAH DALAMKALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 CERDAS DI SEKOLAHMENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (2)LAPORAN KAJIAN TINDAKANOleh: NOR IZZATI BINTI ABDUL HAMID (D20081032229)Bagi Kursus KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar Semester I Sesi 2011/2012November 2011 3. 1.0Topik KajianKeberkesanan Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Integer Melalui KaedahRumah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1 Cerdas.2.0Nama dan Ahli Jawatankuasa PengkajiNama Pengkaji : Nor Izzati binti Abdul HamidAhli Jawatankuasa Pengkaji : (1) Hanuzah binti Othman(2) Wan Nor Azah binti Abdul Aziz3.0Latar Belakang KajianInteger merupakan tajuk yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan1 hingga 3. Pengetahuan dan kemahiran pengiraan melibatkan Integer merupakan satu kemahirandan pengetahuan asas yang amat penting. Kemahiran ini merentasi banyak tajuk dalam sukatanpelajaran. Kelemahan dalam operasi Integer akan menjejaskan pengajaran dan pembelajarandalam topik seperti kuasa, punca, bentuk piawai, ungkapan algebra, indeks, rumus algebra,ungkapan dan persamaan kuadratik, koordinat, graf fungsi dan sebagainya. Siti Habsah (2011) telah menjalankan kajian melibatkan Integer iaitu mengenai Katrasin.Beliau telah menggunakan plastasin berwarna merah (-) dan biru (+) untuk mengajar pelajaryang terlalu lemah dalam subjek Matematik. Contohnya untuk soalan 5 + 8, lima biji plastasinberwarna merah dan lapan plastasin berwarna biru diambil. Plastasin berwarna merah dan birudilekatkan secara berpasangan. Selepas itu, bilangan baki plastasin yang tidak mempunyaipasangan warna dikira. Dalam contoh ini , baki yang tinggal ialah 3 plastasin berwarna biru.Maka, jawapannya ialah + 3. Daripada kajian ini, ternyata penggunaan katrasin dapat membantupelajar melakukan operasi menambah dan menolak Integer dengan betul.1 4. Manakala Hamzah (2009) menjalankan kajian bertajuk Meningkatkan KemahiranMenambah dan Menolak Nombor Negatif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Cerdik denganKaedah Jadual. Dalam Kaedah Jadual ini, pelajar perlu menentukan sama ada nombor tersebutnombor positif atau nombor negatif. Selepas itu, bilangan nombor positif dan nombor negatifdiletakkan dalam jadual menggunakan simbol bulatan. Kemudian, simbol bulatan itu akandihapuskan bagi jumlah yang sama. Maka tinggallah sama ada nombor positif atau nombornegatif sahaja. Contohnya - 4 + 2, setelah simbol bulatan dihapuskan, yang tinggal hanya duabulatan pada positif. Maka jawapannya ialah +2. + Elango (2007) pula telah menjalankan kajian mengenai Inovasi dalam TeknikPenyelesaian Tajuk Nombor Negatif. Teknik yang digunakan ialah penyelesaian ELMATH iaitusatu teknik penyelesaian bagi menjalankan operasi penambahan dan penolakan nombor negatif.Teknik ini memperlihatkan teknik pemikiran dan pertimbangan yang berlaku dalam mindaseseorang semasa menjalankan operasi penambahan dan penolakan bagi tajuk nombor negatif.Pengkaji juga berharap agar teknik penyelesaian ELMATH dapat membantu murid menguasaikemahiran menjalankan operasi penambahan dan penolakan ke atas nombor negatif. Dengan ini,minat murid untuk menguasai tajuk nombor negatif dapat ditingkatkan yang akan membawakepada peningkatan pencapaian Matematik secara umumnya. Selain itu, Siti Halimah (2009) telah menjalankan kajian bertajuk MeningkatkanKefahaman Pelajar dalam Konsep Integer Melalui Perwakilan Idea Matematik Secara Konkritdalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Semarak. Kajian ini menggunakan model konkrit yangsesuai iaitu melalui jadual yang dibina dan secara tidak langsung dapat membantu pelajar yanglemah dalam topik Integer mendapatkan jawapan yang tepat. Bukan itu sahaja, malah Radinhazizi (2011) turut menjalankan kajian MempertingkatPenguasaan Kemahiran Menambah Integer Positif dan Negatif dalam Kalangan PelajarTingkatan 1C. Begitu juga dengan Sin (2006) dengan tesisnya yang bertajuk Pendekatan2 5. Koperatif Model STAD Terhadap Pelajar Tingkatan 1 dalam Topik Nombor Negatif. Daripadakajian-kajian yang telah dijalankan ini mengambarkan bahawa pelajar-pelajar masih menghadapikesukaran dalam penyelesaian soalan-soalan bagi tajuk Integer. Oleh kerana Integer adalah satutopik yang amat sukar untuk pelajar-pelajar, maka saya telah memilih satu kaedah penambahandan penolakan integer melalui tajuk Keberkesanan Meningkatkan Kemahiran Menambah danMenolak Integer Melalui Kaedah Rumah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1 Cerdas. KaedahRumah ini diharap dapat membantu pelajar-pelajar dalam menyelesaikan pengiraan yangmelibatkan Integer yang besar.4.0Penyataan MasalahKelemahan pelajar dalam menguasai Matematik adalah disebabkan oleh tanggapan negatifpelajar terhadap pelajaran itu sendiri. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab semuapihak mengambil inisiatif yang positif untuk menentukan kemajuan dan peningkatan pelajardalam mata pelajaran tersebut. Ini termasuklah memperkenalkan satu kaedah baru yang lebihmudah dalam menyelesaikan operasi Integer. Keberkesanan kaedah ini bergantung kepadasejauhmana seseorang pelajar dapat menguasai konsep asas ini. Dalam tajuk Integer, perkara yang amat sukar untuk pelajar memahami ialah menambahdan menolak Integer. Memandangkan menambah dan menolak Integer ini amat penting bagimenjawab soalan objektif dan soalan subjektif dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan PMR,maka kemahiran ini, dapat membantu pelajar mendapatkan markah yang lebih baik serta dapatmeningkatkan peratus kelulusan Matematik. Semasa saya berpraktikal di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab (2) Kota BharuKelantan, saya telah diamanahkan untuk mengajar dua kelas iaitu 1 Bestari dan 1 Cerdas. Sayaberasa teruja untuk mengajar pelajar-pelajar. Namun begitu, semasa saya mengajar tajuk Integer,saya dapati terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ia benar-benar mencabar saya.Saya perlu menguatkan semangat agar saya dapat memperbaiki keadaan dan membantu pelajarterbabit. Apa yang saya dapati ialah mereka tidak dapat menyelesaikan operasi tambah dan tolakInteger dengan baik. Ini kerana pelajar-pelajar terbabit mempunyai asas yang sangat lemahberkaitan tanda bagi setiap nombor. Namun begitu mungkin bukan kesilapan mereka secara3 6. keseluruhannya, pihak guru juga mungkin tersilap. Ini kerana pada peringkat rendah pelajarhanya diperkenalkan dengan nombor positif. Sebagai contoh, kita hanya menyebut 2sebagai dua sahaja dan bukannya positif dua. Inilah kesannya yang saya perolehi diperingkat menengah. Kesan secara langsung dapat dilihat melalui latihan di dalam kelas dansemakan buku latihan pelajar. Contoh kesalahan:-5+2=3(sepatutnya -3) - 5 + 2 = 7 (sepatutnya -3)Daripada contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar saya dapati mereka gagal mengenal tandabagi setiap nombor. Pelajar juga tidak memahami maksud Integer lebih-lebih lagi Integer negatif.Masalah ini juga berkait dengan cara hidup pelajar dan guru. Maksud saya dalam kehidupanseharian, kita tidak pernah menggunakan istilah Integer negatif atau positif semasa berurusan.Keadaan ini jika kita perhalusi memang berkait dengan pengetahuan sedia ada pelajar untukdiadaptasi di dalam bilik darjah. Selain itu, saya telah menemu bual dua orang guru Matematik dari Sekolah MenengahKebangsaan Zainab (2). Guru Matematik tersebut telah mempunyai pengalaman mengajarMatematik tajuk Integer hampir 10 tahun. Hasil temu bual menunjukkan bahawa ramai pelajarmasih menghadapi masalah untuk menyelesaikan soalan yang memerlukan penguasaankemahiran penyelesaian operasi Integer. Ini menunjukkan bahawa kemahiran asas teknikpenyelesaian operasi Integer dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Masalah ini tidak boleh saya biarkan kerana asas integer positif dan negatif sangatpenting bagi pelajar apabila mereka menduduki peperiksaan awam nanti. Kemudian sayamendapat satu idea untuk mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan satu kaedahpenambahan dan penolakan integer menggunakan Kaedah Rumah. Sampel kajian saya terdiridaripada pelajar Tingkatan 1 Cerdas seramai 30 orang pelajar. Diharapkan kaedah ini dapatmembantu pelajar menyelesaikan masalah menambah dan menolak Integer. Selain itu, kaedah inijuga diharap agar pelajar dapat mengaplikasikan konsep Integer pada tajuk-tajuk yangmempunyai hubung kait dengan Integer. Menerusi Kaedah Rumah, pelajar dapat menjadikankaedah ini sebagai titik tolak mencapai satu cara mudah dan cepat untuk menyelesaikan operasiInteger dengan mengumpul Integer mengikut rumah masing-masing. 4 7. 5.0Objektif KajianObjektif Am:Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menambah dan menolak Integer denganmenggunakan Kaedah Rumah.Objektif Khusus:1. Menganalisis sejauhmana penguasaan pelajar dalam menambah dan menolak sesuatu Integer.2. Menentukan keberkesanan penggunaan Kaedah Rumah dalam meningkatkan kemahiranoperasi tambah dan tolak Integer.6.0Metodologi KajianMetodologi kajian membincangkan kaedah yang akan saya gunakan dalam kajian ini. Dalammetodologi kajian juga menghuraikan model kajian iaitu kaedah yang akan digunakan dansedikit penerangan dibuat mengenai kaedah yang dipilih. Selain itu, langkah-langkah yang akandijalankan oleh saya, sasaran kajian, instrumen kajian dan metodologi analisis dalam kajian inijuga diterangkan.6.1Metodologi KajianModel: Kaedah RumahLangkah 1: Pengenalpastian isu dan masalahSaya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku dan sikap pelajar-pelajar semasa prosespengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pelajar saya menghadapi masalah untukmenyelesaikan soalan melibatkan Integer. Sebelum kajian dijalankan, pelajar-pelajar kurangmemberi respon kepada soalan-soalan yang diajukan dan ada antara pelajar yang mempunyairasa takut untuk mencuba. Selain itu, latihan yang dibuat oleh pelajar juga disemak dan ditelitisepanjang proses pengajaran dan pembelajaran mengenai topik ini. Saya dapati banyak kesalahanyang dilakukan oleh pelajar semasa membuat latihan topik Integer. Ada juga antara pelajar yang 5 8. tidak menyiapkan kerja rumah yang saya berikan kerana pelajar mengatakan bahawa merekatidak mengetahui cara untuk mengira soalan Integer berkenaan.Langkah 2: Perancangan tindakanSebelum langkah-langkah seterusnya dilakukan, tinjauan awal masalah akan saya lakukanterhadap pelajar-pelajar saya. Tinjauan awal dilakukan bagi membolehkan saya mengetahuikelemahan sebenar pelajar. Oleh itu, terlebih dahulu saya telah merancang beberapa perkara.Antaranya ialah,(i) Semakan buku latihan Semakan buku latihan juga digunakan bagi mengesan kelemahan pelajar bagi topikInteger. Kelemahan pelajar juga boleh dikesan berdasarkan latihan yang saya berikan didalam kelas dan juga di rumah.(ii) Temu bual. Temu bual akan dijalankan sewaktu rehat di mana pelajar diminta berjumpa dengan sayauntuk ditemu bual secara berpasangan. Borang soal selidik digunakan bagi memudahkanpelajar menjalani soal selidik dengan lancar.(iii)Ujian pra Ujian pra akan dilakukan dengan memberi kepada pelajar soalansoalan penambahan danpenolakan integer. Sebanyak 12 soalan subjektif akan diberikan kepada pelajar. Masayang diberikan untuk mereka menjawab ialah selama 1 jam. Daripada jawapan yangdiberikan oleh pelajar, saya boleh mengesan kelemahan-kelemahan mereka. Markahpelajar akan direkodkan dan ditukar ke dalam bentuk peratusan. 6 9. Langkah 3: Pelaksanaan tindakanSetelah saya mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar, saya bercadang untukmemperkenalkan Kaedah Rumah kepada pelajar untuk membantu mereka dalam topik Integer.Selepas itu, saya akan memberikan ujian pos kepada pelajar untuk melihat peningkatankemahiran pelajar dalam operasi tambah dan tolak Integer.(i) Memperkenalkan Kaedah Rumah Saya akan memperuntukan masa sebanyak dua masa pengajaran iaitu selama 80 minit untuk memperkenalkan Kaedah Rumah kepada pelajar. Semasa memperkenalkan kaedah ini, saya akan memberikan beberapa soalan kepada pelajar di papan hitam untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka. Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti untuk menjawab soalan Integer menggunakan Kaedah Rumah. Sebagai contoh, 22 + 14 5 = Langkah-langkah:1. Selesaikan jika terdapat operasi dan tanda.+ (+) = + (+) = + () = () = +2. Buatkan dua lajur untuk rumah negatif dan positif.+3. Masukkan nombor positif ke dalam rumah positif dan nombor negatif ke dalam rumahnegatif tanpa operasi dan simbol.+1422 5 7 10. 4. Tambahkan semua nombor dalam setiap rumah jika nombor dalam rumah tersebutmelebihi daripada 1. + 14 22 ++ 5 14 275. Pindahkan nombor yang kecil ke rumah nombor yang lebih besar. Kemudian, tolaknombor yang kecil itu daripada nombor yang lebih besar. + 14 22 ++ 5 14 27 14 136. Tulis jawapan dan letakkan simbol positif / negatif berdasarkan rumah di mana jawapanitu berada. Sebagai contoh, 27 14 = 13. Akan tetapi 13 berada pada rumah negatif. Jadi,jawapannya ialah 13.(ii) Ujian Pos Ujian pos akan dijalankan setelah pengajaran menggunakan Kaedah Rumah dilakukan pada masa pengajaran yang seterusnya. Sebanyak 12 soalan subjektif akan diberikan kepada pelajar. Masa yang akan diberikan untuk mereka menjawab ialah sama seperti ujian pra iaitu selama 1 jam. Soalan yang diberikan dalam ujian pos adalah berlainan dengan soalan ujian pra akan tetapi soalan adalah setara. Markah pelajar akan direkodkan dan ditukar ke dalam bentuk peratusan.8 11. Langkah 4: Pemerhatian dan menganalisis dataBagi ujian pra dan ujian pos, soalan yang akan diberikan adalah berbentuk subjektif. Satu soalandikira 1 markah. Kemudian, bilangan jawapan yang dijawab dengan betul akan dikira danditukar kepada peratusan. Pelajar akan memperoleh 1 markah sekiranya pelajar menunjukkanjalan pengiraan yang betul dan jawapan yang tepat. Sekiranya pelajar memberikan jawapan yangtepat tanpa jalan pengiraan, maka jawapan tersebut akan dikira salah dan tiada markah akandiberikan. Penguasaan pelajar dalam penambahan dan penolakan Integer akan dilihat melaluianalisis ujian pra dan ujian pos. Manakala untuk mengetahui keberkesanan penggunaan KaedahRumah dalam meningkatkan kemahiran operasi tambah dan tolak Integer, perbandinganpencapaian pelajar-pelajar dalam ujian pra dan ujian pos akan dilakukan. Jadual di bawahmenunjukkan draf analisis keputusan pencapaian ujian pra, keputusan pencapaian ujian pos danperbandingan pencapaian ujian pra dan ujian pos. Draf Analisis Keputusan Pencapaian Ujian Pra ID Bilangan Jawapan BetulBil.Nama %Pelajar Ujian Pra 1.P1S1X1M1 2.P2S2X2M2 ... ... ......... ... ... .........30.P30S30X30 M30 Min A1B1Sisihan piawai A2B2VariansA3B330 30 Xi Mi11Min A1 Min B1 30309 12. Draf Analisis Keputusan Pencapaian Ujian Pos IDBilangan Jawapan BetulBil. Nama% Pelajar Ujian Pra 1.P1S1 Y1 N1 2.P2S2 Y2 N2 ... ...... ...... ... ...... ...... 30.P30S30 Y30N30Min C1 D1Sisihan piawaiC2 D2 VariansC3 D3 30 30Yi Ni 1Min1 C1 Min D130 30 Draf Analisis Perbandingan Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos Peningkatan IDBilangan BilanganBilanganBil.PelajarJawapan %Jawapan%Jawapan% Betul Betul Betul 1. P1X1 M1Y1N1 Y1 X1 N1 M1 2. P2X2 M2Y2N2 Y2 X2 N2 M2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30.P30X30M30 Y30 N30Y30 X30N30 M30 MinA1 B1C1D1 C1 A1 D1 B1Sisihan PiawaiA2 B2C2D2E G VariansA3 B3C3D3F H10 13. Langkah 5: Refleksi dan penilaian Daripada kajian ini, saya berharap agar berlaku peningkatan pencapaian pelajar. Selainitu, saya juga berharap agar pelajar dapat mengaplikasikan Kaedah Rumah dan seterusnyaberjaya memperolehi jawapan dengan cepat dan tepat. Jika berlaku peningkatan pencapaian, inimenunjukkan kaedah ini benar-benar membantu pelajar. Di samping itu, selepas kajian ini sayaberharap pelajar-pelajar ingin mencuba dan yakin dengan jawapan mereka. Saya juga berharaptingkah laku pelajar akan berubah selepas mereka akan diperkenalkan dengan Kaedah Rumah.6.2Sasaran KajianSasaran bagi kajian ini terdiri daripada 13 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuandari tingkatan 1 Cerdas di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab (2). Pelajar-pelajar ini dalamkalangan pelajar-pelajar sederhana dan lemah. Pelajar-pelajar ini juga mempunyai pencapaianyang kurang memuaskan semasa dalam Peperiksaan Kurikulum Berasaskan Sekolah 1 (PKBS 1).Dalam peperiksaan Matematik pula, pelajar-pelajar ini juga memperoleh pencapaian yangkurang memuaskan. Ada sebilangan pelajar yang gagal dalam peperiksaan mata pelajaranMatematik.Jadual 1: Bilangan sasaran kajian Tingkatan Lelaki PerempuanJumlah 1 Cerdas1317306.3Instrumen KajianInstrumen kajian yang digunakan untuk mendapatkan data ialah soalan ujian pra dan ujian pos.Soalan-soalan daripada ujian pra dan pos di buat oleh saya sendiri. Ujian pra dan ujian posmengandungi 12 soalan subjektif. Soalan yang diberikan adalah berlainan akan tetapi setara.Masa yang diberikan kepada pelajar untuk menjawab soalan ialah selama 1 jam bagi kedua-duaujian. 11 14. 6.4Metodologi AnalisisSemakan BukuPemerhatian Temu bual LatihanMemperkenalkanUjian PosUjian PraKaedah Rumah Menganalisis Data Penilaian Refleksi7.0Kesignifikasian KajianHasil daripada kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak iaitu pelajar-pelajar, guru-guru Matematik khususnya, dan juga pihak sekolah. Kepada pelajar-pelajar,Kaedah Rumah yang diperkenalkan diharap dapat digunakan untuk menyelesaikan penambahandan penolakan Integer. Kaedah Rumah ini mampu membantu pelajar-pelajar melakukanpengiraan penambahan dan penolakan Integer dengan lebih cepat, tepat dan tidak membebankanpelajar-pelajar. Selain itu, kaedah ini juga dapat mengelakkan pelajar daripada melakukankesilapan semasa mengira. Melalui kaedah ini, pelajar dapat menguasai topik Integer yang diajarkhususnya melibatkan penambahan dan penolakan integer dan seterusnya meningkatkanperatusan gred mata pelajaran Matematik. Di samping itu, Kaedah Rumah yang diperkenalkan ini dapat dijadikan sebagai pencetusmotivasi kepada guru-guru untuk membuat inovasi dalam pengajaran agar proses pengajaran danpembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat12 15. menyedarkan para pendidik supaya sentiasa kreatif mencari pendekatan baru dalammenyelesaikan sesuatu operasi. Guru juga dapat memastikan keseluruhan pelajar dapatmenguasai sepenuhnya setiap topik yang diajar jika dapat mencari pendekatan baru. Guruseharusnya bijak mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menarik minat pelajar dan seterusnyadapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik. Selain itu, sekiranya Kaedah Rumah ini didapati berkesan, saya akan memperkenalkankaedah ini kepada pelajar-pelajar di kelas lain agar setiap pelajar memperoleh manfaatnya. Sayajuga akan mengutarakan dan memperkenalkan Kaedah Rumah ini kepada Pengetua. Oleh yangdemikian, pihak sekolah diharap boleh mengadakan bengkel kepada guru-guru Matematik disekolah untuk sama-sama belajar dan mencuba kaedah ini semasa proses pengajaran danpembelajaran yang melibatkan Integer. Hal ini seterusnya akan memberi peningkatan peratusankelulusan murid dalam mata pelajaran Matematik.8.0Anggaran PerbelanjaanJadual di bawah menunjukkan anggaran perbelanjaan saya dalam kajian yang saya jalankan ini.Saya hanya mengeluarkan perbelanjaan untuk cetakan dan fotostat soalan ujian pra, ujian pos,nota Kaedah Rumah dan juga cetakan laporan kajian tindakan. Jadual 2: Anggaran PerbelanjaanBil. Jenis BahanKuantiti x Harga Seunit Jumlah Kos1.Cetakan soalan ujian pra dan ujian pos 30 salinan x RM 0.20RM 6.002.Cetakan nota Kaedah Rumah30 salinan x RM0.10 RM 3.003.Perbelanjaan Mesyuarat -RM 10.004.Cetakan Laporan Kajian Tindakan1 salinan x RM 5.00 RM 5.00 JUMLAH RM 24.00 13 16. 9.0 Jadual KerjaBerikut adalah jadual kerja sepanjang saya menjalankan kajian ini di Sekolah MenengahKebangsaan Zainab (2).Jadual 3: Jadual KerjaBilPerkaraTarikh1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal4 Julai 12 Julai 20112. Menulis Proposal Kajian14 Julai 20113. Merancang tindakan 18 Julai 20114. Melaksanakan tindakan25 Julai 20115. Melaksanakan ujian pos 28 Julai 20116. Menganalisis data1 Ogos 20117. Refleksi dan penilaian 6 Ogos 20118. Menyiapkan laporan kajian tindakanNovember 201110.0Dapatan Kajian(i) Penguasaan Pelajar dalam Menambah dan Menolak Sesuatu IntegerPenguasaan pelajar dalam penambahan dan penolakan Integer dapat dilihat melalui analisis ujianpra dan ujian pos. Analisis Ujian PraHasil daripada ujian pra, bilangan jawapan betul yang telah pelajar-pelajar jawab bagi soalanyang diberikan dikelaskan seperti Jadual 4 di bawah. Bilangan jawapan betul adalah daripada 12soalan dalam ujian pra. 14 17. Jadual 4: Keputusan Pencapaian Ujian Pra. ID Bilangan Jawapan BetulBil.Nama% Pelajar Ujian Pra1. P1Ahmad Fateh B Mohd Faiz 5 41.72. P2Aqeem Nazeman B Che Abdullah6 50.03. P3Mohamad Baharum B Kamaruzaman 3 25.04. P4Muhamad Fakhrul B Mohd Nawi 4 33.35. P5Muhammad Adee Syahmi B Azmi 6 50.06. P6Muhammad Ariff B Mohd Fouzi 5 41.77. P7Muhammad Badrul Hakim B Hassan1 8.38. P8Muhammad Danial B Mohd Zainudin 2 16.79. P9Muhammad Ganges B Kamil 5 41.710. P10Muhammad Khairul Afiq B Hashim3 25.011. P11Muhammad Ruzainie B Mohamud 7 58.312. P12Nik Amirul Hakim Akmal B Nik6 50.013. P13Wan Syakir B Wan Fadhil 3 25.014. P14Amelina Bt Mohd Noor6 50.015. P15Fatin Nazura Bt Mohd Noor 4 33.316. P16Hanie Nabihah Bt Abdul Wahab7 58.317. P17Maisahira Binti Mohd Marzuri4 33.318. P18Nik Nurul Amira Bt Nik Mat5 41.719. P19Nik Fatin Najihah Bt Nik Razi 1 8.320. P20Nik Malissa Bt Nik Abdul Razak2 16.721. P21Nur Afeeza Bt Samaluddin4 33.322. P22Nur Aisyah Bt Azlan 3 25.023. P23Nur Amira Najiha Bt Azmi5 41.724. P24Nur Fatihah Bt Mohd Nasir 3 25.025. P25Nur Intan Diana Bt Suria3 25.026. P26Nur Syiffa Syuhadah Bt Hasnan 5 41.727. P27Nurul Atikah Bt Malim 6 50.015 18. 28.P28 Nurulain Bt Suzaimi 433.329.P29 Salsabila Bt Mamat1 8.330.P30 Siti Noor Albani Akmal Bt Saad433.3 Min 434.2Sisihan piawai1.6814.00 Varians2.82 196.16 Jadual 4 menunjukkan 30 orang pelajar yang telah menjawab ujian pra. Daripada jadualdi atas, didapati hanya dua orang pelajar dapat menjawab bilangan soalan yang paling tinggi iaitutujuh soalan (58.3%). Manakala bagi yang dapat menjawab enam soalan (50.0%) dengan betuladalah sebanyak lima orang pelajar. Sebanyak enam orang pelajar dapat menjawab tiga (25.0%),empat (33.3%) dan lima (41.7%) soalan dengan betul. Manakala sebanyak dua orang pelajardapat menjawab dua soalan (16.7%) dengan betul. Terdapat tiga orang pelajar yang lemah dalammenguasai penambahan dan penolakan integer dengan bilangan soalan yang betul adalah hanyasatu soalan (8.3%) sahaja. Min bilangan jawapan yang betul ialah empat (34.2%). Daripada ujian pra, didapati pelajar masih belum dapat menguasai penambahan danpenolakan Integer. Daripada 12 soalan hanya dua orang pelajar sahaja yang dapat menjawabtujuh soalan dengan betul. Manakala pelajar yang lain hanya betul antara satu hingga enamsahaja. Ini jelas menunjukkan pelajar belum lagi dapat menguasai penambahan dan penolakanInteger dengan baik. 16 19. Graf 1: Keputusan Pencapaian Ujian Pra1210 8 6 4 2 0 P9 P1P2 P3P4 P5P6 P7P8P11P26P10P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P27P28P29P30 Bilangan Jawapan Betul Ujian Pra17 20. Analisis Ujian PosHasil daripada ujian pos, bilangan jawapan betul yang telah dijawab oleh pelajar-pelajar dapatdikelaskan seperti Jadual 5 di bawah. Bilangan jawapan betul adalah daripada 12 soalan dalamujian pos.Jadual 5: Keputusan Pencapaian Ujian Pos. ID Bilangan Jawapan BetulBil.Nama%PelajarUjian Pos 1.P1 Ahmad Fateh B Mohd Faiz 10 83.3 2.P2 Aqeem Nazeman B Che Abdullah10 83.3 3.P3 Mohamad Baharum B Kamaruzaman 866.7 4.P4 Muhamad Fakhrul B Mohd Nawi 975.0 5.P5 Muhammad Adee Syahmi B Azmi 975.0 6.P6 Muhammad Ariff B Mohd Fouzi 11 91.7 7.P7 Muhammad Badrul Hakim B Hassan758.3 8.P8 Muhammad Danial B Mohd Zainudin 975.0 9.P9 Muhammad Ganges B Kamil 11 91.7 10. P10Muhammad Khairul Afiq B Hashim866.7 11. P11Muhammad Ruzainie B Mohamud 12100.0 12. P12Nik Amirul Hakim Akmal B Nik10 83.3 13. P13Wan Syakir B Wan Fadhil 975.0 14. P14Amelina Bt Mohd Noor10 83.3 15. P15Fatin Nazura Bt Mohd Noor 866.716.P16Hanie Nabihah Bt Abdul Wahab11 91.717.P17Maisahira Binti Mohd Marzuri866.7 18. P18Nik Nurul Amira Bt Nik Mat975.0 19. P19Nik Fatin Najihah Bt Nik Razi 758.3 20. P20Nik Malissa Bt Nik Abdul Razak758.3 21. P21Nur Afeeza Bt Samaluddin866.7 22. P22Nur Aisyah Bt Azlan 975.0 18 21. 23.P23 Nur Amira Najiha Bt Azmi10 83.324.P24 Nur Fatihah Bt Mohd Nasir 758.325.P25 Nur Intan Diana Bt Suria11 91.726.P26 Nur Syiffa Syuhadah Bt Hasnan 12 100.027.P27 Nurul Atikah Bt Malim 975.028.P28 Nurulain Bt Suzaimi 11 91.729.P29 Salsabila Bt Mamat10 83.330.P30 Siti Noor Albani Akmal Bt Saad866.7 Min 977.2Sisihan Piawai1.4612.16 Varians2.13147.95 Berdasarkan Jadual 5 menunjukkan bilangan jawapan betul yang telah dijawab olehpelajar setelah mereka diajar Kaedah Rumah. Ujian ini telah membuktikan terdapat pelajarberjaya menjawab semua soalan dengan betul dan kebanyakkan daripada mereka juga dapatmenjawab tujuh dan ke atas dengan betul. Bagi 12 soalan (100.0%) yang dijawab dengan betuladalah sebanyak dua orang pelajar, empat orang pelajar mendapat 11 (91.7%) betul, enam orangpelajar mendapat 10 (83.3%) betul, manakala tujuh orang pelajar mendapat sembilan (75.0%)betul seterusnya enam orang pelajar mendapat lapan soalan (66.7%) betul dan empat orangpelajar mendapat tujuh soalan (58.3%) betul. Semasa pemerhatian dilakukan, kelihatan pelajarbersungguh-sungguh semasa menjawab dan mereka saling bersaing antara satu sama lain. Masamenjawab juga menjadi pendek daripada masa yang telah diperuntukkan kepada mereka. Pelajar-pelajar kelihatan gembira dan berpuas hati setelah menjawab soalan yang diberikan. Minbilangan jawapan yang betul ialah sembilan (77.2%). Berlaku peningkatan pencapaian sebanyaklima soalan. Daripada ujian pos, didapati dua orang pelajar yang dapat menjawab kesemua soalandengan betul. Manakala pelajar yang lain betul antara tujuh hingga sebelas. Ini jelasmenunjukkan pelajar telah dapat menguasai operasi tambah dan tolak Integer dengan baik. 19 22. Graf 2: Keputusan Pencapaian Ujian Pos1210 8 6 4 2 0 P3 P1P2P4 P5P6 P7P8 P9 P11 P17P10 P12 P13 P14 P15 P16 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Bilangan Jawapan Betul Ujian Pos20 23. (ii)Keberkesanan Penggunaan Kaedah Rumah dalam Meningkatkan Kemahiran OperasiTambah dan Tolak IntegerUntuk mengetahui keberkesanan penggunaan Kaedah Rumah dalam meningkatkan kemahiranoperasi tambah dan tolak Integer, perbandingan pencapaian pelajar-pelajar dalam ujian pra danujian pos telah dilakukan.Jadual 6: Perbandingan Pencapaian Pelajar-pelajar dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos PeningkatanID BilanganBilangan Bilangan Bil.PelajarJawapan % Jawapan% Jawapan% BetulBetulBetul1.P1 5 41.7 10 83.3541.72.P2 6 50.0 10 83.3433.33.P3 3 25.0 866.7541.74.P4 4 33.3 975.0541.75.P5 6 50.0 975.0325.06.P6 5 41.7 11 91.7650.07.P7 1 8.3758.3650.08.P8 2 16.7 975.0758.39.P9 5 41.7 11 91.7650.0 10.P103 25.0 866.7541.7 11.P117 58.3 12 100.0 541.7 12.P126 50.0 10 83.3433.3 13.P133 25.0 975.0650.0 14.P146 50.0 10 83.3433.3 15.P154 33.3 866.7433.3 16.P167 58.3 11 91.7433.3 17.P174 33.3 866.7433.3 18.P185 41.7 975.0433.3 21 24. 19.P1918.3758.3 650.0 20.P202 16.7758.3 541.7 21.P214 33.3866.7 433.3 22.P223 25.0975.0 650.0 23.P235 41.710 83.3 541.7 24.P243 25.0758.3 433.3 25.P253 25.011 91.7 866.7 26.P265 41.712100.0 758.3 27.P276 50.0975.0 325.0 28.P284 33.311 91.7 758.3 29.P2918.310 83.3 975.0 30.P304 33.3866.7 433.3 Min 4 34.2977.2 543.0Sisihan Piawai 1.68 14.00 1.46 12.16 1.4211.81 Varians 2.82 196.162.13 147.952.01 139.42Berdasarkan Jadual 6 di atas, didapati pelajar-pelajar pada awalnya tidak dapatmenguasai penambahan dan penolakan Integer dengan baik. Akan tetapi setelah Kaedah Rumahdiperkenalkan, pelajar-pelajar dapat menguasai penambahan dan penolakan Integer dengan baik.Ini dapat dilihat melalui peratus peningkatan daripada ujian pos.Peratusan yang paling tinggi ialah sebanyak 75.0% iaitu hanya seorang pelajar yangmeningkat dari betul satu soalan kepada betul 10 soalan. Manakala dua orang pelajar meningkatsebanyak 25.0%, sepuluh orang pelajar meningkat sebanyak 33.3%, tujuh orang pelajarmeningkat sebanyak 41.7%, enam orang pelajar meningkat sebanyak 50.0%, tiga orang pelajarmeningkat sebanyak 58.3% dan seorang orang pelajar meningkat sebanyak 66.7%. Semuapelajar menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 25% ke atas.22 25. Graf 3: Perbandingan Pencapaian Pelajar-pelajar dalam Ujian Pra dan Ujian Pos.1210 8 6 4 2 0 P1P2 P3P4 P5P6 P7P8 P9P11P14P27P10P12P13P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P28P29P30 Bilangan Jawapan Betul Ujian PraBilangan Jawapan Betul Ujian Pos 23 26. 11.0 Perbincangan dan KesimpulanDaripada kajian yang dijalankan dapat dirumuskan bahawa Kaedah Rumah telah menunjukkankeberkesanannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui perbezaan bilangan jawapan betul antaraujian pra dan ujian pos. Min bilangan jawapan betul dalam ujian pra ialah 4 manakala dalamujian pos ialah 9. Terdapat peningkatan sebanyak 5 soalan. Dapatan kajian jelas menunjukkanterdapat peningkatan dalam ujian pos berbanding ujian pra. Dapat dirumuskan bahawa KaedahRumah telah menunjukkan keberkesanannya. Kaedah Rumah ini membantu pelajar-pelajar yangbermasalah dalam menguasai kemahiran menambah dan menolak Integer. Keberkesananpenggunaan Kaedah Rumah dalam meningkatkan kemahiran menambah dan menolak Integerdapat dilihat melalui peratusan yang tinggi telah pelajar perolehi selepas menjawab soalan ujianpos. Semua pelajar menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 25% ke atas. Selain itu, pelajar kelihatan berminat dan memberikan tumpuan sepenuhnya semasamempelajari Kaedah Rumah. Semua pelajar telah melibatkan diri secara secara menyeluruh danmereka juga dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan masalah bagi setiapsoalan yang diberikan setelah mempelajari Kaedah Rumah. Pelajar dapat menjawab soalandengan pantas dan mereka kelihatan gembira ketika menjawab soalan. Dengan menggunakan kaedah ini juga saya dapati tumpuan yang diberikan oleh pelajarsewaktu proses pengajaran dan pembelajaran semakin baik. Mereka memberikan tumpuansepenuhnya semasa saya mengajar. Mereka semakin rajin bertanya apabila ada sebarangkemusykilan. Secara tidak langsung suasana di dalam bilik darjah menjadi sangat kondusif danpraktikal untuk pembelajaran. Pelajar-pelajar seolah-oleh tidak sabar menantikan waktuMatematik dan tingkah laku pelajar memang berubah. Jadual 7 di bawah menunjukkanperubahan tingkah laku pelajar sebelum penggunaan Kaedah Rumah dan selepas penggunaanKaedah Rumah.24 27. Jadual 7: Perubahan Tingkah Laku PelajarSebelum Penggunaan KaedahSelepas PenggunaanTingkah Laku Pelajar Rumah Kaedah RumahBertanya soalan29Menyiapkan kerja rumah 525Menjawab soalan secara sukarela111Membuat latihan di papan tulis 110 Saya juga merasa tersentuh apabila beberapa orang pelajar dari kelas lain meminta jasabaik saya mengajar mereka penambahan dan penolakan Integer menggunakan Kaedah Rumah.Mereka mendapat tahu mengenai kaedah ini melalui kawan mereka di Tingkatan 1C. Secara baiksaya memberitahu mereka yang saya akan berbincang dengan guru Matematik Tingkatan 1 agarmempraktikkan kaedah ini di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka agar semua pelajarTingkatan 1 memperoleh manfaatnya. Alhamdulillah, apabila saya berbincang bersama-samaguru Matematik Tingkatan 1, mereka juga berminat untuk menjayakan kaedah ini. Kesimpulanya, pelajar memerlukan satu kaedah yang mudah bagi memudahkan merekamemahami sesuatu topik pengajaran. Dengan menggunakan Kaedah Rumah ini, pelajar dapatmeningkatkan lagi penguasaan mereka dalam topik Integer. Kaedah ini berkesan di mana pelajarboleh menguasai konsep penambahan dan penolakan Integer secara perlahan dan berperingkat.Ini dapat dilihat apabila pelajar mula ingin mencuba dan yakin dengan jawapan mereka. Selainitu, kemahiran pelajar dalam topik Integer ini juga diharap dapat diaplikasikan dalam topik yangmempunyai hubung kait dengan Integer seperti kuasa, punca, bentuk piawai, ungkapan algebra,indeks, rumus algebra, ungkapan dan persamaan kuadratik, koordinat, graf fungsi dansebagainya.25 28. 12.0 RujukanElango a/l Periasamy (2007). Inovasi Dalam Teknik Penyelesaian Tajuk Nombor Negatif. Diambil daripada http://www.ipislam.edu.my/uploaded/Inovasi%20Dalam%20Teknik%20Penyelesaian%2 0Nombor%20Negatif%20-%20Kertas%20Konsep.pdfHamzah Mohd Zin (2009). Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Nombor Negatif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Cerdik dengan Kaedah Jadual. Diambil daripada http://www.slideshare.net/irishidayah/katrasinRadinhazizi Hanapi (2011). Contoh Penulisan Proposal Kajian Tindakan. Diambil daripadahttp://www.docstoc.com/docs/90109000/CONTOH-PENULISAN-PROPOSAL-KTSin Chow Lai (2006). Pendekatan Koperatif Model STAD Terhadap Pelajar Tingkatan 1 dalamTopik Nombor Negatif. Diambil daripadaeprints.oum.edu.my/174/1/Koperatif_model.pdfSiti Habsah Jemaen, Norhidayah Hasbi, Aini Jamin & Belinda Audrey Patrick (2011). Kajian Tindakan KPR 4043. Diambil daripada http://www.slideshare.net/irishidayah/katrasinSiti Halimah Awang Kechil (2009). Meningkatkan Kefahaman Pelajar Dalam Konsep Integer Melalui Perwakilan Idea Matematik Secara Konkrit Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Semarak. Diambil daripada http://imahssl.blogspot.com/26 29. 13.0 LampiranLampiran 1 Ujian PraName: _________________________________________ Score: 12 = %Form: ________________(a)- 21 + 6 = (e) 9 + (-15) + 17 =(i) 11 (-13) 41 =(b)9 + (-13) =(f) - 6 + (-3) 14 = (j) -10 + (+4) 31 =(c)- 20 (-7) =(g) - 23 + (-12) 11 = (k) - 18 ( -12) + 5 =(d)- 4 + 7 + (-5) = (h) 14 - (-6) 32 =(l) 34 + (-15) 22 = 27 30. Lampiran 2 Ujian PosName: _________________________________________Score:=%12Form: ________________(a) - 31 + 5 = (e) 5 + (-22) + 11 =(i)16 (-4) 24 =(b) 6 + (-19) =(f) -13 + (-7) 9 =(j) -20 + (+3) 12 =(c) - 40 (-6) =(g) -25 + (-9) 15 = (k)- 12 ( -17) + 3 =(d) - 5 + 9 + (-3) = (h) 20 (-4) 25 =(l) 28 + (-18) 15 =28