of 69/69

Isu kualiti guru

  • View
    676

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Isu kualiti guru

  • 1. Panel yang terlibat dalam membingkan isu ini : *Cikgu Azrin *D20101037375 *Guru Praktikal di SMK Sultan Alauddin *Cikgu Raihana *D20101037 *Guru Praktikal di SMK Dato Hj Mohd Redza *Cikgu Uminur *D20101037 *Guru Praktikal di SMK Bukit Mewah *Cikgu Mariah *D20101037 *Guru Praktikal di SMK Dato Hj Mohd Redza

2. Apa yang ANDA faham mengenai KUALITI GURU? 3. DEFINISI KUALITI GURU Menurut Dewan edisi ke-4: Kualiti: Darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi, mutu, nilai, taraf dan juga standard. Guru: orang yang mendidik atau pendidik 4. DEFINISI KUALITI GURU MENURUT AHLI FALSAFAH Konsep dan pemahaman kualiti guru telah dibincangkan sejak tahun 1970an lagi dan masih diperkatakan hingga hari ini. Walaupun begitu, sudut definisi dan pengukuran kualiti guru masih tidak jelas dan hangat dibincangkan. (Blanton, Sindelar & Correa, 2006) Kesamaran definisi kualiti guru tidak beerti tiada petunjuk tertentu yang digunakan sebagai proksi guru yang berkualiti. Bahkan banyak kajian pengukuran kualiti telah dilakukan berasaskan kriteria tertentu. (Goe & Stickler, 2008) 5. DEFINISI KUALITI GURU MENURUT AHLI FALSAFAH Kualiti guru masih dianggap tidak jelas kerana tiada kesepakatan para sarjana mengenai pengertian dan dimensi yang mewakili konsep kualiti guru. Blanton et al. 2006; Burnett, & Meacham 2002; Fuller, Young & Baker 2010; Goe 2007) Tiada kesepakatan tentang kelakuan yang menyumbang kepada pengajaran yang berkualiti. (Goe & Stickler, 2008) 6. DEFINISI KUALITI GURU MENURUT AHLI FALSAFAH cara kesimpulannya terdapat 4 asas yang diperselisihkan sebagai sudut memahami dan seterusnya mengukur kualiti guru. Kelayakan Karakter amalan dalam kelas dan keberkesanan. Asas-asas ini secara individu mempunyai merit dan kelemahan tersendiri. Menurut Goe (2007) 7. 4 Asas Kualiti Guru (Geo, 2007) 8. KUALITI GURU Memenuhi keperluan Ekonomi berasakan pengetahuan -Kualiti Guru -Modal Insan dan Seimbang & Holistik PdP BerkesanKualiti Guru Dr. Hj Zahri bin Aziz Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 9. KONSEP KUALITI DALAM PENDIDIKAN KUALITI KECEMERLANGAN The quality of education system cannot exceed the quality of its teacher. The way to improve outcomes is to improve instruction. High performance requires every child to succeed. (McKinsey & Company,2007) 10. KUALITI GURU MERUPAKAN PENENTU UTAMA PRESTASI MURID Kualiti guru lebih mempengaruhi prestasi murid berbanding pemboleh ubah lain SUMBER: Kesan Kumulatif dan Sampingan ke atas Pencapaian Murid pada Masa Hadapan , Sanders & Rivers: Bagaimana Sistem Sekolah dengan Pencapaian Terbaik Menduduki Tempat Teratas, McKinsey and Co 11. PROFESIONALISME? 12. PROFESION The Australian Council of Professions mentakrif profesion sebagai: sekumpulan individu berdisiplin yang mematuhi piawaian etika yang tinggi dan diterima orang ramai sebagai mempunyai pengetahuan dan kemahiran khusus, yang diiktiraf oleh sebuah badan, telah memperolehi pendidikan dan latihan di peringkat yang tinggi, dan bersedia untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki ini demi kepentingan orang lain. Cruess, R., Johnston S & Cruess, R (2004), mentakrif profesion sebagai pekerjaan yang melibatkan penguasaan pengetahuan and kemahiran yang komplek. Ahli sesuatu profesion berpegang kepada kod etika dan komited memberi perhidmatan berkualiti tinggi kepada masyarakat yang disifatkan sebagai suatu perjanjian antara profesion berkenaan dengan masyarakat Kamus Dewan (2005) menyifatkan profesion sebagai satu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan khusus. 13. Ciri Sesuatu Profesion Perkhidmata n Unik Pengetahuan & Kemahiran Latihan Khusus Autonomi Tanggungjaw ab Kod Etika Badan Kawalan [sumber: Sharifah Alwiah Alsagoff, 1984. Falsafah Pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann Asia] 14. PROFESIONALISME? Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. (Kamus dewan edisi ketiga) Socket dalam hawke & hawke (2002), profesionalisme adalah amalan berkualiti dan pekerjaan yang berstatus dalam masyarakat. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (longman, 1987). 15. Ciri-ciri profesional yang terdapat dalam bidang perguruan (a) Mempunyai latihan ikhtisas dalam perguruan . (b) Mempunyai autonomi dalam menentukan kaedah mengajar. (c) Menjadi ahli kesatuan dan mempunyai kod etika. (d) Perkhidmatan adalah penting kepada Negara. (e) Guru adalah pakar dalam pendidikan. 16. Sifat Dan Kualiti Profesional Perkhidmat an Beretika Berilmu & Berketrampila n Akauntibili ti Kreatif & Inovatif Dedikasi Kejujuran Intelektu al Integriti 17. Ciri Guru Yang Profesional (Parkay & Stanford 1995, Ms. 443- 447) Tingkah Laku Profesion al Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong Learning) Penurunan Kuasa Guru (Teacher Empowerment ) Penglibata n di dalam Profesion 18. Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat 19. Kepentingan Etika Guru 1. Garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. 2. Tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. 3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. 4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. 5. Guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. 6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. 20. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Niat yang betul Perlakuan yang baik Pengerak ke arah kebaikan Memperkotakan apa yang dikatakan berdisiplin dan beradab Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi Standard Guru Malaysia 21. Mempertingkatkan Kualiti Guru Baru Secara Signifikan RMK-10 Menjadikan Profesion Keguruan PilihanPengukuhan Latihan Perguruan Melalui Latihan Praktikum Utama Penghapusan Jaminan Penempatan Guru Pelatih Peralihan kepada Sistem Terbuka dalam Latihan Guru Tawaran Baru untuk Semua Guru bagi Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Kemajuan Kerjaya Lebih Cepat Berasaskan Kompetensi Pembangunan Profesional yang Berterusan yang Bersesuaian bagi Menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya Pelaksanaan Instrumen dan Proses Baru untuk Penilaian dan Penaksiran Guru 22. AKAUNTABILITI? 23. DEFINISI AKAUNTABILITI sebagai tanggungjawab kepada seseorang atau bertanggugjawab terhadap sesuatu.Kamus Dwibahasa satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut Tan Sri Ahmad Sarji mengenai displin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima kebertanggungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil. 24. Ciri-ciri akauntabiliti guru komuniti profesion muridTingkah laku sekolah 25. sekolah Aspek fizikal sekolah Aspek sosial Aspek budaya ilmu Aspek penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 26. Tingkah laku Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan Role model yang baik dalam masyarakat Mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana Memelihara penampilan Melibatkan diri dalam hobi yang berfaedah Mengawal emosi ketika mengajar 27. murid Keselamatan pelajar Prestasi pelajar Penyelidikan yang berkaitan dengan PdP 28. profesion Menjadi ahli kesatuan Elak membuat sebarang kenyataan negatif tentang profesionnya di media Elak daripada menganggotai kegiatan pengganas Selalu bersedia membantu rakan sejawat Elak dari terlibat sebarang kegiatan negatif 29. komuniti Tidak menyebarkan ajaran negatif yang boleh merosakkan pelajar Sopan santun dan bertingkah laku baik dalam aktiviti sosial Mengambil bahagian dalam kegiatan masyarakat Tidak mencemarkan nama baik rakan sejawat 30. YAB Dato Seri Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah mengatakan bahawa pendidikan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. Program yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dalam usaha melahirkan guru yang berkualiti tinggi. 31. Bagaimana akauntabiliti seorang guru dinilai? Melalui intervensi awal Penilaian rakan sejawat Mengiktiraf guru contoh ( mentor atau guru pembimbing) 32. KEBAIKAN Pelajar belajar mengikut kemampuan mereka Pelajar mempunyai motivasi untuk belajar Memotivasikan guru untuk mencuba pengajaran yang baru Dapat memberitahu orang ramai segala yang berlaku di sekolah 33. ISU KUALITI GURU 34. Isu 1: Kursus Pengurusan Lepasan Ijazah (KPLI) & Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) kurang berkualiti. PENGENALAN ISU BERBANGKITAN 35. Kursus perguruan lepasan ijazah (KPLI) dan merupakan kursus yang ditawarkan oleh bahagian pendidikan guru (BPG), kementerian pelajaran malaysia untuk memberi peluang kepada graduan-graduan yang memiliki ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang untuk menceburi profesion perguruan bagi menampung kekurangan guru. Menurut mak soon sang (2002), matlamat utama kpli dan dpli ini adalah bagi menampung keperluan guru berkemahiran. 36. Tempoh Pengajian bagi program DPLI dan KPLI adalah selama setahun . Berikut merupakan tempoh pengajian KPLI dan DPLI: 37. ISU Dorongan dalaman (minat) Tempoh Pengajian Jalan mudah mencari pekerjaan Penguasaab Kemahiran Pelajar DPLI dalam kursus ikhtisas. 38. Tempoh Pengajian Menjadi seorang guru tidak boleh dilahirkan dalam tempoh masa yang singkat. Guru- guru ini bakal menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. 39. Dorongan dalaman (minat) Persoalan: adakah calon guru KPLI dan DPLI yang berjaya dipilih benar-benar layak dan bercita-cita ingin menjadi guru? Terdapat sebilangan kecil guru yang memilih profesion keguruan daripada dorongan dalaman mereka terhadap kelebihan menjadi guru seperti mendapat gaji yang tetap, cuti yang panjang dan jangkaan mereka dalam bidang perguruan ini mudah dan tidak mencabar. Menurut wan mohd zahid nordin, terhadap kajian yang dijalankan terhadap beberapa orang guru mengenai kejadian burn-out terhadap guru jelas menunjukkan faktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang berminat sejak awal lagidalam bidang yang dicuburi. 40. Jalan mudah mencari pekerjaan Kerjaya guru mudah mendapat pekerjaan tanggapan orang ramai terhadap profesion perguruan. Daisy ee (1974) dan obura (1974), ramai yang memilih kerjaya perguruan ini setelah gagal memasuki bidang-bidang lain dan guru menjadi pilihan mereka yang terakhir. Menurut satu kajian oleh mahadi hj. Khalid dan salehudin hj. Sabar (2005) yang menunjukkan 53.10% pelajar KPLI tiada pilihan lain yang mendorong mereka mengambil kursus pendidikan lepasan ijazah. 41. Penguasaan Kemahiran Pelajar DPLI dalam Kursus Ikhtisas. Penekanan banyak diberikan kepada kursus-kursus ikhtisas pendidikan untuk membolehkan pelajar-pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus tumpuan kedua kurang diberi penekanan, walaupun ianya amat penting bagi melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan dan kemahiran kandungan kursus pendidian tenikal yang menjadi opsyen utama. 42. Keadaan ini mendorong IPTA melahirkan guru-guru pelatih DPLI yang kurang berkeyakinan, kerang kemahiran mengajar (pedagogi), kurang menguasai bidang pengkhususan dan kurang mahir dalam Komunikasi (Akhbar Utusan Malaysia 31 Oktober 2004) 43. Kesan Tidak dapat memartabatkan profesion perguruan Melahirkan modal insan yang tidak berkualitii Meningkatkan kadar pengangguran negara. 44. Individu Bagi mereka yang ingin menceburi bidang pendidikan seharunya mempunyai minat yang mendalaman dalam bidang pendidikan dan sanggup berkorban demi kepentingan pendidikan anak bangsa. Kerajaan KPLI dan DPLI hanya dibuka bila ada keperluan. Pemilihan dan kelayakan permohonan untuk masuk dalam profesion perguruan perlu diperhalusi Langkah mengatasi: 45. Isu 2: Guru Luar Bidang 46. Guru luar bidang merupakan guru tyang tidak mempunyai sijil atau major dalam mata pelajaran yang di ajar. Guru dikehendaki mengajar mata pelajaran lain yang bukan daripada bidang setelah mereka mendapat penempatan. (Posting). Guru mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang mereka. 47. Intensification of research in priority areas metematik adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum sekolah menengah yang diajar oleh guru pelbagai bidang. 48. Analisis data menunjukkan 41% (18 orang) daripada 42 orang guru mengajar mata pelajaran pengkhususan Matematik, sementara selebihnya iaitu 59% (24 orang) bukan berkhususan matematik. Kadar ketidak sepadanan bidang yang tinggi dibimbangi akan mempengaruhi dan memberi kesan secara langsung terhadap kualiti pengajran dan pembelajaran di sekolah. 49. Kesan (GURU) Guru tidak dapt mengajar dengan berkualiti dan berkesan Kandungan isi pengajaran yang tidak lengkap Guru menjadi tertekan Menjadikan guru untuk malas untuk belajar Guru kurang berkeyakinan, kompetensi dan komited dalam pengajaran. 50. Kesan (Pelajar) Merasa bosan dengan isi pengajaran guru. Merasa tidak yakin dengan pengajaran yang disampaikan Keputusan peperikasaan yang tidak memuaskan. Pelajar menganggap mata pelajaran Matematik susah. Pelajar hilang minat terhadap Matematik. 51. Langkah mengatasi Unjuran kekosongan penempatan guru perlu mendapat kerjasama antara KPM dengan IPT Mengkaji semula umur poersaraan bagi pegawai kerajaan untuk memberi peluang kepada guru yang baru Mengkaji semula penempatan guru mengikut opsyen untuk mengelakkan lebihan guru. 52. Isu 3: Isu Beban Guru 53. Merujuk kepada keratan akhbar, Utusan Malaysia 23 Januari 2008, mantan Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mendedahkan bahawa beban kerja guru pada masa kini adalah terlalu berat. Artikel ini menjelaskan bahawa guru terpaksa menanggung bebanan yang berada di luar bidang tugas. Tugas guru bukan sekadar mengajar malahan turut memainkan peranan dalam pembangunan sekolah, menjaga disiplin dan mengurus pentadbiran. 54. Beban tugas guru dibahagikan kepada lima bidang iaitu: Urusan data, fail, buku rekod dan laporan Pemprosesan maklumat guru, pelajar dan sekolah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), stok mata pelajaran dan bengkel Penilaian kerja kursus mata pelajaran untuk peperiksaan Penilaian lisan berasaskan sekolah (PLBS) Buku Nilam Sekolah Laporan Adab Belajar Baitulmal dan biasiswa Laporan guru bertugas Urusan disiplin pelajar Urusan pusat sumber Program khas dari Jemaah Nazir Buku rekod kerja sekolah 55. 2. Pentadbiran Pegawai pinjaman di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah Pengurusan pentadbiran Kutipan yuran dan pelbagai Guru kelas 3. Kurikulum Jenis peperiksaan Program sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pelajaran Kertas kerja kajian tindakan Panitia Mata pelajaran Pentaksiran Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 4. Kokurikulum Aspek keselamatan & perlindungan guru dan pelajar 5. Hal Ehwal Murid (HEM) Urusan HEM Sekolah Menengah Berasrama 56. kesan Hala tuju sistem pendidikan negara lebih mementingkan keputusan berasaskan peperiksaan. Kerap berlaku stress dikalangan guru. Penyakit dan kemerosotan dalam pretasi kerja. Ramai murid yang akan ketinggalan 57. Cadangan serta Penambahbaikan Memperhalusi dan mengkaji semula setiap tugas yang diberikan Penubuhan Jawatankuasa Khas Bagi Menangani Isu Beban Tugas Guru (JPMIBTG) Pertambahan kakitangan Pembantu Tadbir Mengurangkan bilangan ujian dan pelaksanaan peperiksaan setara di sekolah. Menyediakan garis panduan penglibatan guru dalam aktiviti anjuran KPM Mengkaji nisbah guru dan pelajar utnuk mengurangkan beban guru. Meningkatkan motivasi kerja guru di sekolah berbentuk ganjaran kenaikan gajii dan kenaikan gred 58. Kesimpulan Kualiti Lahir Daripada Kasih Sayang (Dr. Haji Zahri bin Aziz) There would be no good education without good teacher quality (Lin et al. 2010)