of 45 /45
PERKEMBANGAN TIMSS DI MALAYSIA Disediakan oleh: Noorizati binti Azami Evelyn Intik ak Rambok Fatin Nabilah bt. Saiman

Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Embed Size (px)

Text of Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Page 1: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

PERKEMBANGAN TIMSS DI MALAYSIA

Disediakan oleh:Noorizati binti Azami

Evelyn Intik ak RambokFatin Nabilah bt. Saiman

Page 2: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Trends In International Mathematics and Science

Study (TIMSS)

Page 3: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

LATAR BELAKANG TIMMS

•International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Anjuran

•Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

Objektif

•4 tahun sekali bermula pada 1995

•Malaysia sertai sejak 1999

Tempoh

•Murid Tahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8)

• Di Malaysia hanya murid Ting. 2

Sasaran

Page 4: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

SAMPEL KAJIAN TIMMS

Populasi: Murid Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah

KPM

Kerangka Persampelan: Semua jenis sekolah di bawah KPM

yang mempunyai murid Tingkatan 2

Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara

rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage

Cluster Sampling

Pemilihan Sampel Murid: Sebuah kelas tingkatan 2 dipilih

secara rawak daripada setiap sekolah yang telah terpilih. Semua murid dalam kelas

tersebut dipilih sebagai sampel

Page 5: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

•Soal selidik murid •Sikap dan konsep kendiri murid terhadap matematik dan sains •Harapan ibu bapa •Aktiviti murid dalam dan luar sekolah •Soal selidik guru (matematik dan sains) •Latar belakang •Proses p&p •Soal selidik sekolah •Staf, enrolmen, peralatan, jumlah masa math dan sains serta LDP

Soal Selidik

•12 buku ujian yang mengandungi soalan matematik dan sains yang setara •Disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia •Berbentuk aneka pilihan dan terbuka •Dwi bahasa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)

INSTRUMENT KAJIAN TIMMS

Buku Ujian

Page 6: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

KERANGKA PENTAKSIRAN MATEMATIK TIMSS

Nombor (30%)Algebra (30%) Geometri (20%)

Data and Chance (20%)

Pengetahuan (35%) Aplikasi (40%) Penaakulan (25%)

Domain Kandungan

Domain Kognitif

Page 7: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

DOMAIN KANDUNGAN MATEMATIK TIMMS

Nombor

•Nombor bulat

•Pecahan dan perpuluhan

•Integer•Nisbah

, Kadar dan Peratus

Algebra

•Pola•Ungk

apan algebra

•Persamaan, formula dan fungsi

Geometri

•Bentuk geometri

•Pengukuran geometri

•Lokasi dan pergerakan

Data

and Chanc

e

•Organisasi dan persembahan data

•Interpretasi data

•Chance

Page 8: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

PURATA SKOR TIMSS 1999, 2003, 2007 & 2011

Page 9: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 10: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Pencapaian Berdasarkan Jantina

Page 11: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Malaysia antara negara yang menunjukkan peningkatan perbezaan pencapaian antara lelaki dan perempuan.

• Negara lain terdiri daripada Bahrain, Indonesia, Jordan, Lithuania, New Zealand, Oman, Romania

Page 12: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

FAKTOR PENCAPAIAN MALAYSIA

•Murid tidak bersungguh-sungguh semasa menjawab ujian

•Banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid

Sikap Murid

•Kesediaan guru mengajar mempengaruhi keputusan pelajar

Kesediaan Guru

•Dalam bentuk teks yang panjang

•Format soalan peperiksaan di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual

Format Soalan

Page 13: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Sikap Murid

Page 14: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Laporan TIMSS 2011

• TIMSS telah membuktikan bahawa dalam semua negara yang terlibat, mendapati sikap pelajar yang positif terhadap subjek matematik, mempunyai pencapaian yang tinggi.

• Sebanyak 42 buah negara telah terlibat dalam penilaian ini.

Page 15: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Hattie, 2009 telah mendapati sebanyak 288 kajian yang telah dijalankan, menunjukkan sikap terhadap subjek matematik dan sains mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut.

• Motivasi pelajar juga mampu mempengaruhi tahap keyakinan pelajar untuk mempelajari subjuk tersebut.

Page 16: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Kajian ini melibatkan:Sebanyak 42 buah negara di seluruh duniaMelibatkan pelajar berumur 8-9 tahun dan 13-14

tahun.Malaysia hanya melibatkan pelajar berumur 13-14

tahun

Sebanyak tiga skala yang diukur dalam kajian ini:

a) Skala pelajar suka belajar matematik

b) Skala pelajar menghargai matematik

c) Skala keyakinan pelajar terhadap matematik

Page 17: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Skala Pelajar Suka Belajar Matematik

• Skala ini adalah bagi mengukur minat pelajar terhadap subjek matematik dan tahap pelajar suka belajar subjek matematik.

• Secara keseluruhan, seramai 26% pelajar sangat suka belajar matematik,

• Manakala 42% pelajar suka belajar matematik dan seramai 31% pelajar tidak suka belajar matematik.

Page 18: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Malaysia menduduki di tangga ke lima teratas yang mempunyai peratusan seramai 39% pelajar yang sangat suka belajar matematik, 46% pelajar suka belajar matematik dan 15% tidak suka belajar matematik.

• Beberapa buah negara yang berprestasi tinggi berada di tangga tercorot seperti Korea, Jepun dan Chinese Taipei dalam peratusan suka belajar matematik.

• Hal ini kerana disebabkan subjek di tahap kesukaran yang sangat tinggi.

Page 19: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Jadual 1: peratusan skala pelajar suka belajar matematik

Page 20: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Skala pelajar menghargai matematik

• Secara keseluruhan, pelajar amat menghargai subjek matematik walaupun kurang meminati subjek tersebut.

• 46% amat menghargai subjek matematik• 39% menghargai subjek matematik• 15%tidak menghargai subjek matematik

Page 21: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Malaysia

• 49% sangat menghargai subjek matematik• 40% menghargai subjek matematik• 11% tidak menghargai subjek matematik.

Page 22: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 23: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Skala keyakinan pelajar terhadap matematik

• Secara keseluruhan, menunjukkan pelajar kurang yakin untuk mempelajari matematik

• 14%- pelajar yang sangat yakin terhadap matematik.

• 41%- pelajar yang yakin terhadap matematik• 45%- pelajar yang tidak yakin terhadap

matematik.

Page 24: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• MALAYSIA

• 3%- pelajar sangat yakin terhadap matematik• 39%- pelajar yakin terhadap matematik• 58%- pelajar tidak yakin terhadap matematik

Page 25: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 26: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Kesediaan Guru

• Murid dilatih untuk menghafal jawapan berdasarkan ‘ramalan’ soalan tetapi tidak membiasakan murid untuk menjawab soalan TIMSS.

• Kurang membaca buku ilmiah di luar bidang pengajaran.

Page 27: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 28: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Kelayakan Mengajar

• Ijazah akademik dan profesional yang membolehkan seseorang untuk menjadi guru berdaftar, profesional dan berkelayakan untuk mengajar di sekolah rendah atau menengah atau di pusat pengajian tinggi.

• Memainkan peranan penting menyampaikan pengetahuan kepada murid.

Page 29: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 30: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Pengalaman Mengajar

GURU BARU DAN BAKAL GURUBergantung kepada:i)Algoritmaii)Hafalan rumus, Petua dan peraturaniii)Tidak mampu memberikan alasan berasaskan pengetahuan konseptualiv)Tidak berupaya menyelesaikan masalah yang memerlukan ‘dua peringkat atau proses’ penyelesaian.

Page 31: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

GURU BERPENGALAMANBerpusatkan kepada:i)Isi kandungan dan kefahamanii)Aktiviti pembelajaran berpusatkan murid-Tapi tidak mengaplikasikan dan berkongsi dengan guru baru

Page 32: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 33: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Format Soalan

Page 34: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Kebanyakan soalan pentaksiran dalam peperiksaan umum (SPM/PMR) lebih menjurus ke arah soalan jenis kefahaman dan aplikasi.

• Soalan TIMSS banyak berbentuk analisis dan sintesis (KBAT).

Page 35: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Menurut Dr. Amin Senin (Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan)– Bentuk soalan dalam ujian TIMSS berbentuk

KBAT– Bukan bersifat mengingat sesuatu fakta tetapi

bagaimana hendak menggunakannya.– KBAT wujud di dalam bilik darjah tetapi tidak

dilaksanakan secara berfokus

Page 36: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Dalam laporan TIMSS 2011– Tahap kesukaran item yang digunakan untuk

mengukur pencapaian pelajar sepatutnya sepadan dengan keupayaan mereka.

– Pelajar akan menjawab secara chance apabila soalan terlampau mencabar

– Kualiti penilaian yang sesuai sangat sukar untuk dicapai

Page 37: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Bermula tahun 2011, kumpulan TIMSS memutuskan kriteria bagi pencapaian yang sangat rendah iaitu berdasarkan peratusan pelajar yang mendapat markah tidak melebihi soalan objektif.

• Kandungan ujian TIMSS tidak semestinya selari dengan kurikulum setiap negara.

• Topik yang belum dipelajari murid keluar dalam ujian TIMSS

Page 38: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

• Malaysia memperoleh purata yang paling sedikit dalam domain kognitif, memberi sebab.

• Noor Rohana (2009), murid sekolah di Malaysia lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi.

Page 39: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 40: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 41: Isu Berkaitan Dengan TIMSS
Page 42: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Contoh Soalan TIMSS

John and Cathy were told to divide a number by 100. By mistake John multiplied the number by 100 and obtained an answer of 450. Cathy correctly divided the number by 100. What was her answer.

A 0.0045

B 0.045

C 0.45

D 4.5

Page 43: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Contoh Soalan di Malaysia

Page 44: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

Soalan KBAT

Page 45: Isu Berkaitan Dengan TIMSS

TINDAKAN SUSULAN

KSSR/KSSM Program i-Think

Kajian susulan

PPPM (2013-2025)

Task force TIMSS