of 33 /33
INVENTOS INVENTOS E INVENTORES E INVENTORES

Inventos que nos cambiaron la vida

Embed Size (px)

Text of Inventos que nos cambiaron la vida

Page 1: Inventos que nos cambiaron la vida

INVENTOSINVENTOSE INVENTORESE INVENTORES

Page 2: Inventos que nos cambiaron la vida

BALANZABALANZA

InventorInventor ExipciosExipcios

SéculoSéculo 3800 a.c.3800 a.c.

PaísPaís ExiptoExipto

InfluenciInfluencia sociala social

Para pesar o Para pesar o que vendían, o que vendían, o comerciocomercio

Page 3: Inventos que nos cambiaron la vida

ARADOARADO

InventorInventor MESOPOTÁMICOMESOPOTÁMICOSS

SéculoSéculo 3500 a.c.3500 a.c.

PaísPaís MesopotamiaMesopotamia

InfluenciInfluencia sociala social

Desarrollo da Desarrollo da agriculturaagricultura

Page 4: Inventos que nos cambiaron la vida

VELEIROVELEIRO

InventorInventor ExipciosExipcios

SéculoSéculo 3000 a.c.3000 a.c.

PaísPaís ExiptoExipto

InfluenciInfluencia sociala social

Viaxes, Viaxes, intercambiointercambio

ss comerciocomercio

Page 5: Inventos que nos cambiaron la vida

BARRENABARRENA

InventorInventor ArquímedeArquímedess

SéculoSéculo 287-212 287-212 a.c.a.c.

PaísPaís GreciaGrecia

Influencia Influencia socialsocial

Para perforar Para perforar distintos distintos materias: materias: madeira, madeira, ferro etcferro etc

Page 6: Inventos que nos cambiaron la vida

GATOGATO

InventorInventor Herón de Herón de AlexandríAlexandríaa

SéculoSéculo I d.C.I d.C.

PaísPaís AlexandríAlexandríaa

InfluenciInfluencia sociala social

Facilita Facilita levantar levantar pesospesos

Page 7: Inventos que nos cambiaron la vida

PÓLVORAPÓLVORA

InventorInventor ChinosChinos

PaísPaís ChinaChina

SéculoSéculo Ano 1050Ano 1050

InfluenciInfluencia sociala social

Sirve para abri-Sirve para abri-las minas, para os las minas, para os fogos artificiais fogos artificiais ou voladores, ou voladores, sirve para poñer sirve para poñer nas armas e nas armas e protexer á xenteprotexer á xente..

Page 8: Inventos que nos cambiaron la vida

IMPRENTAIMPRENTA

InventorInventor JOHANNES JOHANNES

GUTENBERGGUTENBERG

SéculoSéculo XIVXIV

PaísPaís Maguncia Maguncia (Alemania(Alemania))

InfluenciInfluencia sociala social

As guerras As guerras relixiosas, a relixiosas, a industria da industria da comunicación, as comunicación, as linguas vulgares, linguas vulgares, o poder dos o poder dos medios gráficos medios gráficos para impoñer os para impoñer os seus principios seus principios na sociedade.na sociedade.

Page 9: Inventos que nos cambiaron la vida

TERMÓMETROTERMÓMETRO

InventorInventor Galileo Galileo GalileiGalilei

SéculoSéculo XVIIXVII

PaísPaís ItaliaItalia

Influencia Influencia socialsocial

Instrumento Instrumento inventado inventado para medi-la para medi-la temperaturatemperatura

Page 10: Inventos que nos cambiaron la vida

MICROSCOPIOMICROSCOPIO

InventorInventor Zacharías Zacharías JanssenJanssen

SéculoSéculo XVIIXVII

PaísPaís HolandaHolanda

Influencia Influencia socialsocial

InvestigacióInvestigación, medicina.n, medicina.

Page 11: Inventos que nos cambiaron la vida

TELESCOPIOTELESCOPIO

InventorInventor Galileo Galileo GalileiGalilei

SéculoSéculo XVIIXVII

PaísPaís ItaliaItalia

InfluenciInfluencia sociala social

Observación Observación do Universo, do Universo, descubrimentdescubrimento de planetas, o de planetas, etc.etc.

Page 12: Inventos que nos cambiaron la vida

RELOXO MECÁNICORELOXO MECÁNICO

InventorInventor Christian Christian HuygensHuygens

SéculoSéculo XVIIXVII

PaísPaís HolandaHolanda

InfluenciInfluencia sociala social

Medidas Medidas máis máis precisas do precisas do tempotempo

Page 13: Inventos que nos cambiaron la vida

PARARRAIOSPARARRAIOS

InventorInventor Benxamín Benxamín FranklinFranklin

SéculoSéculo XVIIIXVIII

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Para que a Para que a electricidade electricidade non afecte ás non afecte ás persoas, que os persoas, que os raios vaian á raios vaian á terraterra

Page 14: Inventos que nos cambiaron la vida

MÁQUINA DE VAPORMÁQUINA DE VAPOR

InventorInventor James James WattWatt

SéculoSéculo XVIIIXVIII

PaísPaís InglaterraInglaterra

InfluenciInfluencia sociala social

Revolución Revolución industrialindustrial

Page 15: Inventos que nos cambiaron la vida

GLOBO AEROSTÁTICOGLOBO AEROSTÁTICO

InventorInventor Josepf e Josepf e Jacques Jacques MontgolfierMontgolfier

SéculoSéculo XVIIIXVIII

PaísPaís FranciaFrancia

InfluenciInfluencia sociala social

Transporte Transporte de persoas, de persoas, mercancías mercancías etc.etc.

Page 16: Inventos que nos cambiaron la vida

PILA ELÉCTRICAPILA ELÉCTRICA

InventorInventor Alessandro Alessandro VoltaVolta

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís ItaliaItalia

InfluenciInfluencia sociala social

Xenerar Xenerar corriente corriente eléctricaeléctrica

Page 17: Inventos que nos cambiaron la vida

BILLABILLA

InventorInventor Thomas Thomas GryllGryll

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís InglaterraInglaterra

InfluenciInfluencia sociala social

Fainos chegar Fainos chegar a auga ás a auga ás nosas casasnosas casas

Page 18: Inventos que nos cambiaron la vida

EXTINTOREXTINTOR

InventorInventor George George ManbyManby

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Apagar Apagar lumeslumes

Page 19: Inventos que nos cambiaron la vida

MOTOR ELÉCTRICOMOTOR ELÉCTRICO

InventorInventor Joseph Joseph HenryHenry

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Máis Máis económico e económico e mellor mellor rendemento rendemento que o da que o da combustióncombustión

Page 20: Inventos que nos cambiaron la vida

XERADOR ELÉCTRICOXERADOR ELÉCTRICO

InventorInventor Michael Michael FaradayFaraday

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Para xerar Para xerar enerxía enerxía eléctricaeléctrica

Page 21: Inventos que nos cambiaron la vida

DIRIXIBLEDIRIXIBLE

InventorInventor Henri Henri GiffardGiffard

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís FranciaFrancia

InfluenciInfluencia sociala social

Transporte Transporte aéreo, aéreo, publicidadepublicidade

Page 22: Inventos que nos cambiaron la vida

ALTAVOZALTAVOZ

InventorInventor Alexander Alexander BellBell

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís EscociaEscocia

InfluenciInfluencia sociala social

Ampliación dos Ampliación dos sonidos que se sonidos que se transmiten a transmiten a través de ondas través de ondas sonorassonoras

Page 23: Inventos que nos cambiaron la vida

TELÉFONOTELÉFONO

InventorInventor Alexander Alexander BellBell

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís EscociaEscocia

InfluenciInfluencia sociala social

Transmisión do Transmisión do sonido por sonido por medio de señais medio de señais eléctricaseléctricas

Page 24: Inventos que nos cambiaron la vida

MOTOR DE CATRO MOTOR DE CATRO TEMPOSTEMPOS

InventorInventor Nikolaus Nikolaus OttoOtto

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís AlemaniaAlemania

InfluenciInfluencia sociala social

Multitude Multitude de de máquinasmáquinas

Page 25: Inventos que nos cambiaron la vida

BOMBILLABOMBILLA

InventorInventor Thomas Thomas A. EdisonA. Edison

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Iluminación Iluminación de fogares, de fogares, etcetc

Page 26: Inventos que nos cambiaron la vida

RADIO TRANSMISORRADIO TRANSMISOR

InventorInventor GuglielmGuglielmo Marconio Marconi

SéculoSéculo XIXXIX

PaísPaís ItaliaItalia

InfluenciInfluencia sociala social

Falar con Falar con xente a xente a distanciadistancia

Page 27: Inventos que nos cambiaron la vida

AVIÓNAVIÓN

InventorInventor Orville y Orville y Wilbur Wilbur WrightWright

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís FranciaFrancia

InfluenciInfluencia sociala social

Transporte Transporte aéreoaéreo

Page 28: Inventos que nos cambiaron la vida

RADARRADAR

InventorInventor Robert Robert Watson-Watson-WattWatt

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís Gran Gran BretañaBretaña

InfluenciInfluencia sociala social

Localizador, Localizador, viaxes, viaxes, comunicaciócomunicaciónn

Page 29: Inventos que nos cambiaron la vida

RADIOTELESCOPIORADIOTELESCOPIO

InventorInventor Grote Grote ReberReber

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Desenrrolo da Desenrrolo da radioastronoradioastronomíamía

Page 30: Inventos que nos cambiaron la vida

FOTOCOPIADORAFOTOCOPIADORA

InventorInventor Chester Chester CarlsonCarlson

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís EstadosEstados

UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Facer Facer moitas moitas copias con copias con pouco pouco esforzoesforzo

Page 31: Inventos que nos cambiaron la vida

ECÓGRAFOECÓGRAFO

InventorInventor Ian Ian DonaldDonald

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís EscociaEscocia

InfluenciInfluencia sociala social

Permite ver Permite ver o interior do o interior do organismo organismo sin danalosin danalo

Page 32: Inventos que nos cambiaron la vida

CHIP DE SILICIOCHIP DE SILICIO

InventorInventor Jack KilbyJack Kilby

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís Estados Estados

UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

Desenrrolo da Desenrrolo da tecnoloxía dos tecnoloxía dos mi-mi-croprocesadorcroprocesadoreses

Page 33: Inventos que nos cambiaron la vida

MICROPROCESADORMICROPROCESADOR

InventorInventor Marcian Marcian HoffHoff

SéculoSéculo XXXX

PaísPaís Estados Estados UnidosUnidos

InfluenciInfluencia sociala social

RevoluciónRevolución

na na comunicaciócomunicaciónn