Click here to load reader

Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

 • View
  2.017

 • Download
  115

Embed Size (px)

Text of Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

 • Aralin 9ICT

  PANGANGALAP NG IMPORMASYON GAMIT ANG ICT

  Editha T.HonradezPasolo Elementary School

  Pasolo Valenzuela City

 • Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman okasanayan? Tsekan (/) ang thumbs up icon kung taglay mona ito o ang thumbs down icon kung hindi pa.

  Naipaliliwanag ang konsepto ng computer, internet, at ICT Nailalarawan ang mga kakayahan ng computer, internet, at ICT Nakikilala ang ibat ibang kapakinabangan ng ICT Natutukoy ang mga paraan ng pagkolekta sa ibatibang uri ng impormasyon

  KAYA MO NA BA?

 • Gawain A: Makabagong Teknolohiya

  Kilalanin ang mga bagay na sumusunod. Paano nakatutulong

  ang mga ito sa atin?

  Mga halimbawa ng ICT ang mga nasa larawan. Bawat isa

  ay makatutulong sa atin upang mapabilis ang

  pangangalap at pagproseso ng impormasyon at upangmaging mas malawak at mabilis ang komunikasyon.

 • Sa tingin mo ba, mahalagang matutuhan ang paggamit ng makabagong teknolohiya? Bakit?

  Sa palagay mo ba, maiiwasan pa natin ang paggamit ng Ict tools sa kasalukuyang panahon?

  Sagutin ang mga tanong na ito:

 • Ano ang Computer, Internet, atInformation and Communications

  Technology (ICT)?

  Ang Computer, Internet, at ICT

 • ComputerIsang kagamitang

  tumutulong sa atin sa pagproseso ng

  datos o impormasyon.

 • Maaari itong gamitinbilang imbakan ng

  mahahalagangdokumento na nasaanyong eletroniko o

  soft copy.

  Computer

 • May maliliit na computer gaya ng personal

  computers, laptops, tablets, at mayroon namang

  mainframe computers naginagamit ng malalaking

  kompanya.

  Computer

 • Ang mga computer sa inyongpaaralan, maging sa ibangorganisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka-network.

  Ang mga computer networks na itoay maaaring magkakaugnay at

  bumubuo ng isang pandaigdigangcomputer network. Ito ang

  tinatawag nating internet

 • INTERNET> Ang malawak na ugnayan ng mga

  computer network sa buong mundo.

 • Information and Communication Technology Tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang ma proseso, mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon.

 • Information and Communication

  Technology Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart phones, computer, at internet..

 • PAANO MAKAKATULONG ANG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYANG ITO SA PANGANGALAP NG IBAT-

  IBANG URI NG IMPORMASYON?

 • Sa pangangalap ng impormasyon sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng :

  Internet ExplorerMozilla FirefoxGoogle Chrome

 • MGA SEARCH ENGINE SITE TULAD NG...

  GOOGLE YAHOO

 • MGA KAPAKINABANGAN

  NG ICT

 • 1. Mas mabilis nakomunikasyon.

  2. Maraming trabaho3. Maunlad na

  komersiyo4. Pangangalap, pag-

  iimbak, at pagbabahagi ngimpormasyon.

 • 1. Mas mabilis nakomunikasyon Ang mga mobile phone,

  webcam, at instant messaging applications ay ilan lamang saproduktong ICT natumutulong para sa mas mabilis at mas malawakna komunikasyon.

 • 2.Maraming trabaho Nagbukas din ang ICT

  ng maraming oportunidadpara sa tao upangmagkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder, at technician.

 • 3.Maunlad nakomersiyo Malaki rin angginagampanan ng ICT upang mas mapaunladang pangangalakal. Tinatawag na e-commerce ang pagbebenta at pagbiling kalakal sa tulong ng internet.

 • 4.Pangangalap, pag-iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon

  Ngayong tayo ay nasaInformation Age, isangmahalagang kasanayan angmatalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhangimpormasyon gamit angmakabagong teknolohiya.

 • Gawain A: Artista Ka Na!1. Subukin ang iyong talento sa pag-arte.2. Bumuo ng apat na grupo at maghanda ng isang maikling dula-dulaan(na magtatagal mula 2 hanggang 3 minuto) na nagpapakitang ibat ibang kapakinabangan ng ICT.Talakayin ang sagot sa mga tanong na ito: Anong mga kapakinabangan ng ICT ang ipinakita sa inyongmaikling dula? Bakit ito ang napili ng inyong grupo? Sa paanong paraan nakatutulong ang ICT sa pangangalap ngmakabuluhang impormasyon?

 • Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang

  ICT. Ang computer at internet

  naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak

  ang ating komunikasyon sa iba.

  Malaking tulong din ang ICT sa pagsasaliksik.

  Pinadadali at pinabibilis ng computer ang

  pagsaliksik at pagpoproseso ng mga impormasyon

  at datos gamit ang mga software application.

  Ang internet, dahil ito ay may malawak na sakop

  ng ibat ibang uri ng impormasyong maaring

  gamitin sa iyong aralin. Ito rin ang maaaringparaan upang maibahagi sa iba ang iyong ginawa.

 • Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang ICT. AngComputer at internet, Halimbawa, ay naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak ang atingkomunikasyon sa iba.

  TANDAAN NATIN

 • Malaki din ang tulong ang ICT sapagsaliksik. Pinadadali at pinabibilisng computer ang pagsaliksik at pagproseso ng mga impormasyon at datos gamit ang mga software application.

  TANDAAN NATIN

 • Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang internet, dahil itoay may malawak na sakop ng ibatibang uri ng impormasyong maaringgamitin sa iyong aralin. Ito rin angmaaaring paraan upang maibahagi saiba ang iyong ginawa.

  TANDAAN NATIN

 • Itambal ang hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kuwaderno

  Hanay A1.Electronic device na

  ginagamit upang mas mabilis namakapagproseso ng datos o impormasyon.

  Hanay Ba. internet

  b. computerc. smartphone

  d. ICTe. komunikasyon

  f. network

 • 2.Isang malawak naugnayan ng mga computer network na maaringgamitin ng publiko sabuong mundo.3.Tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya, gaya ng radyo, telebisyon, telepono.smartphone,computer,at internet.

  Hanay Ba. internet

  b. computerc. smartphone

  d. ICTe. komunikasyon

  f. network

 • 4.Halibawa ng produkto ng ICT na kaiba sasimpleng mobile phone5.Napapabilis itosa tulong ng ICT

  Hanay Ba. internet

  b. computerc. smartphone

  d. ICTe. komunikasyon

  f. network

 • Takda

  Magtala ng limangparaan kung paanonakakatulong angTeknolohiyangPangkomunikasyon sapangangalap ng impormasyon.

Search related