of 30 /30
Aralin 9 ICT PANGANGALAP NG IMPORMASYON GAMIT ANG ICT Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City

Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Embed Size (px)

Text of Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Page 1: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Aralin 9ICT

PANGANGALAP NG IMPORMASYON GAMIT ANG ICT

Editha T.HonradezPasolo Elementary School

Pasolo Valenzuela City

Page 2: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman okasanayan? Tsekan (/) ang thumbs up icon kung taglay mona ito o ang thumbs down icon kung hindi pa.

•Naipaliliwanag ang konsepto ng computer, internet, at ICT •Nailalarawan ang mga kakayahan ng computer, internet, at ICT •Nakikilala ang iba’t ibang kapakinabangan ng ICT •Natutukoy ang mga paraan ng pagkolekta sa iba’tibang uri ng impormasyon

KAYA MO NA BA?

Page 3: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Gawain A: Makabagong Teknolohiya

Kilalanin ang mga bagay na sumusunod. Paano nakatutulong

ang mga ito sa atin?

Mga halimbawa ng ICT ang mga nasa larawan. Bawat isa

ay makatutulong sa atin upang mapabilis ang

pangangalap at pagproseso ng impormasyon at upangmaging mas malawak at mabilis ang komunikasyon.

Page 4: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Sa tingin mo ba, mahalagang matutuhan ang paggamit ng makabagong teknolohiya? Bakit?

Sa palagay mo ba, maiiwasan pa natin ang paggamit ng Ict tools sa kasalukuyang panahon?

Sagutin ang mga tanong na ito:

Page 5: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Ano ang Computer, Internet, atInformation and Communications

Technology (ICT)?

Ang Computer, Internet, at ICT

Page 6: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

ComputerIsang kagamitang

tumutulong sa atin sa pagproseso ng

datos o impormasyon.

Page 7: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Maaari itong gamitinbilang imbakan ng

mahahalagangdokumento na nasaanyong eletroniko o

soft copy.

Computer

Page 8: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

May maliliit na computer gaya ng personal

computers, laptops, tablets, at mayroon namang

mainframe computers naginagamit ng malalaking

kompanya.

Computer

Page 9: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Ang mga computer sa inyongpaaralan, maging sa ibangorganisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka-network.

Ang mga computer networks na itoay maaaring magkakaugnay at

bumubuo ng isang pandaigdigangcomputer network. Ito ang

tinatawag nating internet –

Page 10: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

INTERNET> Ang malawak na ugnayan ng mga

computer network sa buong mundo.

Page 11: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Information and Communication Technology Tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang ma proseso, mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon.

Page 12: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Information and Communication

Technology Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart phones, computer, at internet..

Page 13: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

PAANO MAKAKATULONG ANG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYANG ITO SA PANGANGALAP NG IBAT-

IBANG URI NG IMPORMASYON?

Page 14: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Sa pangangalap ng impormasyon sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng :

Internet ExplorerMozilla FirefoxGoogle Chrome

Page 15: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

MGA SEARCH ENGINE SITE TULAD NG...

GOOGLE YAHOO

Page 16: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

MGA KAPAKINABANGAN

NG ICT

Page 17: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

1. Mas mabilis nakomunikasyon.

2. Maraming trabaho3. Maunlad na

komersiyo4. Pangangalap, pag-

iimbak, at pagbabahagi ngimpormasyon.

Page 18: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

1. Mas mabilis nakomunikasyon Ang mga mobile phone,

webcam, at instant messaging applications ay ilan lamang saproduktong ICT natumutulong para sa mas mabilis at mas malawakna komunikasyon.

Page 19: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

2.Maraming trabaho –Nagbukas din ang ICT

ng maraming oportunidadpara sa tao upangmagkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder, at technician.

Page 20: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

3.Maunlad nakomersiyo –Malaki rin angginagampanan ng ICT upang mas mapaunladang pangangalakal. Tinatawag na e-commerce ang pagbebenta at pagbiling kalakal sa tulong ng internet.

Page 21: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

4.Pangangalap, pag-iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon –

Ngayong tayo ay nasaInformation Age, isangmahalagang kasanayan angmatalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhangimpormasyon gamit angmakabagong teknolohiya.

Page 22: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Gawain A: Artista Ka Na!1. Subukin ang iyong talento sa pag-arte.2. Bumuo ng apat na grupo at maghanda ng isang maikling dula-dulaan(na magtatagal mula 2 hanggang 3 minuto) na nagpapakitang iba’t ibang kapakinabangan ng ICT.Talakayin ang sagot sa mga tanong na ito:• Anong mga kapakinabangan ng ICT ang ipinakita sa inyongmaikling dula? Bakit ito ang napili ng inyong grupo?• Sa paanong paraan nakatutulong ang ICT sa pangangalap ngmakabuluhang impormasyon?

Page 23: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang

ICT. Ang computer at internet

• naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak

ang ating komunikasyon sa iba.

• Malaking tulong din ang ICT sa pagsasaliksik.

Pinadadali at pinabibilis ng computer ang

pagsaliksik at pagpoproseso ng mga impormasyon

at datos gamit ang mga software application.

• Ang internet, dahil ito ay may malawak na sakop

ng iba’t ibang uri ng impormasyong maaring

gamitin sa iyong aralin. Ito rin ang maaaringparaan upang maibahagi sa iba ang iyong ginawa.

Page 24: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

•Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang ICT. AngComputer at internet, Halimbawa, ay naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak ang atingkomunikasyon sa iba.

TANDAAN NATIN

Page 25: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

•Malaki din ang tulong ang ICT sapagsaliksik. Pinadadali at pinabibilisng computer ang pagsaliksik at pagproseso ng mga impormasyon at datos gamit ang mga software application.

TANDAAN NATIN

Page 26: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

•Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang internet, dahil itoay may malawak na sakop ng iba’tibang uri ng impormasyong maaringgamitin sa iyong aralin. Ito rin angmaaaring paraan upang maibahagi saiba ang iyong ginawa.

TANDAAN NATIN

Page 27: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Itambal ang hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kuwaderno

Hanay A1.Electronic device na

ginagamit upang mas mabilis namakapagproseso ng datos o impormasyon.

Hanay Ba. internet

b. computerc. smartphone

d. ICTe. komunikasyon

f. network

Page 28: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

2.Isang malawak naugnayan ng mga computer network na maaringgamitin ng publiko sabuong mundo.3.Tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya, gaya ng radyo, telebisyon, telepono.smartphone,computer,at internet.

Hanay Ba. internet

b. computerc. smartphone

d. ICTe. komunikasyon

f. network

Page 29: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

4.Halibawa ng produkto ng ICT na kaiba sasimpleng mobile phone5.Napapabilis itosa tulong ng ICT

Hanay Ba. internet

b. computerc. smartphone

d. ICTe. komunikasyon

f. network

Page 30: Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Takda

Magtala ng limangparaan kung paanonakakatulong angTeknolohiyangPangkomunikasyon sapangangalap ng impormasyon.