Huong dan cau hinh camera

  • View
    524

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Huong dan cau hinh camera

Text of Huong dan cau hinh camera

  • 1. H ng d n c u hnh camera ipC th xem hnh nh quan camera ip t u ghi trn cc my tnh trong m ng LAN hay internet thngqua cc trnh duyt web hoc phn mm CMX HD 2.6 c a LILIN, cng c th xem hnh nh t u ghitrn hu ht cc loi in thoi di ng hin nay.XEM TRN MY TNHKhi kt ni u ghi t my tnh thng qua trnh duy t Internet Explorer th c th hi n th hnh nh v ichun H264 v thc hin cc iu khin PTZ, hin th ton mn hnh, ghi hnh ngay trn trnh duy t.Trong khi vi trnh duyt Firefox v Google Chrome th ch c th xem hnh nh v i chu n JPEG.Giao din khi kt ni vi u ghi thng qua Internet Explorer:

2. Giao din khi kt ni vi u ghi thng qua FireFox:u ghi cng c th c kt ni n my tnh thng qua ph n m m CMX HD 3.6 c a LILIN. Ph n m mny c th hin th cc hnh nh trc tip, xem l i hay backup cc d li u t u ghi.Xem thm: Gii thiu phn mm CMX HD 3.6Cc file ghi hnh download c t u ghi ho c ghi tr c ti p t internet explorer c th xem l i cbng cch s dng phn mm Backup Manager, phn m m ny c th download tr c ti p t giao di nweb ca u ghi (xem hnh nh bn trn v xem thm trong h ng d n s d ng u ghi).XEM TRN DI NGHng dn sau thc hin trn Iphone 4 (iOS5.1) v Android b ng cc ph n m m IP Cam Viewer Pro vLive Cams Pro. 3. Vi cc loi in thoi khc (Windows Mobile, Nokia, Blackbery) c th s d ng cc ph n m m c s nca LILIN. Xem hng dn ci t ca LILIN bit cch ci ph n m m trn cc lo i i n tho i ny.Download ti: eMobileTrn Iphone/IPad c th dng c hai ph n m m IP Cam Viewer Pro v Live Cams Pro k t n i n ughi nhng trn Android ch c phn mm IP Cam Viewer Pro. Tuy nhin trn Android l i c b n Litemin ph ca IP Cam Viewer.Phn mm Lives Cam Pro:Phn mm Lives Cam Pro:Bm vo Add Camera thm cc camera mi: 4. Chn Lilin DVR/NVR: 5. Nhp vo cc thng s: a ch IP ca u ghi, cng HTTP, tn truy cp, mt khu. C th chn import ton b cc knh ca u ghi: 6. Hay nhp tng knh mt: 7. Danh sch camera: 8. Kt qu: 9. Phn mm IP Cam Viewer:Ci t phn mm IP Cam Viewer Pro trn Iphone k t n i n u ghi LILIN DVR 308 t ng t nh ci t kt ni n IP camera v c hng d n trong cc ph n tr c. Ch ch n ng lo iMerit Lilin DVR3xx/NDR1xx v phi thit lp t ng knh m t.Di y hng dn vic ci t phn mm IP Cam Viewer Lite (mi n ph) trn Android: