Click here to load reader

Hodnotenie sav 2007

  • View
    570

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Hodnotenie sav 2007

  • 1. Porovnanie vstupov v oblasti vedya vskumu stavov SAV a vybranchfaklt verejnch vysokch kl (Sprva 2007) ARRAMarec 2008

2. Sprva zaha vsledky projektu Hodnotenie kvality vskumu a vvoja na vysokch kolch a stavoch SAV v Bratislavskom kraji financovanho zo zdrojov Eurpskeho socilneho fondu.Tto sprva vznikla aj vaka podpore tchto organizci:www.pss.skwww.luba.sk www.orange.sk www.worldbank.skwww.yhman.skrtnerom ARRA je:www.trend.sk 3. Obsah1. vod ...........................................................................................32. Ciele ARRA .................................................................................63. Zaradenie stavov SAV poda odborov vedy a techniky vrmci manulu Frascati ...........................................................84. Kritri ..................................................................................... 125. Poznmky k zberu dt a k metodike ....................................... 136. Vsledky stavov SAV a ich porovnanie s trominajspenejmi fakultami v kadej zo skupn podamanulu Frascati ................................................................... 177. Vsledky stavov SAV v pote citci na prcu po preklovancelosvetovm priemerom ...................................................... 328. Zveren poznmky ............................................................... 372 4. 1. vod V rokoch 2005, 2006 a 2007 zverejnila ARRA hodnotenie verejnch vysokch kla ich faklt (vdy za predchdzajci rok). Prv sprvu o hodnoten vstupov stavovSAV v oblasti vedy a vskumu zverejnila ARRA v roku 2006. Predkladan sprva jedruhm hodnotenm stavov SAV. Vetky spomnan sprvy mono njs na strnkewww.arra.sk. Poas roku 2007 uskutonila SAV prv komplexn evalvciu vetkch svojichstavov. Evalvcia bola uskutonen vemi starostlivo a zodpovedne a boli na uvynaloen primeran prostriedky. Kad z stavov uritho oddelenia pripravil podajednotnej schmy sprvu o svojej innosti za uplynul tyri roky. Sprva bolaposden tromi oponentmi, priom aspo jeden (a asto dvaja) bol zo zahraniia.Oponentra sprvy sa uskutonila na danom stave za asti evalvanej komisie SAVpre dan oddelenie a vetkch oponentov. Sasou oponentry bola aj nvtevaevalvanej komisie a oponentov na pracoviskch stavu. Napokon evalvan komisiazhodnotila vetky stavy danho oddelenia SAV. Predkladan sprva ARRA je zaloen na verejne dostupnch verifikovatenchdtach, najm na databze WOK (World of Knowledge firmy Thomson) a nasprvach jednotlivch stavov SAV, zverejnench na ich strnkach. Z databzy WOKvybrala ARRA informcie o publikcich a citcich za obdobie 1997 2006, podakritri uvedench niie. Zo sprv stavov SAV sme pouili informcie o potekolench internch doktorandov a o grantovch prostriedkoch. Na rozdiel od evalvcie stavov prina sprva ARRA aj porovnanies najspenejmi fakultami vysokch kl v SR. Tto informciu povaujeme zadleit prinajmenom v otzke doktorandov a grantovch prostriedkov. Je to jedinporovnanie stavov SAV s vysokmi kolami na Slovensku vbec.3 5. Celkov produkcia publikci SAV aj vysokch kl sa v obdob 1995 2006 lenmlo zmenila. Vzhadom na to, e publikcie a citcie s sledovan v 10-ronomobdob, s zmeny v potoch publikci a citci za uplynul dva roky ete o nieomenie. Vedeck produkcia stavov SAV, ako aj slovenskch vysokch klv uplynulch rokoch stagnuje.Celkov poty publikci vo WOK z V a SAV v rokoch 1995 - 2006RokPubl. VPubl. SAV1995 99190519961081 91619971037 97919981122 101319991146 95620001090 91020011138 94120021169 103520031158 99620041435 112220051282 103220061573 1237Zdroj: Web of Science Priny tohto javu sa tu nebudeme poka analyzova. Predchdzajce dta tuuvdzame len ako podporu toho, e v tejto sprve sa neuvdza porovnanie vsledkovpublikci a citci s predchdzajcou sprvou ARRA o hodnoten stavov SAV. V predchdzajcej sprve ARRA o SAV sme upozornili na to, e potydoktorandov na stavoch SAV s pomerne nzke jednak v porovnan s podobnezameranmi fakultami, ako aj vzhadom na kolitesk kapacitu a na vedeckvstupy stavov SAV. Tto otzku budeme sledova aj v sasnej sprve. Dleitm kritriom s i grantov prostriedky pripadajce na jednho tvorivhopracovnka. Pri zostavovan predchdzajcej sprvy ARRA sme mali k dispozciiz verejne dostupnch zdrojov len informciu o grantovej spenosti jednotlivchstavov vo VEGA a APVV. V tomto roku mme podrobnejiu informciu o celkovchgrantovch zdrojoch jednotlivch stavov. Zdrojom s informcie v sprvachjednotlivch stavov. Pri porovnan s fakultami pouvame pre fakulty set vetkch4 6. grantovch prostriedkov z dt zverejnench Ministerstvom kolstva SR. Vzhadom narznu metodiku mu by grantov zdroje faklt mierne podhodnoten. V sprve ARRA o hodnoten stavov SAV z roku 2006 sme nehodnotili stavy SAVz oblasti humanitnch a spoloenskchvied. Dvody sme podrobneuviedliv predchdzajcej sprve ARRA o SAV. Ani v tejto sprve nebudeme systematickyhodnoti stavy SAV z oblasti spoloenskch a humanitnch vied. Aby sme mohliuskutoniaspo ilustratvne porovnanie najspenejch faklt s podobnezameranmi stavmi SAV, uvdzame niekoko dt vo vybranch kritrich prenajspenejie stavy SAV. stavy, ktor maj len vemi mlo publikci v databzeWOK, neuvdzame v tabukch, spomname ich len v texte. Vina predkladanej sprvy ARRA vychdza z metodiky, ktor sme pouiliv predchdzajcich sprvach ARRA o SAV a o vysokch kolch a ich fakultch. Pretoopeme metodiku pomerne strune. Vnimkou je as 7, v ktorej pouijeme nov typ porovnania stavov SAVa vybranch faklt. V databze WOK v asti ESI (Essential Science Indicators) mononjs celosvetov daje o priemernom pote citci na prcu v 22 vybranch vednchodboroch. Ak porovnvame poet publikci na prcu (indiktor VV2a) v oblasti PRIR,porovnvame naprklad tento daj pre matematiku (Matematick stav SAV)s dajom pre fyziku (naprklad Fyziklny stav SAV). Celosvetov dta z ESI WOKvak ukazuj, e pre matematiku je priemern poet citci na prcu 2,85, zatia opre fyziku je to 7,63. V asti 7 preto porovnme v oblastiach PRIR a MED dajeo pote citci na prcu jednotlivch stavov po preklovan (t. j. delencelosvetovm priemerom). akujeme lenom Odbornej rady ARRA tefanovi Olejnkovi a Ivanovi tichovi zaodporanie zostavi aj takto upraven dta. 5 7. 2. Ciele ARRAK cieom Akademickej rankingovej a ratingovej agentry (ARRA) patr poskytovaverejnosti informcie o kvalite jednotlivch vysokokolskch intitci na Slovensku,zavies spsob hodnotenia kvality vzdelvania poskytovanho vysokokolskmiintitciami na Slovensku, ako aj hodnotenia ich vstupov v oblasti vedy a vskumu.Koncom rokov 2005, 2006 a 2007 zverejnila ARRA hodnotenia verejnch vysokchkl a ich faklt (alej hodnotenia vysokch kl)1. lohou ARRA vak nie jenahrdza povinnosti a lohy Akreditanej komisie vldy SR.V roku 2005 zskala ARRA prostriedky z Eurpskeho socilneho fondu (ESF) narieenie lohy Hodnotenie kvality vskumu a vvoja na vysokch kolch a stavochSAV v Bratislavskom kraji. Cieom tohto projektu ARRA je vytvori systmhodnotenia vskumnej a vvojovej prce na vysokch kolch a stavoch SAV podavhodne zvolench kritri a porovna vskum a vvoj na vysokch kolch a naprbuznch stavoch SAV. V roku 2006 zverejnila ARRA prv hodnotenie stavovSAV a porovnanie ich vedeckej produkcie s najspenejmi fakultami v jednotlivchskupinch poda manulu Frascati.Postup, ktor ARRA pouila v hodnoten vysokch kl na Slovensku a prihodnoten stavov SAV spoval: vo vbere istho potu indiktorov, ktor svisia s kvalitou vskumu najednotlivch vysokch kolch, v porovnvan porovnatenho, teda faklt s podobnm zameranm a podobnmipodmienkami prce, v iestich skupinch poda tzv. manulu Frascati(podrobnosti uvedieme niie)2, v hodnoten intenzity vkonu, nie celkovho vkonu naprklad jednm z kritribol celkov poet publikci danej fakulty uveden v databze Web of Knowledge1Vetky sprvy mono njs na www.arra.sk2Frascati Manual, 6. vyd., OECD 2002, Par, str. 67. 6 8. spolonosti Thomson (WOK)3 delen potom tvorivch pracovnkov fakulty(uitelia a vedeck pracovnci); celkov poet publikci bez delenia potomtvorivch pracovnkov by bol podstatne ovplyvnen vekosou fakulty a neodralby intenzitu prce jej tvorivch pracovnkov, v pouvan vlune verejne dostupnch dt.Aby bolo mon porovna vsledky faklt a podobne zameranch stavov SAV,analza vstupov stavov SAV bola vykonan obdobnm spsobom.K otzke hodnotenia stavov SAV v oblasti humanitnch a spoloenskchviedPodstatn as dajov, ktor ARRA pri analze vstupov jednotlivch stavov SAVbrala do vahy, pochdza z informci o publikcich a ich citcich zachytench voverejne dostupnej databze WOK. Podrobnejiu analzu problmu hodnoteniahumanitnch a spoloenskovednch stavov SAV mono njs v Prlohe A k SprveARRA o hodnoten SAV z roku 2006. Na ilustrciu tu ale uvedieme vsledky preniekoko najspenejch stavov SAV a porovnme ich s najspenejmi fakultami.3 http://www.thomson.com/scientific/scientific.jsp, Vaka M SR maj k tejto databze prstup vetkyvysok koly, stavy SAV a vetci ich uitelia a vskumn a umeleck pracovnci, Akreditan komisia, aM SR. 7 9. 3. Zaradenie stavov SAV poda odborov vedy a techniky v rmci manuluFrascati Prstup ARRA k hodnoteniu stavov spova na niekokch zsadch. Prvou sverejne dostupn kvantitatvne daje, ktor s akceptovan ako indiktory kvality.Druhou je nezvisl pohad na vsledky. Treou zsadou je skupinov (klasterov)prstup k hodnoteniu. Rozdelenie stavov SAV a faklt vysokch kl do rovnakchskupn na zklade podobnosti zamerania umouje ich vzjomn porovnanie. stavy SAV boli rozdelen do skupn na zklade Frascati manulu poda tchtoskupn: prrodn vedy (PRIR) tvor matematika a potaov vedy, fyziklnevedy, chemick vedy, biologick vedy a vedy o zemi a ivotnom prostred, technickvedy (TECH)obsahujstavebnininierstvo,elektroininierstvo, elektroniku, strojrstvo a in technick vedy, medzi lekrske vedy (MED) sa zarauj najm veobecn lekrstvoa stomatolgia, klinick medicna, farmaceutick vedy, oetrovatestvoa zdravotnctvo, pdohospodrske vedy (AGRO) tvoria ponohospodrstvo, lesnctvo,rybolov, veterinrna medicna a prbuzn vedy, spoloensk vedy (SPOL) tvor psycholgia, ekonmia, pedagogickvedy, prvo, politick vedy, oetrovatestvo, in spoloensk vedy. humanitn vedy (HUM) s histria, jazyky a literatra a in humanitnvedy. 8 10. stavy SAV4I. Oddelenie vied o neivej prrode Vedy o

Search related