of 13/13
Gotowość szkolna Warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków rok szkolny 2011/2012

Gotowość szkolna

  • View
    4.179

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacja dla rodziców 5 i 6-latków z Przedszkola nr 240 w Warszawie

Text of Gotowość szkolna

  • 1. Gotowo szkolnaWarsztaty dla rodzicw dzieci 6-letnichPrzedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczykwrok szkolny 2011/2012

2. Rnice rozwojowe dzieci W kadej grupie rwieniczej sdzieci rnice si znacznie podwzgldem umysowym, chociawszystkie mieszcz si w szeroko Dla dzieci wolniej rozwijajcychpojtej normie. Na przykad wsi szkolne zadania s za trudne,grupie siedmiolatkw wszystko dzieje si za szybko i zrozpoczynajcych nauk szkoln trudem orientuj si w tym, cornice te w przeliczeniu wynoszwyjania nauczycielka.okoo 4 lat: od dzieci Dzieciom o przyspieszonymrozumujcych na poziomie rozwoju umysowym musz uczyprzecitnych piciolatkw i dzieci si tego, co ju dawno potrafi,dorwnujcych pod tym nudzc si przeszkadzaj i swzgldem dziewiciolatkom1. czsto strofowane. RozleniwiajPodobne rnice indywidualne si i trac zainteresowanie naukwystpuj w grupach szkoln, ze szkod dla rozwijaniaszeciolatkw. swoich uzdolnie. 3. Poczucie wasnej wartoci Wszystkie dzieci rozpoczynajce nauk w szkole chc by wietnymiuczniami i chc rodzicom przynosi ze szkoy w swoimzeszycie soneczko, znak e speniaj oczekiwania nauczycielki. Te , ktrym si to nie udaje, chocia staraj si ze wszystkich swychsi, rzadko przynosz do domu soneczka. Na dodatek zamiast wsparcia, sysz od rodzicw gorzkie sowa Bo nie uwaasz...Bo si niestarasz...itd. Kadego szkolnego dnia odczuwaj, e s gorsze i nic na to nie mogporadzi. Zamiast nabywa nowe wiadomoci i umiejtnoci, ca swojenergi yciow zuywaj na to, aby ukry przed nauczycielk to, e niepotrafi tego, z czym inne dzieci radz sobie z atwoci. Kadzie si tozym cieniem na ich dalszym rozwojem intelektualnym. Nasilaj sikopoty wychowawcze, spowodowane tym, e dzieci te trac motywacj donauki i nie lubi ju szkoy. Taki gorzki uczniowski los jest udziaem coczwartego dziecka rozpoczynajcego nauk w szkole. 4. Gotowo do rozpoczcia nauki w szkole w zakresie rozumienia wanych czynnoci intelektualnych 1. Klasyfikacja- ogldanie i porwnywanie- grupowanieobiektw w celu dostrzegania ichobiektw : To ipodobiestw i rnic: Te s to moe by razempodobne, Te s inne;bo..... np.: nale dodziecka, su doubierania- sowne uzasadnienie, dlaczego - rozumienie sensuprzedmioty tak dobrane pasuj do porzdkowania np. wsiebie; trakcie sprztania; przedmioty maj by na waciwych miejscach, bo tak jest wygodnie i adnie. www.themegallery.com 5. Gotowo do rozpoczcia nauki w szkole w zakresie rozumienia wanych czynnoci intelektualnych 2. Przyczyna i skutek nastpstwo pytania zaczynajce siczasowe od sowa : Dlaczego?... zachodzce zmiany: relacje typu : ja -- trwae i nieodwracalne (gdy posoliinne osobywod nie moe tej soli z wody wyj);- tylko czciowo odwracalne (dzieckozrobio dziur w spodniach, mama jzaszya, ale spodnie ju nie bd jaknowe );- odwracalne (dziecko moe wyjklocek z pudeka i potem ponownie gowoy).www.themegallery.com 6. Wskazwki i porady dla rodzicw Powanie traktowa dziecice pytania: akceptowa je, udzielatakich odpowiedzi, ktre zaspokoj jego ciekawo i skoni dostawiania nastpnych dociekliwych pyta; Sucha w skupieniu pyta i udziela odpowiedzi krtkich, gdyzbyt dugie odpowiedzi nu dziecko i skutecznie zniechcajdo zadawania dalszych pyta; Udziela zgodnych z prawd odpowiedzi: chtnie, swobodnieodpowiada i nie poucza oraz nie przemawia tonemzniecierpliwionym; Nie wolno dziecka okamywa i podawa informacji bdnych. Wprzypadku, gdy dorosy nie potrafi natychmiast udzieliodpowiedzi powiedzie: Nie wiem, ale jak si dowiem to cipowiem. Oczywicie potem obietnic speni. 7. Czytanie i pisanie Czytanie to rozpoznawanie, identyfikowanie a take sensowne czenieliter drukowanych lub pisanych. Pisanie to kodowanie informacji za pomoc tych samych symboli. Przygotowujc dziecko do nauki czytania i pisania naley zadba o to, aby:- mwiy poprawnie pod wzgldem artykulacyjnym,- swobodnie wypowiaday si w rozwinitej i uporzdkowanej formie,- miay dobrze rozwinit percepcj suchow, w tym take suchfonematyczny, ktry polega na zdolnoci do rnicowania gosek wwypowiadanych i syszanych sowach;- umiay dostrzec, jaki ksztat ma poznawana litera i go zapamita. Kadedziecko w krtkim czasie ma zapamita prawie 200 znakw.- potrafiy odwzorowa litery, nie pomijajc ani jednego szczegu. Do tegopotrzebna jest bardzo dobra sprawno rk oraz wsppraca rki i oka wobrbie ruchw doni i palcw.- nie miay wikszych kopotw z koordynowaniem czynnoci rk pod kontrolwzroku od strony lewej do prawej. Podczas czytania wodzi si wzrokiempo szeregach liter tworzcych sowa, zaczynajc od strony lewej doprawej. Podobnie jest w pisaniu.- interesoway si czytaniem i pisaniem a take rozumiay sens kodowania idekodowania. 8. Dziecko rozpoczynajce nauk w klasie pierwszej ma:Dziecko rozpoczynajce nauk w klasie pierwszej ma: - okrela kierunki oraz miejsca na kartce papieru i rozumie sens polece typu: Narysuj keczko w prawym grnym rogu kartki ......, Rysuj szlaczek , zaczynajc od lewej strony kartki....; - uwanie patrze, aby rozpozna i zapamita to, co jest przedstawione na obrazkach; - mie sprawne rce oraz dobr koordynacj wzrokowo - ruchow (wsppraca rki i oka), ktra jest potrzebna na zajciach plastyczno - technicznych i w nauce pisania; -interesowa si czytaniem i pisaniem oraz ma by do tego dobrze przygotowane; - interesowa si ksikami, sucha opowiada, bani itp. oraz rozmawia na ich temat; - ukada krtkie zdania, dzieli je na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz wyodrbnia goski w sowach o prostej budowie fonetycznej; - rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunkw oraz innych symboli, a take odczytywa krtkie podpisy pod obrazkami, napisy na szyldach itp. www.themegallery.com 9. Gotowo do rozpoczcia nauki w szkole w zakresie umiejtnoci spoecznychKade dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkolepowinno: poda swoje imi i nazwisko, ale czsto ma kopoty ze szczegowymokreleniem adresu oraz wymieni imiona i nazwiska najbliszychczonkw rodziny; mie poczucie wasnej odrbnoci i musi ponosi odpowiedzialno za to,co robi i jak si zachowuje; wiedzie, e przynaleno dogrupy spoecznej oznacza przestrzeganie w niej umw spoecznych; umie porozumiewa si z innymi w wanych sprawach: w czytelny iakceptowany sposb ma mwi o swoich potrzebach i zamierzeniach orazsucha i stara si rozumie innych, gdy mwi o swoich problemach; obdarzy uwag drug osob , aby wiedzie o czym ona mwi; wsppracowa z rwienikami w taki sposb, e moe bra udziaw wsplnych zabawach; spokojnie czeka na to, czego nie moe natychmiast otrzyma i rozumie,e doroli maj ograniczone moliwoci w spenianiu jego pragnie; zachowywa si zgodnie z przyjtymi zwyczajami (kulturalne zwracanie sido siebie i uywanie sw: prosz, dzikuj, przepraszam itp.). 10. Gotowo do rozpoczcia nauki w szkole w zakresie wychowaniazdrowotnego i ksztatowania sprawnoci ruchowej Powinno orientowa si w zasadach zdrowego ywienia i przestrzega higieny osobistej Pomoc rodzicw oraz pomieszcze. - eliminacja wady postawy, Ma by sprawne ruchowo na - prawidowe odywianie, miar swoich moliwoci - przebywanie na powietrzu i i chtnie uczestniczy wzabawy ruchowe. zajciach, zabawach i grach w sali i na powietrzu, gdy wysiek fizyczny ich nie mczy. Powinno by na tyle zahartowane aby bra udzia sportowych zawodach, spacerach, biegach ,wycieczkach pieszych, zabawach na niegu, lodzie i w wodzie. Posiada zdolno koordynacji wzroku z ruchem ciaa. 11. Przykadowe zadania dla Twojego dziecka- Podaj nazw dla grupy nastpujcych przedmiotw:krzeso, st, kanapa, szafka.- Wymie nazw 4 owocw.- Narysuj koo w grnym, prawym rogu kartki.- Narysuj znak zakazujcy jedzenia sodyczy.- Pocz goski i powiedz, co powiedziaam: l..a..m..p..a.- Ile syszysz wyrazw w zdaniu: Ola idzie do szkoy.- Jak gosk sycha na pocztku, na kocu, w rodku sowa Ola ?- Powiedz kilka sw zaczynajcych si gosk - o.- Wymyl zakoczenie historyjki: Ola razem z innymi dziemi z przedszkolarysowaa kolorowe drzewo. Nagle gwatowny podmuch wiatru otworzy oknoi- Wymie 2 rzeczy, ktre s dla Ciebie zdrowe. Dlaczego?- Wymie czonkw rodziny i powiedz czym si zajmuj.- Poka min dziecka: przestraszonego, smutnego, radosnego, zdziwionego.- Opowiedz o ulubionej koleance, ulubionym koledze.- Rozwi zagadk: Czujemy go na twarzy, wosy nam rozwiewa. Jestniezbdny dla eglarzy, gono szumi w drzewach. 12. -Kalkowanie, kopiowanie wzorw duych i maych o ksztatach geometrycznych i literopodobnych.- Rysowanie po ladzie bez odrywania rki.- Zakreskowywanie konturw rysunkw maymi kreseczkami stawianymi poziomo, pionowo, ukonie, zawsze jednak przy zachowaniu kierunku od strony lewej do prawej, - czenie kropek lub wodzenie po gotowym wzorze- Wykonywanie labiryntw wedug wzoru i wasnego pomysu, bez dotykania linii. UWAGI DLA RODZICW- Sposb trzymania pisaka: palcami wskazujcym i kciukiem w odlegoci 2 - 3 cm od piszcego koca, opierajc jednoczenie o zgity palec rodkowy. Grna cz owka opiera si o do midzy palcami wskazujcym i kciukiem.- Do i przedrami powinny by oparte o st i znajdowa si w jednej linii. Czsto dzieci zbytnio zginaj do siebie rk w nadgarstku i unosz go przy pisaniu. W tej sytuacji rka bardzo szybko si mczy i dziecko nie moe dostatecznie sprawnie wykonywa wicze.- Druga rka powinna caym przedramieniem i doni opiera si o st.- Podczas krelenia szlaczkw w pierwszym okresie naley zwraca uwag na pynno ruchu rki, gdy powoduje ona zmniejszenie napicia miniowego. W pniejszym okresie wiksz uwag przywizuje si natomiast do precyzji w wykonywaniu wicze graficznych. 13. Szczegowe informacje o gotowoci dziecka do podjcia naukiw szkolePODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_z al_1.pdfPODSTAWA PROGRAMOWA KSZTACENIA OGLNEGO DLA SZK PODSTAWOWYCH I ETAP EDUKACYJNY http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_z al_2.pdfSZECIOLATEK W SZKOLE STRONA DLA RODZICW http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la yout=blog&id=161&Itemid=1599Warszawa, 17.02.2012 r.