35

Click here to load reader

Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Page 2: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 1

M/S • ISI KANDUNGAN

2 • BIODATA PENGARANG

3 • SINOPSIS

17 • TEMA

18 • PERSOALAN

20 • NILAI

22 • PENGAJARAN

24 • LATAR

30 • PLOT

31 • WATAK & PERWATAKAN

34 • GAYA BAHASA

Page 3: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 2

AAMMEERR HHAAMMZZAAHH BBIINN LL.. KKAADDIIRR

LLaahhiirr ppaaddaa 1199 JJuunn 11996666 ddii DDuunngguunn,, TTeerreennggggaannuu

BBeerrttuuggaass ddii SSMMKK MMaahhaanngg,, KKuull iimm,, KKeeddaahh..

MMeell iibbaattkkaann ddiirrii ddaallaamm bbiiddaanngg ppeennuull iissaann sseekkiittaarr ttaahhuunn 11999944

MMeennddaappaatt ppeennddiiddiikkaann ddii ::

SSeekkoollaahh KKeebbaannggssaaaann BBuukkiitt BBeerrttaamm

SSeekkoollaahh MMeenneennggaahh KKeebbaannggssaaaann MMaahhaanngg

SSeekkoollaahh MMeenneennggaahh KKeebbaannggssaaaann KKuull iimm

MMeellaannjjuuttkkaann ppeellaajjaarraann ddii ::

UUnniivveerrss iittii SSaaiinnss MMaallaayyss iiaa ((BB..EEdd ((HHoonnss )) ddaallaamm bbiiddaanngg sseejjaarraahh))

UUnniivveerrss iittii PPeennddiiddiikkaann SSuullttaann IIddrriiss ((MM..EEdd ddaallaamm bbiiddaanngg kkeessuussaasstteerraaaann MMeellaayyuu))

PPeennccaappaaiiaann ddaallaamm bbiiddaanngg ppeennuull iissaann cceerrppeenn ::

CCeerrppeennnnyyaa ‘‘CCaattuurrrraannggggaa’’ ddii jjaaddiikkaann jjuudduull aannttoollooggii cceerrppeenn && ppuuiiss ii bbaaggii PPrroojjeekk

HHaaddiiaahh GGaallaakkaann SSaasstteerraa KKeennyyaallaanngg..

CCeerrppeenn ‘‘BBeellaassuunnggkkaawwaa’’ ddii iikkttiirraaff sseebbaaggaaii aannttaarraa cceerrppeenn tteerrbbaaiikk pprroojjeekk iittuu..

KKeedduuaa –– dduuaa cceerrppeenn tteerrsseebbuutt ddiiss iiaarrkkaann ddaallaamm aakkhhbbaarr BBeerriittaa MMiinngggguu

PPeennccaappaaiiaann ddaallaamm bbiiddaanngg ppeennuull iissaann nnoovveell ::

NNoovveellnnyyaa BBiiaarr BBiinnttaanngg BBeerrgguugguurraann ((22000044)),, DDeemmii KKaassiihh KKaattrriinnaa ((22000055)) ddaann

KKrriissaannddrraa && CCiinnttaa yyaanngg LLaarraa ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh TTiinnttaarroonnaa PPuubbll iiccaattiioonnss SSddnn.. BBhhdd..

NNoovveell KKeemmbbaarraa AAmmiirraa mmeemmeennaannggii hhaaddiiaahh uuttaammaa HHaaddiiaahh SSaasstteerraa KKuummppuullaann

UUttuussaann 22000055 ddaann ddiitteerrbbiittkkaann ppaaddaa 22000066..

NNoovveell KKaallaa YYuuddaa mmeenngguunngggguull ii tteemmppaatt ppeerrttaammaa ddaallaamm SSaayyeemmbbaarraa FFiikkssyyeenn,, SSaaiinnss

ddaann TTeekknnoollooggii UUTTMM KKuummppuullaann UUttuussaann..

Amer Hamzah

Page 4: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 3

NNoovveell KKeemmbbaarraa AAmmiirraa

AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa mmeennyyeerrttaaii pprroojjeekk kkaajjiiaann aarrkkeeoollooggii iibbuu AAmmiirraa,, PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh ddii BBuukkiitt MMaatt

RRaayyaa yyaanngg tteerrlleettaakk ddii tteennggaahh bbeellaannttaarraa BBaannjjaarraann TTiittiiwwaannggssaa bbeerrssaammaa--ssaammaa sseekkuummppuullaann

mmaahhaass iisswwaa.. PPeellbbaaggaaii ppeerriiss ttiiwwaa tteellaahh ddiiaallaammii oolleehh mmeerreekkaa sseeppaannjjaanngg bbeerraaddaa ddii ddaallaamm hhuuttaann

tteerrsseebbuutt aakkiibbaatt ppeerreebbuuttaann kkaawwaassaann hhuuttaann oolleehh ttiiggaa ppiihhaakk iiaaiittuu oorraanngg AAss ll ii ,, ppiihhaakk ccaarrii ggaall ii

bbaahhaann aarrkkeeoollooggii ddaann ccaarrii ggaall ii eemmaass yyaanngg ddiikkeettuuaaii oolleehh OO ’’HHaarraa.. DDii AAiirr TTeerrjjuunn AAnnggiinn yyaanngg

tteerrlleettaakk ddii kkaakkii bbuukkiitt,, AAmmiirraa tteellaahh bbeerrkkeennaallaann ddeennggaann MMaall iiqquuee.. AAmmiirraa ddiibbaawwaa ssuunnggaaii yyaanngg

ddeerraass aappaabbii llaa tteerrjjaattuuhh ddii AAiirr TTeerrjjuunn AAnnggiinn ddaann hhaammppiirr mmaattii lleemmaass sseewwaakkttuu iinnggiinn bbeerrjjuummppaa

ddeennggaann MMaall iiqquuee uunnttuukk mmeennyyaakkaann sseebbaabb uuttaammaa ddiiaa bbeerraaddaa ddii ss iittuu.. TTeettaappii ddiiaa ddiisseellaammaattkkaann

IIttaaii ddaann bbaappaa ssaauuddaarraannyyaa,, TTaauu.. PPeerriiss ttiiwwaa iittuu mmeemmbbaawwaa kkeeppaaddaa ppeerrkkeennaallaannnnyyaa ddeennggaann

rreemmaajjaa oorraanngg AAss ll ii bbeerrkkeebboolleehhaann iittuu aappaabbii llaa IIttaaii mmeenngghhaannttaarrnnyyaa ppuullaanngg kkee kkhheemmaahh.. KKeettiikkaa

iittuu,, JJaacciinnttaa mmeennccaarrii AAmmiirraa sseehhiinnggggaa tteerrsseessaatt nnaammuunn bbeerrjjaayyaa ddiitteemmuuii oolleehh ppaassuukkaann ppeennccaarrii

yyaanngg ddiibbaannttuu TTaauu ddaann IIttaaii ..

SSeemmuuaa ttrraaggeeddii yyaanngg bbeerrllaakkuu sseebbeennaarrnnyyaa mmeemmppuunnyyaaii hhiikkmmaahh yyaanngg bbeessaarr ddii mmaannaa

kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii mmeerreekkaa bbeerrttaammbbaahh mmuuddaahh kkeerraannaa mmeennddaappaatt kkeerrjjaassaammaa ddaarriippaaddaa ppiihhaakk oorraanngg

AAss ll ii .. SSiikkaapp ssaall iinngg mmeemmbbaannttuu iinnii mmeemmbbeerriikkaann mmaannffaaaatt kkeeppaaddaa kkeedduuaa--dduuaa bbeellaahh ppiihhaakk.. PPiihhaakk

oorraanngg AAss ll ii ddaappaatt mmeennyyeellaammaattkkaann hhuuttaann kkeessaayyaannggaann mmeerreekkaa,, mmaannaakkaallaa ppiihhaakk ccaarrii ggaall ii bbaahhaann

aarrkkeeoollooggii ddaappaatt mmeennjjaayyaakkaann pprroojjeekk mmeerreekkaa..

DDaallaamm ttiiddaakk sseeddaarr,, AAmmiirraa sseebbeennaarrnnyyaa ssuuddaahh ddaappaatt mmeerruunnggkkaaii sseebbuuaahh kkoonnffll iikk

kkeelluuaarrggaa yyaanngg mmeell iibbaattkkaann TTaauu,, IIttaaii ,, MMaall iiqquuee ddaann JJeennnniiffeerr.. MMiiss tteerrii mmaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu jjuuggaa

bbeerrjjaayyaa ddiisseelleessaaiikkaann sseelleeppaass tteerrbboonnggkkaarr bbaahhaawwaa mmaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann TTaauu

yyaanngg mmeemmaakkaaii bbuulluu bbeerruuaanngg ddaann ddiirraassuukk rroohh bbeerruuaanngg ppaaddaa bbuulluu tteerrsseebbuutt.. JJeennnniiffeerr iibbuu

kkeeppaaddaa MMaall iiqquuee jjuuggaa sseebbeennaarrnnyyaa mmeerruuppaakkaann IIppaahh,, iiss tteerrii TTaauu yyaanngg tteellaahh mmeellaarriikkaann ddiirrii ssuuaattuu

kkeettiikkaa ddaahhuulluu ddeennggaann mmeennggiikkuutt JJoohhnnnnyy kkee lluuaarr nneeggaarraa uunnttuukk mmeennddaappaatt kkeehhiidduuppaann yyaanngg

Page 5: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 4

lleebbiihh bbaaiikk ddaann nnaass iibb yyaanngg lleebbiihh tteerrbbeellaa aakkiibbaatt ddiicceemmuuhh mmaassyyaarraakkaatt oorraanngg aass ll ii kkeerraannaa

bbeerrllaaiinnaann wwaarrnnaa kkuull iitt ddaann bbeerrmmaattaa bbiirruu.. TTaauu sseebbeennaarrnnyyaa mmeennccuull iikk MMaall iiqquuee kkeerraannaa sseewwaakkttuu

mmeennyyeellaammaattkkaann MMaall iiqquuee,, ddiiaa tteerrnnaammppaakk ppaarruutt ddii ppeerruutt MMaall iiqquuee ddaann yyaakkiinn MMaall iiqquuee iiaallaahh SSaabbii

aannaakknnyyaa yyaanngg hhii llaanngg ddiibbaawwaa llaarrii IIppaahh ddaahhuulluu.. IIttaaii jjuuggaa ttiiddaakk mmeennyyaannggkkaa oorraanngg yyaanngg

ddiiaannggggaappnnyyaa sseebbaaggaaii ppaakk cciikknnyyaa sseennddiirrii iiaaiittuu TTaauu mmeerruuppaakkaann aayyaahh kkaanndduunnggnnyyaa kkeerraannaa

mmeennyyaannggkkaa sseellaammaa iinnii LLuuddiinnllaahh aayyaahh kkaanndduunnggnnyyaa..

AAmmiirraa,, IIttaaii ddaann JJaacciinnttaa aakkhhiirrnnyyaa bbeerrjjaayyaa mmeellaannjjuuttkkaann ppeellaajjaarraann kkee uunniivveerrss iittii ddaallaamm

bbiiddaanngg mmaass iinngg--mmaass iinngg.. AAmmiirraa ddaallaamm aaeerrooaannggkkaassaa,, IIttaaii ddaallaamm bbiiddaanngg ppeerruubbaattaann ddaann JJaacciinnttaa

ddaallaamm bbiiddaanngg rreekkaaaann ffeessyyeenn ddii PPaarriiss .. MMaall iiqquuee ppuullaa mmeenneettaapp ddii ppeerrkkaammppuunnggaann oorraanngg aass ll ii iittuu

bbeerrssaammaa –– ssaammaa aayyaahh ddaann aaddiikknnyyaa sseehhiinnggggaa ddiiaa sseemmbbuuhh ddaann bbeerrkkhhiiddmmaatt mmeemmaajjuukkaann

kkaammppuunnggnnyyaa mmeellaalluuii pprroojjeekk tteekknnoollooggii ddaann kkoommuunniikkaass ii sseetteellaahh bbeerrjjaayyaa mmeennggggaaggaallkkaann pprroojjeekk

ccaarrii ggaall ii eemmaass yyaanngg sseebbeennaarrnnyyaa ttuurruutt bbeerrkkaaiittaann ddeennggaann aayyaahh JJaacciinnttaa mmeellaalluuii vviirruuss cciippttaaaannnnyyaa..

JJeennnniiffeerr ppuullaa mmaass iihh mmeenneettaapp ddii MMeellaakkaa..

BBAABB SSAATTUU

CCuuttii ppeerrsseekkoollaahhaann bbaarruu bbeerrmmuullaa.. AAmmiirraa mmeennggaajjaakk rraakkaannnnyyaa,, JJaacciinnttaa ((JJCC)) mmeenngghhaabbiisskkaann ccuuttii

mmeerreekkaa ddeennggaann mmeennyyeerrttaaii iibbuu AAmmiirraa,, iiaaiittuu PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh yyaanngg sseeddaanngg mmeemmbbuuaatt kkaajjiiaann

aarrkkeeoollooggii bbeerrssaammaa--ssaammaa ddeennggaann sseekkuummppuullaann ppeellaajjaarr uunniivveerrss iittii ddii BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa.. DDaallaamm

ppeerrjjaallaannaann kkee ss iittuu,, AAmmiirraa bbeebbeerraappaa kkaall ii mmeemmeerrhhaattii ppeemmuuddaa bbeerrkkuull iitt aaggaakk ggeellaapp bbeerrssaammaa --

ssaammaa sseeoorraanngg lleellaakkii IInnggggeerriiss .. AAmmiirraa mmeemmbbuukkaa ee--mmeell ddaann mmeennggeemmaasskkiinniikkaann llaammaann wweebb

iibbuunnyyaa ssuuppaayyaa mmaakklluummaatt yyaanngg ddiippeerroolleehh iibbuunnyyaa iittuu ddaappaatt ddiikkoonnggss ii bbeerrssaammaa--ssaammaa ddeennggaann

rraakkaann--rraakkaann iibbuunnyyaa ddii lluuaarr nneeggaarraa.. MMaall iiqquuee,, ppeemmuuddaa yyaanngg ddiippeerrhhaattii AAmmiirraa ttaaddii mmeelluuaahhkkaann

rraassaa tteerrkkii llaannnnyyaa kkeerraannaa iibbuunnyyaa mmeennddeessaakk aaggaarr ddiiaa mmeennggiikkuutt lleellaakkii ttuuaa yyaanngg bbeerrnnaammaa JJoohhnn

OO''HHaarraa kkee ddeessttiinnaass ii yyaanngg ttiiddaakk ddiikkeettaahhuuiinnyyaa.. HHaattiinnyyaa tteerrttaannyyaa--ttaannyyaa aakkaann hhuubbuunnggaann iibbuunnyyaa

ddeennggaann OO''HHaarraa,, tteettaappii ddiiaa bbeerrddiiaamm ddiirrii .. HHaarrii iinnii mmeerruuppaakkaann kkaall ii ppeerrttaammaa ddiiaa mmeenniinnggggaallkkaann

iibbuunnyyaa.. DDii ddaallaamm hhuuttaann ddii BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa,, PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh mmeenneerruusskkaann kkaajjiiaannnnyyaa.. DDaallaamm

kkeeaaddaaaann hhuujjaann,, ssuuaassaannaa kkeeccoohh tteerrcceettuuss ddii ttaappaakk ppeerrkkhheemmaahhaann kkuummppuullaann DDrr.. ZZaaiiddaahh aappaabbii llaa

ttaall ii kkhheemmaahh tteerrppuuttuuss .. DDrr.. ZZaawwaawwii mmeerraassaakkaann bbaahhaawwaa ttaall ii tteerrsseebbuutt ppuuttuuss aakkiibbaatt ppeerrbbuuaattaann

kkhhiiaannaatt.. PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann ddaarriippaaddaa ppeellaajjaarrnnyyaa tteennttaanngg mmaassaallaahh yyaanngg bbaakkaall

bbeerrllaakkuu..

Page 6: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 5

BBAABB DDUUAA

AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa ttiibbaa ddii SStteesseenn DDaahhaann HHii jjaauu ddaann mmeennaannttii kkeettiibbaaaann PPaakk LLiiaass uunnttuukk mmeemmbbaawwaa

mmeerreekkaa kkee ttaappaakk ccaarrii ggaall ii .. SSeetteellaahh llaammaa mmeennaannttii ,, aakkhhiirrnnyyaa PPaakk LLiiaass ttiibbaa.. AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa

bbeerrssaarraappaann nnaass ii ggoorreenngg yyaanngg ddiisseeddiiaakkaann oolleehh PPaakk LLiiaass .. KKeettiikkaa kkeerreettaa bbeerrggeerraakk,, sseebbuuaahh

kkeennddeerraaaann ppaaccuuaann eemmppaatt rrooddaa mmeemmoottoonngg mmeerreekkaa.. AAmmiirraa tteerrnnaammppaakk lleellaakkii yyaanngg ddii ll iihhaattnnyyaa

ddaallaamm kkeerreettaa aappii ttaaddii.. HHaattiinnyyaa tteerrttaannyyaa--ttaannyyaa ttuujjuuaann lleellaakkii iittuu.. PPeemmuuddaa tteerrsseebbuutt,, iiaaiittuu

MMaall iiqquuee jjuuggaa tteerrttaannyyaa--ttaannyyaa tteennttaanngg AAmmiirraa,, ggaaddiiss yyaanngg ddii ll iihhaattnnyyaa mmeenngggguunnaakkaann kkoommppuutteerr

rriibbaa ddii ddaallaamm kkeerreettaa aappii .. RRooss llaann,, ppeemmaanndduu kkeennddeerraaaann tteerrsseebbuutt mmeemmbbeerriittaahhuu tteennttaanngg

ppeemmaanndduu kkeerreettaa yyaanngg mmeemmbbaawwaa AAmmiirraa.. JJoohhnn OO''HHaarraa mmeennggaannggggaapp ppeellaajjaarr--ppeellaajjaarr uunniivveerrss iittii

yyaanngg sseeddaanngg mmeennjjaallaannkkaann kkaajjiiaann aarrkkeeoollooggii tteellaahh mmeennggggaanngggguu rraannccaannggaann yyaanngg tteellaahh

ddiiaattuurrnnyyaa.. RRooss llaann mmeennaaffiikkaann mmeerreekkaa mmeennggggaanngggguu kkeerraannaa PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh ddaann aannaakk bbuuaahhnnyyaa

mmeellaakkuukkaann kkaajjiiaann ddii sseebbeellaahh mmaattaahhaarrii nnaaiikk,, sseeddaannggkkaann mmeerreekkaa ddii sseebbeellaahh mmaattaahhaarrii jjaattuuhh..

SSeetteerruussnnyyaa,, RRooss llaann bbeerrhhaattii--hhaattii kkeettiikkaa mmeennddaakkii BBuukkiitt KKeerreennggggaa yyaanngg ccuurraamm..

BBAABB TTIIGGAA

MMaallaamm iittuu,, ddii DDeessaa KKaarrppuuss ,, AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa bbeerrbbaarriinngg ddii ddaallaamm kkhheemmaahh uunnttuukk

mmeenngghhii llaannggkkaann kkeelleettiihhaann.. SSuuaassaannaa ssuunnyyii ,, hhaannyyaa kkeeddeennggaarraann bbuunnyyii sseerraannggggaa mmaallaamm.. AAmmiirraa

mmeenneegguurr ss iikkaapp JJaacciinnttaa yyaanngg sseellaammaa iinnii ttiinnggggaall ddii aassrraammaa ttaannppaa mmaahhuu ppuullaanngg mmeenneemmuuii

aayyaahhnnyyaa.. UUnnttuukk kkaall ii iinnii ,, aayyaahhnnyyaa tteellaahh mmeemmbbeell iikkaannnnyyaa ttiikkeett kkee LLoonnddoonn uunnttuukk mmeemmuujjuukknnyyaa

aaggaarr mmeenneerriimmaa iibbuu bbaahhaarruunnyyaa.. AAmmiirraa mmeenngghhaarraappkkaann JJaacciinnttaa bbeerrffiikkiirr sseeccaarraa mmeennddaallaamm aakkaann

ttiinnddaakkaannnnyyaa yyaanngg nneeggaattiiff tteerrhhaaddaapp aayyaahh kkaanndduunngg sseennddiirrii .. PPeerrbbuuaallaann mmeerreekkaa tteellaahh ddiitteegguurr

oolleehh PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh.. PPrrooffeesseeoorr ZZaaiiddaahh mmaahhuu AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa ttiidduurr aawwaall.. DDiiaa mmeennaass iihhaattii

JJaacciinnttaa aaggaarr bbeerrssaabbaarr aattaass ss iikkaapp aayyaahh JJaacciinnttaa yyaanngg bbeerrkkaahhwwiinn bbaahhaarruu.. DDiiaa aakkaann mmeenneelleeffoonn

aayyaahh JJaacciinnttaa uunnttuukk mmeemmaakklluummkkaann bbaahhaawwaa aannaakknnyyaa sseeddaanngg bbeerrccuuttii bbeerrssaammaa--ssaammaa

ddeennggaannnnyyaa yyaanngg sseeddaanngg mmeemmbbuuaatt kkeerrjjaa llaappaannggaann ddii ddaallaamm hhuuttaann.. SSeetteellaahh iittuu,, PPrrooffeessoorr

ZZaaiiddaahh mmeennggiinnggaattkkaann AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa aaggaarr kkee ttaappaakk 1100 uunnttuukk kkeerrjjaa ppeennyyeell iiddiikkaann..

Page 7: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 6

BBAABB EEMMPPAATT

AAmmiirraa kkee aaiirr tteerrjjuunn uunnttuukk mmeemmbbeerrss iihhkkaann ddiirriinnyyaa.. AAmmiirraa bbeerrjjuummppaa ddeennggaann MMaall iiqquuee yyaanngg

ttuurruutt kkee ssaannaa.. MMeerreekkaa bbeerrkkeennaallaann.. AAmmiirraa iinnggiinn mmeennggeettaahhuuii ttuujjuuaann MMaall iiqquuee bbeerraaddaa ddii ss iittuu..

JJaacciinnttaa tteellaahh ssaammppaaii sseewwaakkttuu mmeerreekkaa bbeerrccaakkaapp .. MMaall iiqquuee bbeerraassaa sseeppeerrttii hhuuttaann iittuu

mmeemmppuunnyyaaii ttaall iiaann ddeennggaannnnyyaa.. MMaall iiqquuee ppuullaanngg kkee kkeemmnnyyaa sseelleeppaass mmeemmbbeerrii aallaammaatt ee--

mmeell kkeeppaaddaa AAmmiirraa uunnttuukk bbeerrhhuubbuunngg.. AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa kkee ddaappuurr uunnttuukk mmeennjjaammuu hhiiddaannggaann ..

JJaacciinnttaa mmeemmppuunnyyaaii kkeeggeemmaarraann yyaanngg ssaammaa ddeennggaann DDrr..ZZaawwaawwii .. MMeerreekkaa bbeerrgguurraauu ssaammbbii ll

mmeenniikkmmaattii hhiiddaannggaann .. TTooppiikk ppeerrbbuuaallaann bbeerruubbaahh aappaabbii llaa yyaanngg mmeennggaawwaall

kkhheemmaahh mmeenncceerriittaakkaann tteerrddeennggaarr bbuunnyyii ttaappaakk kkaakkii ddaann tteerrbbaauu aassaapp rrookkookk kkeerreetteekk.. DDrr..

ZZaawwaawwii ddaappaatt mmeennyyaakkiinnkkaann ppeellaajjaarr--ppeellaajjaarr bbaahhaawwaa kkaawwaassaann iittuu sseellaammaatt ddeennggaann

mmeemmbbeerriikkaann aallaassaann yyaanngg rraass iioonnaall kkeeppaaddaa ppeellaajjaarr.. RRaass iiddii sseeccaarraa ttiibbaa--ttiibbaa

mmeenniimmbbuullkkaann ppeerrssooaallaann mmeennggeennaaii ppeennyyaattaann PPrrooff.. ZZaaiiddaahh yyaanngg mmeennyyaattaakkaann bbaahhaawwaa kkeejjaaddiiaann

ttaall ii tteerrppuuttuuss iittuu mmeemmaanngg ssuuddaahh ddii jjaannggkkaakkaann.. PPrrooffeessoorr mmeemmbbeerriittaahhuu ss iittuuaass ii sseebbeennaarr ddaann

ppeerrssaaiinnggaann yyaanngg mmeerreekkaa hhaaddaappii .. MMeerreekkaa mmeennggeessyyaakkii OO''HHaarraa uunnttuukk kkeejjaaddiiaann tteerrsseebbuutt..

AAmmiirraahheennddaakk bbeerrhhuubbuunngg ddeennggaann MMaall iiqquuee uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann cceerriittaa sseebbeennaarr..

BBAABB LLIIMMAA

AAmmiirraa mmeennuunngggguu MMaall iiqquuee ddii aaiirr tteerrjjuunn ppaaddaa kkeeeessookkaann hhaarrii .. JJaacciinnttaa tteellaahh ddaattaanngg mmeennccaarrii

AAmmiirraa yyaanngg ssuuddaahh llaammaa bbeerraaddaa ddii ss iittuu.. MMeerreekkaa bbeerrdduuaa bbeerrjjaallaann ddii aaiirr tteerrjjuunn mmeennggiikkuutt aarruuss

ssuunnggaaii ssaammbbii ll bbeerrbbuuaall mmeennggeennaaii MMaall iiqquuee ddaann OO''HHaarraa sseerrttaa ss iittuuaass ii yyaanngg ddiiaa hhaaddaappii .. AAmmiirraa

tteerrhhuuyyuunngg--hhaayyaanngg kkeerraannaa aaiirr tteerrllaalluu ddeerraass ddaann ddiiaa ddiibbaawwaa oolleehh aarruuss iittuu.. JJaacciinnttaa hhaannyyaa ddaappaatt

mmeell iihhaatt.. AAppaabbii llaa AAmmiirraa mmeemmbbuukkaa mmaattaannyyaa,, ddiiaa tteerrll iihhaatt dduuaa bbaayyaannggaann oorraannaagg AAss ll ii ,, iiaaiittuu IIttaaii

sseeoorraanngg ppeemmuuddaa ddaann TTaauu ppaakk cciikknnyyaa.. PPeemmuuddaa iittuullaahh yyaanngg tteellaahh mmeennyyeellaammaattkkaann AAmmiirraa.. DDiiaa

mmeemmbbeerriikkaann AAmmiirraa sseeddiikkiitt iikkaann bbaakkaarr ssuuppaayyaa ddiiaa mmeennddaappaatt tteennaaggaa uunnttuukk bbeerrjjaallaann.. MMeerreekkaa

mmeennuunngggguu kkeeddaattaannggaann JJaacciinnttaa,, tteettaappii aappaabbii llaa tteellaahh llaammaa mmeennuunngggguu mmeerreekkaa bbeerrttoollaakk kkee DDeessaa

KKaarrppuuss ..

Page 8: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 7

BBAABB EENNAAMM

AAmmiirraa rraassaa bbeerrssaallaahh aappaabbii llaa mmeennddaappaatt ttaahhuu kkeeaaddaaaann JJaacciinnttaa yyaanngg ssaannggaatt lleemmaahh.. AAmmiirraa jjuuggaa

ttaakkuutt bbeerrjjuummppaa ddeennggaann iibbuunnyyaa yyaanngg aaggaakk mmaarraahh tteerrhhaaddaapp ttiinnddaakkaann aannaakknnyyaa yyaanngg

mmeemmbbaahhaayyaakkaann nnyyaawwaa ddiiaa ddaann rraakkaannnnyyaa.. DDiiaa bbeerrssaammaa--ssaammaa JJaacciinnttaa yyaanngg mmaass iihh bbeelluumm

sseeddaarr.. PPeellaajjaarr --ppeellaajjaarr yyaanngg ttuurruutt sseerrttaa ddaallaamm eekkssppeeddiiss ii mmeennccaarrii JJaacciinnttaa tteellaahh mmeemmuujjii

kkeehheebbaattaann TTaauu ddaann IIttaaii ddaallaamm mmeennjjeejjaakk oorraanngg .. AAmmiirraa kkee kkhheemmaahh iibbuunnyyaa.. IIbbuunnyyaa mmeemmaarraahhii

AAmmiirraa kkeerraannaa mmeemmbbuuaatt sseessuuaattuu yyaanngg aammaatt bbeerrbbaahhaayyaa.. AAmmiirraa mmeemmiinnttaa mmaaaaff ddaann bbeerrjjaannjjii

ttiiddaakk aakkaann mmeenngguullaannggii ppeerrbbuuaattaann iittuu sseekkaall ii llaaggii ..

BBAABB TTUUJJUUHH

MMaall iiqquuee kkee PPuullaauu PPiinnaanngg mmeennggiikkuuttii OO''HHaarraa .. DDiiaa ddaappaatt mmeerraassaakkaann ppeerrhhuubbuunnggaann yyaanngg eerraatt

ddeennggaann hhuuttaann iittuu .. DDiiaa rraassaa bbeerrttaanngggguunnjjaawwaabb mmeennyyeellaammaattkkaann hhuuttaann iittuu .. SSeemmaassaa bbaall iikk ddaarrii

PPeennaanngg,, OO''HHaarraa ddaann MMaall iiqquuee bbeerrsseemmbbaanngg uunnttuukk mmeemmbbuuaanngg rraassaa bboossaann ..

OO''HHaarraa mmeenncceerriittaakkaann ppeerrjjaallaannaann hhiidduuppnnyyaa yyaanngg bbeeggiittuu ssuussaahh.. MMaall iiqquuee ccuubbaa mmeennccuunnggkkii ll

rraahhss iiaa hhuubbuunnggaann iibbuunnyyaa ddeennggaann OO''HHaarraa .. OO''HHaarraa ttiiddaakk mmeennjjaawwaabb mmaallaahh bbeerrddiiaamm ddiirrii bbuuaatt

sseekkeettiikkaa ddaann tteellaahh mmeennuukkaarr ttooppiikk ppeerrbbuuaallaann .. PPrrooff.. ZZaaiiddaahh mmeennaaiikkii ppaaccuuaann eemmppaatt rrooddaa yyaanngg

ddiippaanndduu PPaakk LLiiaass kkee ss tteesseenn kkeerreettaa aappii .. MMeerreekkaa hheennddaakk kkee ssaannaa mmeennggaammbbii ll ggeenneerraattoorr.. SSeeccaarraa

ttiibbaa--ttiibbaa kkeennddeerraaaann yyaanngg ddiippaanndduu hhii llaanngg kkaawwaallaann.. PPaakk LLiiaass ccuubbaa mmeennggaawwaall tteettaappii

uussaahhaannyyaa ttiiddaakk bbeerrbbuuaahh .. MMeerreekkaa mmeenngghhiimmppiitt kkee tteebbiinngg ddii sseebbeellaahh kkiirrii uunnttuukk

mmeennyyeellaammaattkkaann ddiirrii ddaarriippaaddaa tteerrbbaabbaass kkee ddaallaamm ggaauunngg ddii sseebbeellaahh kkaannaann..

BBAABB LLAAPPAANN

TTaauu mmeelluuaahhkkaann kkeerriissaauuaannnnyyaa tteerrhhaaddaapp hhuuttaann yyaanngg sseeddaanngg ddiitteerrookkaa ttaannppaa bbaattaassaann.. DDiiaa

rriissaauukkaann mmaassaa ddeeppaann kkaammppuunngg hhaallaammaannnnyyaa .. DDiiaa bbeerrccaakkaapp ddeennggaann aabbaannggnnyyaa LLuuddiinn

mmeennggeennaaii ppeerrkkaarraa iinnii .. LLuuddiinn ttuurruutt mmeellaahhiirrkkaann rraassaa ss iimmppaattiinnyyaa tteerrhhaaddaapp TTaauu yyaanngg mmeellaalluuii

bbaannyyaakk kkeeppeerriittaann ddaann mmaass iihh bbeerruussaahhaa mmeennjjaaggaa hhuuttaann iinnii .. TTaauu jjuuggaa mmeemmuullaauukkaann ddiirriinnyyaa

ddaarriippaaddaa oorraanngg aawwaamm.. TTaauu ddeennggaann bbaannggggaannyyaa bbeerrccaakkaapp tteennttaanngg IIttaaii yyaanngg tteellaahh

bbeerrgguurruu ddeennggaannnnyyaa.. IIttaaii tteellaahh mmeennjjaaddii sseeoorraanngg yyaanngg tteellaahh mmeemmppeellaajjaarrii sseeggaallaa ii llmmuu

ppeerrhhuuttaannaann yyaanngg ddiiwwaarriisskkaann kkeeppaaddaa TTaauu.. IIttaaii ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa LLuuddiinn.. JJaacciinnttaa tteellaahh sseeddaarr

tteettaappii kkeell iihhaattaann ppuuccaatt ddaann lleettiihh.. AAmmiirraa mmeennyyuurruuhh JJCC bbeerreehhaatt ddaann mmeennddaappaattkkaann JJCC mmaakkaannaann..

Page 9: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 8

IIttaaii ddaattaanngg mmeellaawwaatt JJaacciinnttaa ddaann ddiiaa ddiippeerrkkeennaallkkaann kkeeppaaddaa JJCC.. MMeerreekkaa mmeemmbbeerriikkaann

ppeennjjeellaassaann sseeccaarraa ddaallaamm kkeeppaaddaa IIttaaii mmeennggeennaaii pprroojjeekk ccaarrii ggaall ii iinnii ddaann kkeebbaaiikkaannnnyyaa ddaallaamm

mmeennyyeellaammaattkkaann hhuuttaann iinnii ..

BBAABB SSEEMMBBIILLAANN

AAmmiirraa tteerrkkeejjuutt mmeennddaappaatt bbeerriittaa kkeemmaallaannggaann iibbuunnyyaa.. DDrr.. ZZaawwaawwii rriissaauu pprroojjeekk iinnii aakkaann

tteerrggeennddaallaa .. PPrrooff ZZaaiiddaahh hhaannyyaa ddaappaatt bbeerrssyyuukkuurr kkeerraannaa mmeerreekkaa ttiiddaakk tteerrbbaabbaass kkee ddaallaamm

ggaauunngg.. PPrrooff ZZaaiiddaahh mmeemmiinnttaa mmaaaaff kkeeppaaddaa AAmmiirraa kkeerraannaa tteerrllaalluu ss iibbuukk ddeennggaann kkeerrjjaannyyaa.. DDrr..

ZZaawwaawwii bbeerrccaaddaanngg uunnttuukk mmeennaanngggguuhhkkaann pprroojjeekk iinnii tteettaappii pprrooffeessoorr mmeemmbbaannttaahh ccaaddaannggaann

iittuu kkeerraannaa kkeessuunnttuukkaann mmaassaa yyaanngg mmeerreekkaa hhaaddaappii.. DDrr.. ZZaawwaawwii rriissaauu aakkaann kkeesseellaammaattaann

mmeerreekkaa.. RRuussddii iinnggiinn mmeennggeettaahhuuii rraahhss iiaa ddii sseebbaall iikk mmiiss tteerrii wwaakkttuu mmaallaamm ssuuppaayyaa ppeenngghhuunnii

DDeessaa KKaarrppuuss ddaappaatt mmeennjjaallaannkkaann kkeerrjjaa ddeennggaann lleebbiihh bbeerrsseemmaannggaatt.. AAyyaahh LLuuddiinn tteellaahh ddaattaanngg

kkee ssaannaa uunnttuukk mmeennoolloonngg PPrrooff ZZaaiiddaahh mmeenngguubbaattii lluukkaannyyaa..

BBAABB SSEEPPUULLUUHH

MMaall iiqquuee ddaann OO''HHaarraa tteellaahh ttiibbaa ddii ss tteesseenn kkeerreettaa aappii .. MMeerreekkaa mmeennaannttii RRooss llaann ddaattaanngg

mmeennggaammbbii ll mmeerreekkaa.. MMaall iiqquuee tteerriinnggaattkkaann ppeerrbbuuaallaannnnyyaa ddeennggaann RRooss llaann kkeettiikkaa ddiiaa ddiihhaannttaarr kkee

ss tteesseenn kkeerreettaa aappii .. MMaall iiqquuee tteellaahh mmeennddaappaatt nnootteebbooookk uunnttuukk mmeemmuullaakkaann kkeerrjjaannyyaa .. RRooss llaann

aaggaakk lleewwaatt kkeerraannaa ppeekkeerrjjaa bbaarruu tteellaahh mmiinnuumm ddaann bbeerrggaadduuhh .. AAhh CChhiinn ttiiddaakk mmeennjjaaggaa

ppeekkeerrjjaannyyaa ddaann ppeerrggii bbeerrbbuurruu.. RRooss llaann mmeennyyaammppaaiikkaann bbeerriittaa ppeenngghhuunnii DDeessaa KKaarrppuuss yyaanngg

hheebboohh kkeerraannaa sseeoorraanngg tteellaahh hhaannyyuutt ddaann sseeoorraanngg llaaggii sseessaatt.. MMaall iiqquuee ddaappaatt mmeennggaaggaakk

bbaahhaawwaa bbuuddaakk yyaanngg ddiihhaannyyuuttkkaann aarruuss iittuu iiaallaahh AAmmiirraa.. MMaall iiqquuee mmeemmiinnttaa RRooss llaann

mmeemmbbaawwaannyyaa kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. TTaannggaann PPrrooff ssuuddaahh mmeennjjaaddii lleebbiihh bbaaiikk.. IIttaaii ssaannggaatt ggeemmbbiirraa

ddaappaatt mmeenngguunnaakkaann kkoommppuutteerr rriibbaa AAmmiirraa.. IIttaaii iinnggiinn mmeennccaarrii mmaakklluummaatt tteennttaanngg aayyuurrvveeddiicc ddaann

ppeerruubbaattaann ttrraaddiiss iioonnaall ddaallaamm eennss iikkllooppeeddiiaa..

BBAABB SSEEBBEELLAASS

TTaauu mmeell iihhaatt DDeessaa KKaarrppuuss ddaarrii jjaauuhh.. DDiiaa mmeemmiikkiirrkkaann rruuttiinnnnyyaa yyaanngg aakkaann mmeellaawwaatt tteemmppaatt iinnii

sseettiiaapp hhaarrii tteettaappii kkiinnii ttiiddaakk bboolleehh llaaggii kkeerraannaa tteellaahh ddiippaassaanngg llaammppuu .. DDiiaa tteellaahh bbeerrkkaahhwwiinn

Page 10: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 9

ddeennggaann IIppaahh mmeennggggaannttiikkaann tteemmppaatt aabbaannggnnyyaa ssuuppaayyaa LLuuddiinn ddaappaatt mmeennjjaaddii kkeettuuaa kkaammppuunngg ..

MMeerreekkaa mmeemmppuunnyyaaii dduuaa aannaakk .. TTaauu tteerriinnggaattkkaann mmaassaa ss ii llaammnnyyaa ddeennggaann IIppaahh.. DDiiaa jjuuggaa

mmeennggeessyyaakkii JJoohhnnnnyy ssuuddaahh kkeemmbbaall ii kkee ssaannaa .. JJoohhnnnnyy tteellaahh mmeerraammppaass sseemmuuaannyyaa ddaarriippaaddaa ddiiaa

ddaann mmeenniinnggggaallkkaannnnyyaa.. AAhh CChhiinn ddiimmaarraahhii oolleehh sseebbaabb ttiiddaakk mmeennjjaallaannkkaann ttuuggaassnnyyaa.. RRooss llaann

rriissaauu ddiiaa aakkaann ddiiaappaa--aappaakkaann oolleehh ppeekkeerrjjaa bbaarruu iittuu kkeerraannaa mmeellaappoorrkkaann kkeeppaaddaa OO''HHaarraa ..

MMaall iiqquuee mmeennggaajjaakk RRooss llaann kkee bbaannddaarr sseelleeppaass sseelleessaaii bbeekkeerrjjaa ddii ss iinnii MMaall iiqquuee mmuullaa bbeerrffiikkiirr

tteennttaanngg AAmmiirraa yyaanngg iinnggiinn bbeerrjjuummppaa ddeennggaannnnyyaa.. MMeerreekkaa hheennddaakk kkee ssaannaa ppaaddaa kkeeeessookkaann

hhaarrii uunnttuukk mmeellaawwaatt AAmmiirraa ddaann bbeerrttaannyyaa ttuujjuuaann AAmmiirraa hheennddaakk bbeerrjjuummppaa ddeennggaannnnyyaa..

BBAABB DDUUAA BBEELLAASS

IIkkaattaann bbuulluuhh ddii ttaannggaann PPrrooffeessoorr ddiibbuukkaa ddaann ddiiaa ddaappaatt bbeekkeerrjjaa sseeppeerrttii bbiiaassaa.. PPrrooff..

mmeennjjeellaasskkaann kkeeppaaddaa LLuuddiinn ppeerrkkaarraa yyaanngg mmeennyyeebbaabbkkaann mmeerreekkaa lleebbiihh bbeerrsseemmaannggaatt ..

PPeenneemmuuaann ttuullaanngg iittuu ddaappaatt mmeennyyeellaammaattkkaann hhuuttaann iittuu.. IIttaaii sseeccaarraa ttiibbaa--ttiibbaa bbeerrttaannyyaa kkeeppaaddaa

JJaacciinnttaa aaddaakkaahh ddiiaa ttiiddaakk bbeerrccuuttii bbeerrssaammaa kkeelluuaarrggaannyyaa ?? JJCC ccuubbaa mmeennggeellaakk ddaarriippaaddaa bbeerrccaakkaapp

ddeennggaann IIttaaii .. IIttaaii bbeerrccaaddaanngg uunnttuukk mmeenngghhaaddiiaahhkkaann eemmaass kkeeppaaddaa JJCC ssuuppaayyaa ddaappaatt

mmeennjjaaddiikkaann ddiiaa ggeemmbbiirraa ddaann rraammaahh sseeppeerrttii bbiiaassaa.. PPrrooff ZZaaiiddaahh ppuullaa ccuubbaa mmeenneerraannggkkaann

kkeeppaaddaa LLuuddiinn bbeettaappaa bbeerrhhaarrggaannyyaa ttuullaanngg--ttuullaanngg iittuu ddaann pprroosseess mmeennccaarrii ggaall ii iittuu sseerrttaa mmaaccaamm

mmaannaa ttuullaanngg--ttuullaanngg iittuu ddaappaatt bbeerraaddaa ddii ssaannaa .. MMaall iiqquuee ppuullaa ddaattaanngg bbeerrjjuummppaa ddeennggaann AAmmiirraa

uunnttuukk bbeerrttaannyyaa kkhhaabbaarr.. DDiiaa sseemmppaatt bbeerrssaallaammaann ddeennggaann PPrrooff..

BBAABB TTIIGGAA BBEELLAASS

AAmmiirraa mmeennggiikkuutt IIttaaii uunnttuukk mmeenngguuttiipp eemmaass yyaanngg ddiikkaattaakkaann IIttaaii .. IIttaaii ppuullaa mmeenncceerriittaakkaann mmiiss tteerrii

ddii kkaammppuunnggnnyyaa iittuu yyaanngg bbaaggaaii bbeerrppeennuunngggguu.. AAmmiirraa mmeelluuaahhkkaann kkeessaanngggguuppaannnnyyaa uunnttuukk

bbeerrhhaaddaappaann ddeennggaann aappaa--aappaa ssaahhaajjaa uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann eemmaass iittuu bbuuaatt JJCC.. IIttaaii mmeennuunnjjuukkkkaann

ddaassaarr ssuunnggaaii yyaanngg ddiippeennuuhhii eemmaass iittuu nnaammuunn IIttaaii hhaannyyaa mmeemmbbeennaarrkkaann AAmmiirraa mmeennggaammbbii ll

hhaannyyaa ssaattuu uunnttuukk JJaacciinnttaa.. SSeewwaakkttuu ddaallaamm ppeerrjjaallaannaann ppuullaanngg sseeccaarraa ttiibbaa--ttiibbaa IIttaaii mmeennaarriikk

ttaannggaann AAmmiirraa.. WWaajjaahh IIttaaii ppuuccaatt ddaann kkeeaaddaaaann mmeennjjaaddii ssuunnyyii sseeppii .. MMeerreekkaa ddaappaatt mmeell iihhaatt dduuaa

lleemmbbaaggaa ,, sseeoorraanngg ddeennggaann ttaannggaannnnyyaa yyaanngg tteerriikkaatt ddaann ttuubbuuhh yyaanngg llaaiinn bbeerrbbuulluu ddaarrii ppiinnggggaanngg

hhiinnggggaa kkee lleehheerr.. LLeemmbbaaggaa iittuu tteellaahh mmeemmuukkuull oorraanngg yyaanngg ttaannggaannnnyyaa tteerriikkaatt iittuu sseellaaiinn mmeemmaakkii

oorraanngg iittuu kkeerraannaa ttiiddaakk mmeennggeennddaahhkkaann aammaarraannnnyyaa.. IIttaaii ccuubbaa mmeelleeppaasskkaann ddiirrii ddaarrii tteemmppaatt iittuu..

Page 11: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 10

DDiiaa mmeennyyeennttaapp ttaannggaann AAmmiirraa ddaann llaarrii kkee rruummaahh TTaauu .. TTiibbaa--ttiibbaa mmuunnccuull ssaattuu lleemmbbaaggaa llaalluu

mmeennyyeerrggaahh mmeerreekkaa.. IIttaaii tteellaahh bbeerrsseeddiiaa ddeennggaann ppaarraannggnnyyaa ddaann AAmmiirraa sseemmppaatt mmeennjjeerriitt llaalluu

rreebbaahh..

BBAABB EEMMPPAATT BBEELLAASS

MMaall iiqquuee bbaarruu bbaanngguunn ttiidduurr ddaann kkeeaaddaaaann kkeemm bbaaggaaii aaddaa sseessuuaattuu yyaanngg ttiiddaakk kkeennaa.. AAhh CChhiinn

tteellaahh mmeemmbbaawwaa RRooss llaann mmaassuukk kkee ddaallaamm hhuuttaann uunnttuukk mmeennccaarrii ppeekkeerrjjaa yyaanngg tteellaahh hhii llaanngg..

OO''HHaarraa mmaarraahh kkeeppaaddaa ppeekkeerrjjaa kkeerraannaa ooppeerraass ii mmeennggggeerruuddii aakkaann mmeennjjaaddii llaammbbaatt ddiisseebbaabbkkaann

ppeerrkkaarraa iinnii .. MMaall iiqquuee ddaattaanngg bbeerrjjuummppaa ddeennggaann AAmmiirraa.. AAmmiirraa mmeennyyaattaakkaann ttuujjuuaann sseebbeennaarr ddiiaa

mmeennuunngggguu MMaall iiqquuee ddaann bbuukkaannnnyyaa uunnttuukk ppeerrkkaarraa llaaiinn.. MMeerreekkaa bbeerrccaakkaapp mmeennggeennaaii OO''HHaarraa

ddaann kkeemmuunnggkkiinnaann hhuubbuunnggaann ddiiaa ddeennggaann MMaall iiqquuee.. MMaall iiqquuee ppeerrggii kkee kkhheemmaahh OO''HHaarraa ddaann ddiiaa

ddiinnaass iihhaattii aaggaarr ttiiddaakk mmeell iibbaattkkaann ddiirrii ddaallaamm uurruussaann mmeennccaarrii ppeekkeerrjjaa yyaanngg hhii llaanngg.. OO''HHaarraa

bbeerrppuuaass hhaattii ddeennggaann ccaarraa MMaall iiqquuee mmeennyyeeddiiaakkaann llaappoorraann iittuu.. OO''HHaarraa ccuubbaa mmeemmuujjuukk MMaall iiqquuee

bbaahhaawwaa ssuuaattuu hhaarrii nnaannttii ppaassttii hhuuttaann iinnii aakkaann mmuussnnaahh.. OO''HHaarraa jjuuggaa bbeerrjjaannjjii aakkaann

mmeennddeeddaahhkkaann rraahhss iiaa hhuubbuunnggaann mmeerreekkaa sseebbeelluumm mmeerreekkaa kkeelluuaarr ddaarrii hhuuttaann iittuu.. MMaall iiqquuee

mmeennggiikkuuttii RRooss llaann kkee hhuuttaann uunnttuukk mmeennccaarrii ppeekkeerrjjaa yyaanngg hhii llaanngg.. KKeennddeerraaaann yyaanngg mmeerreekkaa nnaaiikkii

tteerrsseekkaatt ddaallaamm lluummppuurr.. RRooss llaann kkeelluuaarr ddaarrii kkeerreettaa uunnttuukk mmeennaarriikk ppeerrhhaattiiaann kkeennddeerraaaann yyaanngg

ddii hhaaddaappaann.. MMaall iiqquuee ccuubbaa mmeenngghhiidduuppkkaann eennjjiinn nnaammuunn ggaaggaall uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaannnnyyaa..

SSeeccaarraa ttiibbaa--ttiibbaa tteerraassaa sseeppeerrttii ddiittoollaakk ddaarrii sseebbeellaahh kkaannaann.. AAppaabbii llaa mmeennoolleehh kkee bbeellaakkaanngg,, ddiiaa

ddaappaatt mmeell iihhaatt aall iirraann lluummppuurr bbeerrssaammaa--ssaammaa ddeennggaann rraannttiinngg kkaayyuu ddaann ddaahhaann--ddaahhaann

mmeennyyeerrbbuu bbaaggaaii aaiirr tteerrjjuunn ddaann mmeennoollaakk kkeerreettaa iittuu mmeennuujjuu kkee ggaauunngg..

BBAABB LLIIMMAA BBEELLAASS

AAmmiirraa kkee ppeerrkkaammppuunnggaann IIttaaii kkeerraannaa ssuuddaahh dduuaa hhaarrii ddiiaa ttiiddaakk ddaattaanngg kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. DDiiaa

bbeerrjjaannjjii ppaaddaa ddiirriinnyyaa yyaanngg ddiiaa ttiiddaakk aakkaann mmeemmbbooccoorrkkaann rraahhss iiaa iittuu.. DDiiaa jjuuggaa bbeerraassaa IIttaaii

nnaammppaakk sseessuuaattuu yyaanngg ddiiaa ttiiddaakk nnaammppaakk aappaabbii llaa mmaattaannyyaa ddiittuuttuupp.. TTaauu yyaanngg tteellaahh ddaattaanngg

mmeennoolloonngg mmeerreekkaa bbaaggaaiikkaann mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann sseessuuaattuu.. TTaauu bbaaggaaiikkaann ttiiddaakk mmeennggeettaahhuuii aappaa--

aappaa ddaann bbeerrttaannyyaakkaann aappaa yyaanngg tteerrjjaaddii sseehhiinnggggaakkaann mmeerreekkaa bbeerrllaarrii bbeeggiittuu.. AAppaabbii llaa LLuuddiinn

ddaattaanngg kkee DDeessaa KKaarrppuuss ,, ddiiaa ddiissaammbbuutt ddeennggaann ppeerrttaannyyaaaann:: DDiimmaannaakkaahh IIttaaii ?? LLuuddiinn ppuullaa

hheennddaakk bbeerrccaakkaapp sseeccaarraa bbeerrsseeoorraannggaann ddeennggaann AAmmiirraa.. AAppaabbii llaa AAmmiirraa ssaammppaaii kkee

Page 12: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 11

ppeerrkkaammppuunnggaann,, ddiiaa ddiissaammbbuutt bbaaiikk oolleehh iiss tteerrii LLuuddiinn ddaann TTaauu.. IIttaaii tteerrbbaarriinngg bbaaggaaii ttiiddaakk

bbeerrmmaayyaa ddii aattaass kkaattii ll .. AAmmiirraa ttiiddaakk llaaggii ddaappaatt mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann aappaa yyaanngg mmeerreekkaa aammbbii ll ,,

AAmmiirraa ddiibbaawwaa mmaassuukk kkee ddaallaamm bbii ll iikk ddaann mmeerreekkaa bbeerrccaakkaapp .. LLuuddiinn ccuubbaa mmeemmbbeellaa AAmmiirraa ddaann

IIttaaii .. TTaauu jjuuggaa mmeemmppeerrttaahhaannkkaann kkeeppuuttuussaann IIttaaii .. JJCC ddaappaatt mmeennddeennggaarr ssuuaattuu ssuuaarraa yyaanngg

mmeemmppeerrttiikkaaiikkaann ttiinnddaakkaann IIttaaii ddaann MMiirraa yyaanngg mmuunnggkkiinn mmeennggggaaddaaii ppeerrkkaammppuunnggaann iinnii .. AAmmiirraa

lleebbiihh rreellaa mmeenngghhaammppaakkaann JJCC ddaarriippaaddaa mmeennyyeebbaabbkkaann mmaassaallaahh ddaallaamm ppeerrkkaammppuunnggaann iittuu.. TTaauu

ttiiddaakk ddiibbeennaarrkkaann bbeerrssuuaarraa kkeerraannaa ddiiaa ssuuddaahh mmeemmbbuuaanngg hhaakknnyyaa .. JJCC mmeemmiinnjjaammkkaann kkoommppuutteerr

rriibbaa yyaanngg ddiibbaawwaannyyaa kkeeppaaddaa IIttaaii yyaanngg bboossaann bbeerrkkuurruunngg ddaallaamm bbii ll iikk iittuu ..

BBAABB EENNAAMM BBEELLAASS

KKaawwaassaann kkhheemmaahh aaggaakk lleemmbbaabb ddiisseebbaabbkkaann hhuujjaann ddaann kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii tteerrbbaattaass .. SSeemmuuaa oorraanngg

kkeemmbbaall ii bbeekkeerrjjaa aappaabbii llaa mmaattaahhaarrii mmuullaa tteerriikk.. AAmmiirraa mmeemmaannggggii ll JJCC ddaann mmeemmbbeerriittaahhuu

aaddaa sseessuuaattuu ddii ss iittuu.. MMeerreekkaa ttiiddaakk ssaabbaarr mmaahhuu mmeell iihhaatt ppeenneemmuuaann iittuu.. AAmmiirraa mmeemmaannggggii ll

iibbuunnyyaa uunnttuukk mmeennoolloonngg mmeerreekkaa ddaann mmeemmbbeerrii ttuunnjjuukk aajjaarr.. RRuussddii ddiissuurruuhh uunnttuukk mmeennggaammbbii ll

aall iihh tteemmppaatt iittuu ddiisseebbaabbkkllaann ddiiaa lleebbiihh bbeerrppeennggaallaammaann.. PPeenneemmuuaann iinnii mmeerruuppaakkaann yyaanngg ppaall iinngg

sseemmppuurrnnaa sseettaakkaatt iinnii ,, iiaaiittuu sseebbuuaahh tteemmbbiikkaarr.. AAmmiirraa bbaannggggaa ddeennggaann ppeenneemmuuaannnnyyaa nnaammuunn

bbeerraassaa ppeenneemmuuaann ttuullaanngg kkaarrppuuss mmeerruuppaakkaann lleebbiihh ppeennttiinngg ddaann bbeerrmmaakknnaa.. IIttaaii ddaann TTaauu

ddaattaanngg kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. TTaauu hheennddaakk bbeerrjjuummppaa ddeennggaann pprrooffeessssoorr.. TTaauu mmeennyyaattaakkaann

kkeeppuuttuussaannnnyyaa uunnttuukk mmeemmbbaannttuu ppeenngghhuunnii DDeessaa KKaarrppuuss ddeemmii mmeennyyeellaammaattkkaann hhuuttaann iittuu..

PPrrooff bbeerrttaannyyaakkaann ccaarraa TTaauu hheennddaakk mmeennoolloonngg mmeerreekkaa.. TTaauu mmeennggaakkuu ddiiaallaahh yyaanngg mmeennjjaaggaa

kkaawwaassaann iittuu sseettiiaapp mmaallaamm.. TTaauu iinnggiinn mmeennuunnjjuukkkkaann sseessuuaattuu kkeeppaaddaa mmeerreekkaa.. DDrr.. ZZaawwaawwii,,

RRuussddii ,, JJCC ddaann AAmmiirraa aakkaann mmeennggiikkuuttii TTaauu.. PPaakk LLiiaass ddaattaanngg bbeerrssaammaa RRooss llaann yyaanngg mmeemmbbaawwaa

bbeerriittaa kkeehhii llaannggaann MMaall iiqquuee yyaanngg tteerrjjaattuuhh kkee ddaallaamm ggaauunngg.. RRooss llaann ddaattaanngg mmeemmiinnttaa ttoolloonngg IIttaaii

ddaann TTaauu yyaanngg mmeennccaarrii JJCC ddaann AAmmiirraa.. AAmmiirraa bbeerrjjaannjjii aakkaann mmeemmbbaannttuu mmeerreekkaa sseelleeppaass mmeerreekkaa

kkeemmbbaall ii ddaarrii eekkssppeeddiiss ii iinnii ..

BBAABB TTUUJJUUHH BBEELLAASS

MMaall iiqquuee ttiiddaakk bbeerrddaayyaa uunnttuukk bbeerrggeerraakk,, kkaakkii kkaannaannnnyyaa ddiibbaalluuttii ddeennggaann bbuulluuhh.. DDiiaa ttiiddaakk ttaahhuu

ss iiaappaa yyaanngg mmeenngguubbaattiinnyyaa ddaann mmeemmbbeerriikkaann ddiiaa mmaakkaannaann.. MMaall iiqquuee mmeennyyaammbbuunngg uunnttuukk

mmeennyyeeddiiaakkaann llaappoorraann ddaann ddiiaa jjuuggaa tteerriinnggaatt aakkaann kkaawwaannnnyyaa RRooss llaann.. DDiiaa tteerriinnggaatt aakkaann iibbuunnyyaa

Page 13: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 12

ddii MMeellaakkaa ddaann cceerriittaa iibbuunnyyaa mmeennggeennaaii aayyaahhnnyyaa yyaanngg mmeenniinnggggaall aawwaall.. BBaarruu--bbaarruu iinnii

ddiiaa bbeerrmmiimmppiikkaann ssuuaattuu hhaaiiwwaann ccuubbaa mmeenncceeddeerraakkaannnnyyaa tteettaappii sseebbuuaahh lleemmbbaaggaa ddaattaanngg

mmeemmbbaannttuunnyyaa.. DDiiaa hhaannyyaa ddaappaatt mmeennuunngggguu bbaannttuuaann ddaarrii lluuaarr ddaattaanngg mmeennccaarriinnyyaa ..

BBAABB LLAAPPAANN BBEELLAASS

MMeerreekkaa aakkhhiirrnnyyaa ssaammppaaii kkee ppeerrgguunnuunnggaann bbaattuu kkaappuurr iittuu.. JJaacciinnttaa mmeemmiinnttaa ppeerrttoolloonnggaann TTaauu

uunnttuukk mmeennccaarrii MMaall iiqquuee.. IIttaaii tteettaapp ddeennggaann ppeennddiirriiaannnnyyaa uunnttuukk mmeell iihhaatt aappaa yyaanngg TTaauu hheennddaakk

ttuunnjjuukkkkaann.. TTaauu mmeemmppeerrkkeennaallkkaann GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh iittuu.. MMeerreekkaa mmeennggiikkuuttii TTaauu uunnttuukk mmaassuukk

kkee ddaallaamm gguuaa iittuu.. MMeerreekkaa mmeennjjaaddiikkaann ttuummbbuuhhaann rreenneekk ddaann aakkaarr--aakkaarrnnyyaa sseebbaaggaaii ttaannggggaa..

GGuuaa iinnii hhaannyyaa ddiiddaattaannggii oorraanngg aass ll ii uunnttuukk mmeennggaammbbii ll nnaajjiiss kkeellaawwaarr.. TTeerrddaappaatt lluukkiissaann

mmeenngggguunnaakkaann aarraanngg ppaaddaa ddiinnddiinngg gguuaa tteerrsseebbuutt .. MMeerreekkaa mmeennccaarrii bbuukkttii llaaiinn sseellaaiinn ddaarriippaaddaa

ccoorreettaann iittuu.. DDrr.. ZZaawwaawwii mmeennggaammbbii ll vviiddeeoo.. AAmmiirraa tteerrll iihhaatt sseessuuaattuu yyaanngg bbeerrss iinnaarr ddaann

mmeennddaappaattkkaannnnyyaa iiaaiittuu mmoobbii llee ddiisskk .. RRuussddii bbeerrjjaaggaa mmeennjjuummppaaii kkaappaakk bbaattuu zzaammaann nneeooll iittiikk..

TTaauu mmeennaannttii mmeerreekkaa ddii bbaawwaahh ddeennggaann mmaadduu lleebbaahh..

BBAABB SSEEMMBBIILLAANN BBEELLAASS

PPeenneemmuuaann iittuu tteellaahh mmeennggggeemmbbiirraakkaann ppeenngghhuunnii DDeessaa KKaarrppuuss .. AAmmiirraa mmeemmaannggggii ll JJaacciinnttaa ddaann

IIttaaii kkee kkhheemmaahh mmeerreekkaa.. AAmmiirraa mmeennuunnjjuukkaann mmoobbii llee ddiisskk yyaanngg ddii jjuummppaaiinnyyaa.. MMaall iiqquuee sseellaalluu

mmeennggggaannttuunngg ddiisskk iittuu ddii lleehheerrnnyyaa.. AAmmiirraa hhaarraapp ddiisskk iittuu oolleehh ddiigguunnaakkaann ddaann ddaappaatt mmeemmbbaannttuu

mmeerreekkaa mmeennccaarrii MMaall iiqquuee.. DDiisskk iittuu ddii ll iinndduunnggii ppaasssswwoorrdd.. IIttaaii ttiiddaakk bbeerrhheennttii mmeennccuubbaa

mmeemmbbuukkaa ddiisskk iittuu.. MMeerreekkaa aakkhhiirrnnyyaa mmeennccuubbaa ppeerrkkaattaaaann aauurruumm,, iiaaiittuu nnaammaa ssaaiinnttiiffiikk eemmaass

ddaann bbeerrjjaayyaa mmeemmbbuukkaa ddiisskk iittuu.. TTeerrddaappaatt bbeebbeerraappaa llaappoorraann ddaallaamm ddiisskk iittuu..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH

OO''HHaarraa ttiiddaakk ppaassttii aappaa yyaanngg hhaarruuss ddiibbuuaattnnyyaa ddaann bbaaggaaiimmaannaa hheennddaakk mmeennjjaawwaabb kkeeppaaddaa

JJeennnniiffeerr.. JJeennnniiffeerr ddaallaamm ppeerrjjaallaannaann ddaattaanngg kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. OO''HHaarraa tteerriinnggaatt aakkaann ppeerrjjaannjjiiaann

yyaanngg ddiibbuuaattnnyyaa ddeennggaann JJeennnniiffeerr uunnttuukk mmeennjjaaggaa MMaall iiqquuee.. JJeennnniiffeerr tteellaahh ddaattaanngg ddaann

ddiiaa ddiippeerrkkeennaallkkaann kkeeppaaddaa ppeekkeerrjjaa--ppeekkeerrjjaa kkeemm.. JJeennnniiffeerr ccuubbaa mmeenneennaannggkkaann ddiirriinnyyaa.. AAmmiirraa

mmaass iihh ttiiddaakk ddaappaatt bbeerrbbuuaatt aappaa--aappaa sseellaaggii ddiiaa ttiiddaakk mmeennyyeellaammaattkkaann MMaall iiqquuee ddaann bbeerrhhaarraapp

TTaauu aakkaann mmeemmbbaannttuu mmeerreekkaa.. TTaauu bbeerrmmiimmppiikkaann kkeehhiidduuppaannnnyyaa ddeennggaann IIppaahh ddaann SSaabbii .. AAppaabbii llaa

Page 14: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 13

tteerrjjaaggaa ddiiaa tteerruuss kkee ppoonnddookk kkeeccii ll iittuu.. MMaall iiqquuee tteerrkkeejjuutt aappaabbii llaa mmeell iihhaatt mmaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu

lleebbaatt iittuu.. MMaakkhhlluukk iittuu ccuubbaa mmeeyyaakkiinnkkaannnnyyaa bbaahhaawwaa ddiiaa mmeerruuppaakkaann aayyaahh MMaall iiqquuee.. PPaarruutt ddii

rruussuukknnyyaa iittuu mmeennjjaaddii bbuukkttii ..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH SSAATTUU

PPaakk CCiikk RRooss llaann ddaann PPaakk LLiiaass ttuurruutt mmeennyyeerrttaaii mmeerreekkaa uunnttuukk mmeennccaarrii MMaall iiqquuee ddeennggaann ddiikkeettuuaaii

oolleehh IIttaaii .. MMeerreekkaa ggeemmbbiirraa kkeerraannaa aaddaa yyaanngg ssuuddii mmeemmbbeerriikkaann bbaannttuuaann kkeeppaaddaa mmeerreekkaa..

RRooss llaann mmeennaawwaarrkkaann ddiirriinnyyaa uunnttuukk bbeerrppaattaahh bbaall iikk ddaann mmeemmbbaawwaakkaann llaammppuu ssuulluuhh sseerrttaa ttaall ii ..

SSeetteellaahh ssaammppaaii ddii kkaakkii bbuukkiitt,, mmeerreekkaa bbeerreehhaatt ddaahhuulluu.. RRooss llaann ssaammppaaii kkee kkaakkii bbuukkiitt ddeennggaann

kkeerreettaannyyaa mmeemmbbaawwaa OO''HHaarraa ddaann iibbuu MMaall iiqquuee bbeerrssaammaa--ssaammaa.. JJaacciinnttaa,, OO''HHaarraa ddaann JJeennnniiffeerr

((iibbuu MMaall iiqquuee)) mmeennuunngggguu ddii kkaakkii bbuukkiitt sseemmeennttaarraa yyaanngg llaaiinn nnaaiikk kkee gguuaa iittuu.. MMaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu

iittuu bbeerrhhaarraapp MMaall iiqquuee ttiiddaakk aakkaann tteerrttiidduurr ddaann ttiiddaakk tteerrjjaaggaa sseehhiinnggggaa mmaannuuss iiaa yyaanngg bbeerraaddaa

ddii kkaakkii bbuukkiitt iittuu ppuullaanngg.. LLeemmbbaaggaa iittuu bbaaggaaiikkaann mmeennggeennaall ii iibbuu MMaall iiqquuee nnaammuunn ttiiddaakk ddaappaatt

mmeennggiinnggaattkkaann kkeemmbbaall ii sseeccaarraa tteerrppeerriinnccii .. JJeennnniiffeerr ccuubbaa mmeennggeellaakk ssooaallaann JJCC mmeennggeennaaii

hhuubbuunnggaannnnyyaa ddeennggaann hhuuttaann iittuu ..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH DDUUAA

RRiiddlleeyy yyaanngg ddaallaamm ppeerrjjaallaannaann ppuullaanngg kkee AAuussttrraall iiaa ttiiddaakk ddaappaatt mmeenneerruusskkaann ppeerrjjaallaannaann ddaann

tteerrppaakkssaa mmeellaakkuukkaann ppeennddaarraattaann kkeecceemmaassaann.. SSaayyaapp ppeessaawwaatt iittuu tteellaahh ppaattaahh mmeerreemmppuuhh

ppookkookk--ppookkookk ddaann tteerrbbeennaamm kkee ddaallaamm ttaannaahh.. AAppii mmeerreebbaakk ddii bbaahhaaggiiaann eennjjiinn.. SSaammaanntthhaa

ddiiccaammppaakk mmeellaalluuii ttiinnggkkaapp sseejjeerruuss kkeemmuuddiiaann kkaappaall iittuu tteellaahh mmeelleettuupp.. JJiiddiinn sseeddaanngg bbeerrbbuurruu

sseebbeerraappaa bbaannyyaakk yyaanngg mmuunnggkkiinn.. JJiiddiinn tteerriinnggaatt aakkaann kkaattaa--kkaattaa mmooyyaanngg yyaanngg sseemmuuaa ppookkookk

mmeemmppuunnyyaaii sseemmaannggaatt ddaann hhaakknnyyaa yyaanngg tteerrsseennddiirrii .. LLuuddiinn ddaann TTaauu mmeennggiikkuuttii llaannggkkaahh

aayyaahhnnyyaa.. TTiibbaa--ttiibbaa kkeeddeennggaarraann bbuunnyyii lleettuuppaann ddaann aappaabbii llaa ssaammppaaii ddii kkaawwaassaann kkeejjaaddiiaann ssaattuu

bbaayyii yyaanngg bbeerrmmaattaa bbiirruu kkeell iihhaattaann .. PPeenndduudduukk kkaammppuunngg iittuu mmeennoollaakk kkeehhaaddiirraann SSaammaanntthhaa..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH TTIIGGAA

MMeerreekkaa tteellaahh mmuullaa mmeennccaarrii ddaallaamm gguuaa nnaammuunn ttiiddaakk mmeennddaappaatt sseebbaarraanngg ppeettuunnjjuukk.. KKeessaann

ttaappaakk kkaakkii mmeerreekkaa ppuunn ttiiddaakk tteerruuss iikk ddaarriippaaddaa mmeerreekkaa ddaattaanngg.. IIttaaii tteellaahh mmeenncceerriittaakkaann kkiissaahh

hhiidduuppnnyyaa yyaanngg kkeehhii llaannggaann aabbaannggnnyyaa.. KKeeiinnggiinnaannnnyyaa uunnttuukk bbeerrjjuummppaa ddeennggaann aabbaannggnnyyaa

Page 15: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 14

mmaass iihh ttiiddaakk bbeerruubbaahh wwaallaauuppuunn ssuuddaahh llaammaa.. IIttaaii mmeennjjuummppaaii kkeessaann ttaappaakk kkaakkii mmaannuuss iiaa ddaann

mmeemmaannggggii ll sseemmuuaa uunnttuukk ddaattaanngg mmeell iihhaatt ddeennggaann nnaaddaa yyaannggkkuuaatt.. SSeemmuuaa kkeellaawwaarr ttaakkuutt ddaann

mmuullaa bbeerrtteerrbbaannggaann ddaann kkeejjaaddiiaann iittuu tteellaahh mmeellaahhiirrkkaann rraassaa bbiimmbbaanngg tteerrhhaaddaapp mmeerreekkaa yyaanngg

bbeerraaddaa ddii ddaallaamm gguuaa.. JJCC iinnggiinn nnaaiikk kkee aattaass bbaaggii mmeell iihhaatt ss iittuuaass ii ddii aattaass nnaammuunn ddiiaa ddiihhaallaanngg

ddaarriippaaddaa ppeerrggii kkee aattaass kkeerraannaa aakkaann mmeennyyuussaahhkkaann mmeerreekkaa yyaanngg ddii aattaass ddaann mmeennyyeessaakkkkaann..

KKeessaann ttaappaakk kkaakkii iittuu mmeennuunnjjuukkkkaann kkee aarraahh aall iirraann aaiirr iittuu .. MMeerreekkaa mmaassuukk kkee ddaallaamm lluubbaanngg iittuu

ddaann mmeennddaappaattii lluubbaanngg iittuu aaggaakk bbeessaarr.. MMeerreekkaa ssaammppaaii kkee ppeenngghhuujjuunnggnnyyaa ddii mmaannaa mmeerreekkaa

ssaammppaaii kkee ppuunnccaakk gguunnuunngg.. IIttaaii mmeemmbbeerriittaahhuu aaddaa oorraanngg ddii aattaass kkeerraannaa kkeeddeennggaarraann bbuunnyyii

oorraanngg ddii aattaass ..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH EEMMPPAATT

PPrrooff ddaappaatt mmeerraassaaii kkeettiiaaddaaaann JJaacciinnttaa ddaann AAmmiirraa.. DDiiaa mmuullaa mmeennccaarrii mmeerreekkaa sseekkiittaarr DDeessaa

KKaarrppuuss .. PPrrooff ddaappaatt mmeennggaaggaakk yyaanngg mmeerreekkaa ppaassttii tteerrll iibbaatt ddeennggaann ppeerrkkaarraa mmeennggeennaaii MMaall iiqquuee..

AAppaabbii llaa ddiittaannyyaa kkeeppaaddaa RRuussddii,, ddiiaa mmeemmbbeerriittaahhuu yyaanngg mmeerreekkaa kkee gguuaa iittuu.. PPrrooff ttiiddaakk ffaahhaamm

mmeennggaappaa mmeerreekkaa kkee ss iittuu.. BBaarruullaahh ddiiaa tteerriinnggaatt aakkaann ppeenneemmuuaann mmoobbii llee ddiisskk kkeeppuunnyyaaaann

MMaall iiqquuee ddii ddaallaamm gguuaa iittuu.. PPrrooff kkeessaall ddeennggaann ss iikkaappnnyyaa yyaanngg ssaannggaatt mmeemmeennttiinnggkkaann kkeerrjjaannyyaa

sseehhiinnggggaa mmeennggaabbaaiikkaann aannaakknnyyaa .. DDii ppuunnccaakk bbuukkiitt tteerrddaappaatt kkeessaann kkeeddaattaannggaann oorraanngg ddaann

iiaannyyaa mmaass iihh bbaarruu.. IIttaaii mmeemmbbeerriikkaann aammaarraann tteennttaanngg sseessuuaattuu yyaanngg ttiiddaakk sseennaanngg ddeennggaann

kkeehhaaddiirraann mmeerreekkaa.. IIttaaii bbeerrjjaallaann mmeennggiikkuuttii ttaappaakk kkaakkii iittuu.. TTeerrddaappaatt sseebbuuaahh ppoonnddookk ddii ss iittuu.. IIttaaii

ddaann RRooss llaann mmeell iihhaatt ddaallaamm ppoonnddookk iittuu.. MMaakkhhlluukk iittuu bbeerrggeeggaass kkee ppuunnccaakk gguunnuunngg uunnttuukk

mmeemmaassttiikkaann MMaall iiqquuee mmaass iihh bbeerraaddaa ddii ss iittuu tteettaappii tteerrkkeejjuutt mmeell iihhaatt kkeehhaaddiirraann oorraanngg ddii ss iittuu..

MMaakkhhlluukk iittuu mmaarraahh kkeerraannaa mmeerreekkaa bbeerraannii mmeemmaassuukkii kkaawwaassaannnnyyaa.. MMaakkhhlluukk iittuu bbeerrttuubbuuhh

ssaassaa ddaann bbeerroottoott sseerrttaa mmeemmeeggaanngg ppaarraanngg yyaanngg ppaannjjaanngg.. DDii ddaallaamm ppoonnddookk iittuu aaddaa ssaattuu ttuubbuuhh

yyaanngg lleemmaahh tteerrbbaarriinngg.. MMaall iiqquuee mmeemmbbeerriikkaann aammaarraann kkeeppaaddaa mmeerreekkaa mmeennggeennaaii mmaakkhhlluukk iittuu..

MMeerreekkaa mmeemmaappaahh MMaall iiqquuee.. DDrr.. ZZaawwaawwii,, PPrrooff,, RRuussddii bbeerrttoollaakk mmeennuujjuu kkee gguuaa ddeennggaann LLuuddiinn..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH LLIIMMAA

MMaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu mmuunnccuull ddaann tteerrkkeejjuutt mmeell iihhaatt IIttaaii ddaann AAmmiirraa bbeerraaddaa ddii ss iittuu.. MMeerreekkaa

mmeemmiinnttaa aaggaarr IIttaaii ddaann AAmmiirraa mmeennyyeerraahhkkaann MMaall iiqquuee.. AAmmiirraa bbeerraassaa hhaaiirraann ddeennggaann mmaakkhhlluukk

iittuu yyaanngg mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann MMaall iiqquuee ddii ppuunnccaakk gguunnuunngg.. PPrrooff.. ZZaaiiddaahh,, DDrr.. ZZaawwaawwii,, RRoossddii ddaann

Page 16: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 15

LLuuddiinn ssaammppaaii kkee kkaakkii gguunnuunngg.. JJeennnniiffeerr mmeenneegguurr LLuuddiinn ddaann mmeerreekkaa ssaall iinngg mmeennggeennaall ii .. JJeennnniiffeerr

mmeemmbbeerriittaahhuu LLuuddiinn bbaahhaawwaa MMaall iiqquuee aaddaallaahh aannaakk kkaanndduunnggnnyyaa.. MMaall iiqquuee aaddaallaahh SSaabbii.. LLuuddiinn

sseeggeerraa nnaaiikk kkee ppuunnccaakk gguunnuunngg.. MMaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu iinnggiinn mmeennyyeerraanngg PPaakk LLiiaass .. DDiiaa mmeemmiinnttaa

aaggaarr iittaaii ttiiddaakk mmaassuukk ccaammppuurr.. SSeerraannggaann iittuu ddiittaannggkkiiss oolleehh PPaakk LLiiaass .. LLuuddiinn ssaammppaaii ddaann

mmeemmaarraahhii TTaauu.. MMaass iinngg--mmaass iinngg kkeehhaaiirraannaann kkeerraannaa TTaauu ttiiddaakk aaddaa ddii ss iittuu.. LLuuddiinn mmeemmbbeerriittaahhuu

TTaauu bbaahhaawwaa aannaakk--aannaakk TTaauu ssuuddaahh kkeemmbbaall ii .. TTaauu mmeerraattaapp ddaann mmeemmbbuukkaa kkuull iitt bbeerruuaanngg.. LLuuddiinn

mmeemmiinnttaa TTaauu kkee kkaakkii gguunnuunngg uunnttuukk mmeenneemmuuii sseesseeoorraanngg..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH EENNAAMM

MMaall iiqquuee ddiibbaawwaa ttuurruunn ddeennggaann bbeerrhhaattii--hhaattii .. TTaauu tteerrdduudduukk ttiiddaakk bbeerrkkaattaa aappaa--aappaa.. LLuuddiinn

mmeennccaaddaannggkkaann mmeerreekkaa mmeennyyeelleessaaiikkaann kkeekkuussuuttaann iittuu ddii ppeerrkkaammppuunnggaann OOrraanngg AAss ll ii .. NNaammuunn

OO ’’HHaarraa mmeemmbbaannttaahh mmaallaahh JJeennnniiffeerr tteellaahh bbeerrssuummppaahh ttiiddaakk aakkaann mmeennjjeejjaakkkkaann kkaakkii kkee

kkaammppuunngg iittuu.. IIttaaii mmeennccaaddaannggkkaann aaggaarr AAmmiirraa mmeemmbbuuaatt kkeeppuuttuussaann.. AAmmiirraa mmeennccaaddaannggkkaann

aaggaarr mmeerreekkaa mmeennyyeelleessaaiikkaannnnyyaa ddii DDeessaa KKaarrppuuss .. DDii DDeessaa KKaarrppuuss ,, JJeennnniiffeerr tteellaahh mmeennggaakkuuii

bbaahhaawwaa TTaauu aaddaallaahh ssuuaammiinnyyaa.. MMaannaakkaallaa MMaall iiqquuee aaddaallaahh aannaakk mmeerreekkaa,, SSaabbii.. MMaall iiqquuee

tteerrkkeejjuutt.. JJeennnniiffeerr iinnggiinn mmeennggeettaahhuuii tteennttaanngg sseeoorraanngg llaaggii aannaakknnyyaa yyaanngg ddiittiinnggggaallkkaann.. LLuuddiinn

mmeennuunnjjuukkkkaann kkee aarraahh IIttaaii mmeennyyeebbaabbkkaann IIttaaii tteerrkkeejjuutt.. LLuuddiinn mmeennjjeellaasskkaann bbaahhaawwaa IIttaaii aaddaallaahh

aannaakk TTaauu ddaann aannaakk ssaauuddaarraannyyaa.. OO ’’HHaarraa ddaann JJeennnniiffeerr iinnggiinn mmeemmbbaawwaa MMaall iiqquuee ppuullaanngg

bbeerrssaammaannyyaa uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann rraawwaattaann.. AAttaass ppeerrmmiinnttaaaann TTaauu,, JJeenniiffffeerr mmeennjjeellaasskkaann sseebbaabb

sseebbeennaarr ddiiaa mmeenniinnggggaallkkaann TTaauu ddaahhuulluu.. DDiiaa tteellaahh ddiippaakkssaa oolleehh JJoohhnnnnyy.. NNaammuunn ddiiaa jjuuggaa

sseennggssaarraa sseemmaassaa bbeerrssaammaa JJoohhnnnnyy.. TTaauu bbeerrppuuaass hhaattii ddeennggaann ppeennjjeellaassaann tteerrsseebbuutt.. JJeennnniiffeerr

bbeerrkkeerraass uunnttuukk mmeemmbbaawwaa MMaall iiqquurr bbeerrssaammaannyyaa.. NNaammuunn MMaall iiqquuee mmaahhuu iibbuunnyyaa

mmeenniinnggggaallkkaannnnyyaa ddii hhuuttaann iittuu bbeerrssaammaa aayyaahh ddaann aaddiikknnyyaa.. SSeetteellaahh OO ’’HHaarraa ddaann JJeennnniiffeerr

mmeenniinnggggaallkkaann mmeerreekkaa,, ttaauu mmeemmiinnttaa mmaaaaff ddaarriippaaddaa PPaakk LLiiaass ddaann AAmmiirraa aattaass ppeerrbbuuaattaannnnyyaa ddii

ppuunnccaakk gguunnuunngg.. DDaallaamm ppaaddaa iittuu jjuuggaa ddiiaa bbeerrbbaannggggaa ddeennggaann IIttaaii yyaanngg ssaanngggguupp mmeellaakkuukkaann

ppaaddaa ssaahhaajjaa ddeemmii ppeerrssaahhaabbaattaann..

BBAABB DDUUAA PPUULLUUHH TTUUJJUUHH

AAmmiirraa tteellaahh sseelleessaaii mmeemmdduudduukkii uujjiiaann aakkhhiirr ttaahhuunn ssaattuu ddii uunniivveerrss iittii ddii KKuuaallaa LLuummppuurr.. DDiiaa ttiiddaakk

ddaappaatt mmeelluuppaakkaann ppeennggaallaammaann ddii hhuuttaann ppaaddaa ppeerrccuuttiiaann yyaanngg llaalluu.. SSeelleeppaass mmeennggeemmaasskkaann

Page 17: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 16

bbaarraannggnnyyaa kkee ddaallaamm ss ttoorr,, ddiiaa mmeennyyeemmaakk eemmaaii ll .. EEmmaaii ll ppeerrttaammaa ddaarriippaaddaa IIttaaii .. IIttaaii mmeennjjeellaasskkaann

bbaahhaawwaa ddiiaa sseeddaanngg mmeennuunnttuutt ddaallaamm jjuurruussaann ppeerruubbaattaann ddii KKuubbaanngg KKeerriiaann.. IIttaaii bbeerrhhaarraapp

iibbuunnyyaa aakkaann kkeemmbbaall ii ppaaddaa ssuuaattuu hhaarrii nnaannttii .. DDiiaa jjuuggaa mmaahhuu mmeennyyeerraahhkkaann jjaawwaattaann kkeettuuaa ddii

ppeerrkkaammppuunnggaannnnyyaa kkeeppaaddaa MMaall iiqquuee.. EEmmaaii ll kkeedduuaa ddaarriippaaddaa MMaall iiqquuee.. DDiiaa tteerrll iibbaatt ddeennggaann

pprroojjeekk IITT ddii ppeerrkkaammppuunnggaannnnyyaa.. DDiiaa jjuuggaa tteellaahh mmeennggggaaggaallkkaann pprroojjeekk ppeerrlloommbboonnggaann ddeennggaann

mmeenncciippttaa vviirruuss ddaallaamm kkaajjiiaannnnyyaa.. HHuubbuunnggaannnnyyaa ddeennggaann OO ’’HHaarraa tteellaahh ppuuttuuss .. DDiiaa jjuuggaa tteellaahh

mmeemmuujjuukk iibbuunnyyaa uunnttuukk kkeemmbbaall ii kkee ppeerrkkaammppuunnggaann tteerrsseebbuutt.. NNaammuunn iibbuunnyyaa mmaass iihh eennggggaann..

EEmmaaii ll kkeettiiggaa ppuullaa ddaarriippaaddaa JJaacciinnttaa.. DDiiaa mmeennggkkhhaabbaarrkkaann bbaahhaawwaa ddiiaa tteellaahh bbeerraassaa

ddii PPaarriiss kkeerraannaa tteerrll iibbaatt ddeennggaann ppeerrnniiaaggaaaann ffeessyyeenn kkeelluuaarrggaannyyaa.. DDiiaa mmaass iihh mmeemmaakkaaii rraannttaaii

ddaarriippaaddaa kkeettuullaann eemmaass yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaannyyaa ddaahhuulluu bbaaggii mmeennggeennaannggkkaann jjaassaa IIttaaii ddaann

AAmmiirraa kkeeppaaddaannyyaa.. EEmmaaii ll kkeeeemmppaatt ddaarriippaaddaa iibbuunnyyaa yyaanngg mmaass iihh bbeerraaddaa ddii BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa

ddaallaamm ffaassaa kkeeeemmppaatt.. IIbbuunnyyaa mmeennggaajjaakk AAmmiirraa uunnttuukk bbeerrjjuummppaa ddii rruummaahh nneenneekk mmeerreekkaa yyaanngg

aakkaann ddiisseerrttaaii oolleehh aayyaahh AAmmiirraa.. EEmmaaii ll tteerraakkhhiirr ppuullaa ddaarriippaaddaa DDrr.. ZZaawwaawwii.. DDiiaa mmeennjjeellaasskkaann

bbaahhaawwaa ddiiaa tteellaahh bbeekkeerrjjaa ddeennggaann sseebbuuaahh ssyyaarriikkaatt sswwaassttaa sseebbaaggaaii ppeennggeessaahh kkhhaazzaannaahh

MMeellaayyuu yyaanngg tteennggggeellaamm.. KKeettiikkaa iittuu ddiiaa bbeerraaddaa ddii KKuuaallaa GGuullaa uunnttuukk bbeerreehhaatt.. TTeemmppaattnnyyaa ddii

BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa tteellaahh ddiiggaannttii oolleehh RRoossddii ..

Page 18: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 17

BBeerrddaassaarrkkaann NNoovveell KKeemmbbaarraa AAmmiirraa kkaarryyaa AAmmiirr HHaammzzaahh LL KKaaddiirr,, tteemmaa nnoovveell

bbeerrkkeennaaaann iiaallaahh ppeennggeemmbbaarraaaann sseeoorraanngg rreemmaajjaa ppeerreemmppuuaann mmeemmaattaannggkkaann kkeehhiidduuppaannnnyyaa..

HHaall iinnii jjeellaass mmeellaalluuii ppeennggaallaammaann yyaanngg ddiitteerriimmaa oolleehh AAmmiirraa aappaabbii llaa mmeenngghhaabbiisskkaann mmaassaa ccuuttii

ppeerrsseekkoollaahhaannnnyyaa ddeennggaann mmeennyyeerrttaaii iibbuunnyyaa iiaaiittuu PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh ddaallaamm eekksskkaavvaass ii mmeennjjeejjaakk

kkeewwuujjuuddaann ttaammaadduunn mmaannuuss iiaa mmeellaalluuii ccaarrii ggaall ii bbaahhaann eerrkkeeoollooggii ddii BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa..

SSeemmaassaa ppeennggeemmbbaarraaaann bbeerrkkeennaaaann AAmmiirraa tteellaahh bbeerrjjuummppaa ddeennggaann MMaall iiqquuee ddaann IIttaaii ..

AAmmiirraa jjuuggaa tteellaahh bbeerrjjaayyaa mmeerruunnggkkaaii mmaassaallaahh kkeelluuaarrggaa yyaanngg ttrraaggiiss ddiihhaaddaappii oolleehh mmeerreekkaa ddaann

mmeennyyaattuukkaann sseemmuullaa hhuubbuunnggaann kkeekkeelluuaarrggaaaann aannttaarraa mmeerreekkaa.. HHaall iinnii bbeerrllaakkuu aappaabbii llaa iiss tteerrii

TTaauu,, IIppaahh mmeenniinnggggaallkkaannnnyyaa sseerrttaa mmeemmbbaawwaa SSaabbii aannaakknnyyaa yyaanngg sseebbeennaarrnnyyaa iiaallaahh MMaall iiqquuee

iiaaiittuu aabbaanngg kkeeppaaddaa IIttaaii ..

SSeellaaiinn iittuu,, AAmmiirraa jjuuggaa bbeerrjjaayyaa mmeennggeennaall ii JJaacchhiinnttaa ddeennggaann lleebbiihh ddeekkaatt sseetteellaahh ddiiaa

bbeerrjjaayyaa mmeennggeessaann mmaassaallaahh rraakkaannnnyyaa yyaanngg mmeenngghhaaddaappii mmaassaallaahh aappaabbii llaa bbaappaannyyaa bbeerrkkaahhwwiinn

llaaggii .. JJuusstteerruu,, JJaacchhiinnttaa mmeennggiikkuuttii AAmmiirraa mmeennyyeerrttaaii eexxppeeddiiss ii iibbuunnyyaa ddii BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa kkeerraannaa

ttiiddaakk mmaahhuu ppuullaanngg kkee rruummaahh aakkiibbaatt mmaassaallaahh tteerrsseebbuutt..

BBaahhkkaann jjuuggaa,, AAmmiirraa jjuuggaa bbeerrjjuummppaa ddeennggaann mmaassyyaarraakkaatt oorraanngg aass ll ii yyaanngg ccuubbaa uunnttuukk

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann hhuuttaann mmeerreekkaa ddaarriippaaddaa ddiicceerroobboohhii oolleehh mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg rraakkuuss uunnttuukk

mmeennggaauutt kkeeuunnttuunnggaann ddaarriippaaddaa kkhhaazzaannaahh aallaamm ddii kkaawwaassaann mmeerreekkaa.. MMeerreekkaa kkee BBuukkiitt MMaatt

RRaayyaa uunnttuukk mmeennccaarrii eemmaass yyaanngg ddiikkaattaakkaann tteerrddaappaatt ddii kkaawwaassaann bbuukkiitt tteerrsseebbuutt..

Page 19: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 18

KKAASSIIHH SSAAYYAANNGG DDAALLAAMM KKAALLAANNGGAANN AAHHLLII KKEELLUUAARRGGAA

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ssaayyaanngg aakkaann aannaakknnyyaa AAmmiirraa.. CCuummaa ddaallaamm kkeess iibbuukkaannnnnnyyaa ddeennggaann ttuuggaass

mmeennyyeebbaabbkkaann aammiirraa sseeddiikkiitt tteerraabbaaii sseemmaassaa MMiirraa bbeerraaddaa ddii hhuuttaann iittuu bbeerrssaammaannyyaa.. DDiiaa

ppeerrnnaahh mmeennaannggiiss sseemmaassaa ddiiaa cceeddeerraa aappaabbii llaa ddiiaa sseeddaarr bbaahhaawwaa ddiiaa ttiiddaakk mmeemmbbeerriikkaann

ppeerrhhaattiiaann yyaanngg sseebbaaiikk mmuunnggkkiinn sseemmaassaa AAmmiirraa hhaammppeerr lleemmaass ddii ssuunnggaaii .. DDeemmiikkiiaann jjuuggaa

ddeennggaann TTaauu.. DDiiaa ssaayyaanngg aakkaann aannaakknnyyaa IIttaaii .. OOlleehh sseebbaabb iittuullaahh ddiiaa ssaanngggguupp mmeennjjaammiinn

IIttaaii yyaanngg ddiiddaappaattii bbeerrssaallaahh mmeennddeeddaahhkkaann rraahhss iiaa ssuunnggaaii yyaanngg mmeennggaanndduunnggii eemmaass

kkeeppaaddaa AAmmiirraa.. DDiiaa mmeemmbbeerrii jjaammiinnaann ddeennggaann ddaarraahhnnyyaa sseennddiirrii ..

TTaauu jjuuggaa ssaayyaanngg aakkaann aannaakknnyyaa SSaabbii.. SSeebbaabb iittuullaahh ddiiaa ttiiddaakk mmaahhuu mmeelleeppaasskkaann SSaabbii

sseemmaassaa IIttaaii ,, AAmmiirraa ddaann PPaakk LLiiaass iinnggiinn mmeemmbbaawwaa SSaabbii ttuurruunn ddaarrii ppuunnccaakk GGuunngguunngg GGuuaa

GGaajjaahh.. DDiiaa mmaahhuu bbeerrssaammaa SSaabbii yyaanngg tteellaahh llaammaa mmeenniinnggggaallkkaannnnyyaa..

KKEEGGIIGGIIHHAANN UUNNTTUUKK MMEENNYYEELLAAMMAATTKKAANN AALLAAMM SSEEMMUULLAA JJAADDII

AAkkttiivviittii ppeemmbbaallaakkaann ddaann aakkttiivviittii ppeerrlloommbboonnggaann mmeennyyuummbbaanngg kkeeppaaddaa kkeemmuussnnaahhaann

hhuuttaann.. MMaassyyaarraakkaatt OOrraanngg AAss ll ii ccuubbaa mmeenngghhaallaanngg kkeeggiiaattaann ppeerrmmbbaallaakkaann ddii kkaawwaassaann

tteerrsseebbuutt.. OOrraanngg yyaanngg bbeerrssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh iiaallaahh TTaauu yyaanngg mmeennyyaammaarr ddiirrii sseebbaaggaaii

mmaakkhhlluukk bbeerrkkaakkii dduuaa ddaann bbeerrbbuulluu lleebbaatt.. DDiiaa ppeerrnnaahh mmeennaakkuutt--nnaakkuuttkkaann ppeekkeerrjjaa bbaallaakk

ddeennggaann mmeennggggaannttuunngg sseeoorraanngg ddaarriippaaddaa mmeerreekkaa sseeccaarraa ssoonnggssaanngg.. OOlleehh kkeerraannaa ttaakkuutt,,

aakkttiivviittii ppeemmbbaallaakkaann ddiihheennttiikkaann..

TTaauu jjuuggaa ddeennggaann bbeerrppaakkaaiiaann kkuull iitt bbeerruuaanngg yyaanngg bbeerrbbuulluu tteebbaall ddeennggaann mmeennaannggkkaapp

sseeoorraanngg ddaarriippaaddaa ppeekkeerrjjaa ppeennccaarrii eemmaass .. MMaallaahh PPrrooff.. ZZaaiiddaahh tteekkuunn mmeennccaarrii aarrttiiffaakk

sseejjaarraahh ddii kkaawwaassaann iittuu uunnttuukk mmeennyyeellaammaattkkaannnnyyaa ddaarriippaaddaa aakkttiivviittii ppeerrlloommbboonnggaann..

Page 20: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 19

AAkkhhiirrnnyyaa MMaall iiqquuee bbeerrjjaayyaa mmeemmbbaattaallkkaann aakkttiivviittii tteerrsseebbuutt ddeennggaann mmeenncciippttaa vviirruuss ddaallaamm

llaappoorraannnnyyaa..

KKOONNFFLLIIKK DDAANN PPEERRPPEECCAAHHAANN KKEELLUUAARRGGAA

PPeerrssooaallaann iinnii lleebbiihh mmeerruujjuukk kkeeppaaddaa kkeelluuaarrggaa TTaauu.. IIaa bbeerrppuunnccaa ddaarriippaaddaa kkeeppuuttuussaannnnyyaa

uunnttuukk bbeerrkkaahhwwiinn ddeennggaann IIppaahh yyaanngg ddiiss iiss iihhkkaann oolleehh mmaassyyaarraakkaatt OOrraanngg AAss ll ii ddii

ppeerrkkaammppuunnggaann iittuu.. IIppaahh tteerrtteekkaann ddeennggaann kkeehhiidduuppaann ddii ppeerrkkaammppuunnggaann tteerrsseebbuutt..

KKeehhaaddiirraann JJoohhnnnnyy tteellaahh mmeerruubbaahh sseeggaallaannyyaa.. IIppaahh tteellaahh tteerrppeennggaarruuhh ddeennggaann JJoohhnnnnyy

ddaann tteellaahh mmeellaarriikkaann ddiirrii bbeerrssaammaa JJoohhnnnnyy.. IIppaahh tteellaahh mmeemmbbaawwaa aannaakknnyyaa SSaabbii..

PPeerrppiissaahhaann iittuu mmeennyyeebbaabbkkaann TTaauu mmeennggaallaammii tteekkaannaann ddaann mmeennyyiiss iihhkkaann ddiirrii .. MMaallaahh

aannaakknnyyaa yyaanngg kkeeccii ll tteellaahh ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa aabbaannggnnyyaa LLuuddiinn uunnttuukk ddii jjaaggaa.. KKeehhaaddiirraann

MMaall iiqquuee ddii hhuuttaann iittuu mmeemmbbeerriikkaann hhaarraappaann kkeeppaaddaa TTaauu.. DDiiaa mmeennggaammbbii ll kkeesseemmppaattaann

uunnttuukk mmeennggaammbbii ll MMaall iiqquuee aappaabbii llaa kkeennddeerraaaann yyaanngg ddiinnaaiikkii MMaall iiqquuee ddiihhaannyyuuttkkaann

lluummppuurr ddaann jjaattuuhh kkee ddaallaamm ggaauunngg.. KKeeddaattaannggaann JJeennnniiffeerr aakkhhiirrnnyyaa mmeerruunnggkkaaii sseeggaallaa

kkeekkuussuuttaann.. MMaall iiqquuee aattaauu SSaabbii bbeerrssaattuu sseemmuullaa ddeennggaannaayyaahhnnyyaa TTaauu..

PPeerrkkaarraa iinnii jjuuggaa ddiippaappaarrkkaann mmeellaalluuii kkoonnffll iikk jj iiwwaa yyaanngg ddiiaallaammii oolleehh JJaacciinnttaa kkeerraannaa ttiiddaakk

ddaappaatt mmeenneerriimmaa kkeehhaaddiirraann iibbuu ttiirriinnyyaa yyaanngg ddiikkaahhwwiinnii oolleehh bbaappaannyyaa sseetteellaahh kkeemmaattiiaann

iibbuu kkaanndduunnggnnyyaa.. KKoonnffll iikk iinnii tteellaahh mmeennyyeebbaabbkkaann JJaacciinnttaa sseellaalluu mmeennggeellaakk ddaarriippaaddaa

bbeerrjjuummppaa ddeennggaann kkeelluuaarrggaannyyaa..

IINNTTEEGGRRAASSII KKAAUUMM DDII NNEEGGAARRAA MMAALLAAYYSSIIAA YYAANNGG BBEERRBBIILLAANNGG KKAAUUMM

AAmmiirraa mmeerruuppaakkaann sseeoorraanngg bbeerrbbaannggssaa MMeellaayyuu mmaannaakkaallaa JJaacciinnttaa ppuullaa bbeerrbbaannggssaa CCiinnaa..

NNaammuunn mmeerreekkaa ttiiddaakk kkeekkookk uunnttuukk bbeerrkkaawwaann ddaann bbeerrggaauull mmeessrraa.. MMeerreekkaa

mmeenngghhaabbiisskkaann ccuuttii bbeerrssaammaa--ssaammaa ddii ttaappaakk ccaarrii ggaall ii yyaanngg ddiikkeettuuaaii oolleehh iibbuu AAmmiirraa iiaaiittuu

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh.. MMaallaahh PPrrooff.. ZZaaiiddaahh sseennddiirrii tteellaahh mmeellaayyaann JJaacciinnttaa ddeennggaann bbaaiikk..

DDii hhuuttaann iittuu jjuuggaa mmeerreekkaa bbeerrkkeennaallaann ddeennggaann IIttaaii ,, sseeoorraanngg rreemmaajjaa OOrraanngg AAss ll ii SSeemmaaii..

SSeelleeppaass mmeerreekkaa bbeerrkkeennaallaann,, mmeerreekkaa mmeenneerriimmaa bbaaiikk hhuubbuunnggaann yyaanngg tteerrjjaall iinn.. MMaallaahh

lleebbiihh jjaauuhh llaaggii .. IIttaaii mmeemmppeerrccaayyaaii AAmmiirraa aappaabbii llaa ddiiaa bbeerraannii mmeemmbbaawwaa AAmmiirraa kkee tteemmppaatt

yyaanngg mmeennggaanndduunnggii eemmaass wwaallaauuppuunn ddiiaa ttaahhuu bbaahhaawwaa tteemmppaatt iittuu aaddaallaahh rraahhss iiaa

mmaassyyaarraakkaattnnyyaa..

Page 21: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 20

KKAASSIIHH SSAAYYAANNGG

CCoonnttoohhnnyyaa PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ssaayyaannggkkaann aannaakknnyyaa AAmmiirraa.. DDiiaa mmeennyyeessaall kkeerraannaa ttiiddaakk

mmeemmbbeerriikkaann ppeerrhhaattiiaann kkeeppaaddaa AAmmiirraa sseelleeppaass AAmmiirraa ddiisseellaammaattkkaann ddaarriippaaddaa lleemmaass

oolleehh IIttaaii ddaann TTaauu..

TTaauu ppuullaa aammaatt ssaayyaanngg kkeeppaaddaa IIttaaii ddaann SSaabbii // MMaall iiqquuee.. SSeemmaassaa IIttaaii bbeerrssaammaa AAmmiirraa,,

JJaacciinnttaa,, PPaakk LLiiaass ddaann RRooss llaann mmeennyyeellaammaattkkaann MMaall iiqquuee // SSaabbii ,, TTaauu yyaanngg mmeennyyaammaarr

sseebbaaggaaii mmaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu ttiiddaakk ssaanngggguupp uunnttuukk mmeenncceeddeerraakkaann IIttaaii .. TTaauu jjuuggaa iinnggiinn

bbeerrssaammaa SSaabbii // MMaall iiqquuee ddeennggaann mmeerraayyuu aaggaarr IIttaaii ddaann kkaawwaann--kkaawwaann yyaanngg

mmeennyyeellaammaattkkaann MMaall iiqquuee // SSaabbii ssuuppaayyaa mmeennyyeerraahhkkaann kkeemmbbaall ii kkeeppaaddaannyyaa..

BBEEKKEERRJJAASSAAMMAA

IIttaaii ddaann TTaauu bbeekkeerrjjaassaammaa ddeennggaann ppeellaajjaarr ddii DDeessaa KKaarrppuuss mmeennccaarrii JJaacciinnttaa yyaanngg sseessaatt

ddii ddaallaamm hhuuttaann sseemmaassaa JJaacciinnttaa mmeemmiinnttaass AAmmiirraa yyaanngg ddiihhaannyyuuttkkaann oolleehh aarruuss ssuunnggaaii ..

AAmmiirraa,, JJaacciinnttaa,, IIttaaii ,, PPaakk LLiiaass ddaann RRooss llaann bbeekkeerrjjaassaammaa mmeennccaarrii MMaall iiqquuee ddii ppuunnccaakk

GGuunnuunngg GGuuaa ggaajjaahh..

SSeellaaiinn ddaarriippaaddaa iittuu TTaauu sseennddiirrii tteellaahh bbeekkeerrjjaassaammaa ddeennggaann PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ddeennggaann

mmeennuunnjjuukkkkaann tteemmppaatt yyaanngg tteerrddaappaatt aarrttiiffaakk sseejjaarraahh bbeerruuppaa llaakkaarraann lluukkiissaann pprraasseejjaarraahh

ddaann kkaappaakk bbaattuu ddaallaamm sseebbuuaahh gguuaa bbaattuu kkaappuurr..

KKEEJJUUJJUURRAANN

MMeennyyeeddaarrii kkeejjuujjuurraann yyaanngg aaddaa ppaaddaa ddiirrii AAmmiirraa mmeennyyeebbaabbkkaann IIttaaii mmeemmppeerrccaayyaaiinnyyaa

ddaann tteellaahh mmeemmbbaawwaa AAmmiirraa kkee tteemmppaatt rraahhss iiaa yyaanngg mmeennggaanndduunnggii eemmaass .. AAmmiirraa tteellaahh

bbeerrjjaannjjii aattaass ppeerrmmiinnttaaaann IIttaaii uunnttuukk ttiiddaakk mmeemmbbeerriittaahhuu sseess iiaappaa tteennttaanngg ppeerrkkaarraa iittuu..

Page 22: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 21

AAmmiirraa jjuuggaa tteellaahh mmeemmuullaannggkkaann kkeettuullaann eemmaass yyaanngg ddiiaammbbii ll ddii ssuunnggaaii tteerrsseebbuutt kkeeppaaddaa

LLuuddiinn aappaabbii llaa mmeennggeettaahhuuii bbaahhaawwaa ppeerrbbuuaattaann iittuu mmeerruuppaakkaann ssaattuu kkeessaallaahhaann bbaaggii

mmaassyyaarraakkaatt OOrraanngg AAss ll ii ddii ppeerrkkaammppuunnggaann iittuu.. DDiiaa bbeerrhhaarraapp LLuuddiinn aakkaann ddaappaatt

mmeemmaaaaffkkaann IIttaaii ..

KKEETTEEKKUUNNAANN

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh tteekkuunn mmeellaakkuukkaann kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii yyaanngg ddiibbaannttuu oolleehh DDrr.. ZZaawwaawwii ddaann RRoossddii

sseehhiinnggggaa ddiiaa ttiiddaakk mmeemmbbeerriikkaann ppeerrhhaattiiaann yyaanngg sseewwaajjaarrnnyyaa kkeeppaaddaa aannaakknnyyaa AAmmiirraa..

SSeettiiaapp ppeenneemmuuaann bbaarruu aakkaann ddiiaannaall iiss iiss ddeennggaann tteell iittii .. DDiiaa bbaanngguunn aawwaall ppaaggii ddaann

mmeenneerruusskkaann kkeerrjjaannyyaa ddii ddaallaamm kkhheemmaahh sseehhiinnggggaa AAmmiirraa sseennddiirrii ttiiddaakk mmaahhuu iibbuunnyyaa

rraassaa tteerrttaanngggguu.. AAmmiirraa hhaannyyaa bbeerrjjaallaann--jjaallaann ddii hhaaddaappaann kkhheemmaahh iibbuunnyyaa bbeekkeerrjjaa jj iikkaa

aaddaa sseessuuaattuu ppeerrkkaarraa yyaanngg iinnggiinn ddiibbiinnccaannggkkaann.. AAkkhhiirrnnyyaa PPrrooff.. ZZaaiiddaahh sseeddaarr aakkaann

kkeeaaddaaaann iittuu aappaabbii llaa ddiiaa mmeennggaallaammii kkeecceeddeerraaaann ttaannggaann sseetteellaahh kkeennddeerraaaannnnyyaa

mmeennggaallaammii kkeemmaallaannggaann..

AAMMAANNAAHH

LLuuddiinn mmeennuunnaaiikkaann aammaannaahh TTaauu ssuuppaayyaa mmeennjjaaggaa aannaakknnyyaa IIttaaii ddeennggaann bbaaiikk.. MMaallaahh

LLuuddiinn mmeenngghhaarraappkkaann aaggaarr IIttaaii ddaappaatt mmeennggggaannttiikkaannnnyyaa sseebbaaggaaii kkeettuuaa ddii

ppeerrkkaammppuunnggaann iittuu aappaabbii llaa ddeewwaassaa..

TTaauu ppuullaa mmeennuunnaaiikkaann aammaannaahh LLuuddiinn ssuuppaayyaa mmeemmppeerrttuurruunnkkaann sseeggaallaa ii llmmuu kkeeppaaddaa

IIttaaii .. LLuuddiinn tteellaahh mmeennyyeerraahhkkaann IIttaaii kkeeppaaddaa TTaauu uunnttuukk mmeenneerriimmaa ttuunnjjuukk aajjaarr tteennttaanngg

ii llmmuu ddaann sseeggaallaa kkeemmaahhiirraann hhuuttaann.. IIttaaii tteellaahh ddaappaatt mmeenngguuaassaaiinnyyaa ddeennggaann bbaaiikk.. LLuuddiinn

bbeerrbbaannggggaa ddeennggaann IIttaaii ddaann TTaauu..

Page 23: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 22

IIBBUU BBAAPPAA HHEENNDDAAKKLLAAHH MMEEMMBBEERRIIKKAANN KKAASSIIHH SSAAYYAANNGG DDAANN PPEERRHHAATTIIAANN YYAANNGG

SSEECCUUKKUUPPNNYYAA KKEEPPAADDAA AANNAAKK--AANNAAKK

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ssaannggaatt mmeennyyaayyaannggii aannaakknnyyaa AAmmiirraa.. DDiiaa rriissaauu sseettiiaapp kkaall ii AAmmiirraa ttiiddaakk aaddaa

ddii DDeessaa KKaarrppuuss .. MMaallaahh ddiiaa aammaatt mmeennyyeessaall ddaann mmeennaannggiiss kkeerraannaa ddiiaa mmeerraassaakkaann ddiiaa

ttiiddaakk mmeemmbbeerrii ppeerrhhaattiiaann yyaanngg sseeccuukkuuppnnyyaa sseemmaassaa AAmmiirraa ddiihhaannttaarr ppuullaanngg sseelleeppaass

ddiisseellaammaattkkaann oolleehh IIttaaii ddaann TTaauu ddii ssuunnggaaii ..

JJeennnniiffeerr aammaatt mmeennggaammbbii ll bbeerraatt tteennttaanngg aannaakknnyyaa MMaall iiqquuee.. DDiiaa bbeerrkkeerraass iinnggiinn

mmeemmbbaawwaa MMaall iiaaqquuee kkeelluuaarr ddaarrii hhuuttaann iittuu ssuuppaayyaa MMaall iiqquuee mmeennddaappaatt rraawwaattaann yyaanngg

sseemmppuurrnnaa..

KKIITTAA JJUUGGAA HHEENNDDAAKKLLAAHH BBEERRTTAANNGGGGUUNNGGJJAAWWAABB DDAANN MMEENNJJAAGGAA AALLAAMM SSEEMMUULLAAJJAADDII

DDAARRIIPPAADDAA DDIIMMUUSSNNAAHHKKAANN OOLLEEHH GGOOLLOONNGGAANN YYAANNGG MMEEMMEENNTTIINNGGKKAANN KKEEUUNNTTUUNNGGAANN

PPeemmbbaaccaa ddaappaatt mmeennccoonnttoohhii TTaauu yyaanngg bbeerrttiinnddaakk bbeerraannii ddaallaamm mmeemmppeerrttaahhaannkkaann

hhuuttaann iittuu ddaarriippaaddaa ppeenncceerroobboohhaann ppeemmbbaallaakk ddaann ppeelloommbboonngg.. DDiiaa mmeennaakkuuttkkaann

ppeemmbbaallaakk ddeennggaann mmeennyyaammaarr sseebbaaggaaii mmaakkhhlluukk mmiiss tteerrii bbeerrbbuulluu ddaann mmeennggggaannttuunngg

sseeoorraanngg ppeekkeerrjjaa bbaallaakk sseeccaarraa ssoonnggssaanngg.. DDiiaa jjuuggaa mmeennaannggkkaapp ddaann mmeemmbbeerrllaassaahh

sseeoorraanngg ddaarriippaaddaa ppeekkeerrjjaa OO ’’HHaarraa yyaanngg bbeeggiittuu bbeerrssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh mmeennccaarrii eemmaass ddii

kkaawwaassaann iittuu..

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh jjuuggaa bbeerrssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh iinnggiinn mmeemmbbuukkttiikkaann kkeewwuujjuuddaann mmaannuuss iiaa

pprraasseejjaarraahh ddii kkaawwaassaann hhuuttaann iittuu aaggaarr iiaa ddaappaatt ddii iissyyttiihhaarrkkaann sseebbaaggaaii kkaawwaassaann

ss iimmppaannaann kkeekkaall ..

Page 24: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 23

KKIITTAA HHEENNDDAAKKLLAAHH MMEENNOOLLOONNGG SSEESSIIAAPPAA SSAAHHAAJJAA YYAANNGG MMEEMMEERRLLUUKKAANN PPEERRTTOOLLOONNGGAANN

TTAANNPPAA MMEENNGGIIRRAA BBAANNGGSSAA DDAANN AAGGAAMMAA

IIttaaii ddaann TTaauu yyaanngg bbeelluumm ppeerrnnaahh mmeennggeennaall ii AAmmiirraa tteellaahh mmeennoolloonngg AAmmiirraa ddaarriippaaddaa

lleemmaass ddii ssuunnggaaii yyaanngg bbeerraarruuss ddeerraass .. SSeelleeppaass iittuu mmeerreekkaa mmeennoolloonngg mmeennccaarrii JJaacciinnttaa

yyaanngg ddiiddaappaaii hhii llaanngg sseemmaassaa mmeemmiinnttaass AAmmiirraa yyaanngg ddiihhaannyyuuttkkaann oolleehh aarruuss ssuunnggaaii

mmeellaalluuii ddaarraatt..

IIttaaii ppuullaa tteellaahh mmeennoolloonngg AAmmiirraa mmeennccaarrii MMaall iiqquuee yyaanngg hhii llaanngg sseetteellaahh kkeennddeerraaaannnnyyaa

jjaattuuhh kkee ddaallaamm ggaauunngg.. IIttaaii mmeennoolloonngg wwaallaauuppuunn ddiiaa ttiiddaakk mmeennggeennaall ii MMaall iiqquuee.. MMaallaahh

TTaauu jjuuggaa mmeennoolloonngg PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ddeennggaann mmeennuunnjjuukkkkaann tteemmppaatt tteerrddaappaattnnyyaa aarrttiiffaakk

sseejjaarraahh.. TTaauu mmeemmbbaawwaa DDrr.. ZZaawwaawwii,, RRoossddii ,, AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa kkee sseebbuuaahh gguuaa ddii

GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh..

KKIITTAA JJAANNGGAANNLLAAHH BBEERRPPUUTTUUSS AASSAA DDAALLAAMM MMEENNGGHHAADDAAPPII CCAABBAARRAANN HHIIDDUUPP

TTaauu tteellaahh kkeecceewwaa ddeennggaann kkeehhii llaannggaann IIppaahh ddaann SSaabbii yyaanngg llaarrii mmeennggiikkuutt JJoohhnnnnyy.. AAkkiibbaatt

ddaarriippaaddaa iittuu TTaauu tteellaahh mmeennggaass iinnggkkaann ddiirrii ddeennggaann mmeemmbbiinnaa ppoonnddookk jjaauuhh ddii ddaallaamm

hhuuttaann.. LLuuddiinn mmeennaass iihhaattii TTaauu ssuuppaayyaa mmeenneerriimmaa hhaakkiikkaatt bbaahhaawwaa IIppaahh ddaann SSaabbii ttiiddaakk

aakkaann kkeemmbbaall ii .. SSeetteerruussnnyyaa TTaauu ddiinnaass iihhaattii aaggaarr hhiidduupp sseeppeerrttii aahhll ii mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg llaaiinn..

NNaammuunn TTaauu eennggggaann ddaann tteerruuss mmeennjjaauuhhkkaann ddiirrii ddaann tteerruuss mmeennyyaallaahhkkaann

mmaassyyaarraakkaattnnyyaa kkeerraannaa mmeennyyiiss iihhkkaann IIppaahh sseemmaassaa IIppaahh bbeerraaddaa ddii hhuuttaann iittuu..

KKIITTAA HHEENNDDAAKKLLAAHH MMEENNJJAALLAANNKKAANN AAMMAANNAAHH DDAANN TTUUGGAASSNNYYAA DDEENNGGAANN SSEEBBAAIIKK

MMUUNNGGKKIINN

SSiikkaapp iinnii ddaappaatt ddiippeerrhhaattiikkaann mmeellaalluuii wwaattaakk PPrrooff.. ZZaaiiddaahh.. DDiiaa bbeerrssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh

mmeennjjaallaannkkaann kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii uunnttuukk mmeemmbbuukkttiikkaann kkeewwuujjuuddaann mmaannuuss iiaa pprraasseejjaarraahh ddii

hhuuttaann iittuu.. SSeemmaassaa ddiiaa cceeddeerraa,, DDrr.. ZZaawwaawwii ppeerrnnaahh mmeennccaaddaannggkkaann aaggaarr ooppeerraass ii iittuu

ddiittaanngggguuhhkkaann.. NNaammuunn PPrrooff.. ZZaaiiddaahh eennggggaann.. PPrrooff.. ZZaaiiddaahh jjuuggaa ttiiddaakk mmeemmbbeerriikkaann

ttuummppuuaann sseeppeennuuhhnnyyaa kkeeppaaddaa aannaakknnyyaa AAmmiirraa kkeerraannaa ss iibbuukk ddeennggaann ttuuggaassnnyyaa mmeennyyeell iiaa

ddaann mmeennggaannaall iiss iiss sseettiiaapp ppeenneemmuuaann bbaarruu ddii ss iittuu..

Page 25: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 24

AA)) LLAATTAARR TTEEMMPPAATT

HHUUTTAANN DDII TTEENNGGAAHH BBAANNJJAARRAANN TTIITTIIWWAANNGGSSAA

DDii ddaallaamm hhuuttaann iittuu cceerriittaa bbeerrmmuullaa aappaabbii llaa ppeessaawwaatt yyaanngg ddiippaanndduu oolleehh RRiiddlleeyy

bbeerrssaammaa iiss tteerrii ddaann aannaakknnyyaa tteerrhheemmppaass sseewwaakkttuu hhuujjaann rreebbuutt ddii kkaawwaassaann iittuu.. DDiiaa ddaann

iiss tteerriinnyyaa tteerrkkoorrbbaann sseemmeennttaarraa aannaakknnyyaa SSaammaanntthhaa yyaanngg tteerrsseellaammaatt tteellaahh

ddiisseellaammaattkkaann oolleehh JJiiddiinn,, bbaappaa kkeeppaaddaa TTaauu ddaann LLuuddiinn.. SSaammaanntthhaa ddii bbeerrii nnaammaa IIppaahh..

SSeetteellaahh bbeebbeerraappaa ttaahhuunn JJeennnniiffeerr // IIppaahh llaarrii mmeenniinnggggaallkkaann TTaauu,, mmeerreekkaa bbeerrtteemmuu

kkeemmbbaall ii ddaallaamm kkeeaaddaaaann ddrraammaattiikk aappaabbii llaa MMaall iiqquuee // SSaabbii ddaattaanngg kkee hhuuttaann iittuu..

AAmmiirraa tteellaahh tteerrppii jjaakk bbaattuu ll iicciinn ddaann tteerrjjaattuuhh kkee ddaallaamm ssuunnggaaii yyaanngg ddeerraass bbeerrhhaammppiirraann

aaiirr tteerrjjuunn ddii hhuuttaann iittuu.. PPeerriiss ttiiwwaa iittuu mmeennyyeebbaabbkkaann ddiiaa hhaannyyuutt ddaann hhaammppiirr lleemmaass .. DDiiaa

tteellaahh ddiisseellaammaattkkaann oolleehh IIttaauu ddaann TTaauu.. MMeerreekkaa tteellaahh bbeerrkkeennaallaann ddaann mmaakkaann iikkaann yyaanngg

ddiittaannggkkaapp oolleehh IIttaaii .. SSeetteellaahh AAmmiirraa ppuull iihh,, IIttaaii ddaann TTaauu tteellaahh mmeenngghhaannttaarr AAmmiirraa ppuullaanngg

kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. DDaallaamm mmaassaa yyaanngg ssaammaa JJaacciinnttaa yyaanngg mmeemmiinnttaass AAmmiirraa ddii ddaarraatt tteellaahh

sseessaatt.. GGeerraakkaann mmeennccaarrii ddeennggaann bbaannttuuaann IIttaaii ddaann TTaauu tteellaahh ddii jjeellaannkkaann ppaaddaa mmaallaamm

iittuu jjuuggaa.. JJaacciinnttaa ddii jjuummppaaii ppeennggssaann ddii cceellaahh bbaanniirr kkaayyuu ddiiaa jjaamm ppeerrjjaallaannaann ddaarrii DDeessaa

KKaarrppuuss ..

BBuukkiitt MMaatt RRaayyaa

AAmmiirraa yyaanngg mmeerruuppaakkaann wwaattaakk uuttaammaa ddaallaamm nnoovveell iinnii bbeerraaddaa ddii ss iittuu bbeerrssaammaa iibbuunnyyaa

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh.. AAmmiirraa mmeennjjaaddii ppeennggggeerraakk kkeeppaaddaa bbeebbeerraappaa ppeerriiss ttiiwwaa llaaiinn.. PPrrooff.. ZZaaiiddaahh,,

DDrr.. ZZaawwaawwii ddaann ppeellaajjaarr mmeerreekkaa mmeennjjaallaannkkaann kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii aarrttiiffaakk sseejjaarraahh ddii ssaattuu

kkaawwaassaann yyaanngg ddiinnaammaakkaann sseebbaaggaaii DDeessaa KKaarrppuuss .. BBeebbeerraappaa kkhheemmaahh ddiiddiirriikkaann ddii

kkaawwaassaann iittuu tteerrmmaassuukkllaahh kkhheemmaahh ppeennggiinnaappaann,, kkhheemmaahhuunnttuukk PPrrooff.. ZZaaiiddaahh bbeekkeerrjjaa

Page 26: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 25

ddaann kkhheemmaahh ddaappuurr.. BBeebbeerraappaa lluubbaanngg jjuuggaa ddiiggaall ii ddaallaamm mmeellaakkuukkaann kkeerrjjaa--kkeerrjjaa ccaarrii

ggaall ii mmeennccaarrii bbaahhaann sseejjaarraahh..

AAmmiirraa ddaann kkaawwaannnnyyaa ddaattaanngg uunnttuukk mmeemmeennuuhhii mmaassaa ccuuttii mmeerreekkaa.. AAnnttaarraa ppeerriiss ttiiwwaa

ppeennttiinngg yyaanngg bbeerrllaakkuu ddii ss iittuu iiaallaahh ppeerriiss ttiiwwaa ttaall ii kkhheemmaahh yyaanngg ppuuttuuss sseemmaassaa hhuujjaann

lleebbaatt ppaaddaa wwaannttuu mmaallaamm.. IIaa mmeenniimmbbuullkkaann ttaannddaa ttaannyyaa kkeeppaaddaa ppeellaajjaarr ddii ss iittuu.. LLuuddiinn

tteellaahh mmaarraawwaatt PPrrooff.. ZZaaiiddaahh aappaabbii llaa ttaannggaann PPrrooff.. ZZaaiiddaahh cceeddeerraa aakkiibbaatt ddaarriippaaddaa

kkeemmaallaannggaann aappaabbii llaa kkeennddeerraaaann yyaanngg ddiippaanndduu oolleehh PPaakk LLiiaass mmeennggaallaammii mmaassaallaahh bbrreekk..

TTaauu ddaattaanngg kkee ss iittuu uunnttuukk mmeennaawwaarrkkaann bbaannttuuaann ddaann mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhaann sseejjaarraahh

yyaanngg tteerrddaappaatt ddii kkaawwaassaann hhuuttaann iittuu kkeeppaaddaa PPrrooff.. ZZaaiiddaahh.. DDii ss iittuu jjuuggaa AAmmiirraa ddaann

JJaacciinnttaa mmeenneemmuuii tteemmbbiikkaarr yyaanngg hhaammppeerr sseemmppuurrnnaa.. IIaa mmeerruuppaakkaann ppeenneemmuuaann yyaanngg

ppeennttiinngg ddaallaamm pprroojjeekk iittuu.. PPeerriiss ttiiwwaa yyaanngg ppeell iinngg ppeennttiinngg iiaallaahh ppeerrbbiinnccaannggaann aannttaarraa

JJeennnniiffeerr,, LLuuddiinn ddeennggaann TTaauu uunnttuukk mmeennyyeelleessaaiikkaann kkeekkuussuuttaann yyaanngg mmeerreekkaa aallaammii

sseehhiinnggggaa MMaall iiqquuee mmeennddaappaatt ttaahhuu TTaauu aaddaallaahh bbaappaa mmeerreekkaa.. IIttaaii jjuuggaa mmeennggeettaahhuuii

JJeennnniiffeerr aaddaallaahh iibbuunnyyaa..

PPEERRKKAAMMPPUUNNGGAANN OORRAANNGG AASSLLII KKAAUUMM SSEEMMAAII

SSaammaanntthhaa // IIppaahh tteellaahh ddiibbeessaarrkkaann ddii ss iittuu.. DDiiaa ddiiss iiss iihhkkaann ddaann ttiiddaakk ddiisseennaannggii kkeerraannaa

kkeeaaddaaaann wwaarrnnaa rraammbbuutt,, mmaattaa ddaann kkuull iittnnyyaa bbeerrbbeezzaa ddeennggaann oorraanngg llaaiinn.. TTaauu tteerrllaahh

bbeerrkkaahhwwiinn ddeennggaann IIppaann ddaann mmeennddaappaatt dduuaa oorraanngg aannaakk.. AAkkiibbaatt tteekkaannaann yyaanngg ddiiaallaammii

oolleehhnnyyaa,, IIppaahh tteellaahh mmeellaarriikkaann ddiirrii mmeennggiikkuutt JJoohhnnnnyy ddeennggaann mmeemmbbaawwaa SSaabbii

bbeerrssaammaannyyaa.. AAnnaakknnyyaa yyaanngg kkeeccii ll ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa aabbaannggnnyyaa LLuuddiinn uunnttuukk ddii jjaaggaa..

SSaattuu llaaggii ppeerriiss ttiiwwaa ppeennttiinngg iiaallaahh ppeerriiss ttiiwwaa kkeeddaattaannggaann AAmmiiddaa ddaann JJaacciinnttaa uunnttuukk

mmeellaawwaatt IIttaaii yyaanngg ssuuddaahh dduuaa hhaarrii ttiiddaakk ddaattaanngg kkee DDeessaa KKaarrppuuss .. AAmmiirraa tteellaahh

mmeennyyeerraahhkkaann kkeemmbbaall ii kkeettuullaann eemmaass yyaanngg ddiiaammbbii ll ddii ssuunnggaaii bbeerrssaammaa IIttaaii sseebbeelluumm iittuu..

LLuuddiinn bbeerrbbiinnccaanngg ddeennggaann TTaauu tteennttaanngg hhuukkuummaann yyaanngg aakkaann ddiikkeennaakkaann kkeeppaaddaa IIttaaii

ddaann AAmmiirraa kkeerraannaa mmeellaannggggaarr aaddaatt.. NNaammuunn TTaauu mmeemmbbeerrii jjaammiinnaann ddaann yyaakkiinn bbaahhaawwaa

AAmmiirraa aakkaann mmeennjjaaggaa rraahhss iiaa tteerrsseebbuutt..

Page 27: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 26

GGUUNNUUNNGG GGUUAA GGAAJJAAHH

DDii ss iittuu DDrr.. ZZaawwaawwii,, RRoossddii ,, AAmmiirraa,, JJaacciinnttaa ddaann IIttaaii mmeenneemmuuii llaakkaarraann lluukkiissaann pprraasseejjaarraahh

ppaaddaa ddiinnddiinngg gguuaa yyaanngg ddiittuunnjjuukkkkaann oolleehh TTaauu.. DDaallaamm gguuaa ddii ss iittuu jjuuggaa RRoossddii mmeenneemmuuii

kkaappaakk bbaattuu..

DDii ppuunnccaakk gguunnuunngg iittuu ppuullaa TTaauu tteellaahh mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann MMaall iiqquuee yyaanngg hhii llaanngg sseetteellaahh

kkeennddeerraaaann yyaanngg ddiittuummppaaggiinnyyaa jjaattuuhh kkee ddaallaamm ggaauunngg sseetteellaahh ddiihhaannyyuuttkkaann oolleehh

lluummppuurr.. AAmmiirraa,, JJaacciinnttaa,, PPaakk LLiiaass ddaann IIttaaii ddaattaanngg kkeemmbbaall ii kkee gguunnuunngg tteerrsseebbuutt uunnttuukk

mmeennjjeejjaakk MMaall iiqquuee.. MMeerreekkaa mmeenneemmuuii mmaall iiqquuee ddii ppuunnccaakk gguunnuunngg ddaann jjuuggaa mmaakkhhlluukk

bbeerrkkaakkii dduuaa ddaabb bbeerrbbuulluu tteebbaall yyaanngg mmeenngghhaallaanngg uussaahhaa mmeerreekkaa.. KKeeddaattaannggaann JJeennnniiffeerr

ddaann PPaakk LLiiaass tteellaahh mmeemmbboonnggkkaarr sseeggaallaa kkeekkuussuuttaann ddaann mmiiss tteerrii .. MMaakkhhlluukk iittuu aaddaallaahh

TTaauu.. TTaauu tteellaahh bbeerrjjuummppaa ddeennggaann iiss tteerriinnyyaa JJeennnniiffeerr // IIppaahh sseetteellaahh ttuurruunn ddaarrii gguunnuunngg..

BB)) LLAATTAARR MMAASSAA

TTAAHHUUNN 11995500--AANN

PPeerriiss ttiiwwaa ppaaddaa mmaassaa iinnii ddiiggaammbbaarrkkaann mmeellaalluuii iimmbbaass kkeemmbbaall ii ppaaddaa bbaabb 2222.. PPeessaawwaatt

yyaanngg ddiippaanndduu oolleehh RRiiddlleeyy bbeerrssaammaa iiss tteerriinnyyaa BBrreennddaa ddaann aannaakknnyyaa SSaammaanntthhaa

bbeerrhhaaddaappaann ddeennggaann rreebbuutt kkeennccaanngg.. MMeerreekkaa ddaallaamm ppeerrjjaallaann ppuullaanngg kkee AAuussttrraall iiaa sseetteellaahh

ttiiggaa bbuullaann mmeemmbbuuaatt kkaajjiiaann ddii PPuullaauu LLaannggkkaawwii.. PPeessaawwaatt ttiiddaakk ddaappaatt ddiikkaawwaall

mmeennyyeebbaabbkkaann mmeerreekkaa mmeemmbbuuaatt ppeennddaarraattaann cceemmaass ddii ddaallaamm hhuuttaann.. RRiiddlleeyy ddaann BBrreennddaa

mmeenniinnggggaall dduunniiaa mmaassaakkaallaa SSaammaanntthhaa tteerrccaammppaakk kkee ddaallaamm sseemmaakk.. SSaammaanntthhaa

ddiisseellaammaattkkaann oolleehh JJiiddiinn,, aayyaahh kkeeppaaddaa LLuuddiinn ddaann TTaauu.. AAnnaakk iittuu ddiinnaammaakkaann IIppaahh.. NNaammuunn

mmaassyyaarraakkaatt sseetteemmppaatt mmeennoollaakk kkeehhaaddiirraann IIppaahh.. TTaauu tteellaahh bbeerrkkaahhwwiinn ddeennggaann IIppaahh.. IIppaahh

tteellaahh bbeekkeerrjjaa ddeennggaann JJoohhnnnnyy.. OOlleehh kkeerraannaa tteerrppeennggaarruuhh ddeennggaann JJoohhnnnnyy ddaann kkeecceewwaa

ddeennggaann ppeenneerriimmaaaann mmaassyyaarraakkaatt ddii ppeerrkkaammppuunnggaann iittuu,, IIppaahh tteellaahh mmeellaarriikkaann ddiirrii

bbeerrssaammaa JJoohhnnnnyy..

ZZAAMMAANN SSEEKKAARRAANNGG

PPeerrkkeemmbbaannggaann yyaanngg ppeessaatt mmeennyyeebbaabbkkaann kkeeggiiaattaann ppeemmbbaallaakkaann tteellaahh ddii jjaallaannkkaann

ddeennggaann mmeelluuaass sseehhiinnggggaa kkee ppeerrkkaammppuunnggaann OOrraanngg AAss ll ii .. BBeeggiittuu jjuuggaa ddeennggaann ggoolloonnggaann

Page 28: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 27

mmeenneerrookkaa yyaanngg mmeennccaarrii eemmaass yyaanngg mmeemmbbuuaatt kkaajjiiaann kkaanndduunnggaann eemmaass ddii kkaawwaassaann

hhuuttaann ppeerrkkaammppuunnggaann OOrraanngg AAss ll ii bbeerrkkeennaaaann.. MMaannaakkaallaa PPrrooff.. ZZaaiiddaahh ddaann kkuummppuullaannnnyyaa

mmeellaakkuukkaann kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii aarrttiiffaakk sseejjaarraahh jjuuggaa ddii kkaawwaassaann bbeerrkkeennaaaann.. NNaammuunn ppeerriiss ttiiwwaa

yyaanngg mmeemmbbaawwaa kkeeppaaddaa ppeerrkkeemmbbaannggaann pplloott iiaallaahh ppeerriiss ttiiwwaa yyaanngg mmeell iibbaattkkaann TTaauu..

KKaaddaattaannggaann MMaall iiqquuee tteellaahh mmeennggiimmbbaauu kkeennaannggaann llaalluu ddaann ppeerraassaaaann rriinndduunnyyaa ppaaddaa

SSaabbii.. DDiiaa tteellaahh mmeennyyeemmbbuunnyyiikkaann MMaall iiqquuee sseehhiinnggaa IIppaahh // JJeennnniiffeerr ddaattaanngg.. MMeerreekkaa

bbeerrtteemmuu kkeemmbbaall ii ddii kkaakkii GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh.. TTaauu mmeennddaappaatt kkeemmeennaannggaann aappaabbii llaa

MMaall iiqquuee mmeemmiill iihh uunnttuukk bbeerrssaammaannyyaa ddii ppeerrkkaammppuunnggaann OOrraanngg AAss ll ii ddii hhuuttaann iittuu..

WWAAKKTTUU MMAALLAAMM

AAmmiirraa ddaann JJaacciinnttaa mmeennuujjuu kkee tteennggaann BBaannjjaarraann TTiittiiwwaannggssaa ppaaddaa wwaakkttuu mmaallaamm.. DDaallaamm

kkeerreettaa aappii iittuu ddiiaa tteellaahh mmeemmeerrhhaattiikkaann MMaall iiqquuee yyaanngg dduudduukk bbeerrssaammaa sseeoorraanngg lleellaakkii ttuuaa

bbeerrkkuull iitt ppuuttiihh.. TTaall ii kkhheemmaahh ddii DDeessaa KKaarrppuuss jjuuggaa ppuuttuuss ppaaddaa wwaakkttuu mmaallaamm kkeettiikkaa hhuujjaann

lleebbaatt.. PPeerriiss ttiiwwaa iittuu mmeemmbbaawwaa ttaannddaa ttaannyyaa kkeeppaaddaa sseelluurruuhh ppeenngghhuunnii DDeessaa KKaarrppuuss ..

SSeetteellaahh ddiisseellaammaattkkaann,, AAmmiirraa ddiihhaannttaarr oolleehh IIttaauu ddaann TTaauu kkee DDeessaa KKaarrppuuss ppaaddaa wwaakkttuu

mmaallaamm.. MMaannaakkaallaa ppaaddaa mmaallaammnn iittuu jjuuggaa ggeerraakkaann mmeennccaarrii JJaacciinnttaa yyaanngg hhii llaanngg ddeennggaann

bbaannttuuaann TTaauu ddaann IIttaauu ddii llaakkuukkaann.. JJaacciinnttaa ddii jjuummppaaii sseeddaanngg ppeennggssaann ddii cceellaahh bbaanniirr kkaayyuu..

TTaauu mmeemmeerrhhaattiikkaann DDeessaa KKaarrppuuss ppaaddaa wwaakkttuu mmaallaamm.. DDiiaa tteerrlleellaapp ddaann bbeerrmmiimmppii

tteennttaanngg IIppaahh yyaanngg mmeellaarriikkaann ddiirrii mmeennggiikkuutt JJoohhnnnnyy mmeenniinnggggaallkkaann IIttaaii .. DDiiaa tteellaahh

mmeemmbbuunnuuhh sseeeekkoorr bbeerruuaanngg yyaanngg mmeennggaannccaamm IIppaahh kkeettiikkaa mmeellaarriikkaann ddiirrii ..

CC)) LLAATTAARR MMAASSYYAARRAAKKAATT

MMAASSYYAARRAAKKAATT MMEELLAAYYUU

AAnnttaarraa wwaattaakk oorraanngg MMeellaayyuu iiaallaahh AAmmiirraa,, iibbuunnyyaa iiaaiittuu PPrrooff.. ZZaaiiddaahh,, DDrr.. ZZaawwaawwii,, RRoossddii ,,

PPaakk LLiiaass ,, RRooss llaann ddaann ppeellaajjaarr uunniivveerrss iittii yyaanngg mmeennjjaallaannkkaann kkeerrjjaa--kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii ddii BBuukkiitt

MMaatt RRaayyaa.. KKeebbaannyyaakkaann ddaarriippaaddaa mmeerreekkaa aaddaallaahh ggoolloonnggaann tteerrppeellaajjaarr yyaanngg tteerrddiirrii

ddaarriippaaddaa ppeellaajjaarr uunniivveerrss iittii hhiinnggggaallaahh ppeellaajjaarr sseekkoollaahh sswwaassttaa iiaaiittuu AAmmiirraa.. MMaannaakkaallaa

ggoolloonnggaann bbaawwaahhaann ddiiwwaakkii ll ii oolleehh PPaakk LLiiaass ddaann RRooss llaann yyaanngg bbeekkeerrjjaa sseebbaaggaaii ppeemmaanndduu

Page 29: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 28

kkeennddeerraaaann ppaaccuuaann eemmppaatt rrooddaa.. PPaakk LLiiaass bbeekkeerrjjaa sseebbaaggaaii ppeemmaanndduu uunnttuukk PPrrooff.. ZZaaiiddaahh

mmaannaakkaallaa RRooss llaann mmeennjjaaddii ppeemmaanndduu uunnttuukk kkuummppuullaann ppeennggkkaajjii eemmaass ..

MMAASSYYAARRAAKKAATT OORRAANNGG AASSLLII

MMeerreekkaa ttiinnggggaall ddii sseebbuuaahh ppeerrkkaammppuunnggaann ddii hhuuttaann BBaannjjaarraann TTiittiiwwaannggssaa.. AAddaa ddii aannttaarraa

mmeerreekkaa mmaass iihh bbeerrppeeggaanngg kkuuaatt ppaaddaa aaddaatt sseeppeerrttii LLuuddiinn.. MMeerreekkaa ddiiggaammbbaarrkkaann sseebbaaggaaii

mmaahhiirr ddaallaamm ii llmmuu tteennttaanngg hhuuttaann sseeppeerrttii mmeennggeessaann,, mmeennjjeejjaakk,, mmeennaannggkkaapp iikkaann ddaann

bbeerrbbuurruu.. KKeecceekkaappaann iinnii ddiittuunnjjuukkkkaann oolleehh IIttaaii ddaann TTaauu sseemmaassaa mmeerreekkaa mmeennyyeellaammaattkkaann

AAmmiirraa,, JJaacciinnttaa ddaann jjuuggaa MMaall iiqquuee.. SSeellaaiinn ddaarriippaaddaa iittuu,, mmaassyyaarraakkaatt iinnii jjuuggaa ddiiggaammbbaarrkkaann

tteellaahh mmeenneerriimmaa aarruuss kkeemmaajjuuaann ddaann ppeemmooddeennaann.. IIttaaii sseeoorraanngg yyaanngg tteerrppeellaajjaarr ddaann

bbeellaajjaarr ddii bbaannddaarr.. DDiiaa ppuullaanngg kkee ppeerrkkaammppuunnggaann sseemmaassaa ccuuttii sseekkoollaahh.. DDiiaa ppeerrnnaahh

mmeennaanngg tteemmppaatt kkeedduuaa ddaallaamm bbaahhaaggiiaann ppeerruubbaattaann hheerrbbaa sseemmaassaa PPaammeerraann SSaaiinnttiiss

MMuuddaa 22000022.. MMaall iiqquuee ppuullaa tteellaahh mmeennjjaallaannkkaann pprroojjeekk IITT ddii ppeerrkkaammppuunnggaann tteerrsseebbuutt

sseetteellaahh ddiiaa mmeennggeettaahhuuii TTaauu aaddaallaahh bbaappaannyyaa..

MMAASSYYAARRAAKKAATT IINNGGGGEERRIISS

JJeennnniiffeerr bbeerraassaall ddaarrii AAuussttrraall iiaa.. BBaappaa ddaann iibbuunnyyaa ddaattaanngg kkee nneeggaarraa iinnii uunnttuukk mmeemmbbuuaatt

kkaajjiiaann tteennttaanngg sseerraannggggaa.. PPeessaawwaatt yyaanngg ddiippaanndduu oolleehh bbaappaannyyaa RRiiddlleeyy tteellaahh mmeennddaarraatt

cceemmaass ddii hhuuttaann tteerrsseebbuutt.. MMeerreekkaa tteerrkkoorrbbaann kkeeccuuaall ii SSaammaanntthhaa.. SSaammaanntthhaa ddiibbeessaarrkkaann

oolleehh kkeelluuaarrggaa JJiiddiinn ddaann ddiibbeerrii nnaammaa IIppaahh.. NNaammuunn oolleehh kkeerraannaa wwaarrnnaa mmaattaa,, kkuull iitt ddaann

rraammbbuutt IIppaahh bbeerrbbeezzaa,, ddiiaa ddiiss iiss iihhkkaann oolleehh mmaassyyaarraakkaatt.. TTaauu tteellaahh bbeerrkkaahhwwiinn ddeennggaann

IIppaahh.. JJoohhnnnnyy ppuullaa ddaattaanngg kkeemmuuddiiaann uunnttuukk mmeennccaarrii ddaann mmeemmbbaawwaa ppuullaanngg rraannggkkaa

RRiiddlleeyy ddaann BBrreennddaa.. IIppaahh tteellaahh mmeellaarriikkaann ddiirrii bbeerrssaammaa JJoohhnnnnyy.. SSeeoorraanngg llaaggii wwaattaakk

oorraanngg IInnggggeerriiss ddaattaanngg kkee hhuuttaann iittuu iiaaiittuu OO ’’HHaarraa yyaanngg ddiittuuggaasskkaann uunnttuukk mmeennjjaallaannkkaann

kkaajjiiaann tteennttaanngg kkaanndduunnggaann eemmaass ddii kkaawwaassaann iittuu.. KKaajjiiaann iittuu ddiiggaaggaallkkaann oolleehh MMaall iiqquuee..

MMAASSYYAARRAAKKAATT YYAANNGG CCIINNTTAA AAKKAANN AALLAAMM SSEEMMUULLAAJJAADDII

TTaauu bbeerruussaahhaa uunnttuukk mmeenngghhaallaanngg hhuuttaann iittuu ddaarriippaaddaa ddiimmuussnnaahhkkaann oolleehh ppeemmbbaallaakk..

DDeennggaann mmeenngggguunnaakkaann kkuull iitt bbeerruuaanngg yyaanngg ddiibbuunnuuhhnnyyaa,, ddiiaa tteellaahh mmeennyyaammaarr sseebbaaggaaii

mmaakkhhlluukk bbeerrkkaakkii dduuaa ddaabb bbeerrbbuulluu lleebbaatt.. KKeemmuunnccuullaannnnyyaa mmeennjjaaddii mmiiss tteerrii kkeeppaaddaa

mmaassyyaarraakkaatt OOrraanngg AAss ll ii ddii ss iittuu.. DDiiaa mmeennggggaannttuunngg sseeoorraanngg ddaarriippaaddaa ppeekkeerrjjaa bbaallaakk

Page 30: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 29

sseeccaarraa ssoonnggssaanngg mmeennyyeebbaabbkkaann ppeekkeerrjjaa llaaiinn ttaakkuutt ddaann mmeenniinnggggaallkkaann hhuuttaann iittuu.. DDiiaa

jjuuggaa tteellaahh mmeennaannggkkaapp sseeoorraanngg ddaarriippaaddaa ppeekkeerrjjaa ppeennggkkaajjii kkaanndduunnggaann eemmaass ddaann

mmeenncceeddeerraakkaannnnyyaa.. TTuujjuuaannnnyyaa aaddaallaahh uunnttuukk mmeenngghheennttiikkaann kkeeggiiaattaann iittuu sseebbeelluumm

hhuuttaann iittuu ddiitteerrookkaa uunnttuukk mmeelloommbboonngg eemmaass ..

MMAASSYYAARRAAKKAATT YYAANNGG BBAAIIKK HHAATTII DDAANN SSUUKKAA MMEENNOOLLOONNGG..

TTaauu ddaann IIttaaii mmeennoolloonngg AAmmiirraa yyaanngg hhaammppeerr lleemmaass ddiihhaannyyuuttkkaann oolleehh aarruuss ddeerraass ddii

ssuunnggaaii .. KKeemmuuddiiaann mmeerreekkaa mmeennoolloonngg mmeennccaarrii kkaawwaann AAmmiirraa iiaaiittuu JJaacciinnttaa yyaanngg hhii llaanngg ddii

hhuuttaann sseemmaassaa mmeemmiinnttaass AAmmiirraa yyaanngg ddiihhaannyyuuttkkaann aarruuss ssuunnggaaii ddaarrii ddaarraatt.. TTaauu tteellaahh

mmeennoolloonngg PPrrooff.. ZZaaiiddaahh uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann bbaahhaann sseejjaarraahh tteennttaanngg bbuukkttii kkeewwuujjuuddaann

mmaassyyaarraakkaatt pprraasseejjaarraahh ddii hhuuttaann iittuu.. DDiiaa tteellaahh mmeemmbbaawwaa DDrr.. ZZaawwaawwii ddaann RRooss llaann kkee

GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh.. DDii ss iittuu tteerrddaappaatt llaakkaarraann lluukkiissaann pprraasseejjaarraahh ddaann sseebbii llaahh kkaappaakk bbaattuu

ddii jjuummppaaii.. AAkkhhiirrnnyyaa IIttaaii tteellaahh mmeennoolloonngg AAmmiirraa mmeennaarrii MMaall iiqquuee yyaanngg tteellaahh hhii llaanngg

sseelleeppaass kkeennddeerraaaannnnyyaa jjaattuuhh kkee ddaallaamm ggaauunngg.. MMeerreekkaa mmeenneemmuuii MMaall iiqquuee ddii ppuunnccaakk

GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh..

MMAASSYYAARRAAKKAATT YYAANNGG TTEEKKUUNN DDAALLAAMM MMEELLAAKKUUKKAANN SSEESSUUAATTUU TTUUGGAASS

PPrrooff.. ZZaaiiddaahh mmeennuummppuukkaann sseeppeennuuhh ppeerrhhaattiiaann tteerrhhaaddaapp kkeerrjjaa--kkeerrjjaa ccaarrii ggaall ii aarrttiiffaakk

sseejjaarraahh.. DDiiaa bbeerrssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh ccuubbaa mmeemmbbuukkttiikkaann kkeewwuujjuuddaann mmaannuuss iiaa pprraasseejjaarraahh

ddii hhuuttaann iittuu ddeennggaann ppeenneemmuuaann kkaarrppuuss ddii ttaappaakk tteerrsseebbuutt.. DDiiaa ttiiddaakk mmeemmbbeerriikkaann

ttuummppuuaann yyaanngg bbaaiikk kkeeppaaddaa aannaakknnyyaa AAmmiirraa.. DDiiaa ttiiddaakk bbeeggiittuu mmeennggaammbbii ll bbeerraatt

tteerrhhaaddaapp AAmmiirraa kkeettiikkaa AAmmiirraa ddiittiimmppaa kkeemmaallaannggaann ddii ssuunnggaaii .. HHaall iittuu ddiippeerrhhaattiikkaann oolleehh

PPaakk LLiiaass mmeennyyeebbaabbkkaann PPaakk LLiiaass mmeennaass iihhaattiinnyyaa aaggaarr mmeemmbbeerriikkaann sseeddiikkiitt ppeerrhhaattiiaann

kkeeppaaddaa AAmmiirraa.. PPrrooff.. ZZaaiiddaahh aakkhhiirrnnyyaa sseeddaarr bbaahhaawwaa ddiiaa tteerrllaalluu mmeennuummppuukkaann ppeerrhhaattiiaann

kkeeppaaddaa kkeerrjjaa ddaann ttuuggaassnnyyaa wwaallaauuppuunn AAmmiirraa ddiittiimmppaa kkeemmaallaannggaann.. SSeemmaassaa ddiiaa cceeddeerraa,,

ddiiaa mmeennaannggiiss mmeennggeennaannggkkaann ss iikkaappnnyyaa iittuu..

Page 31: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 30

Itai membawa Amira ke hulu sungai yang mempunyai ketulan emas. Mereka mengambil emas untuk

dihadiahkan kepada Jacinta. Dalam perjalanan pulang, mereka

terserempak dengan makhluk berbulu hitam.Tau membawa

Amira, Itai, Dr, Zawawi, dan Rusdi ke Gunung Gua Gajah. Mereka

menemukan lakaran pada dinding gua dan kapak batu yang digunakan

oleh manusia zaman Neolitik. Malique pula hilang selepas

keretanya dihanyutkan oleh arus lumpur yang deras. Dia

disembunyikan oleh makhluk berbulu di sebuah pondok.

Amira, Itai, Jacinta, dan Pak Lias berjaya menemui Malique di puncak Gunung Gua Gajah.

Mereka nyaris diserang makhluk berbulu hitam tetapi

diselamatkan oleh Pak Lias. Misteri makhluk itu terbongkar

apabila Ludin tiba di puncak gunung. Tau rupanya yang

menyamar sebagai makhluk itiu. Jennifer yang baru tiba di hutan

itu sebenarnya isteri Tau manakala Malique dan Itai ialah

anak Tau.

Amira kini bergelar mahasiswa dalam bidang aeroangkasa di

sebuah universiti di ibu Negara. Sebelum pulang bercuti, Amira

membaca e-mel yang dihantar oleh ibu dan rakan-rakannya. Itai

melanjutkan pelajaran di Kubang Kerian dalam bidang perubatan.

Jacinta menguruskan perniagaan fesyen bapanya di Paris. Ibu Amira

masih meneruskan kerja arkeologi di Bukit Mat Raya. Malique Berjaya

menggagalkan projek cari gali emas. Dr. Zawawi bertukar bidang, iaitu terlibat dalam aktiviti mengesan

khazanah Melayu yang hilang dan tenggelam di dalam laut.

Amira dan Jacinta yang berada di dalam kereta api menuju ke

Bukit Mat Raya. Mereka akan menghabiskan masa cuti sekolah di

tapak projek arkeologi yang diketuai oleh ibu Amira, Profesor Zaidah.

Ketika berehat di kawasan air terjun, Amira berkenalan dengan MAlique, pemuda yang sama di dalam kereta

api. Malique dipertanggungjawabkan

menyediakan laporan tentang projek cari gali emas di Bukit

Kerengga.

Amira dihanyutkan oleh arus deras sungai ketika menunggu

Malique di kawasan air terjun. Amira hampir lemas,

tetapi diselamatkan oleh Itai dan Tau. Malique pulq menemani

john O’Hara ke Pulau Pinang Untuk berbincang dengan

pelabur emas. Kenderaan pacuan empat roda yang

dipandu Pak Lias menghadapi masalah brek ketika menuruni

bukit. Kemalangan itu menyebabkan pergelangan

tangan Profesor Zaidah terseliuh.

PELERAIAN

PERKEMBANGAN

PERMULAAN

KLIMAKS

KONFLIK

Page 32: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 31

PPEERRWWAATTAAKKAANN WWAATTAAKK UUTTAAMMAA :: AAMMIIRRAA AAMMIIRR

AAnnaakk kkeeppaaddaa PPrrooffeessoorr ZZaaiiddaahh,, ppeennssyyaarraahh aarrkkeeoollooggii ddii uunniivveerrss iittii

BBaappaannyyaa iiaallaahh jjuurruutteerraa kkoommppuutteerr ddii sseebbuuaahh ssyyaarriikkaatt mmuullttiinnaass iioonnaall

MMuuddaahh mmeessrraa ddeennggaann sseess iiaappaa ssaahhaajjaa,, tteeggaass ,, llaassaakk,, ppiinnttaarr && mmaannjjaa..

BBaaiikk hhaattii ::

DDiiaa bbeerruussaahhaa mmeennggggeemmbbiirraakkaann hhaattii JJaacciinnttaa.. DDiiaa mmeennggaajjaakk JJaacciinnttaa mmeennyyeerrttaaii kkeemmbbaarraa

aarrkkeeoollooggii iibbuunnyyaa kkeerraannaa ttiiddaakk mmaahhuu JJaacciinnttaa mmeellaayyaann ppeerraassaaaann sseeddiihhnnyyaa..

BBeerraannii ::

AAmmiirraa mmeennggiikkuutt IIttaaii mmeenneerrookkaa hhuuttaann,, mmeennddaakkii gguunnuunngg ,, mmaassuukk kkee ddaallaamm gguuaa ddaann

mmeenngghhaarruunnggii ssuunnggaaii .. KKeebbaannyyaakkaann aakkttiivviittii kkeemmbbaarraa bbeerrssaammaa--ssaammaa IIttaaii ddii llaakkuukkaann ttaannppaa

ppeennggeettaahhuuaann iibbuunnyyaa..

JJuujjuurr ::

DDiiaa bbeerrtteerruuss --tteerraanngg kkeeppaaddaa LLuuddiinn ddaann TTaauu tteennttaanngg eemmaass yyaanngg ddiiaammbbii llnnyyaa ddaarrii ssuunnggaaii ..

DDiiaa jjuuggaa mmeemmuullaannggkkaann eemmaass kkeeppaaddaa LLuuddiinn..

BBeerrhheemmaahh tt iinnggggii ::

WWaallaauuppuunn ddiiaa aannaakk pprrooffeessssoorr ddaann jjuurruutteerraa,, ddiiaa tteettaapp mmeenngghhoorrmmaattii PPaakk LLiiaass ,, ppeemmaanndduu

iibbuunnyyaa.. DDiiaa jjuuggaa mmeenngghhoorrmmaattii LLuuddiinn ddaann TTaauu mmeennyyeebbaabbkkaann kkeedduuaa--dduuaannyyaa

mmeennyyeennaannggii AAmmiirraa

BBeerrddiikkaarrii ::

AAmmiirraa bbeerrttiinnddaakk mmeennggaajjaakk IIttaaii mmeennyyeellaammaattkkaann MMaall iiqquuee ttaannppaa mmeemmiinnttaa bbaannttuuaann iibbuu

ddaann oorraanngg ddeewwaassaa yyaanngg llaaiinn..

Amira Amir

Page 33: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 32

PPEERRWWAATTAAKKAANN WWAATTAAKK SSAAMMPPIINNGGAANN :: MMAALLIIQQUUEE // SSAABBII

RReemmaajjaa lleellaakkii bbeerrkkeettuurruunnaann IInnggggeerriiss ddaann OOrraanngg AAss ll ii

BBeerruuss iiaa aawwaall 2200--aann ddaann bbeerrttuubbuuhh bbeessaarr ddaann tteeggaapp

AAnnaakk ssuulluunngg TTaauu ddaann IIppaahh

SSaayyaanngg aakkaann aallaamm sseemmuullaa jjaaddii ::

MMaall iiqquuee ssaanngggguupp mmeenncciippttaa vviirruuss sseennddiirrii ddaallaamm

llaappoorraann yyaanngg ddiiss iiaappkkaann sseemmaattaa--mmaattaa uunnttuukk mmeennggggaaggaallkkaann pprroojjeekk mmeennccaarrii eemmaass

OO ’’hhaarraa yyaanngg bboolleehh mmeemmuussnnaahhkkaann hhuuttaann tteerrsseebbuutt..

RReeddhhaa ppaaddaa kkeetteennttuuaann IIllaahhii ::

MMaall iiqquuee bbeerruussaahhaa mmeenneerriimmaa TTaauu sseebbaaggaaii bbaappaannyyaa sseetteellaahh mmeennggeettaahhuuii kkeeaaddaaaann

sseebbeennaarrnnyyaa.. DDiiaa ssaanngggguupp ttiinnggggaall ddii ddaallaamm hhuuttaann sseehhiinnggggaa kkaakkiinnyyaa sseemmbbuuhh ddaann eennggggaann

mmeennggiikkuutt JJeennnniiffeerr ppuullaanngg kkee MMeellaakkaa..

TTaaaatt kkeeppaaddaa iibbuu ::

MMaall iiqquuee mmeennggiikkuutt OO ’’HHaarraa kkee ddaallaamm hhuuttaann iittuu aattaass aarraahhaann iibbuunnyyaa wwaallaauuppuunn ddiiaa ttiiddaakk

mmeennggeennaall ii lleellaakkii IInnggggeerriiss iittuu..

TTiiddaakk lluuppaa aassaall uussuull ::

MMaall iiqquuee ttiiddaakk mmeemmbbaannttaahh aappaabbii llaa ddiiaa ddiiccaalloonnkkaann uunnttuukk mmeennjjaaddii kkeettuuaa kkaauummnnyyaa bbaaggii

mmeennggggaannttiikkaann LLuuddiinn..DDiiaa jjuuggaa kkeemmbbaall ii kkee kkaammppuunnggnnyyaa uunnttuukk bbeerrbbaakkttii kkeeppaaddaa

mmaassyyaarraakkaatt kkaammppoonngg ddaann ppeenndduudduukk DDaahhaann HHiijjaauu ddeennggaann pprroojjeekk ll iitteerraass ii ccoommppuutteerr..

PPEERRWWAATTAAKKAANN WWAATTAAKK SSAAMMPPIINNGGAANN :: IITTAAII

RReemmaajjaa lleellaakkii OOrraanngg AAss ll ii ssuukkuu SSeemmaaii sseeuuss iiaa ddeennggaann AAmmiirraa

AAnnaakk kkeedduuaa kkeeppaaddaa IIppaahh//JJeennnniiffeerr//SSaammaanntthhaa ddaann TTaauu

PPeellaajjaarr sseekkoollaahh mmeenneennggaahh yyaanngg ppiinnttaarr

SSeeddiiaa mmeemmbbaannttuu oorraanngg llaaiinn ::

DDiiaa bbeerruussaahhaa mmeemmuujjuukk JJaacciinnttaa yyaanngg mmeerraajjuukk kkeerraannaa

ddiittaannyyaakkaann hhaall ppeerriibbaaddii.. BBeerrssaammaa--ssaammaa AAmmiirraa,, IIttaaii mmeennggaammbbii ll eemmaass ddaarrii ssuunnggaaii

wwaallaauuppuunn mmeellaannggggaarr ppeerraattuurraann kkaauummnnyyaa uunnttuukk ddiihhaaddiiaahhkkaann kkeeppaaddaa JJaacciinnttaa

Itau

Malique / Sabi

Page 34: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 33

BBeerraannii ::

IIttaaii mmeennyyeellaammaattkkaann AAmmiirraa yyaanngg hhaammppiirr mmaattii lleemmaass ddiibbaawwaa aarruuss ddeerraass ssuunnggaaii .. IIttaaii jjuuggaa

mmeemmbbaannttuu mmeennccaarrii JJaacciinnttaa ddaann MMaall iiqquuee yyaanngg hhii llaanngg ddii hhuuttaann..

RRaajjiinn bbeellaajjaarr ::

AAppaabbii llaa ccuuttii sseekkoollaahh,, IIttaaii kkeemmbbaall ii kkee ppeerrkkaammppuunnggaann ddaann bbeellaajjaarr ppeellbbaaggaaii ii llmmuu tteennttaanngg

hhuuttaann ddaarriippaaddaa TTaauu..

BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb ::

IIttaaii mmeennjjaaggaa kkeesseellaammaattaann AAmmiirraa kkeettiikkaa mmeerreeddaahh hhuuttaann uunnttuukk mmeennggaammbbii ll eemmaass .. DDiiaa

mmeennuuttuupp mmaattaa AAmmiirraa aappaabbii llaa mmaakkhhlluukk bbeerrbbuulluu iittuu mmeell iibbaass ppaarraanngg kkee aarraahh oorraanngg yyaanngg

ddiittaawwaannnnyyaa..

PPEERRWWAATTAAKKAANN WWAATTAAKK SSAAMMPPIINNGGAANN :: JJAACCIINNTTAA ((JJCC))

SSaahhaabbaatt bbaaiikk AAmmiirraa AAmmiirr

AAnnaakk aahhll ii ppeerrnniiaaggaaaann yyaanngg kkaayyaa

BBeerrkkeettuurruunnaann CCiinnaa ddaann bbeerraassaall ddaarrii PPuullaauu PPiinnaanngg

TTeellaahh kkeemmaattiiaann iibbuu sseejjaakk eemmppaatt ttaahhuunn yyaanngg llaalluu

MMuuddaahh mmeerraajjuukk ::

DDiiaa kkeerraapp ttiiddaakk ppuullaanngg kkee bbaanngglloonnyyaa ddii BBaattuu FFeerriinngggghhii ,, PPuullaauu PPiinnaanngg ppaaddaa mmuuss iimm ccuuttii

sseekkoollaahh kkeerraannaa ddiiaa bbeerraassaa jjaauuhh hhaattii sseetteellaahh bbaappaannyyaa bbeerrkkaahhwwiinn llaaiinn..

TTiiddaakk ttaahhaann mmeenngghhaaddaappii ccaabbaarraann ::

JJaacciinnttaa bbeerraassaa lleemmaass kkeettiikkaa bbeerraaddaa ddii ddaallaamm GGuunnuunngg GGuuaa GGaajjaahh.. DDiiaa ttiiddaakk ttaahhaann bbaauu

bbuussuukk ddaarriippaaddaa nnaajjiiss kkeellaawwaarr..

MMeemmeennttiinnggkkaann ddiirrii sseennddiirrii ::

JJaacciinnttaa ttiiddaakk mmaahhuu bbeerrccuuttii kkee EErrooppaahh wwaallaauuppuunn bbaappaannyyaa tteellaahh mmeennggiirriimmkkaann ttiikkeett

kkaappaall tteerrbbaanngg sseebbaaggaaii pprrootteess bbaappaannyyaa bbeerrkkaahhwwiinn llaaiinn.. DDiiaa ttiiddaakk mmeemmppeedduull iikkaann

ppeerraassaaaann oorraanngg llaaiinn aakkiibbaatt ppeerrbbuuaattaannnnyyaa..

MMeemmiinnaattii sseennii hhiiaassaann ddaann kkeeccaannttiikkaann ::

SSeetteellaahh ttaammaatt sseekkoollaahh mmeenneennggaahh,, ddiiaa mmeellaannjjuuttkkaann ppeellaajjaarraann ddaallaamm bbiiddaanngg rreekkaaaann

ffeessyyeenn ddii PPaarriiss .. DDiiaa jjuuggaa tteerrttaarriikk ddeennggaann rraannttaaii bbaattuu kkuuaarrzzaa mmiill iikk AAmmiirraa..

Jacinta

Page 35: Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5

[5 SAINS 3] NURUL IZZATIE BINTI MOHAMAD

BAHASA MELAYU | FOLIO KEMBARA AMIRA 34

SSiimmiillee :: PPeerruummppaammaaaann YYaanngg MMeenngguunnggkkaappkkaann KKaattaa PPeerrbbaannddiinnggaann

TTaauu tteerrggaammaamm bbaaggaaii ttiiddaakk ppeerrccaayyaa ddeennggaann aappaa yyaanngg tteellaahh tteerrjjaaddii..

PPeerrssoonniiffiikkaassii :: MMeemmbbeerriikkaann SSiiffaatt MMaannuussiiaa KKeeppaaddaa UUnnssuurree AAllaamm

KKeettiikkaa iittuu jjuuggaallaahh sseeoorraanngg lleellaakkii mmeenneerrkkaamm llaalluu mmeenniikkaamm bbeerrttaalluu--ttaalluu kkee aarraahh ddaaddaa

hhaaiiwwaann iittuu mmeennyyeebbaabbkkaann hhaaiiwwaann iittuu mmeerraauunngg ddaann ddiiaa aakkaann tteerrsseeddaarr ddaarrii ttiidduurrnnyyaa..

AAppii sseemmaakkiinn ggaallaakk tteerruuss mmeennyyaammbbaarr llaalluu ssaattuu lleettuuppaann mmeelleettuuss ..

HHiippeerrbboollaa :: PPeerrbbaannddiinnggaann UUnnttuukk MMeennyyaattaakkaann SSeessuuaattuu SSeeccaarraa BBeerrlleebbiihh -- LLeebbiihhaann

““AAkkuu mmiinnttaa mmaaaaff kkeerraannaa aappaa yyaanngg tteellaahh bbeerrllaakkuu kkeerraannaa kkeettiikkaa iittuu aakkuu bbuukkaann mmaannuuss iiaa..

AAkkuu mmaass iihh ddiippeennggaarruuhhii oolleehh rroohh bbeerruuaanngg yyaanngg mmeenngguuaassaaii kkuull iitt iittuu””

SSiinnkkooppee :: SSiinnggkkaattaann SSeessuuaattuu KKaattaa

““OOii...... kkaauu ttaakk tteerriinnggiinn bbeennddaa nnii??”” AAmmiirraa bbeerrssuuaarraa ddeennggaann kkuuaatt uunnttuukk mmeennaarriikk

ppeerrhhaattiiaann JJaacciinnttaa

IInnvveerrssii :: PPeenngggguunnaaaann AAyyaatt SSoonnggssaanngg

KKiittaa hhaannyyaa ppeerrlluu bbeerrjjaallaann mmuunnggkkiinn ssaattuu aattaauu dduuaa jjaamm ddaann ddii ssaannaa kkaammuu nnaannttii sseemmuuaa

bboolleehh ll iihhaatt sseennddiirrii aappaa yyaanngg ssaayyaa mmaakkssuuddkkaann..

KKaattaa GGaannddaa :: PPeerruullaannggaann KKaattaa

““HHaattii –– hhaattii IIttaaii!! PPaassttiikkaann aakkaarr––aakkaarr iittuu bbeennaarr––bbeennaarr kkuukkuuhh..””

PPeerriibbaahhaassaa :: SSiimmppuullaann BBaahhaassaa,, PPeeppaattaahh,, PPeerruummppaammaaaann,, BBiiddaallaann DDaann SSeebbaaggaaiinnyyaa

AAkkhhiirrnnyyaa iikkaann aakkaann ppuullaanngg kkee lluubbuukk jjuuaa wwaallaauuppuunn kkiittaa ccuubbaa mmeenngghhaallaanngg ttaakkddiirr..