of 14 /14
Aralin 1 PAKINABANG SA PAGTATANIM NG HALAMANG ORNAMENTAL Rosemarie s. arboleda Dr. marcelino z. batista mem. school

Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Embed Size (px)

Text of Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Page 1: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Aralin 1PAKINABANG SA PAGTATANIM NG

HALAMANG ORNAMENTAL

Rosemarie s. arboledaDr. marcelino z. batista mem. school

Page 2: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Panimulang Pagtatasa

1. May mga pakinabang na makukuha sa

pagta-tatanim ng mga hala-mang

ornamental gaya ng sumusunod. Alin ang

hindi kabilang sa grupo?

a. napagkakakitaan

b. nagpapaganda ng kapaligiran

c. nagbibigay ng liwanag

d. naglilinis ng maruming hangin

Page 3: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Panimulang Pagtatasa

2. Paano nakapagpa-paganda ng

kapaligiran ang pagtatanim ng halamang

ornamental sa pamilya at pamayanan?

a. Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at

pamayanan.

b. Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.

c. Nagpapaunlad ng pamayanan.

d. Lahat ng mga sagot sa itaas.

Page 4: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Pagganyak

Palaro

Word Relay

Page 5: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Page 6: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Paglalahad

•Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang

ornament-tal?

•May makukuha ba tayong

kapakinabangan mula dito?

•Ano ang naitu-tulong ng pagtatanim ng

mga halamang ornamental sa pamilya at

pamayanan?

Page 7: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Paglalahad

Pangkatang Gawain

•Pag-usapan ang nakasulat sa binilot na

papel.

•Isulat sa manila paper at saka iuulat ng

lider sa klase ang kahlugan ng paksa.

Page 8: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Mga kapakinabangan

sa pagtatanim ng

mga halamang

ornamental

Paglalahad

Page 9: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

1. Nakapipigil sa pagguho ng lupa at

pagbaha.

2. Naiiwasan ang polusyon.

3. Nagbibigay lilim at sariwang hangin

4. Napagkakakitaan

5. Nakapagpapa-ganda ng kapaligiran

Paglalahad

Page 10: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Paglalahat

Tandaan:

Ang mga halaman ay bahagi ng ating

kalikasang kaloob ng maykapal. Dapat

natin itong alagaan, pahala-gahan, at

pagyamanin. Ang pagtatanim ng mga

halamang ornamental ay isang kawili-wili

at nakalilibang na gawain. Maraming

kapakinabangan ang nakukuha rito na

makakatulong sa pamilya at pamayanan.

Page 11: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Sagutin kung Tama o Mali ang sumusunod na

tanong.

______ 1. Ang pagtatanim ng mga halamang

ornament-tal ay nakatutulong sa pagbibigay ng

malinis na hangin.

______ 2. Ang mga halamang ornamental ay

walang naidudulot na mabuti sa pamilya at ibang

tao sa pamayanan.

______ 3. Maaaring ipagbili ang mga itatanim na

halamang ornamental.

______ 4. Nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at

pamayanan ang pagtatanim ng mga halamang

ornamental.

Pagtataya

Page 12: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

1. Ang sumusunod ay mga

kapakinabangan sa pagtatanim ng mga

halamang ornamental maliban sa isa.

a. Nagiging libangan ito na makabuluhan.

b. Nagbibigay ito ng kabuhayan sa

pamilya.

c. Nagpapababa ito ng presyo ng mga

bilihin sa palengke.

d. Nagbabawas ito ng maruming hangin

sa kapaligiran.

Pangwakas na Pagtatasa

Page 13: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

2. Paano makatutu-long sa pagsugpo ng

polusyon ang pagtatanim ng mga

halamang ornamental.

a. Nililinis nito ang maruming hangin sa

kapaligiran.

b. Naiiwas nito na malanghap ng mga tao

sa pamayanan at ng ating pamilya ang

maruming hangin sa kapaligiran.

c. a at b

d. Walang tamang sagot

Pangwakas na Pagtatasa

Page 14: Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental

Gumawa ng album ayon sa

kapakinabangan na makukuha ng

pamilya at pamayanan sa pagtatanim ng

mga halamang ornamental.

Pagyamanin Natin