13
SULIT tt03/t i103 / 1 Bahasa Melayu Kertas 1 Percubaan SPM Ogos 2011 2 V+jan M,AJLIS PENGIITIIA SEKOLAH MENENGAH IUALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPEI],IKSAAN PERCU I}AAN BERSANIA StrJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()I I BA}IASA MELAYU Kertzrs I Dua jam lima bclas ninit JANGAN BUKA KEIITAS SOAI,AN INI SEHING(;A DIBERITAHU 1. Kertas s'oalan ini ntengon&tngi r{tta bahagiun; Bzrhagian A dan llahagian B. 2. ,Jqwah soulan Bahagian A dun sltl sctulcrn rloripada Bahzlgian IJ. 3. ,lawapan boleh clituli,s dalsm ttli,>^un \ltmi atau,lffivi. Kettas soalan ini mengandungi 3 halarlan bcrcetak dan I halaman tidak bercetak. [Lihat halaman sebclalt SULIT ll 03/1 o 20 I I r,lPSi\,I Cav,ctngan Neseri Setnhikm http://edu.joshuatly.com/

[Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT tt03/t

i103 / 1

BahasaMelayuKertas 1

Percubaan SPMOgos2011

2 V+jan

M,AJLIS PENGIITIIA SEKOLAH MENENGAH IUALAYSIACAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPEI],IKSAAN PERCU I}AAN BERSANIAStrJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()I I

BA}IASA MELAYU

Kertzrs I

Dua jam lima bclas ninit

JANGAN BUKA KEIITAS SOAI,AN INI SEHING(;A DIBERITAHU

1. Kertas s'oalan ini ntengon&tngi r{tta bahagiun; Bzrhagian A dan llahagian B.

2. ,Jqwah soulan Bahagian A dun sltl sctulcrn rloripada Bahzlgian IJ.

3. ,lawapan boleh clituli,s dalsm ttli,>^un \ltmi atau,lffivi.

Kettas soalan ini mengandungi 3 halarlan bcrcetak dan I halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman sebclalt

SULITll 03/1 o 20 I I r,lPSi\,I Cav,ctngan Neseri Setnhikm

http://edu.joshuatly.com/

Page 2: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULTT 2

Rahagian A

130 markahl

lX4a s' ct tli cuclangktr n'. 45 m in i tl

1103/r

Buca pelikeut tli bcnpuh dengan telili. Huraikun pendutrlal andq lcntong ur^nlto-usilltantenggalokkun pelnncongon di Mulaysiu. I'anjangnl,a huraian hendaklah antara 200

hingga 250 patah pcrhataan.

13anyak sungguh tempirt pelancclngan di Malaysia. Rarnaijuga pelrrncong

1,aug datang dari negara liropah dan 'fimur'l-engah.

Anrir

Amir

Yalah. Pihak kelajaan dan pihak srvasta perlu rnelakr-rkan pelbagai Lrsaha

untuk mcrrambahkan pr-rsat-pusat pclancongan ini lagi. .lika tidak. inclustripelancongan negara kitar sukal untuk bersaing dengan negara lain.

Pada penclapat savalah Flamzah. .jika keLaj aan lremprortrosikatr tcmpat-tcrnpat rucrralik di Malaysia ke ncgara Eropah dan Asia, tentu industripclancongan di negara kita mampu bersaing dcngan negara-negara laindi dr-rnia.

Saya 1il<ir Lrukan itu sahaja yang perlu dilakukan oleh pihak kcraiaan,sebaliknya pihak s'uvirstn.juga pcrlu digalakkan untuk trembukapLrsat-pusat percutiiu 1'ang bcltaraf dunia.

Pelbagai pihak seperti rnasyaralcat, ibu bapa dan pihak sekolali jLrga

*,ajar nicntberikan kcrjasama kcpada kerajaan ttntuk ntcmajukarlpelancongzrn di negara kita.

[Lihat halaman scbclahSI-]LIT

Flarlzah : Iletr-rl jLrga. Bloklah kita mclancong di dalarn negara tcllebih dahulu

sebelum rnerancang untuk bercuti ke luar ncgara bagi merealisasikan

hasrat murni keraj aan ini.

I 103/1 'o 201 I 14PS^l Ccnrungon ileguri St:mbilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 3: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SUI,IT 3

Bahagian B

1100 murkahl

1103/1

lMct,sa dicuclangkan : 1 jan 30 minitl

Pilih satu dttripada soolttn di bcnt,qlt tlan tuli.:' s'ebuuh kat'ungan 1'cutg punjungnya lebihdaripada 350 patah pcrhataan.

I Rernaja pada hari ini l.;ulang melibalkan diri dalam aktiviti komuniti seperlitrergotong ro)/ong.

Huraikan pltnca-pul.lca berlakLrnl,a gejala ini.

2 Anda akan menvcrtai Perlarrdingan Pidato I \4nla1,sia peringkat daerah. Tajukpidato yang atrda pilih ialah'l'eranan Nlas1'arakat untuk Menangani GejalaSosial dalarn Kalangan Renraja'.

Sediakan teks pidalo anda selengkapn,va.

3 Pen-{aruh teknologi maklunrat dan komunikasi n-renycbabkan permainantradisional sernakin d i pinggirkan.

Sebagai remaja yang berwAwasan, berikan pcndapat ancla tentang usaha-usahauntuk mcmpopularkan permainan tradisional ini kerlbali.

4 Bcncana alam vang berlaku pada hari ini semakin rnendapat perhatian daripadamasvarakat antarabangsa.

Fluraikan peranan yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk membanturlegara yang terbabit dalarn nrasalah ini.

5 Anda tclah membaca sebuah novel yang banyak urengandutrgi nilai murni danpcngajaran.

Berdasarl<an novel tcrsebr-rt. .iclaskan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedomarrdalam kchidLrpan kita.

KEITTAS SOALAN TAMAT

1103/1 o 201 t IIPSM Cu-wcrngtn .\'egeri Serttbilun SULI'I'

http://edu.joshuatly.com/

Page 4: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT

tt0312BahasaMelayuKertas 2Percubaan SPMOgos20Lt2% jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENEI\GAH MALAYSIACAWANGAI{ NEGERI SEMBILAN

PBPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OI1

1.

2.

3,

BAHASA MELAYU

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JAI{GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.

Jawab semua soalan.

Jawapan bagi Soalan2 (b), Soalan 2 (c),Soalan2 (d) danSoalan4 berdasarkanteksKomponen Kesusasteraan Melqtu Tingkatan 4 dan Tingkalan 5.

Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi l0 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman sebelah

4.

ll03l2 @ 201I WSM Cmuangan Negeri Sembilart SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 5: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

s t-l LI'l' 2

Soalan l: Ilurnusan[30 murkultl

na312

Bacu pelikun rli huv'tth clengun teliti, kemutlian buut sulu runtusun lenlang kcistimclvaansejarah dalarn kehidupan clun langktrh-langkah meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Sejarah. I'anjungm,u rumusun handaklah tidak melcbihi 120 pntah pcrkataan.

Scjarah ialah pcristirva yang sudah berlaku dalam kchidupan harian kita. Scjarah

berkaitan dcngan diri, kcluarga, masyarakat, agama, bangsa dan ncgara. "Sesiapa yang mclupaiscjarah pasti akan rncngularrginya." itulah kata-kata Gcorgc Santayana yang dipctik daripadasetiap loab dalarn buku teks Se'iarah yang digunakan di sckolah. Kita pcrlu mcnyclidik dan

mendapatkan bukti yang sah tentang sejarah negara daripada sumber yang sahih. Kita.juga harustidak mudah terpcngaruh olch rnaklunrat 1,ang dapat melemahkan scmangat patriotisme kita,

Mcnghayati scjarah negara, akan nrclatih kita meny'anjung tinggi .jasa rnasyarakattcrdahulu dan kebenaran fakta sc'jarah. Se.iararvan ada mengatakan bahawa rnanusia tanpa

sejarah akan kcliilangan jati diri nrereka. Sejarirh rnerupakan satu daripada elemcn pcntingpcmbcntuktrn jati diri dan mcnjadikan kita bangga akan masa silarn negara kita yang ccmcrlang.Se.iarah ncgara tvrul ntenycmurakkan semungat putrioti.sme dalam diri kita. Dalam hal ini,pcngetahuan tentang u,arisan scjarah ncgara dapat membentuk kcpcribadian diri yang masih

utuh dcngan nilai, adat, budaya, agarna. barrgsa clan ncgara dalam kalangan rakyat, tcrutamitgencrasi rnuda.

Scjarah mcrrgajar kita tentang tindak-tanduk manusiu )rang dapat dijadikan tcladan dan

garis panduan dalam lne nguruskan llerlakuarr dan keputusan kita llada masA sekarang.

I'engetahuan sejarah ,vang rncndalarn daput dijadikan panduan bagi mcnrbentuk .jati dirisescoraug tcntang negaranl-ir. Pcngctahuarr scjarah tcntang kcmrrsnahan dan kcscngsaraan

manusia akibat kont'lik dan peperangan rncnjadi pcngajaran untuk rncngelakkan psrscngkctaan

antara kita. Kckuatan keperibadian diri yang cinta akan kedamaian rnernbuatkan kita bcnci akan

persengketaan dan pcrbalahan :icsama manusia, iati diri individu rlernbolchkiut r:terekitmcngenali diri dcngan melihat kekuatan dan kelemahan diri sendiri,

Sejarah keluarga dapat rnenrperlihatkan kcl<uatan institusi keluarga y,ang kita ri'arisi.Apabila kita mengctahui asirl-usul diri rlan kcluarga, hal ini sudah lc:ntu akatr menguatkart

sclnangat kekitaan dcn tanggungjarvab dalanr kalangan anggota kcluarga. Olch itu, kcpcribadiandiri yang kukulr.juga tunrt nrcniaclikan seseorulng itLr lcbih bertanggungiarvab terhadap

masl'arakat dan ncgaranya. C'atatan sc.iarah yang nrcnraparkan latar bclakang proses

pcmasyarakatan riapat mcnycdarkan remaja tcntanq n'Arisan kcbr"rdal'aan nogirra. Dcngan cara ini,

se.iarah akan mclahirkan individu yang bcrjirva besar tcrltaclap ltegara.(Dipctik dan diubah suai daripada

'Scjarah Membina Jati I)iri'olch Koo Kcc l)ing,

I)t tt' ttn.Sis'wa, Jnnuari 2009)

r 103/2 S LJ LI'I'

http://edu.joshuatly.com/

Page 6: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT 3

Soalan2: Pernahaman

t10312

Soalan 2(o) - Petikan [Jmum

Berdasqrk1n pef ikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggynakan ayal

ando sendiri.

(i)

(ii)

(iii)

Apakah maksud rangkai kata menyemarakftnn semangat patriotisme'!

Pengarang mengemukakan beberapa contoh

Nyatakan kcsan-kcsan tcrsebut.

Pada pcndapat anda, apakah usaha-usaha

jasa pejuang kemerdekaan ne gara?

12 nnrkahJ

kesan kekuatan jati diri kePada individu.

[3 morkah)

yang dapat dilakukan un0lk menghargai

f4 narlathl

Eihat halaman sebelahSULITll03l2 A Z0l I MPSM Cmuangon Negeri Semhitun

http://edu.joshuatly.com/

Page 7: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT

Soalan 2(b) - Petikan Cerpen

tt03t2

Baca petikan cerpen di bau,ah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnyadengon menggunakan dyat anda sendiri.

Bersarang perasaan geramnya di dalam hati apabila Israk beredar. Lagak Israkmenewaskan lagak orang yang berlagak. Dia masih belum sedar daripada mimpinya. Agaknyakalau ditimpa musibah baru dia akan sedar, Sudah terhantuk baru tengadah.

Israk menekan punat televisyen. Malangnya tiada apa-apa pada skrin. Kaca TV hitamsahaja. Israk mencebik.

"TV pun rosak!" Sengaja ditinggikan suaranya seperti 'injak naik' yang menaikkanjumlah voltan arus yang mengalir.

Dengan sopan kerusi ditolak ke bawah meja. Mikaj menapak ke ruang tamu seluas 4 m x6 m itu. Mata bundamya memandang Israk yang mundar-mandir di situ. Sagaikan cacingkepanasan. Sesirngguhnya dia tidak serasi dengan situasi di situ, di rumah Wah, KampungSayong.

"Bukankah Wah lebih tua daripada kita. Lagipun dia nenek kita. Tentu orang cerdikseperti abang tahu tanggungjawab ! "

Israk melemparkan pandangan ke luar jendela. Daun pokok pisang melambai-lambainyaseolah-olah mengejinya. Dia mengetap bibir.

"Abang, kalau tanpa Wah, pa tidak lahir ke dunia. Sekali gus kita berdua pun tidakmelihat dunia seperti sekarang."

"Teori pembiakan manusia itu abang sudah tahu. Tak perlu diajar lagi!""Ini peluang bagi abang ... rebutlah. Jangan pula abang menyesal kemudian hati."

(Dipetik daripadaCerpen 'Israk'

oleh Erda Roslan Khairidalam antolo gi Hargo Remaja,

Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan dua perlakuan Israk yang menggambarkan dia tidak selesa berada di

rumah neneknya. 12 markahl

(ii) Pada pendapat anda, apakah yang wajar dilakukan oleh seseorang ketika berada di.

rumah orang? 13 markahl

(iii) Huraikan satu pengajaran dalam petikan cerpen di atas dan satu pengajaran lain

daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. [4 markah]

l"l03l2 o 201I MPSMCawangan Negeri Sembitan SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 8: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT rt03t2

Soalan 2(c) - Petikan Prosa Klasik

Baca petilmn prosa kla,sik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yangberikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sebermula pada tiap-tiap hari siang dan malam, orang berkawal di bawah mahligai TuanPuteri Mandu Ratna Dewi itu. Empat orang menteri dan empat orang hulubalang memegangsenjata dan berbaju rantai berkawal di bawah mahligai tuan puteri itu. Setelah didengar olehhulubalang suara orang teftawa di atas mahligai tuan puteri itu maka katanya, "Apalah bicaratuan hamba sekalian?" Maka kata seorang lagi, "Pada bicara hamba baiklsh kita persembahkanke bawah duli dahulu. Apalah juga titah Yang Dipertuan kita kerjakan." Setelah sudah iamesyuarat itu maka menteri keempat itu pun masuklah menghadap Raja Bahrum Dewa. Makakatanya kepada biduanda itu, "Pergilah persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan katakan,pada malam tadi kami berkawal di bawah mahligai tuan puteri itu kami dengar suara laki-lakitertawa di atas mahligai tuan puteri itu, hendak disegerakan pekerjaan itu kerana belum kamipcrsembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan."

Setelah demikian kata menteri itu maka biduanda pun pergilah menghadap Raja BahrumDewa itu serta dipersembahkannyalah perkataan segala menteri yang berkawal di bawahmahligai itu. Setelah didengar oleh baginda akan sembah biduanda itu maka Raja Bahrum Dewapun terlalu marahnya, api bernyala-nyala merah padam muka baginda itu seperti bunga rayayang baharu kembang rupanya. Serta baginda bertitah kepada empat puluh hulubalang danrakyat sekalian, "Pergilah kamu lihat anak celaka itu memberi malu kita."

(Dipetik daripada

'Hikayat Langlang Buana'dalam antologi Dirgahmyu B ahasaku,

Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksu d baiklah kita persemhqhkoyt. 12 markahl

(iD Berdasarkan petikan di atas, nyatakan tiga tindakan menteri dan hulubalang

setelah mereka mendengar suara laki-laki tertawa di atas mahligai tuan puteri.

13 markah)

(iii) Sekiranya anda Raja Bahrum Dewa, apakah tindakan yang mungkin anda ambil

terhadap lelaki yang masuk ke mahligai Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi?

13 markahl

[Lihat halaman sebelahSULITll03l2 Q 201 I wSM cavvansan Negeri sembttan

http://edu.joshuatly.com/

Page 9: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT 6 flfr,I2

Soalan 2(d)-Sajak

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya denganmenggunalran ayat anda sendiri.

DIRGAHAYU BAHASAKU

Tempatmu di singgahsanahati nurani bangsakuwarga yang berbudisetia dan amanah,

Bahasa itu maruah bangsayang mesti dipelihara martabatnyaagar tetap kukuh dan ampuhrnelayari lautan bijaks anasalam ikatan mesra dan teguh.

Cekal dan waja semangat pejuangkuhak bangsaku rnemilikimuhak bangsaku mendaulatkanmudi bumi bertuah inimerentas dunia tak bertepi.

Sej arah bangsa mencatatkan kegemilanganke barat dan ke timur menjalin persau darcangagah pelautku membelah lautanke utara dan ke sel atanbahasaku mencengkamdari pulau ke pulau menggilap mutiara silam.

Dirgahayu bahasakudi arena antarabangsa suaramu turnbuhmenusuk kalbu lagu bahasamubahasamu bahasa mindamudah akrab dan bertatasusiladaripada bangsa yang bernama Melayumenempa kej ayaan di alaf baru.

AHMAD SARJUAntologi Dirgahayu BahasakuDewan Bahasa dan Pustaka

l{0312 @ 201 I WSM Cawangan Negeri Sembitan SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 10: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT tt0312

(i) Berikan maksud merentas dunia takbertepi. 12 markahl

(ii) Dalam rangkap kedua sajak ini dinyatakan bahawa bahasa itu maruah bangsa

yang mesti dipelihara martabatnya.

Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untukmenyuburkan semangat cinta akan bzihasa kita dalam kalangan masymakat?

(iii) Nyatakan tiga unsur bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut.

[Lihat halaman sebelahSULITll03l2 @ 201 I WSM Cawangan Negeri Sembttan

http://edu.joshuatly.com/

Page 11: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT 8

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab sem uI socrlqn.

tr0312

(a) Tulis dua, ayat hagi tiapliap perkataan di bqwah supaya jelas menunjukkan bahawa anda

faham akan perbezaan malrsud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan

imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau

nama khas.

(i) bela

(ii) reda

(iii) perang

16 markah)

(b) Kenal pasti jenis-jenis ayat perinlah yang berilai. Tentukan sama ada ayat tersebut ialahayat suruhan, cyat larangan, ayat silaan atau ayat permintaan.

(i) Sila buat laporan tentang kes meniru itu.

(ii) Usahlah dikenangkan lagi perkara yang lalu.

(iii) Awak siapkan tugasan ini sekarang.

(iv) Awak tidak usahlah datang ke sini lagi.

(v) Pujuklah budak yang menangis itu.

(vi) Tolong hantarkan karangan ini sebelum hari Khamis.

[6 markah]

(c) Dalam setiap qtat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan srtu kesalahanpenggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-lresalahan itu. Bagi setiapayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satulresalahan penggunaan imbuhan. Anda tidakperlu menyalin ayat itu semula.

(i) Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi digunakan untukmeningkatkan mutu pendidikan dan mempastikan pelajar mengikutipengajaran dan pelajaran dengan lebih berkesan.

1103/2 a 201I WSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 12: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT 9

(ii) Majlis Makan Malam Amal ini dirancang olehmengumpul dana untuk membantu para pelajar yangkewangan.

rt03t2

pehak sekolah bagimenghadapi masalah

(iiD Selain kewujudan peluang pekerjaan, program inap desa diharapkan dapatmenarik kedatangan pelanoung asing ke negara kita.

16 markahl

(d) Dalam setiop ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dansatu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagisetiap ayat, anda tidak boleh menyenqraiksn lebih daripada satu kesalahan penggunaankata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Ustaz Hidayat telah diberikan tugas untuk mengurus para peserta-pesertayang akan memasuki pertandingan nasyid peringkat daerah. Seremban.

(iD Profesor Mohd Kamal memaklumkan bahawa soal selidik yang akandibentangkan dalam seminar itu telah beliau siapkan:

(iii) Pak Sako sering menceritakan tentang pengalamannya yang menggores hati,iaitu kekejaman tentera Jepun sewaktu menjajah negara kita,

16 markahl

(e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian tukarknn peribahasa yang diberi dalqmayat dengan peribahasa atau kata-kata hikmat yang hampir sama ertinya denganperibahasa tersebut.

(i) Sifat lemah lembut Mei Ling sama seperti ibunya. Hal ini bertepatan denganpepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya.

(ii) Kembalinya Datuk Misbun Sidek ke pangkuan Persatuan BadmintonMalaysia amat dialu-alukan demi pembangunan sukan badminton negara.Hal ini samalah seperti pepatah sirih pulang ke gagang.

(iii) Semasa berlakunya krisis air di Melaka, para peniaga menangguk di airyang keruh dengan menaikkan harya tong air dan baldi.

ll03l2 e) 201t WSM Cm,ungan Negeri Sembitan

[6 marlffihl

[Lihat halaman sebelahSULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 13: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

SULIT 10 tt03t2

Soalan 4 : Novelll5 markahl

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berilail:

(i) Azfa Hanani karya Hanis Azhan Mohd Hanafiah

(ii) Papa...( Akhirnya Kau Tewas Jua) karya Deana Yusof

(iii) Renyah karya Gunawan Mohamad

(iv) Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

(v) Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir

(vi) Interlok karya Abdullah Hussain

(vii) Sutera dalam Lukisan karya Abd Taib Hassan

(viii) Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah

(a) Pengarang mengemukakan pelbagai persoalan dalam hasil karya mereka.Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua persoalan yang terdapatdalam novel tersebut. [7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, bandingkan satu perwatakan watakutama dalam setiap novel. 18 markahl

KERTAS SOALAN TAMAT

ll03l2 Q 201I IqIPSM Ca+,angan Negeri Sembitan SULIT

http://edu.joshuatly.com/