18
Bibliografie: Bibliografie: Wikipedia Wikipedia www.images.google.r www.images.google.r o o Realizator: Realizator: Prof. Valer Pop Prof. Valer Pop Şc.Gen. “Enea Grapini” Şc.Gen. “Enea Grapini” Şanţ, Bistriţa-Năsăud Şanţ, Bistriţa-Năsăud

Crucea eroilor neamului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La Multi Ani, Românie!

Citation preview

Page 1: Crucea eroilor neamului

Bibliografie:Bibliografie:

WikipediaWikipedia

www.images.google.rwww.images.google.roo

Realizator:Realizator:

Prof. Valer PopProf. Valer Pop

Şc.Gen. “Enea Grapini”Şc.Gen. “Enea Grapini”

Şanţ, Bistriţa-NăsăudŞanţ, Bistriţa-Năsăud

Page 2: Crucea eroilor neamului

Crucea Eroilor Crucea Eroilor NeamuluiNeamului este un este un monument construit între monument construit între anii anii 19261926--19281928 pe pe Muntele Muntele CaraimanCaraiman, la , la altitudinea de 2291 m, altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria pentru a cinsti memoria eroilor neamului căzuţi în eroilor neamului căzuţi în Primul Război MondialPrimul Război Mondial. La . La baza vârfului Caraiman baza vârfului Caraiman se află oraşul se află oraşul BuşteniBuşteni. .

Page 3: Crucea eroilor neamului

Denumirea Denumirea monumentulmonumentului este cel ui este cel de de Crucea Crucea Eroilor Eroilor NeamuluiNeamului, , dar popular dar popular mai este mai este denumit şi denumit şi Crucea de Crucea de pe pe Caraiman.Caraiman.

Page 4: Crucea eroilor neamului

Crucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivului Crucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivului CaraimanCaraiman, chiar pe marginea abruptului către Valea , chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la altitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa Seacă, la altitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe crucea propriu-zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe de câte 7 m fiecare. de câte 7 m fiecare.

Page 5: Crucea eroilor neamului

Monumentul era cea mai înaltă construcţie din lume Monumentul era cea mai înaltă construcţie din lume la vremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel la vremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel de altitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, de altitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, lungimea braţelor orizontale până în axul stâlpului lungimea braţelor orizontale până în axul stâlpului fiind de 7 m şi latura unui ochi pătrat de zăbrea este fiind de 7 m şi latura unui ochi pătrat de zăbrea este de 2 m. de 2 m.

Page 6: Crucea eroilor neamului

Crucea este Crucea este executată din executată din profile de oţel, profile de oţel, fiind montată pe fiind montată pe un soclu din beton un soclu din beton armat placat cu armat placat cu piatră, înalt de 7,5 piatră, înalt de 7,5 m, iar în interiorul m, iar în interiorul acestuia se află o acestuia se află o încăpere care a încăpere care a adăpostit iniţial adăpostit iniţial generatorul de generatorul de energie electrică energie electrică ce alimenta cele ce alimenta cele 120 de becuri de 120 de becuri de 500 W de pe 500 W de pe conturul Crucii. conturul Crucii.

Page 7: Crucea eroilor neamului

Crucea Eroilor Neamului a fost construită între anii Crucea Eroilor Neamului a fost construită între anii 19261926-1928, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti -1928, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie în Primul Război Mondial, în luptele căzuţi la datorie în Primul Război Mondial, în luptele împotriva armatelor Puterilor Centrale. Crucea a fost împotriva armatelor Puterilor Centrale. Crucea a fost înălţată la iniţiativa Reginei Maria şi a Regelui înălţată la iniţiativa Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al României, cu scopul de a fi văzută de la Ferdinand I al României, cu scopul de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare. o distanţă cât mai mare.

Page 8: Crucea eroilor neamului

Monumentul a Monumentul a fost confecţionat fost confecţionat din traverse din traverse metalice metalice îmbinate prin îmbinate prin nituire într-o nituire într-o reţea. reţea. Construcţia Construcţia propriu-zisă a propriu-zisă a fost realizată fost realizată efectiv de către efectiv de către Societatea Societatea Cultul Eroilor, Cultul Eroilor, fiind mobilizaţi şi fiind mobilizaţi şi un număr mare un număr mare de tineri. de tineri.

Page 9: Crucea eroilor neamului

Sculele, lemnul, piesele metalice Sculele, lemnul, piesele metalice componente şi restul materialelor componente şi restul materialelor necesare au fost transportate cu trenul necesare au fost transportate cu trenul până la staţia CFR Buşteni. De aici, o parte până la staţia CFR Buşteni. De aici, o parte dintre traversele metalice şi celelalte dintre traversele metalice şi celelalte materiale de construcţie a fost materiale de construcţie a fost transportată de care cu boi pe ruta Buşteni transportată de care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf. Păduchiosul – Vf. Dichiu – – Sinaia – Vf. Păduchiosul – Vf. Dichiu – Platoul Bucegi – Vf. Caraiman, iar restul Platoul Bucegi – Vf. Caraiman, iar restul materialelor, cu funicularul Fabricii de materialelor, cu funicularul Fabricii de Hârtie Buşteni. Funicularul a transportat Hârtie Buşteni. Funicularul a transportat piesele pe Valea Jepilor până în Cantonul piesele pe Valea Jepilor până în Cantonul Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde au fost Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde au fost duse pe cărări înguste cu caii şi măgarii duse pe cărări înguste cu caii şi măgarii până în vârful Caraiman. până în vârful Caraiman.

Page 10: Crucea eroilor neamului

Deoarece numărul Deoarece numărul căruţelor din zonă căruţelor din zonă era insuficient, o era insuficient, o bancă a acordat un bancă a acordat un credit cu dobândă credit cu dobândă mică pentru mică pentru achiziţionarea altora. achiziţionarea altora. Drumul era Drumul era anevoios, o căruţă anevoios, o căruţă neputând face într-o neputând face într-o săptămână mai mult săptămână mai mult de două-trei de două-trei transporturi. Pentru transporturi. Pentru punerea la dispoziţie punerea la dispoziţie a propriilor atelaje, a propriilor atelaje, căruţaşii - dintre căruţaşii - dintre care memoria care memoria localnicilor păstrează localnicilor păstrează şi astăzi numele şi astăzi numele celor din familia celor din familia Clinci, din Sinaia - Clinci, din Sinaia - erau plătiţi cu bani, erau plătiţi cu bani, câteva braţe de fân câteva braţe de fân şi hrană. şi hrană.

Page 11: Crucea eroilor neamului

Soclul crucii a fost Soclul crucii a fost realizat în anul 1930 realizat în anul 1930 din beton armat din beton armat îmbrăcat în piatră de îmbrăcat în piatră de calcar fasonată şi calcar fasonată şi îngrijit rostuită, fiind îngrijit rostuită, fiind construit la doi ani construit la doi ani după sfinţirea Crucii după sfinţirea Crucii pentru o mai bună pentru o mai bună încastrare a ei, iniţial încastrare a ei, iniţial aceasta fiind aceasta fiind introdusă direct în introdusă direct în stâncă. Grinzile Crucii stâncă. Grinzile Crucii sunt confecţionate din sunt confecţionate din zăbrele, golurile zăbrele, golurile dintre bare putându-dintre bare putându-se umple iarna cu se umple iarna cu zăpadă îngheţată. zăpadă îngheţată.

Page 12: Crucea eroilor neamului

La început iluminatul La început iluminatul monumentului s-a făcut cu monumentului s-a făcut cu ajutorul unui generator de ajutorul unui generator de energie electrică (localizat în energie electrică (localizat în soclul din beton armat) şi al soclul din beton armat) şi al 120 becuri de câte 500 W. În 120 becuri de câte 500 W. În anul 1939, Crucea a fost anul 1939, Crucea a fost racordată la sistemul energetic racordată la sistemul energetic naţional. S-a renunţat astfel la naţional. S-a renunţat astfel la generator ca sursă de iluminare generator ca sursă de iluminare şi s-a apelat la sursa cu care şi s-a apelat la sursa cu care era dotată staţia complexă de era dotată staţia complexă de la Coştila (2487 m), legătura la Coştila (2487 m), legătura făcându-se printr-un cablu făcându-se printr-un cablu subteran. subteran.

Page 13: Crucea eroilor neamului

Până la instalarea regimului comunist în Până la instalarea regimului comunist în 1948, Crucea era aprinsă în noaptea de 1948, Crucea era aprinsă în noaptea de Sfântă Marie Mare (15 august), dar şi de Sfântă Marie Mare (15 august), dar şi de Înălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor Înălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor (5 iunie). (5 iunie).

Page 14: Crucea eroilor neamului

În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat. În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat. Pentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe Pentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe de salvamontişti care au fost nevoite să transporte în de salvamontişti care au fost nevoite să transporte în vârful muntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vârful muntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vântului şi a temperaturilor deosebit de scăzute. vântului şi a temperaturilor deosebit de scăzute. Salvamontiştii au înlocuit mai multe zeci de becuri care Salvamontiştii au înlocuit mai multe zeci de becuri care nu mai funcţionau, instalaţia fiind repusă în funcţiune în nu mai funcţionau, instalaţia fiind repusă în funcţiune în decembrie 2004 şi racordată la energia electrica a decembrie 2004 şi racordată la energia electrica a oraşului Buşteni. oraşului Buşteni.

Page 15: Crucea eroilor neamului

Monumentul este în prezent în administrarea Consiliului Monumentul este în prezent în administrarea Consiliului Local al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea Local al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminată cu întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de km depărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou la zeci de km depărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou proiect, care îşi propune să acopere Crucea Eroilor cu o proiect, care îşi propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă, iar asupra ei să fie proiectat un spot vopsea fluorescentă, iar asupra ei să fie proiectat un spot laser. laser.

Page 16: Crucea eroilor neamului

În perioada regimului comunist, monumentul a În perioada regimului comunist, monumentul a fost ameninţat cu mutilarea, un primar fost ameninţat cu mutilarea, un primar obedient regimului dorind să-i taie braţele şi în obedient regimului dorind să-i taie braţele şi în vârful coloanei rămase să monteze o stea vârful coloanei rămase să monteze o stea roşie. roşie.

Page 17: Crucea eroilor neamului

MINUNE ?MINUNE ? CRUCEA EROILOR CRUCEA EROILOR

NEAMULUI a fost NEAMULUI a fost proiectată pe cer cu proiectată pe cer cu o zi înainte de o zi înainte de ÎNCHINAREA SFINTEI ÎNCHINAREA SFINTEI CRUCI.CRUCI.

Page 18: Crucea eroilor neamului

Răsărit de soare